Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Walim

Kolorowy pasek

Uchwała X/2007/52/2007/07 z dnia 2007-05-30 - w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej położonego w obrębie wsi Olszyniec (Podlesie),

w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej położonego w obrębie wsi Olszyniec (Podlesie),


 
Uchwała Nr X/52/2007
Rady Gminy w Walimiu
z dnia 29 maja 2007 r.


w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej położonego w obrębie wsi Olszyniec (Podlesie),
gm. Walim.

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z pó?niejszymi zmianami), art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z pó?niejszymi zmianami) oraz w związku z uchwałą
nr XLVII/259/2006 Rady Gminy w Walimiu z dnia 21 września 2006 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz po stwierdzeniu zgodności ustaleń miejscowego planu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej położonego w obrębie wsi Olszyniec (Podlesie), gm. Walim.

 1. Ustalenia planu zawarte są w tekście niniejszej uchwały oraz na rysunku planu
  w skali 1:1000 stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały. Rysunek planu obowiązuje
  w zakresie ustalonym legendą.

 1. Rozstrzygnięciao sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu oraz sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zawarte są w załączniku nr 2 do uchwały. Rozstrzygnięcia zawarte w załączniku nr 2 nie są ustaleniami planu.

§ 2.1. W obszarze objętym planem obowiązują ustalenia dotyczące przeznaczenia
i zagospodarowania terenu wydzielonego liniami rozgraniczającymi i oznaczonego na rysunku planu symbolem:

MN-Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

 1. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego.
 1. Na terenie projektowanej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej ustala się realizację budynków mieszkalnych lub mieszkalno-rekreacyjnych, z możliwością lokalizacji na działce obiektów gospodarczych związanych funkcjonalnie z podstawowym przezna-czeniem terenu (np. garaż) oraz urządzeń towarzyszących: doj?ć, dojazdów, obiektów małej architektury, ogrodów przydomowych i ogrodzeń.
 2. Projektowana zabudowa winna swoim charakterem nawiązywać do uwarunkowań kulturowych regionu, nie może stwarzać dysonansu z otoczeniem i winna szanować środowisko naturalne, zaleca się stosowanie architektury inspirowanej charakterem zabudowy regionalnej lub dobrej klasy architektury współczesnej.
 3. Zakazuje się realizacji obiektów i urządzeń, które nie są związane lub kolidują
  z przeznaczeniem terenu.
 4. Zakazuje się stosowania jako materiałów wykończeniowych plastikowych listew elewacyjnych typu "siding", blachy falistej i trapezowej oraz ogrodzeń z prefabryko-wanych elementów betonowych.

 1. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego.
 1. Obowiązuje stosowanie dla celów grzewczych i technologicznych urządzeń przy-jaznych dla środowiska o niskiej emisji zanieczyszczeń.
 2. Usuwanie odpadów komunalnych odbywać się będzie w systemie gospodarki komu-nalnej.
 3. Nawierzchnie dojazdów i miejsc parkingowych należy zabezpieczyć przed przenikaniem do gruntu i wód powierzchniowych zanieczyszczeń ropopochodnych
  i innych substancji chemicznych.

 1. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współ-czesnej.
W przypadku odkrycia przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem należy wstrzymać roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć zabytek, zabezpieczyć przy użyciu dostępnych środków przedmiot i miejsce odkrycia zabytku oraz niezwłocznie zawiadomić o tym właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków, a jeśli jest to niemożliwe Wójta Gminy Walim.

 1. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych.
 1. Niedopuszczalne jest sytuowanie w obszarze objętym planem takich elementów zagospodarowania, które swą wielkością, formą lub kolorystyką powodują dysonans
  z otoczeniem.
 2. Na obszarze zabudowy mieszkaniowej i na terenach komunikacji obsługującej zabudowę wyklucza się lokalizację urządzeń reklamowych zarówno na terenie działki jak i w przyległym pasie drogowym.

 1. Parametry i wska?niki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu.
Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem MN obowiązują następujące ustalenia:
 1. nieprzekraczalna linia zabudowy oznaczona na rysunku planu,
 2. powierzchnia zabudowy nie może przekraczać 20% powierzchni całkowitej działki
  budowlanej,
 3. wysokość projektowanej zabudowy ustala się na dwie kondygnacje naziemne
  łącznie z poddaszem użytkowym (mieszkalnym). Możliwe jest częściowe lub całko-wite podpiwniczenie budynków,
 4. poziom posadowienia budynków ustala się na 0,5 m ponad poziom terenu mierzony przy wejściu do budynku,
 5. obowiązują dachy symetryczne o stromych połaciach. Wymagane nachylenie połaci dachowych w granicach od 40O do 45O. Niedopuszczalne jest stosowanie dachu
  o połaciach mijających się na wysokości kalenicy. Obowiązuje pokrycie dachu cera-miczne, koloru czerwonego lub brązowego,
 6. szerokość elewacji frontowej ustala się na 10,0 m,
 7. obowiązująca wysokość kalenicy wynosi 8,0 m,
 8. w zagospodarowaniu działek przeznaczonych pod projektowaną zabudowę mieszka-niową minimum 50% ich powierzchni należy przeznaczyć pod zagospodarowanie biologicznie czynne (zieleń przydomowa, zadrzewienia, uprawy ogrodnicze).

Dla parametrów zabudowy wymienionych w pkt 4,6,7 ustala się tolerancję
w granicach 10%

 1. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie.
W obszarze objętym planem nie występują tereny lub obiekty objęte ochroną zgodnie z przepisami o ochronie przyrody.
 1. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem.
 1. Dla terenów projektowanej zabudowy mieszkaniowej plan ustala przedstawioną na rysunku planu zasadę podziału terenu na działki budowlane. Zasada podziału ma charakter orientacyjny, dopuszcza się jej korektę z zachowaniem następujących kryteriów:
 1. zapewniony zostanie bezpośredni dostęp do drogi,
 2. minimalna powierzchnia działki budowlanej nie może być mniejsza niż 1000 m2,
 3. możliwe jest łączenie dwóch sąsiednich działek.

 1. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu.
 1. W obszarze objętym planem nie dopuszcza się realizacji inwestycji, które zgodnie
  z przepisami o ochronie środowiska zaliczane są do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, a także instalacji powodujących znaczne zanieczyszczenia poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości.
 2. Na terenie projektowanej zabudowy mieszkaniowej, na jednej działce budowlanej możliwe jest usytuowanie jednego budynku mieszkalnego.

 1. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury
technicznej.
 1. Obsługę komunikacyjną obszaru ustala się istniejącymi drogami gminnymi.
 2. Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej:
 1. zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejącej sieci elektroenergetycznej na warunkach ustalonych przez zarządcę sieci,
 2. zaopatrzenie w wodę z wiejskiej sieci wodociągowej, w okresie przejściowym możliwe rozwiązania lokalne,
 3. odprowadzanie ścieków do systemu kanalizacji wiejskiej, w okresie przejściowym do oczyszczalni przydomowych lub zbiorników bezodpływowych,
 4. odprowadzanie wód opadowych do gruntu.

§ 3. Do czasu zmiany sposobu zagospodarowania terenu, o którym mowa w § 2, pozostaje on w dotychczasowym użytkowaniu.

§ 4. Ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości z tytułu uchwalenia planu, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 10 %.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Walim.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa DolnoŚląskiego.


Przewodnicząca Rady Gminy
Zuzanna Bodurka

Załączniki

Załącznik Nr 2 (67kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uzasadnienie (66kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Wioletta Sowa
Data wprowadzenia:2007-05-30 09:13:52
Opublikował:Wioletta Sowa
Data publikacji:2007-05-30 00:00:00
Ostatnia zmiana:2011-05-07 19:25:33
Ilość wyświetleń:2108

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij