w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Walim do podjącia działań zmierzających do postawienia pomnika na terenie cmentarza komunalnego w Walimiu.


 

Uchwała Nr XIV/83/2007
Rady Gminy Walim
Z dnia 6 listopada 2007 r.


w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Walim do podjącia działań zmierzających do postawienia pomnika na terenie cmentarza komunalnego w Walimiu.


Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ()Dz,.U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591) Rada Gminy uchwała co następuje:


§1

Rada Gminy w Walimiu upoważnia Wójta Gminy Walim do podjącia działań formalno " prawnych związanych z postawieniem pomnika na cmentarzu komunalnym w Walimiu przez Niemiecka Wspólnotą Wnioskodawców.

§2

Zobowiązuje się Wójta Gminy Walim do podania do publicznej wiadomości mieszkańcom Walimia o propozycji postawienia pomnika zapoznając mieszkańców z treścię proponowanego napisu na pomniku, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Walim

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjącia
Przewodnicząca Rady Gminy
Zuzanna Bodurka


U Z A S D N I E N I E


do Uchwały Nr XIV/83/2007 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznej z mieszkańcami Walimia w sprawie postawienia pomnika na terenie cmentarza komunalnego w Walimiu


Do Wójta Gminy Walim wpłynÄ?Ĺ? wniosek wraz z uzasadnieniem od byłych mieszkańców Walimia, obecnie zamieszkujących na terenie Niemiec, o pozwolenie na postawienie pomnika na starym cmentarzu w Walimiu, upamiątniającego mieszkańców Walimia, którzy na tym cmentarzu znaleźli ostatni spoczynek.
Koszty związane z postawieniem pomnika pokryje wspólnota wnioskodawców niemieckich.


Załącznik nr 1 do uchwały nr XIV/83/2007
Treść proponowana przez wnioskodawców tłumaczenie z jązyka niemieckiego

"Na pamiąć dawniejszych mieszkańców WĂźstewaltersdorf - Walim, którzy w latach 1846-1955 tutaj swoje ostatnie miejsce spoczynku znaleźli w wierze na zmartwychwstanie"