w sprawie obniżenia wysokości wska?ników procentowych wydatków za zajmowany lokal mieszkalny przy obliczaniu dodatku mieszkaniowego


 Uchwała Nr IX/48/2007
Rady Gminy Walim
z dnia 26 kwietnia 2007


w sprawie obniżenia wysokości wska?ników procentowych wydatków za zajmowany lokal mieszkalny przy obliczaniu dodatku mieszkaniowego.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pó?niejszymi zmianami) oraz art. 6 ust. 11 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 71, poz. 734 z pó?niejszymi zmianami) Rada Gminy Walim uchwala co następuje :

§ 1

Obniża się o 10 punktów procentowych, tj. do 60% wysokość wska?ników procentowych, o których mowa w art. 6 ust. 10 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 71, poz. 734 z pó?niejszymi zmianami).

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Walim.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa DolnoŚląskiego.


Przewodnicząca Rady Gminy
Zuzanna Bodurka


U Z A S A D N I E N I EWysokość dodatku mieszkaniowego łącznie z ryczałtem (za ogrzewanie mieszkania i wody) nie może przekroczyć 70% wydatków przypadających na normatywną powierzchnię zajmowanego lokalu mieszkalnego lub 70% faktycznych wydatków ponoszonych za lokal, jeżeli powierzchnia tego lokalu jest mniejsza lub równa normatywnej powierzchni.
Znowelizowana ustawa o dodatkach mieszkaniowych daje Radzie Gminy możliwość obniżenia lub podwyższenia opisywanych wyżej wska?ników, nie więcej niż 20 punktów procentowych.
Wypłacane dodatki mieszkaniowe są dużym obciążeniem dla budżetu gminy.
Kwoty wypłacanych dodatków mieszkaniowych miesięcznie wahają się w granicach
ok. 32.000 zł.
W roku 2006 została wypłacona łączna kwota 371.532,90 zł
Propozycja obniżenia wska?ników o 10% zmniejszy wydatki Gminy.
Obniżenie wska?ników nie wpłynie na zmniejszenie ilości wypłacanych dodatków, ponieważ kryteria przyjmowania wniosków nie ulegają zmianie.