Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Walim

Kolorowy pasek

Uchwała IX/46/2007/46/2007/07 z dnia 2007-04-27 - w sprawie zmian budżetu Gminy Walim na 2007 rok

w sprawie zmian budżetu Gminy Walim na 2007 rok


 

Uchwała Nr IX/ 46 / 2007
Rady Gminy w Walimiu
z dnia 26 kwietnia 2007r

w sprawie zmian budżetu Gminy Walim na 2007 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku nr 142 poz. 1591 z pó?niejszymi zmianami/
oraz art. 184 ust. 1 pkt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych / Dz. U. z 2005 roku nr 249 poz. 2104 z pó?niejszymi zmianami /
Rada Gminy w Walimiu uchwala co następuje :

§ 1
Zmniejszyć planowane dochody budżetu gminy na 2007 rok o kwotę 175.544,-zł
W dziale 801 - Oświata i wychowanie 175.544,-zł
Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe 82.205,-zł
§ 2701 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin,
powiatów, samorządów województw pozyskane z innych śródeł 82.205,-zł
Rozdział 80110 - Gimnazja 93.339,-zł
§ 2701 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin,
powiatów, samorządów województw pozyskane z innych śródeł 93.339,-zł

§ 2
Zwiększyć planowane dochody budżetu gminy na 2007 rok o kwotę 1.566.764,-zł
W dziale 801 - Oświata i wychowanie 1.561.544,-zł
Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe 82.205,-zł
§ 2708 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin,
powiatów, samorządów województw pozyskane z innych śródeł 61.645,-zł
§ 2709 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin,
powiatów, samorządów województw pozyskane z innych śródeł 20.560,-zł
Rozdział 80110 - Gimnazja 93.339,-zł
§ 2708 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin,
powiatów, samorządów województw pozyskane z innych śródeł 69.996,-zł
§ 2709 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin,
powiatów, samorządów województw pozyskane z innych śródeł 23.343,-zł
Rozdział 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 1.386.000,-zł
§ 6296 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane
z innych śródeł 1.386.000,-zł
W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5.220,-zł
Rozdział 90095 - Pozostała działalność 5.220,-zł
§ 2440 - Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących
jednostek sektora finansów publicznych 5.220,-zł

§ 3
Zmniejszyć planowane wydatki budżetu gminy na 2007 rok o kwotę 621.544,-zł
W dziale 758 - Różne rozliczenia 1.000,-zł
Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe 1.000,-zł
§ 4810 - Rezerwy 1.000,-zł

W dziale 801 - Oświata i wychowanie 425.544,-zł
Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe 82.205,-zł
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne 3.081,-zł
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy 437,-zł
§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe 20.596,-zł
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia 9.484,-zł
§ 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 13.770,-zł
§ 4300 - Zakup usług pozostałych 34.337,-zł
§ 4410 - Podróże służbowe krajowe 500,-zł
Rozdział 80110 - Gimnazja 93.339,-zł
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne 4.532,-zł
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy 640,-zł
§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe 33.210,-zł
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia 17.977,-zł
§ 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 5.600,-zł
§ 4300 - Zakup usług pozostałych 28.580,-zł
§ 4410 - Podróże służbowe krajowe 2.800,-zł
Rozdział 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 250.000,-zł
§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 250.000,-zł
W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 55.000,-zł
Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 55.000,-zł
§ 2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 55.000,-zł
W dziale 926 - Kultura fizyczna i sport 140.000,-zł
Rozdział 92601 - Obiekty sportowe 140.000,-zł
§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 140.000,-zł

§ 4
Zwiększyć planowane wydatki budżetu gminy na 2007 rok o kwotę 2.027.764,-zł
W dziale 801 - Oświata i wychowanie 1.826.544,-zł
Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe 82.205,-zł
§ 4118 - Składki na ubezpieczenia społeczne 2.310,-zł
§ 4119 - Składki na ubezpieczenia społeczne 771,-zł
§ 4128 - Składki na Fundusz Pracy 328,-zł
§ 4129 - Składki na Fundusz Pracy 109,-zł
§ 4178 - Wynagrodzenia bezosobowe 15.445,-zł
§ 4179 - Wynagrodzenia bezosobowe 5.151,-zł
§ 4218 - Zakup materiałów i wyposażenia 7.112,-zł
§ 4219 - Zakup materiałów i wyposażenia 2.372,-zł
§ 4248 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 10.326,-zł
§ 4249 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3.444,-zł
§ 4308 - Zakup usług pozostałych 25.749,-zł
§ 4309 - Zakup usług pozostałych 8.588,-zł
§ 4418 - Podróże służbowe krajowe 375,-zł
§ 4419 - Podróże służbowe krajowe 125,-zł

Rozdział 80110 - Gimnazja 93.339,-zł
§ 4118 - Składki na ubezpieczenia społeczne 3.399,-zł
§ 4119 - Składki na ubezpieczenia społeczne 1.133,-zł
§ 4128 - Składki na Fundusz Pracy 480,-zł
§ 4129 - Składki na Fundusz Pracy 160,-zł
§ 4178 - Wynagrodzenia bezosobowe 24.904,-zł
§ 4179 - Wynagrodzenia bezosobowe 8.306,-zł
§ 4218 - Zakup materiałów i wyposażenia 13.481,-zł
§ 4219 - Zakup materiałów i wyposażenia 4.496,-zł
§ 4248 - Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek 4.200,-zł
§ 4249 - Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek 1.400,-zł
§ 4308 - Zakup usług pozostałych 21.432,-zł
§ 4309 - Zakup usług pozostałych 7.148,-zł
§ 4418 - Podróże służbowe krajowe 2.100,-zł
§ 4419 - Podróże służbowe krajowe 700,-zł
Rozdział 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 1.651.000,-zł
§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 265.000,-zł
§ 6056 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1.386.000,-zł
W dziale 600 - Transport i łączność 140.000,-zł
Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne 140.000,-zł
§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 140.000,-zł
W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 6.220,-zł
Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi 1.000,-zł
§ 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 1.000,-zł
Rozdział 90095 - Pozostała działalność 5.220,-zł
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia 3.220,-zł
§ 4300 - Zakup usług pozostałych 2.000,-zł
W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 55.000,-zł Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 55.000,-zł
§ 6320 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów
realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek
sektora finansów publicznych 55.000,-zł

§ 5
1. Zmienia się tre?ć załączników do uchwały budżetowej Nr VI/32/2007 z dnia 23 luty 2007r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Walim na 2007 rok w sposób następujący:
- załącznik nr 3 do uchwały, Zadania inwestycyjne w 2007 roku, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
- załącznik nr 4 do uchwały, Przychody i rozchody budżetu w 2007 r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
- załącznik nr 11 do uchwały, Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2007 i lata następne otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały,
- załącznik nr 12 do uchwały, Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały,
- załącznik nr 13 do uchwały, Limity na wieloletnie programy inwestycyjne w latach
2007-2009 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.


2. Paragraf 10 uchwały otrzymuje brzmienie ;
Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych w roku budżetowym
- na finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 3.526.748,-zł§ 6

Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 15.000,-zł.
Deficyt budżetu sfinansowany będzie pożyczką długoterminową.
Ustala się przychody z tytułu pożyczki na finansowanie inwestycji w kwocie 1.401.000,-zł.
Ustala się rozchody z tytułu spłaty pożyczki w kwocie 1.696.436,-zł.

§ 7

Plan budżetu po zmianach wynosi:
- po stronie dochodów 14.216.720,-zł
- po stronie wydatków 17.758.468,-zł§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 10

Wójt ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym do przepisów gminnych.Przewodnicząca Rady Gminy

Zuzanna BodurkaUzasadnienie do uchwały Rady Gminy Nr IX/ 46 /2006

W niniejszej uchwale została zmieniona klasyfikacja budżetowa planowanych dochodów i wydatków środków pochodzących na realizację Programu SMOK przyjętych na poprzedniej sesji.
Po stronie dochodowej czwartą cyfrę paragrafu zmieniono z 1 na 8 i 9-jako finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych oraz po stronie planowanych wydatków również wszystkie końcówki 0 w wydatkach w ramach programu SMOK zostały zastąpione cyfrą 8 lub 9, wydatki do 74,99% końcówka 8 oraz do 25,01% końcówka 9.
Aby dokonać takiej zmiany muszą być zmniejszone dochody i wydatki ze złą klasyfikacją i zwiększone dochody i wydatki z prawidłową klasyfikacją. Jest to zapisane w paragrafie 1 i 2 gdzie skorygowano dochody, natomiast w 3 i 4 wydatki.
Ponadto w uchwale dokonano przesunięć miedzy zadaniami inwestycyjnymi ;
- z zadania pn. budowa hali widowiskowo - sportowej zdjęto kwotę 140.000,-zł
i przeznaczono na odbudowę mostu przy ulicy Kościuszki-brak dojazdu do posesji.
Zmniejszono rezerwę ogólną o 1.000,-zł a środki przekazano na zwiększenie planowanych wydatków na zakup samochodu towarowo-osobowego.
W związku z podpisaniem umowy z WFO?iGW gmina otrzyma dotację w wysokości 5.220,-zł na projekt ekologiczny realizowany przez szkołę, środki te zwiększają planowane dochody i wydatki w dziale 900.
Pozytywną ocenę przeszedł wniosek dotyczący termomodernizacji szkoły i gimnazjum w Walimiu, w związku z powyższym zadanie ma być zrealizowane w 2007 roku i dlatego całość dochodów i wydatków związanych z tym zadaniem została zapisana w tej uchwale. Koszt zadania wg kosztorysu to kwota 1.651.000,-zł z czego 1.386.000,-zł to środki Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz 265.000,-zł udział własny gminy. Na całość zadania gmina zaciągnie pożyczkę w WFO?iGW którą spłaci w latach 2007-2009. Zwiększenie budżetu po stronie dochodów z tytułu dofinansowania z NMF zapisano w § 2 kwota 1.386.000,-zł, natomiast zwiększenie wydatków w o kwotę 1.651.000,-zł w § 4.
Uchwaloną w budżecie dotację dla GOK podzielono na inwestycyjną w kwocie 55.000,-zł oraz podmiotową w kwocie 265.000,-zł, zmiany te są zapisane w paragrafie 3 i 4.

W związku z otrzymaniem pisma z RIO Zespół w Wałbrzychu wprowadzono zmiany w załącznikach do uchwały budżetowej, które zawierały uchybienia.

Po dokonanych zmianach budżet po stronie dochodów wynosi 14.216.720,-zł a po stronie wydatków 17.758.468,-zł.

Sporządził LM

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Wioletta Sowa
Data wprowadzenia:2007-04-27 08:26:08
Opublikował:Wioletta Sowa
Data publikacji:2007-04-27 00:00:00
Ostatnia zmiana:2011-05-07 19:25:33
Ilość wyświetleń:1668

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij