w sprawie określenia stawki dotacji przedmiotowej dla Administracji Budynków Komunalnych w Walimiu


 
Uchwała Nr XI/61/2007
Rady Gminy w Walimiu
z dnia 29 czerwca 2007r.w sprawie określenia stawki dotacji przedmiotowej dla Administracji Budynków Komunalnych w WalimiuNa podstawie art. 18 ust 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ oraz art. 174 ust. 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 249 poz.2104 z późniejszymi zmianami/ rada gminy uchwala co następuje:


§ 1
Określa stawkę dotacji dla Administracji Budynków Komunalnych w Walimiu na 2007 rok w wysokości 13,08zł /m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych w zakresie remontów budynków mieszkalnych stanowiących zasób gminy.

§ 2
Administracja Budynków Komunalnych otrzyma dotację w miesięcznych ratach.

§ 3
Administracja Budynków Komunalnych przedstawi Wójtowi Gminy sprawozdanie z wykorzystania dotacji w okresach kwartalnych .
Ostateczne rozliczenie dotacji przedmiotowej następi w terminie do 31 stycznia roku następnego.

§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjącia i obowiązuje w roku budżetowym 2007.Przewodnicząca Rady Gminy

Zuzanna Bodurka
Uzasadnienie do uchwały XI/61/2007 Rady Gminy w Walimiu

W związku z pilną potrzebę wykonania remontów bieżących w zasobie mieszkaniowym Dyrektor ABK pismem z dnia 12 czerwca 2007 zwrócił się z prośbÄ? o zmniejszenie dotacji na inwestycje o kwotę 382.288,-zł a zwiąkszenie o tą samą kwotę planowanych wydatków na zakup usług remontowych.
Wielkość powierzchni użytkowej lokali będących w administracji ABK wynosi 29.215,71m2 czyli jednostkowa stawka dotacji wyniesie 13,08 zł.
Po przeanalizowaniu planowanych wydatków na remonty dachów przyjęto, że do każdego metra obsługiwanej powierzchni może być przyznana wnioskowana dotacja.
Dotacja będzie przyznawana w ratach miesięcznych, natomiast ostateczne rozliczenie dotacji następi w terminie do 31 stycznia każdego roku.Sporządził LM