Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Walim

Kolorowy pasek

Uchwała XII/2007/68/2007/07 z dnia 2007-09-25 - w sprawieprzystępienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego częśi wsi Walim.

w sprawieprzystępienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego częśi wsi Walim.


 

Uchwała Nr XII/68/2007
Rady Gminy w Walimiu
z dnia 25 września 2007 r.

w sprawieprzystępienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego częśi wsi Walim.Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym / tekst jednolity: Dz. U. z 2001r nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ oraz art. 14 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2003r nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami/ w związku z uchwałę nr XXXVII/202/2001 Rady Gminy w Walimiu z dnia 31 października 2001r z sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego częśi wsi Walim / Dz. Urz. Woj. Doln. nr 3 z 2002 poz. 58/ - Rada Gminy w Walimiu uchwala, co następuje:

§1.
Przystępuje się do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego częśi wsi Walim.

§2.
Granice obszaru objętego niniejszą uchwałę zostały określone na załączniku graficznym, stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.

§3.
Przedmiot ustaleń miejscowego planu określa art. 15 ust.2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

§4.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Walim.

§6.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjącia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodnicząca Rady Gminy
Zuzanna Bodurka

U Z A S A D N I E N I E

do Uchwały nr XII68/2007 Rady Gminy w Walimiu z dnia25 września 2007r


Z wnioskiem o sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wystąpił właściciel dz. nr 418/3 obręb geodezyjny Walim AM 9 , który na terenie działki zamierza realizować obiekty z zakresu funkcji mieszkalno-usługowej z zakresu obsługi ruchu turystycznego oraz ochrony zdrowia. Atrakcyjne położenie terenu oraz zgodność projektowanych rozwiązał planistycznych z ustaleniami "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Walim" " przemawia za zasadnościę wnioskowanego zagospodarowania terenu.

W obecnie obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Walim zatwierdzonym uchwałę nr XXXVII/202/2001 Rady Gminy w Walimiu z dnia 31 października 2001r " jedynie czeńÄ? terenu w północnym narożu działki, przyległym do ul. Piastowskiej przeznaczona jest pod funkcję mieszkaniową, natomiast pozostały teren w granicach objętych uchwałę przeznaczony jest pod zieleń parkową z zakazem zabudowy. Z uwagi na powyższe nie ma możliwości wykorzystania go na planowane inwestycje m.in. z zakresu funkcji mieszkalno-usługowych.
Bioręc, zatem pod uwagę prawny interes strony (zapisany w art. 6 ust.2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w postaci zapewnienia, że w granicach określonych przez ustawy i zasady współżycia społecznego, każdy ma prawo do zagospodarowania terenu do którego ma tytuł prawny) " należy przyjąć rozwiązanie w postaci zmiany planu miejscowego na jak najbardziej słuszne.

Przyjącie tej uchwały, jak również projektowane rozwiązania planistyczne nie będą generować wydatków gminy na realizację jego ustaleń.
Stojąc na stanowisku umożliwienia zainteresowanym dokonania przekształceĹ? swojej nieruchomości zgodnie z własnymi zamierzeniami " wnoszą o przyjęcie uchwały z zaproponowanym brzmieniu.

Załączniki

Analiza (108kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Wioletta Sowa
Data wprowadzenia:2007-10-08 14:42:12
Opublikował:Wioletta Sowa
Data publikacji:2007-09-25 00:00:00
Ostatnia zmiana:2011-05-07 19:25:34
Ilość wyświetleń:1356

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij