w sprawie likwidacji Zakładu Budżetowego pn. Administracja Budynków Komunalnych w celu zawiązania jednoosobowej spółki gminy pn. Administracja Budynków Komunalnych Spółka z o.o.


 


Uchwała Nr XIII/79/2007
Rady Gminy w Walimiu
z dnia 25 października 2007 r.


w sprawie likwidacji Zakładu Budżetowego pn. Administracja Budynków Komunalnych w celu zawiązania jednoosobowej spółki gminy pn. Administracja Budynków Komunalnych Spółka z o.o.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. "h" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 Nr 142, poz. 1591), art. 6 ust. 1 i art. 23 ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 1997 Nr 9, poz. 43 ze zm.) w związku z art. 21 ust. 6 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr. 249, poz. 2104 ze zm.)
Rada Gminy w Walimiu uchwala co następuje:

§ 1
 1. Stanowi się, że do dnia 31 grudnia 2007 r. ma nastąpić likwidacja Zakładu budżetowego ABK, a co za tym idzie na dzieł zakośczenia likwidacji należy zamknąć księgi rachunkowe zakładu. Zlikwidowany Zakład budżetowy przeksztańca się z dniem 1 stycznia 2008r. w jednoosobową spółkÄ? gminy zwanej dalej "SpółkÄ?", która kontynuować będzie działalność Zakładu w zakresie gospodarki komunalnej określonej w jego Statucie.
 2. Szczegółowy wykaz i wartości składników majtkowych przekształconego Zakładu będzie wynikał z bilansu zamknięcia likwidacji.
 3. Składniki mienia Zakładu przekształconego w SpółkÄ? stają się majątkiem Spółki.
 4. Spółka powstała w wyniku przekształcenia Zakładu, wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki związane z działalnościę Zakładu
 5. Prawo zarządu gruntem zakładu budżetowego przekształconego w spółkÄ? staje
się prawem użytkowania wieczystego spółki.
 1. Spółka przejmuje wszystkich pracowników przeksztańcanego Zakładu oraz zobowiązania wynikające z Ustawy Kodeks Pracy
 2. Spółka zapewnia cięgłoĹ?Ä? działalności wykonywanej przez Zakład.
§ 3
Czynności Gminy Walim związanych z likwidację Zakładu oraz utworzenia Spółki wykona Wójt Gminy.
§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjącia

Przewodnicząca Rady Gminy
Zuzanna Bodurka
U Z A S A D N I E N I E
do Uchwały Nr XIII/79/2007 w sprawie likwidacji Zakładu Budżetowego pn. Administracja Budynków Komunalnych w celu zawiązania jednoosobowej spółki gminy pn. Administracja Budynków Komunalnych Spółka z o.o.

Zadania własne gminy w zakresie zwykłego zarządu komunalnym zasobem lokali mieszkalnych i użytkowych, a w szczególności wykonywanie zadań i świadczenie usług w zakresie gospodarki mieszkaniowej i lokalami użytkowymi, eksploatacji i remontów budynków, utrzymanie czystości na terenie administrowanych nieruchomości wykonuje powołany zakład budżetowy ABK.
W obecnym ksztaście organizacyjno " prawnym ABK nie realizuje zadań z zakresu gospodarki komunalnej na terenie gminy, takich jak: gospodarki gminnych dróg, ulic, chodników, placów, utrzymanie czystości i porządku zieleni gminnej czy cmentarza.
ABK wykonuje zadania nie zgodne z zapisami art. 7 ustawy o gospodarce komunalnej " zarządza nieruchomościami nie będącymi własnościę gminy, przekazane w zarząd przez inne podmioty (wspólnoty mieszkaniowe).
Obecna forma organizacyjno " prawna zakładu uniemożliwia rozwój usług komunalnych i nie daje możliwości osięgnięcia niższych kosztów komunalnych.
Podstawowe mankamenty obecnego zakładu to:
 • ograniczona samodzielność operacyjna Zakładu,
 • brak środków na inwestycję,
 • mała autonomia podmiotu, który całkowicie uzależniony jest od budżetu Gminy,
 • zakres działania ABK ograniczony jest tylko do zdał własnych Gminy,
 • brak osobowości prawnej,
 • ograniczona możliwość pozyskania kapitału,
 • mała efektywność działań.
W związku z tym podjącie działań w kierunku innych rozwiązał organizacyjno " prawnych uważa się za zasadne.
Podjącie uchwały w sprawie likwidacji zakładu, celem zawiązania jednoosobowej spółki jest zgodne z ustawę o gospodarce komunalnej.