w sprawie: stwierdzenia wyga?nięcia mandatu radnego


 


Uchwała Nr X/56/2007
Rady Gminy w Walimiu
z dnia 29 maja 2007r.
w sprawie: stwierdzenia wyga?nięcia mandatu radnego


Na podstawie art 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz 1591 ze zmianami) w związku z art. 190 ust. 1 pkt 2 a Ustawy z dnia 16 lipca 1998r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw(Dz.U. z 2003 r. Nr 159 poz. 1547 z pó?. zmianami)
Rada Gminy w Walimiu uchwala co następuje:§ 1

Stwierdza się wyga?nięcie mandatu radnej Rady Gminy Walim z okręgu wyborczego Nr 3 w Zagórzu Śląskim, Pani Borowiec Katarzyna Aneta z Listy Nr 18 Komitetu Wyborczego Wyborców Adama Hausmana.


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń na terenie Gminy Walim.

Przewodnicząca Rady Gminy
Zuzanna Bodurka

U z a s a d n i e n i e


Radna Rady Gminy Walim Pani Borowiec Katarzyna Aneta dzierżawi z gminy Walim grunty o pow. 0,1213 hektara. Przepis art. 24f ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym stanowi, że radny nie może prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy, w której uzyskał mandat, a także zarządzać taką działalnością lub być przedstawicielem czy pełnomocnikiem w jej prowadzeniu. Ponieważ przepis ten nie zawiera własnej definicji działalności gospodarczej, należy w tym zakresie odwołać się do przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 172, poz. 1807 ze zm). Zgodnie z jej art. 2, działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły, a więc jet nią również działalność wytwórcza w zakresie upraw rolnych. W konsekwencji prowadzenie przez radnego gospodarstwa rolnego z wykorzystaniem gruntów dzierżawionych od gminy, w której sprawuje mandat, jest objęte zakazem, o którym mowa w art 24f ustawy o samorządzie gminnym, Pogląd taki został wyrażony w uchwale 7 sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z 2 kwietnia 2007 r., sygn. akt II OPS 1/07.