Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Walim

Kolorowy pasek

Uchwała X/2007/51/2007/07 z dnia 2007-05-30 - w sprawie: zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

w sprawie: zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.


 
UCHWAŁA Nr X/51/2007
Rady Gminy w Walimiu
z dnia 29 maja 2007r.


w sprawie: zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz.U. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) w związku art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162 poz. 1568 ze zmianami) oraz art. 176 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 ze zmianami) Rada Gminy Walim uchwala, co następuje:

§ 1
Uchwała określa zasady i tryby udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, sposób jej rozliczania i kontroli wykonania zleconego zadania oraz postępowania z wnioskami o udzielenie dotacji.

§ 2
1. Dotacje z budżetu gminy mogą być udzielane podmiotom posiadającym tytuł prawny do zabytku:
 1. usytuowanego na terenie gminy Walim,
 2. wpisanego do rejestru zabytków,
 3. posiadającego istotne znaczenie historyczne lub artystyczne dla gminy Walim ,
 4. ogólnodostępnego dla mieszkańców.
2. Dotacje mogą być udzielane na prace wykonawcze w roku, w którym dotacja ma być udzielona.

§ 3
Dotacja może być udzielona w wysokości do 50 % nakładów koniecznych na wykonanie prac i robót przy zabytku, o którym mowa w § 2 ust. 1.

§ 4
1. Udzielenie dotacji następuje na podstawie złożonego wniosku.
2. Wniosek składa się osobno na każdy zabytek.
3. Wnioski o udzielenie dotacji składa się według wzoru określonego w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5
1. Dotacje przyznaje Rada Gminy Walim w uchwale budżetowej.
2. Wykaz podmiotów, wysokość i zakres prac finansowych z dotacji określa załącznik do uchwały budżetowej, który podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej.
3. Informację o sposobie wykorzystania przyznanych dotacji przedstawia się w sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu gminy.

§ 6

1. Udzielenie dotacji nastąpi na podstawie umowy zawartej pomiędzy Gminą Walim, a wnioskodawcą, któremu została przyznana dotacja.
2. Przyznana dotacja będzie przekazana jednorazowo.
3. Umowa, o której mowa w ust. 1 stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały:
4. Podmiot nie może wykorzystywać środków określonych w umowie na inne cele, niż wskazane w umowie.
5. Prawa i obowiązki stron nie mogą być przenoszone na osoby trzecie.

§ 7
1.    Podstawą rozliczenia końcowego całości dotacji będzie komisyjny odbiór wykonanych prac lub robót w formie protokołu końcowego z udziałem:
1)    przedstawiciela Urzędu Gminy w Walimiu odpowiedzialnego za wykorzystanie dotacji.
2)    przedstawiciela konserwatora zabytków,
3)    wnioskodawcy,
4)    wykonawcy robót.
2.    W celu rozliczenia dotacji składa się sprawozdanie z wykonania prac Wójtowi Gminy Walim wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
3.    Do sprawozdania dotowany dołączy uwierzytelnione kserokopie rachunków, faktur i innych dokumentów finansowych.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Walim.

§ 9
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa DolnoŚląskiego.


Przewodnicząca Rady Gminy

Zuzanna Bodurka

Uzasadnienie


Zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568) dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru może być udzielona przez organ stanowiący gminy na zasadach określonych w podjętej przez ten organ uchwale.
Wobec faktu zgłoszenia się podmiotów o dotacje w powyższym zakresie konieczne jest podjęcie proponowanej uchwały


 

 
Załącznik nr. 1do Uchwały
Nr X/51/2007
Rady Gminy Walim
z dnia 29 maja 2007r.


WNIOSEK
o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie
lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków na rok ??.


I. WNIOSKODAWCA:
?????????????????????????????????.......(imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres wnioskodawcy lub nazwa, adres i siedziba)
??????????????????????????????????...
Bank (nazwa, adres) ??????????????????????????. Nr konta (wnioskodawcy) ???????????????????????? ??????????????????????????????????...

II. DANE O ZABYTKU:
Nr w rejestrze zabytków ????????????????????????... Wpis z dnia ????????????????????????????? Adres zabytku ???????????????????????????? Nazwa zabytku ????????????????????????????. Tytuł do władania zabytkiem (własność, użytkowanie wieczysta, dzierżawa, inne)
????????????????????????????????????????????????????????????????????...

III. UZYSKANE POZWOLENIA:
1. Pozwolenie na przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku:
- wydane przez ????????????????????????????..
- numer zezwolenia ??????????????????????????...
2. Pozwolenie na budowę:
- wydane przez ????????????????????????????..
- nr pozwolenia ????????????????????????????.

IV. SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O PRACACH LUB ROBOTACH
1. Planowany zakres rzeczowy prac lub robót i przewidywane koszty realizacji:
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

2. Termin realizacji prac lub robót:
??????????????????????????????????..
3. Przewidywane śródło sfinansowania prac lub robót:
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

V. OKRE?LENIE WYSOKOŚCI DOTACJI, O KTÓRĽ UBIEGA SIĘ WNIOSKODAWCA:
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????..

VI. WYKAZ DOKUMENTÓW WYMAGANYCH PRZY SKŁADANIU WNIOSKU:
1. Decyzja o wpisie do rejestru zabytków.
2. Dokument potwierdzający posiadanie przez wnioskodawcę tytułu prawnego do zabytku.
3. Zalecenia konserwatorskie określające zakres i sposób prowadzenia planowanych prac przy zabytku.
4. Informacja o wnioskach o udzielenie dotacji skierowanych do innych instytucji.
???????????????
Data i podpis Wnioskodawcy


 


Załącznik nr 2
do Uchwały Nr X/51/2007
Rady Gminy Walim
z dnia 29 maja 2007 roku 

UMOWA NR .................

zawarta w dniu ............................... w Walimiu

pomiędzy .............................................., reprezentowanym przez:
.............................................................................................................
.............................................................................................................

zwanym dalej "Dotującym",

a
.............................................................................................................
..............................................................................................................
reprezentowanym przez :
............................................................................................................................................................................................................................

zwanym dalej "Dotowanym",

§ 1

1.Przedmiotem umowy jest dofinansowanie realizacji zadania pn. ............................................................................................................................................................................................................................
na które zostają przyznane środki z budżetu gminy w formie dotacji.
2. Opis zadania zawiera wniosek Dotowanego, który stanowi integralną część niniejszej umowy.
§ 2

 1. Na realizację zadania wymienionego w § 1 Dotujący przyznaje środki
w wysokości ........................ (słownie) ......................... złotych w formie
dotacji.
 1. Całkowity koszt zadania ................................. wynosi ......................... (słownie).........................................................., przy czym dotacja stanowi ..........................%.
 1. środki na realizację zadania zabezpieczone są w budżecie gminy na rok ............. w dz. 921, rozdz. 92120.
 2. Przyznane środki finansowe zostaną przekazane na rachunek bankowy nr ....................................................................... Dotowanego.
5. Zadanie może być rozliczone jednorazowo w całości lub etapowo zgodnie z § 5 ust. 5 niniejszej umowy.

§ 3

1. Przyznane środki finansowe, określone w § 2 ust.1, Dotowany zobowiązany jest wykorzystać do dnia 15 grudnia roku, w którym otrzymał dotację lub-za zgodą Dotującego - do 15 grudnia roku następnego.

§ 4

Dotowany zobowiązuje się do wykorzystania przekazanych środków finansowych zgodnie z celem, na jaki je uzyskał oraz na warunkach określonych niniejszą umową.

§ 5

 1. Dotujący sprawuje kontrolę prawidłowości wykonywania zadania przez Dotowanego, w tym wydatkowania przekazanych mu środków finansowych.
 2. W ramach kontroli, o której mowa w ust. 1, upoważnieni pracownicy Dotującego mogą badać dokumenty i inne no?niki informacji, które mają lub mogą mieć znaczenie dla oceny prawidłowości wykonywania zadania oraz żądać udzielenia ustnych lub pisemnych informacji dotyczących wykonania zadania.
 3. Dotowany na żądanie kontrolującego, zobowiązany jest dostarczyć lub udostępnić dokumenty i inne no?niki informacji oraz udzielić wyja?nień i informacji w terminie określonym przez kontrolującego.
 4. Dotowany składa Dotującemu sprawozdanie z wykonania zadania na formularzu stanowiącym załącznik nr 3 do uchwały.
 5. Sprawozdanie powinno zostać dostarczone w terminie:
? w ciągu 30 dni od daty zakończenia realizacji zadania.

§ 6
Dotowany zobowiązany jest do prowadzenia, w sposób umożliwiający kontrolę, wyodrębnionej ewidencji dla dokumentowania wydatków realizowanych ze środków przyznanej dotacji.


§ 7
Dotowany zobowiązany jest do wydatkowania środków dotacji z budżetu gminy zgodnie z zasadami celowego, oszczędnego i racjonalnego wydatkowania środków i uzyskiwania najlepszych efektów.

§ 8
1. Kserokopie dokumentów, które stanowią rozliczenie dotacji winny być uwierzytelnione przez osobę dokonującą kontroli ?Stwierdzam zgodność z oryginałem? oraz znale?ć się w aktach sprawy.

2. Dotowany zobowiązany jest do zamieszczenia we wszystkich swoich materiałach informacyjnych związanych z przedmiotowym zabytkiem, w swojej siedzibie i miejscu realizacji zadania zapisów o dofinansowaniu zadania przez Gminę Walim.
§ 9
Umowa może być rozwiązana na mocy porozumienia Stron w przypadku wystąpienia okoliczności, za które Strony nie ponoszą odpowiedzialności, a które uniemożliwiają wykonywanie umowy.

§ 10
W przypadku rozwiązania umowy skutki finansowe i ewentualny zwrot środków finansowych Strony określą w sporządzonym protokole.

§ 11
 1. Umowa może być rozwiązana przez Dotującego ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku wykorzystania przez Dotowanego udzielonej dotacji niezgodnie z przeznaczeniem, nieterminowego oraz nienależytego wykonywania umowy, w tym w szczególności zmniejszenia zakresu rzeczowego realizowanego zadania, stwierdzonego na podstawie wyników kontroli oraz oceny realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych.

2. Rozwiązując umowę - w sposób wskazany w ust. 1 - Dotujący określi kwotę dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, wraz z odsetkami (naliczanymi jak dla zobowiązań podatkowych) od dnia przekazania dotacji z budżetu miasta, termin jej zwrotu oraz nazwę i numer konta, na które Dotowany zobowiązany jest dokonać wpłaty.

§ 12
Wykonanie umowy nastąpi z chwilą zaakceptowania przez Dotującego sprawozdania, o którym mowa w § 5 ust.5 oraz podpisaniu przez Dotującego oraz Dotowanego protokołu końcowego.

§ 13
Dotowany oświadcza, że w okresie ostatnich 3 lat poprzedzających dzień wystąpienia z wnioskiem o udzielenie dotacji, uzyskane dotacje ze środków publicznych wykorzystał zgodnie z przeznaczeniem.


§ 14

Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 15
W zakresie nieuregulowanym umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz.148, ze zm.).

§ 16

Ewentualne spory powstałe w związku z zawarciem i wykonywaniem niniejszej umowy Strony poddadzą rozstrzygnięciu właściwego, ze względu na siedzibę Dotującego, sądu powszechnego.

§ 17

Umowa niniejsza została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.


Dotujący: Dotowany:
Załącznik nr 3
do Uchwały X/51/2007
Rady Gminy Walim
z dnia 29 maja 2007 roku 


DATA:

SPRAWOZDANIE

CZĘŚCIOWE 1)


KOŃCOWE
Z WYKONANIA PRAC LUB ROBÓT (ZADANIA):

(nazwa zadania)

w okresie od

Do

określonego w umowie nr:
zawartej w dniu:
pomiędzy ........................................ a(imię nazwisko lub nazwa otrzymującego dotację)
I. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE
1. W jakim stopniu planowane prace zostały zrealizowane 1. W


  łaściwe zakreślić. Sprawozdanie (częściowe i końcowe) sporządzać należy w okresach określonych w umowie.

  łaściwe zakreślić. Sprawozdanie (częściowe i końcowe) sporządzać należy w okresach określonych w umowie.

   

  łaściwe zakreślić. Sprawozdanie (częściowe i końcowe) sporządzać należy w okresach określonych w umowie.
2. Opis zrealizowanych zadań (zgodnie z porządkiem zawartym we wniosku o dotację i umowie) 2)


 
 1. Opis winien zawierać szczegółowe informacje o zrealizowanych pracach, zgodnie z ich układem we wniosku o przyznanie dotacji. Należy uwzględnić wszystkie planowane prace, określić ich stopień wykonania, wyja?nić ewentualne odstępstwa od planowanego zakresu i harmonogramu.

II. SPRAWOZDANIE FINANSOWE
A. INFORMACJA O WYDATKACH PRZY REALIZACJI ZADANIA:
Całkowity dotychczasowy koszt
całkowity koszt w okresie sprawozdawczym
w tym koszty pokryte z uzyskanej dotacji
w tym środki własne
1. KOSZTY ZE WZGLĘDU NA TYP
lp.
rodzaj kosztów
(zakupy, materiały, usługi obce w tym : remonty i pozostałe-wymienić jakie)
całość zadania
poprzednie okresy sprawozdawcze (narastająco)
bieżący okres sprawozdawczy
koszt całkowity
w tym z dotacji
koszt całkowity
w tym z dotacji
koszt całkowity
w tym z dotacji
Łącznie


2. KOSZTY ZE WZGLĘDU NA ?RÓDŁO FINANSOWANIA
śródło
całość zadania
poprzednie okresy sprawozdawcze (narastająco)
bieżący okres sprawozdawczy
%
%
%
koszty pokryte z dotacji


własne środki


inne dotacje (jakie?)


OGÓŁEM

100 %

100 %

100 %
3. EWENTUALNE UWAGI MOGĽCE MIEĆ ZNACZENIE PRZY OCENIE REALIZACJI ZADANIA
 

B. ZESTAWIENIE RACHUNKÓW: 3)
lp.
nr dokumentu księgowego
nr pozycji kosztorysu
data
nazwa wydatku
kwota w zł
w tym ze środków pochodzących z dotacji  

ŁĽCZNIE


3) Do sprawozdania załączyć należy spis wszystkich rachunków za okres sprawozdawczy, z wyszczególnieniem tych, które opłacone zostały w całości lub w części ze środków pochodzących z dotacji. Spis zawierać powinien: nr rachunku, datę jego wystawienia, wysokość wydatkowanej kwoty i wskazanie, w jakiej części pokryta ona została z dotacji, oraz rodzaj towaru lub zakupionej usługi. Wymagane jest, aby każdy z rachunków opłaconych z otrzymanej dotacji opatrzony był na odwrocie pieczęcią podmiotu oraz sporządzonym w sposób trwały opisem zawierającym informacje: z jakich środków wydatkowana kwota została pokryta oraz jakie było przeznaczenie zakupionego towaru, usług lub innego rodzaju opłaconej należności. Informacja ta powinna być podpisana przez osobę odpowiedzialną za sprawy dotyczące rozliczeń finansowych podmiotu.
Oryginały faktur, rachunków podlegają zwrotowi, należy je przechowywać i udostępnić podczas przeprowadzanych ewentualnie czynności kontrolnych.

C. PODSUMOWANIE REALIZACJI ZADANIA:
kwota dotacji określona w umowie
dotychczas przekazana łączna kwota dotacji
dotychczas poniesione łączne wydatki
pokrywane z dotacji
uwagi dotyczące wzajemnych zobowiązań: 4)
III. INFORMACJE DODATKOWE załączniki: 5)


4) Wielkość kolejnej transzy dotacji lub ewentualna kwota podlegająca zwrotowi na rzecz podmiotu zlecającego po zakończeniu zadania.
5) Do niniejszego sprawozdania załączyć należy dodatkowe materiały mogące dokumentować działania przy realizacji zadania (np. listy uczestników projektu, publikacje wydane w ramach projektu, raporty, opinie itp).

IV. O?WIADCZENIA I PODPISY
 1. Niniejszym oświadczam, że wszystkie dane ujęte w sprawozdaniu są zgodne ze stanem faktycznym,
  a także, że znana jest mi odpowiedzialność karna z art. 233 Kodeksu karnego.
Niniejszym oświadczam, że środki publiczne otrzymane od ....................... zostały wydatkowane zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.Nr 19, poz. 177 z pó?n.zm.).
1. Podpis osoby składającej sprawozdanie (dotyczy osoby fizycznej)
Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania składającego sprawozdanie


podpis

Walim, dn.
pieczątka


2. Potwierdzenie przyjęcia sprawozdania wraz z załącznikami

Sprawozdania należy składać osobiście lub nadsyłać listem poleconym w terminie przewidzianym w umowie o dotację
V. ADNOTACJE URZĘDOWE Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Wioletta Sowa
Data wprowadzenia:2007-05-30 09:11:11
Opublikował:Wioletta Sowa
Data publikacji:2007-05-30 00:00:00
Ostatnia zmiana:2011-05-07 19:25:33
Ilość wyświetleń:1587

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij