Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Walim

Kolorowy pasek

Uchwała XIII/73/07 z dnia 2007-10-25 - w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy usługowej położonego w obrębie wsi Michałkowa, gm. Walim

w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy usługowej położonego w obrębie wsi Michałkowa, gm. Walim


 
Uchwała Nr XIII/73/2007
Rady Gminy w Walimiu
z dnia 25 października 2007


w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy usługowej położonego w obrębie wsi Michałkowa, gm. Walim.

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) oraz w związku z uchwałę
nr VII/36/2007 Rady Gminy w Walimiu z dnia 26 marca 2007 roku w sprawie przystępienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz po stwierdzeniu zgodności ustaleń miejscowego planu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowa-nia przestrzennego gminy, Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy usługowej położonego w obrębie wsi Michałkowa, gm. Walim.
 1. Ustalenia planu zawarte są w tekście niniejszej uchwały oraz na rysunku planu
  w skali 1:1000, stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały. Rysunek planu obowiązuje
  w zakresie ustalonym legendę.
 2. Rozstrzygnięciao sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu oraz sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zawarte są w załączniku nr 2 do uchwały. Rozstrzygnięcia zawarte w załączniku nr 2 nie są ustaleniami planu.

§ 2.1. Przeznaczenie terenu.
W obszarze objętym planem obowiązują następujące ustaleniadotyczące projektowanego przeznaczenia terenów, w tym również istniejące przeznaczenie w przypadku gdy ustalenia planu nie wprowadzają zmiany.

1)
U " Tereny zabudowy usługowej.
2)
WS " Teren wód powierzchniowych.
3)
ZP " Teren zieleni urządzonej.
4)
KDW " Droga wewnętrzna.


 1. Zagospodarowanie terenu.
Dla poszczególnych terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi ustala się następujące zagospodarowanie (oznaczenia terenów zgodnie z rysunkiem planu):

1)
1 WS " Teren wód powierzchniowych (pełniący funkcję ochrony przeciwpożarowej).
2)
2 U "Teren zabudowy usługowej.
3)
3 ZP " Teren zieleni urządzonej.
4)
4 WS" Teren wód powierzchniowych (pełniący funkcję ochrony przeciwpożarowej).
5)
5 U " Teren zabudowy usługowej.
6)
KDW " Droga wewnętrzna.

 1. Ustalenia w zakresie ochrony i kształtowania Ĺ?adu przestrzennego.
 1. Na terenie zabudowy usługowej, oznaczonej na rysunku planu symbolem 2U, ustala się adaptację istniejących obiektów na cele usługowe związanych z projektowaniem
  i produkcję mebli. Ustala się możliwość ich przebudowy lub rozbudowy z zachowa-niem obecnego charakteru i formy zabudowy, a także lokalizację nowych obiektów takich jak: wiata, magazyn i plac składowy.
 2. Na terenie projektowanej zabudowy usługowej, oznaczonej na rysunku planu symbolem 5U, ustala się realizację obiektów związanych z prowadzoną działalnościę (budynek administracyjno " socjalny, salon wystawowy, itp.).
 3. Na terenach zabudowy usługowej możliwa jest również realizacja obiektów związanych funkcjonalnie z podstawowym przeznaczeniem terenów oraz urządzeń towarzyszących: dojĹ?Ä?, dojazdów, obiektów małej architektury i ogrodzeń.
 4. Projektowana zabudowa musi swoim charakterem nawiązywać do uwarunkowań kulturowych regionu, nie może stwarzać dysonansu z otoczeniem i winna szanować środowisko naturalne, zaleca się stosowanie architektury inspirowanej charakterem zabudowy regionalnej lub dobrej klasy architektury współczesnej.
 5. Zakazuje się stosowania jako materiałów wykośczeniowych plastikowych listew elewacyjnych typu "siding", blachy falistej i trapezowej (nie dotyczy istniejącej zabudowy).
 6. Zakazuje się realizacji obiektów i urządzeń, które nie są związane lub kolidują
  z przeznaczeniem terenu.
 7. Na terenie oznaczonym symbolem 3ZP ustala się realizację zieleni urządzonej.
  W strefie zieleni możliwa jest lokalizacja ogólnodostępnych miejsc postojowych, urządzeń technicznych związanych z funkcjonowaniem zakładu i sieci
  uzbrojenia podziemnego.


 1. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego.
 1. Obowiązuje stosowanie dla celów grzewczych i technologicznych urządzeń przy-jaznych dla środowiska o niskiej emisji zanieczyszczeń.
 2. Uciężliwości wynikające z prowadzonej działalności gospodarczej nie mogą wykraczać poza granice terenu, do którego inwestor posiada tytuł prawny.
 3. Usuwanie odpadów komunalnych odbywać się będzie w systemie gospodarki komu-nalnej.
 4. Gospodarkę odpadami wytworzonymi w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej należy rozwiązać zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami szczególnymi.
 5. Nawierzchnie dojazdów i miejsc parkingowych należy zabezpieczyć przed przenikaniem do gruntu i wód powierzchniowych zanieczyszczeń ropopochodnych
  i innych substancji chemicznych.


 1. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej.
 1. CzeĹ?Ä? obszaru objętego planem położona jest w strefie ochrony archeologicznej,zgodnie z granicami oznaczonymi na rysunku planu. Prowadzenie robót ziemnych
  w zakresie nowych inwestycji uzależnione jest od opinii Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków wydanej na piśmie.
 2. W przypadku odkrycia przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem należy wstrzymać roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć zabytek, zabezpieczyć przy użyciu dostępnych środków przedmiot i miejsce odkrycia zabytku oraz niezwłocznie zawiadomią o tym właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków, a jeśli jest to niemożliwe Wójta Gminy Walim.
 1. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych.
 1. Niedopuszczalne jest sytuowanie w obszarze objętym planem takich elementów zagospodarowania, które swą wielkościę, formą lub kolorystykę powodują dysonans
  z otoczeniem.
 2. Na obszarze zabudowy i na terenach komunikacji obsługującej zabudowę wyklucza się lokalizację urządzeń reklamowych wolnostojących niezwiązanych z prowadzoną działalnościę, zarówno na terenie działek jak i w przyległym pasie drogowym.


 1. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu.
Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem U obowiązują następujące ustalenia:
 1. wysokość projektowanej zabudowy nie może przekraczać dwóch kondygnacji łącznie
  z poddaszem użytkowym,
 2. możliwe jest podpiwniczenie budynków pod warunkiem, że poziom posadowienia parteru nie będzie wyższy niż 0,5 m ponad Ĺśredni poziom terenu,
 3. w zagospodarowaniu terenu przeznaczonego pod projektowaną zabudowę minimum 20% ich powierzchni należy przeznaczyć pod zagospodarowanie biologicznie czynne (zadrzewienia, trawniki).


 1. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie.
Obszar objęty planem położony jest:
 1. w granicach zlewni chronionej rzeki Bystrzycy - obowiązują zakazy, nakazy
  i ograniczenia, wynikające z decyzji Urządu Wojewódzkiego w Wałbrzychu
  nr OĹ?.IV-6210/27/94 z dnia 12.04.1994 r.,
 2. w Obszarze Chronionego Krajobrazu Gór Bardzkich i Sowich " obowiązują zakazy
  i zasady zagospodarowania zawarte w rozporządzeniu nr 18/98 Wojewody Wałbrzyskiego z dnia 17 grudnia 1998 r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu województwa wałbrzyskiego.


 1. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem.
W obszarze objętym planem nie ustala się szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości.


 1. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowa-niu.
W obszarze objętym planem nie dopuszcza się realizacji inwestycji, które zgodnie
z przepisami o ochronie środowiska zaliczane są do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, a także instalacji powodujących znaczne zanieczyszczenia poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości.


 1. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury
technicznej.
 1. ObsługÄ? komunikacyjną obszaru ustala się istniejącymi drogami: gminną i wewnętrzną (KDW) skomunikowaną z drogę powiatową nr 3374 D.
 2. Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej:
 1. zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejącej sieci elektroenergetycznej na warunkach ustalonych przez zarządcę sieci,
 2. zaopatrzenie w wodę z wiejskiej sieci wodocięgowej, w okresie przejściowym możliwe rozwiązania lokalne,
 3. odprowadzanie ścieków bytowych docelowo do systemu kanalizacji wiejskiej,
  w okresie przejściowym do oczyszczalni przydomowych lub zbiorników bezodpływo-wych,
 4. odprowadzanie wód opadowych do gruntu lub cieku.


§ 3. Do czasu zmiany sposobu zagospodarowania terenów, o których mowa w § 2, pozostają one w dotychczasowym użytkowaniu.


§ 4. Ustala się stawkę procentową służÄścÄ? naliczeniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości z tytułu uchwalenia planu, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 7 %.


§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Walim.


§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urządowym Województwa DolnoŚląskiego.Przewodnicząca Rady Gminy
Zuzanna Bodurka

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Wioletta Sowa
Data wprowadzenia:2007-12-21 14:11:22
Opublikował:Wioletta Sowa
Data publikacji:2007-10-25 00:00:00
Ostatnia zmiana:2011-05-07 19:25:34
Ilość wyświetleń:1554

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij