w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy mieszkaniowo " rekreacyjnej położonego w rejonie ulicy Mickiewicza


 
Uchwała Nr XIII/74/2007
Rady Gminy w Walimiu
z dnia .25 października 2007


w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy mieszkaniowo " rekreacyjnej położonego w rejonie ulicy Mickiewicza
w Walimiu.

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) oraz w związku z uchwałę
nr VII/37/2007 Rady Gminy w Walimiu z dnia 26 marca 2007 roku w sprawie przystępienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz po stwierdzeniu zgodności ustaleń miejscowego planu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowa-nia przestrzennego gminy, Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy mieszkaniowo - rekreacyjnej położonego w rejonie ulicy Mickiewicza w Walimiu.
 1. Ustalenia planu zawarte są w tekście niniejszej uchwały oraz na rysunku planu
  w skali 1:1000, stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały. Rysunek planu obowiązuje
  w zakresie ustalonym legendę.
 2. Rozstrzygnięciao sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu oraz sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zawarte są w załączniku nr 2 do uchwały. Rozstrzygnięcia zawarte w załączniku nr 2 nie są ustaleniami planu.

§ 2.1. W obszarze objętym planem obowiązują ustalenia dotyczące przeznaczenia
i zagospodarowania terenu wydzielonego liniami rozgraniczającymi i oznaczonego na rysunku planu symbolem:

MN " Teren zabudowy mieszkaniowo - rekreacyjnej.

 1. Zasady ochrony i kształtowania Ĺ?adu przestrzennego.
 1. Na terenie projektowanej zabudowy ustala się realizację budynków mieszkaniowo " rekreacyjnych, z możliwościę lokalizacji na działce obiektów gospodarczych związa-nych funkcjonalnie z podstawowym przeznaczeniem terenu (np. garaż) oraz urządzeń towarzyszących: dojĹ?Ä?, dojazdów, obiektów małej architektury, ogrodów przydomo-wych i ogrodzeń.
 2. Projektowana zabudowa winna swoim charakterem nawiązywać do uwarunkowań kulturowych regionu, nie może stwarzać dysonansu z otoczeniem i winna szanować środowisko naturalne, zaleca się stosowanie architektury inspirowanej charakterem zabudowy regionalnej lub dobrej klasy architektury współczesnej.
 3. Zakazuje się realizacji obiektów i urządzeń, które nie są związane lub kolidują
  z przeznaczeniem terenu.
 4. Zakazuje się stosowania jako materiałów wykośczeniowych plastikowych listew elewacyjnych typu "siding", blachy falistej i trapezowej oraz ogrodzeń z prefabryko-wanych elementów betonowych.


 1. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego.
 1. Obowiązuje stosowanie dla celów grzewczych urządzeń przyjaznych dla środowiska
  o niskiej emisji zanieczyszczeń.
 2. Usuwanie odpadów komunalnych odbywać się będzie w systemie gospodarki komu-nalnej.
 3. Nawierzchnie dojazdów i miejsc parkingowych należy zabezpieczyć przed przenikaniem do gruntu i wód powierzchniowych zanieczyszczeń ropopochodnych
  i innych substancji chemicznych.


 1. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej.
W przypadku odkrycia przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem należy wstrzymać roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć zabytek, zabezpieczyć przy użyciu dostępnych środków przedmiot i miejsce odkrycia zabytku oraz niezwłocznie zawiadomią o tym właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków, a jeśli jest to niemożliwe Wójta Gminy Walim.


 1. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych.
 1. Niedopuszczalne jest sytuowanie w obszarze objętym planem takich elementów zagospodarowania, które swą wielkościę, formą lub kolorystykę powodują dysonans
  z otoczeniem.
 2. Na obszarze zabudowy mieszkaniowo - rekreacyjnej i na terenach komunikacji obsługującej zabudowę wyklucza się lokalizację urządzeń reklamowych zarówno na terenie działek jak i w przyległym pasie drogowym.


 1. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu.
Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem MN obowiązują następujące ustalenia:
 1. nieprzekraczalna linia zabudowy oznaczona na rysunku planu,
 2. powierzchnia zabudowy nie może przekraczać 30% powierzchni całkowitej działki
  budowlanej,
 3. wysokość projektowanej zabudowy nie może przekraczać dwóch kondygnacji
  łącznie z poddaszem użytkowym,
 4. obowiązują dachy strome o nachyleniu połaci dachowej od 40° do 45°; zalecane pokrycie dachu ceramiczne,
 5. w zagospodarowaniu częśi działek przeznaczonych pod projektowaną zabudowę mieszkaniowo - rekreacyjną minimum 30% ich powierzchni należy przeznaczyć pod zagospodarowanie biologicznie czynne (zieleń przydomowa, zadrzewienia).


 1. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie.
Obszar objęty planem położony jest:
 1. w granicach zlewni chronionej rzeki Bystrzycy - obowiązują zakazy, nakazy
  i ograniczenia, wynikające z decyzji Urządu Wojewódzkiego w Wałbrzychu
  nr OĹ?.IV-6210/27/94 z dnia 12.04.1994 r.,
 2. w Obszarze Chronionego Krajobrazu Gór Bardzkich i Sowich " obowiązują zakazy
  i zasady zagospodarowania zawarte w rozporządzeniu nr 18/98 Wojewody Wałbrzyskiego z dnia 17 grudnia 1998 r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu województwa wałbrzyskiego.
 1. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem.
Na terenie projektowanej zabudowy dopuszcza się wtórny podział działek. Na rysunku planu przedstawiono zasadę podziału terenu na działki budowlane. Zasada podziału ma charakter orientacyjny, dopuszcza się jej korektą.


 1. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytko-waniu.
 1. W obszarze objętym planem nie dopuszcza się realizacji inwestycji, które zgodnie
  z przepisami o ochronie środowiska zaliczane są do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, a także instalacji powodujących znaczne zanieczyszczenia poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości.
 2. Na terenie projektowanej zabudowy, na jednej działce budowlanej możliwe jest usytuowanie jednego budynku mieszkaniowo - rekreacyjnego.


 1. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury
technicznej.
 1. ObsługÄ? komunikacyjną obszaru ustala się istniejącymi drogami wewnętrznymi (KDW).
 2. Sieci infrastruktury technicznej winny być lokalizowane w liniach rozgraniczających drogi lub w pasie bezpośrednio przyległym do drogi (na terenie zabudowy).
  W przypadku kolizji z projektowanym zagospodarowaniem terenu dopuszcza się zmianę przebiegu tych sieci na warunkach określonych przez właściwych zarządców
 3. Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej:
 1. zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejącej sieci elektroenergetycznej na warunkach ustalonych przez zarządcę sieci,
 2. zaopatrzenie w wodę z wiejskiej sieci wodocięgowej, w okresie przejściowym możliwe rozwiązania lokalne,
 3. odprowadzanie ścieków do oczyszczalni przydomowych lub zbiorników bezodpły-wowych,
 4. odprowadzanie wód opadowych do gruntu na terenie działki.

§ 3. Do czasu zmiany sposobu zagospodarowania terenu, o którym mowa w § 2, pozostaje on w dotychczasowym użytkowaniu.

§ 4. Ustala się stawkę procentową służÄścÄ? naliczeniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości z tytułu uchwalenia planu, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 7 %.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Walim.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urządowym Województwa DolnoŚląskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy
Zuzanna Bodurka