w sprawie zmian budżetu Gminy Walim na 2007 rok


 

Uchwała Nr X/ 55/2007
Rady Gminy w Walimiu
z dnia 29 maja 2007r

w sprawie zmian budżetu Gminy Walim na 2007 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku nr 142 poz. 1591 z pó?niejszymi zmianami/
oraz art. 184 ust. 1 pkt. 1, 2, 3, 8 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych / Dz. U. z 2005 roku nr 249 poz. 2104 z pó?niejszymi zmianami /
Rada Gminy w Walimiu uchwala co następuje :


§ 1

Zwiększyć planowane dochody budżetu gminy na 2007 rok o kwotę 350.436,-zł
W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo 299.223,-zł
Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 299.223,-zł
§ 6298 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin
pozyskane z innych śródeł 299.223,-zł
W dziale 600 - Transport i łączność 11.213,-zł
Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne 11.213,-zł
§ 6298 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin
pozyskane z innych śródeł 11.213,-zł
W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa 40.000,-zł
Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami 40.000,-zł
§ 0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz
prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 40.000,-zł

§ 2

Zwiększyć planowane wydatki budżetu gminy na 2007 rok o kwotę 40.000,-zł
W dziale 750 - Administracja publiczna 10.000,-zł
Rozdział 75023 - Urzędy gmin 10.000,-zł
§ 4300 - Zakup usług pozostałych 3.000,-zł
§ 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 7.000,-zł
W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 30.000,-zł
Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg 30.000,-zł
§ 4300 - Zakup usług pozostałych 30.000,-zł

§ 3

Zmienia się tre?ć załącznika do uchwały budżetowej Nr VI/32/2007 z dnia 23 luty 2007r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Walim na 2007 rok w sposób następujący:
- załącznik nr 3 do uchwały, Zadania inwestycyjne w 2007 r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
- załącznik nr 10 do uchwały, Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały


§ 4

Ustala się nadwyżkę budżetową w kwocie 310.436,-zł.
Nadwyżka będzie przeznaczona na zmniejszenie deficytu budżetowego.

§ 5
Plan budżetu po zmianach wynosi:
- po stronie dochodów 14.702.668,-zł
- po stronie wydatków 17.933.980,-zł

§ 6
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

§ 8
Wójt ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym do przepisów gminnych.Przewodnicząca Rady Gminy

Zuzanna Bodurka

Uzasadnienie do uchwały Rady Gminy Nr X/ 55 /2007

W paragrafie 1 uchwały zostały zwiększone planowane dochody o kwotę 310.436,-zł, są to środki z programu ZPORR dotyczące rozliczenia zadania pn. budowa kanalizacji w Walimiu realizowanego w roku poprzednim kwota 299.223,-zł oraz budowa ulicy Gazowej kwota 11.213,-zł. Dofinansowanie wpłynęło na rachunek gminy w roku bieżącym.
Zwiększone zostały również dochody ze sprzedaży mienia komunalnego , jest to kwota 40.000,-zł.
Dodatkowo uzyskane środki ze sprzedaży mienia zwiększają planowane wydatki o kwotę 30.000,-zł z przeznaczeniem na wykonanie oświetlenia ulicy Kolejowej
w Jugowicach, planowane wydatki w administracji o 3.000,-zł z przeznaczeniem na zarchiwizowanie akt osobowych znajdujących się w budynku przejętym za zadłużenie oraz zakup agregatu prądotwórczego do wykonywania niezbędnych prac w terenie. Uzyskane natomiast środki z refundacji w ramach programów ZPORR zmniejszają deficyt budżetowy.

W niniejszej uchwale dokonane są również zmiany w załączniku dotyczącym zadań inwestycyjnych w związku z zakupem nowego urządzenia oraz w załączniku Gminnego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej.
W związku z pilną potrzebą dokonania remontu szamba przy budynku 34 w Niedświedzicy, wpłynął wniosek z Administracji Budynków Komunalnych o zapewnienie kwoty 7.500,-zł na wykonanie niezbędnego remontu. środki na wykonanie tych prac uzyskano poprzez zmniejszenie planowanych wydatków na wykonanie przykanalików o kwotę 7.500,-zł.Sporządził: LM