w sprawie: zmian w uchwale Nr XXXIV/184/2005 Rady Gminy w Walimiu z dnia 24 maja 2005 r. w sprawie uchwalenia Statutu Samorządowej Instytucji Kultury pn. Gminna Biblioteka Publiczna w Walimiu.


 
Uchwała Nr XII/65/2007
Rady Gminy w Walimiu
z dnia 25 września 2007 r.


w sprawie: zmian w uchwale Nr XXXIV/184/2005 Rady Gminy w Walimiu z dnia 24 maja 2005 r. w sprawie uchwalenia Statutu Samorządowej Instytucji Kultury pn. Gminna Biblioteka Publiczna w Walimiu.


Na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr. 142, poz. 1591 z późĹ?.zm.) oraz art. 13, pkt. 5 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr. 13, poz. 123 z późĹ?.zm.) i art. 11, ust. 3 pkt. 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. Nr. 85, poz. 339 z późĹ?.zm.)
Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

Z dniem 1 stycznia 2008 r. wprowadza się zmiany w § 12, pkt. 2 dotyczący struktury organizacyjnej SIK Gminna Biblioteka Publiczna w Walimiu, zmniejszając o 1 etat pracownika obsługi podstawowej w Gminnej Bibliotece Publicznej w Walimiu.
§ 2

Schemat organizacyjny SIK pn. Gminna Biblioteka Publiczna w Walimiu stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Walim.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Wojewódzkim Dzienniku Urządowym.


Przewodnicząca Rady Gminy
Zuzanna BodurkaU Z A S A D N I E N I E
do Uchwały Nr XII/65/2007 Rady Gminy w Walimiu z dnia 25 września 2007 r.

Zmiana w uchwale Nr XXXIV/184/2005 Rady Gminy w Walimiu z dnia 24 maja 2005 r. w sprawie uchwalenia Statutu Samorządowej Instytucji Kultury pn. Gminna Biblioteka Publiczna w Walimiu dotyczy zmniejszenia ilości zatrudnionych pracowników o 1 etat. Zmiana ta podyktowana jest oszczędnościami jakie wiążą się z podjćtą decyzję. Zmniejszenie o jeden etat pracownika podstawowej obsługi GBP w Walimiu zmniejszy wydatki o kwotę 35.283 zł rocznie.