w sprawie zmian budżetu Gminy Walim na 2007 rok


 
Uchwala Nr XI/62/2007
Rady Gminy w Walimiu
z dnia 29 czerwca 2007 r.
w sprawie zmian budżetu Gminy Walim na 2007 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami/
oraz art. 184 ust. 1 pkt. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych / Dz. U. z 2005 roku nr 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami / Rada Gminy w Walimiu uchwala co następuje :
§ 1
Zwiąkszyć planowane dochody budżetu gminy na 2007 rok o kwotę 50.689,-zł
W dziale 010 - Rolnictwo i Ĺ?owiectwo 50.689,-zł
Rozdział 01010 - Infrastruktura wodocięgowa i sanitacyjna wsi 50.689,-zł § 6339 - Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji
i zakupów inwestycyjnych własnych gmin 50.689,-zł
§2
Zmniejszyć planowane wydatki w budżecie gminy na 2007 rok o kwotę 382.288,-zł
W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa 382.288,-zł
Rozdział 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej 382.288,-zł §6210 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów
inwestycyjnych zakładów budżetowych 382.288 ,-zł
§3
Zwiąkszyć planowane wydatki budżetu gminy na 2007 rok o kwotę 1.217.977,-zł
W dziale 600 - Transport i łączność 5.000,-zł
Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie 5.000,-zł
§ 4300 - Zakup usług pozostałych 5.000,-zł
W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa 382.288,-zł
Rozdział 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej 382.288,-zł
§ 2650 - Dotacje przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład
budżetowy 382.288,-zł
W dziale 750 - Administracja publiczna 35.000,-zł
Rozdział 75023 - Urządy gmin 35.000,-zł
§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 35.000,-zł
W dziale 801 - Oświata i wychowanie 785.000,-zł
Rozdział 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 785.000,-zł
§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 785.000,-zł
W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 10.689,-zł
Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 10.689,-zł
§ 4300 - Zakup usług pozostałych 1.359,-zł
§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 9.330,-złuchwały budżetowej nr VI/32/2007 z dnia 23 luty 2007r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Walim na 2007 rok w sposób następujący:
- załącznik nr 3 do uchwały, Zadania inwestycyjne w 2007 r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
- załącznik nr 4 do uchwały, Przychody i rozchody budżetu w 2007r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
- załącznik nr 7 do uchwały, Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2007 r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały,
- załącznik nr 10 do uchwały, Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały,
§ 5
Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 785.000,-zł Deficyt budżetu sfinansowany będzie pożyczkę długoterminową.
§ 6
Plan budżetu po zmianach wynosi:
- po stronie dochodów 14.808.057,-zł
- po stronie wydatków 18.824.369,-zł
§ 7
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 8
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjącia.
§ 9
Wójt ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym do przepisów gminnych.
Przewodnicząca Rady Gminy

Zuzanna Bodurka
Uzasadnienie do Uchwały XI/62/2007
W § 1 uchwały następuje zwiąkszenie planowanych dochodów o kwotę 50.689,-zł, są to
środki przyznane z budżetu wojewody dolnoŚląskiego jako dotacja na podstawie pisma
FB.VIII.DĹ?/3050/300/07 z dnia 8 czerwca 2007r. na zadanie pn. budowa kanalizacji
sanitarnej w Walimiu. Zadanie to zostało wykonane w roku poprzednim natomiast należna
10% dotacja została przyznana dopiero w roku bieżącym.
W § 2 uchwały zostają zmniejszone planowane wydatki z tytułu dotacji inwestycyjnych
dla ABK w Walimiu o kwotę 382.288,-zł, taka możliwość wynika z podjćtej wcześniej
uchwały o przyznaniu dotacji przedmiotowej w wysokości 13,08 zł do metra obsługiwanej
powierzchni.
W § 3 następują zwiąkszenia planowanych wydatków i tak:
- w dziale transport na drogi wojewódzkie zaplanowano wydatki na remont chodników w Walimiu wzdłuż drogi 383, ponieważ nie jest to zadanie gminy, dlatego na podstawie porozumienia gmina przekaże środki do budżetu wojewody a stamtąd jako dotacja celowa wrócą one do gminy.
- w gospodarce mieszkaniowej zwiąkszenie planowanych wydatków o kwotę 382.288,-zł z przeznaczeniem na dotację przedmiotową dla ABK czyli na remonty bieżące,
- w administracji publicznej zwiąkszenie wydatków w urządzie gminy o kwotę 35.000,-zł z przeznaczeniem na wykonanie klimatyzacji na piętrze budynku urządu gminy,
- w dziale oświata zwiąkszenie wydatków o kwotę 785.000,-zł z przeznaczeniem na termomodernizację zespołu szkół,
- w dziale utrzymanie zieleni zwiąkszenie planowanych wydatków o kwotę 10.689,-zł z przeznaczeniem na odnowienie parku w tym zakup urządzeń oraz transport.
W związku ze zmianami w zadaniach inwestycyjnych występiła konieczność skorygowania
załącznika zadań inwestycyjnych, w którym dopisano zadanie w zakresie klimatyzacji,
zmniejszono dotacje inwestycyjną dla ABK oraz zwiąkszono wydatki na termomodernizację.
Zadanie w zakresie termomodernizacji jest znacznie droższe od wartości przyjętej w
budżecie. Złożona jedyna oferta wraz z kosztami nadzoru i promocję tego zadania została
ustalona na kwotę 2.436.000,-zł
W załączniku dotyczącym przychodów i rozchodów zwiąkszone zostały przychody o kwotę
785.000,-zł czyli o wzrost wartości zadania pn. termomodernizacja w stosunku do
uchwalonego wcześniej planu wydatków.
Załącznik dotyczący przychodów i wydatków zakładów budżetowych skorygowano w
zakresie dotacji i podzielono przyznaną w budżecie dotację na przedmiotową w zakresie
remontów bieżących kwota 382.288,-zł oraz inwestycyjną 877.712,-zł.
W załączniku GFOSiGW zwiąkszono o kwotę 350,-zł planowane wydatki na wykonanie
szamba w Niedźwiedzicy 34 a zmniejszono wydatki na wykonanie przyłączy do budynków.
Ustalony dodatkowy deficyt w wysokości 785.000,-zł zostanie sfinansowany pożyczkę z WFOĹ?iGW.

( Zadania inwestycyjne w 2007 r.1
Załącznik nr Ido Uchwały Rady Gminy Nr XI/62/2007 z dnia 29 czerwca 2007r.w złotych

Lp.
Dział
Rozdz.
Nazwa zadania inwestycyjnego
łączne
koszty
finansowe
Planowane wydatki
Jednostka organizacyjna
realizująca
program lub
koordynująca
wykonanie
programu

rok budżetowy
2007 (7+8+9+10)


z tego źródła finansowania

dochody
własne
jst
kredyty
i pożyczki
środki
pochodzące
z innych
źródeł*
środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

1.
010
01010
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodocięgowej z przyłączami w Rzeczce, Gmina Walim
20.140.000
300.000
-
300.000
-
-
Urząd Gminy

2.
010
01010
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodocięgowej w Niedźwiedzicy, Gmina Walim
5.100.000
80.000
-
80.000
-
-
Urząd Gminy

3.
010
01010
Budowa kanalizacji sanitarnej ulice: Słowackiego, Różana , Srebrna w Walimiu
1.130.000
80.000
-
80.000
-
-
Urząd Gminy

4.
010
01010
Budowa kanalizacji sanitarnej ulica Nowa Kolonia w Walimiu
340.000
40.000
-
40.000
-
-
Urząd Gminy

5.
600
60016
Modernizacja drogi gminnej Ulica Gazowa w Jugowicach, Gmina Walim
2.123.500
1.735.000
-
435.000
-
1.300.000
Urząd Gminy

6
600
60016
Odbudowa mostu do Sztolni Walimskich w Walimiu
Brak
160.000
-
160.000
-
-
Urząd Gminy


7.
600
60016
Odbudowa drogi gminnej ulica Letniskowa w Zagórzu Śląskim
( Brak
150.000
-
150.000
(
-
Urząd Gminy

8.
600
60016
Odbudowa mostu i murów oporowych ulica Cmentarna w Walimiu
Brak
250.000
-
250.000
-
-
Urząd Gminy

9.
600
60016
Budowa parkingu w Zagórzu Śląskim
Brak
20.000
-
20.000
-
-
Urząd Gminy

10.
600
60016
Modernizacja drogi Dziećmorowice ul. Bystrzycka
180.000
105.000
-
105.000
-
-
Urząd Gminy

11.
600
60016
Odbudowa mostu ulica Wyszyńskiego w Walimiu
Brak
60.000
-
60.000
-
-
Urząd Gminy

12.
600
60016
Odbudowa mostu ulica Górna 3 w Jugowicach
Brak
120.000
-
120.000
-
-
Urząd Gminy

13.
600
60016
Odbudowa mostu ulica Kościuszki w Walimiu
Brak
140.000
-
140.000


Urząd Gminy

14.
700
70001
Dotacja na inwestycje Administracja Budynków Komunalnych
Brak
877.712
-
877.712
-
-
ABK

15.
750
75023
Zakupy komputerów
10.000
10.000
10.000
-
-
-
Urząd Gminy

16.
750
75023
Zakup aparatu prądotwórczego
7.000
7.000
7.000
-
-
-
Urząd Gminy17
750
75023
Wykonanie klimatyzacji
(
50.000
35.000

35.000
(\'

Urząd Gminy

18.
801
80113
Zakup autobusu
380.000
380.000
-
380.000
-
-
Urząd Gminy

19.
801
80114
Termomodernizacja Zespołu Szkół budynków: Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Walimiu
2.436.000
2.436.000
-
1.050.000
-
1.386.000
Urząd Gminy

20.
900
90001
Spłata zobowiązał za oczyszczalnie ścieków w Dziecmorowicach
-
478.000
36.000
-
442.000
-
Urząd Gminy

21.
900
90003
Zakup samochodu
76.000
76.000
-
76.000
-
-
Urząd Gminy

22.
921
92109
Dotacja inwestycyjna dla GOK
55.000
55.000
12.880
42.120
-
-
GOK

23.
926
92601
Budowa Hali sportowo widowiskowej przy Zespole Szkół w Walimiu
6.300.000
160.000
-
160.000
-
-
Urząd Gminy
OGĂ?Ĺ?EM
38.327.500
7.754.712
65.880
4.560.832
442.000
2.686.000
-
Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr XI/62/2007 z dnia 29 czerwca 2007r.
Przychody i rozchody budżetu w 2007 r.
w złotych

Treść
Klasyfikacja §
Kwota 2007 r.
2
3
4


Przychody ogółem:

7.535.139
Kredyty i pożyczki
§952
4.560.832
Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE
§903
2.686..000
Spłaty pożyczek udzielonych
§951
-
Prywatyzacja majątku jst
§944
-
Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych
§957
-
Papiery wartościowe (obligacje)
§931
-
Inne źródła (wolne środki)
§955
288.307


Rozchody ogółem:

3.518.827
Spłaty kredytów
§992
328.791
Spłaty pożyczek
§992
193.600
Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE
§963
2.996.436
Udzielone pożyczki
§991
-
Lokaty
§994
-
Wykup papierów wartościowych (obligacji)
§982
-
Rozchody z tytułu innych rozliczeń
§995
-Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy
Nr XI/62/2007 z dnia 29 czerwca 2007r.
Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2007 r.
w złotychPrzychody*
Wydatki


w tym:

w tym:


§2650
na inwestycje
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
I.
Zakłady budżetowe
-

z tego:


Administracja Budynków Komunalnych
354
2.478.670
1.260.000
382.288
877.712
2.478.670
-
354
-
II.
Dochody własne jednostek budżetowychX
X

Xz tego:


Stołówka szkolna
23.162
171.000
-
X
X
193.650
X
512
-

Pomoce naukowe Szkoły Podstawowe
2.120
2.000
-
X
X
2.000
X
2.120
-

Pomoce naukowe Gimnazjum
348
2.400
-
X
X
2.400
X
348
-

Razem
25.630
175.400
-
X
X
198.050
X
2.980
-
Ogółem
25.984
2.654.070
1.260.000
382.288
877.712
2.676.720

3.334
-
W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:


* dochody
** stan środków pieniężnych
*** źródła dochodów wskazanych przez Radę


Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Gminy
Nr XV 62 /2007 z i 129 czerwca 2007r.
Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej
w złotych
Lp.
Wyszczególnienie
paragraf
Plan na 2007 r.
1.
Stan środków obrotowych na początek roku

31.423
II.
Przychody

40.000
1.
Opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska
2960
40.000
III.
Wydatki

70.000

Wydatki bieżące

70.000
1.
Likwidacja dzikich wysypisk
4300
3.000
2.
Urządzanie i utrzymanie terenów zieleni
4300
17.000
3.
Opróżnianie ulicznych koszy na Ĺśmieci
4300
8.000
4.
Akcja "Sprzętanie świata 2007"
4210
1.000
5.
Edukacja ekologiczna
4210
1.000
6.
Wykonanie przykanalików w zasobach komunalnych
4210 4300
22.150 10.000
7.
Remont szamba przy budynku Główna 34 w Niedźwiedzicy
4300
7.850
IV
Stan środków obrotowych na koniec roku

1.423