Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Walim

Kolorowy pasek

Uchwała IX/45/2007/IX/45/2007/07 z dnia 2007-04-27 - w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego

w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego


 

Uchwała IX/45/2007
Rady Gminy w Walimiu
z dnia 26 kwietnia 2007

w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego
w obrębie wsi Rzeczka, gm. Walim.


Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z pó?niejszymi zmianami), art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z pó?niejszymi zmianami) oraz w związku z uchwałą XXXIII/181/2005 Rady Gminy w Walimiu z dnia 29 kwietnia 2005 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz po stwierdzeniu zgodności ustaleń miejscowego planu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, uchwala się co następuje:

§ 1.1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennegoobszaru położonego
w obrębie wsi Rzeczka, gm. Walim.
 1. Ustalenia planu zawarte są w tekście niniejszej uchwały oraz na rysunku planu w skali
  1:1000 stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały. Rysunek planu obowiązuje w zakresie ustalonym legendą.
 2. Rozstrzygnięciao sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu oraz sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań
  własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zawarte są w załączniku nr 2 do uchwały. Rozstrzygnięcia zawarte w załączniku nr 2 nie są ustaleniami planu.


§ 2.1. Przeznaczenie terenu.
W obszarze objętym planem obowiązują następujące ustaleniadotyczące projektowanego przeznaczenia terenów, w tym również istniejące przeznaczenie w przypadku gdy ustalenia
planu nie wprowadzają zmiany.

1)
MN
?
tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
2)
MN/UT
?
tereny zabudowy mieszkaniowo-rekreacyjnej.
3)
ZP
?
teren zieleni urządzonej.
4)
ZL
?
tereny leśne.
5)
UT
?
tereny usług rekreacyjno-turystycznych.
6)
R/UT
?
tereny użytków rolnych z możliwością uprawiania sportów i rekreacji narciarskiej.
7)
KS/ UT
?
teren obsługi komunikacyjnej (parkingi) oraz usług rekreacyjno - turystycznych.
8)
KS
?
teren obsługi komunikacyjnej (parkingi).
9)
T
?
stacja bazowa telefonii komórkowej.


 1. Zagospodarowanie terenu.
Dla poszczególnych terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi ustala się następujące zagospodarowanie terenu (oznaczenia terenu zgodnie z rysunkiem planu):
-
1 MN? Ustala się przeznaczenie terenu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

-
2 MN-Ustala się przeznaczenie terenu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

-
3 UT ? Ustala się przeznaczenie terenu pod zabudowę usługowo-rekreacyjną związaną
z narciarstwem oraz turystyką. Możliwa jest lokalizacja urządzeń związanych z funkcją
turystyczną, w tym: górnej stacji wyciągów narciarskich, schroniska turystycznego, pola namiotowego itp.

-
4 T-Teren stacji bazowej telefonii komórkowej. Ustala się zagospodarowanie terenu bez zmian. Obowiązują ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
zatwierdzonego uchwałą nr XXXVIII/210/2001 Rady Gminy w Walimiu z dna 26 listopada 2001 r.

-
5 UT ? Ustala się przeznaczenie terenu pod zabudowę usługowo-rekreacyjną. Możliwa jest lokalizacja urządzeń związanych z funkcją turystyczną: schroniska turystycznego, pola
namiotowego, parkingu itp.

-
6 R/UT ? Teren obejmujący w części użytki rolne w części zadrzewiony. Ustala się utrzymanie obecnego przeznaczenia terenu z możliwością lokalizacji wyciągów narciarskich
i narciarskich tras zjazdowych.

-
7 ZL? Teren leśny. Ustala się zagospodarowanie terenu bez zmian.

-
7.1 ZL? Teren leśny. Ustala się zagospodarowanie terenu bez zmian.

-
8 R/UT ? Teren użytkowany rolniczo. Ustala się utrzymanie obecnego przeznaczenia terenu z możliwością lokalizacji wyciągów narciarskich i narciarskich tras zjazdowych.

-
8.1 R/UT ? Teren użytkowany rolniczo. Ustala się utrzymanie obecnego przeznaczenia terenu z możliwością lokalizacji wyciągów narciarskich i narciarskich tras zjazdowych.

-
9 ZP-Teren zadrzewiony. Ustala się przeznaczenie terenu bez zmian.

-
9.1 ZP-Teren zadrzewiony. Ustala się przeznaczenie terenu bez zmian.

-
10 MN/UT ? Ustala się przeznaczenie terenu pod zabudowę mieszkaniowo-rekreacyjną.

-
11 R/UT ? Teren użytkowany rolniczo. Ustala się utrzymanie obecnego przeznaczenia terenu z możliwością lokalizacji wyciągów narciarskich i narciarskich tras zjazdowych.

-
12 UT ? Ustala się przeznaczenie terenu pod urządzenia sportowo-rekreacyjne (lokalizacja dolnej stacji wyciągów narciarskich) oraz lokalizację obiektów obsługi funkcji turystycznej (np. gastronomia).

-
13 KS-Ustala się przeznaczenie terenu pod lokalizacje miejsc postojowych (parking).

-
14 MN/UT ? Ustala się przeznaczenie terenu pod zabudowę mieszkaniowo-rekreacyjną
i mieszkaniową.

-
15 ZP? Teren zadrzewiony. Ustala się przeznaczenie terenu bez zmian.

-
16 UT - Ustala się przeznaczenie terenu pod funkcję usługową o charakterze rekreacyjno - turystycznym: obiekty hotelowe, gastronomiczne, parking oraz urządzenia związane z rekreacją narciarską (wyciąg narciarski).

-
17 KS/UT ? Ustala się przeznaczenie terenu pod urządzenie parkingu oraz lokalizację obiektów gastronomicznych i hotelowych.


 1. Ustalenia w zakresie ochrony i kształtowania ładu przestrzennego.
 1. na terenach przeznaczonych pod zabudowę ustala się realizację obiektów związanych funkcjonalnie z podstawowym przeznaczeniem terenu, możliwa jest realizacja również obiektów gospodarczych związanych funkcjonalnie z podstawowym przeznaczeniem terenu oraz urządzeń towarzyszących: doj?ć, dojazdów, obiektów małej architektury i ogrodzeń
 2. projektowana zabudowa musi swoim charakterem nawiązywać do uwarunkowań kulturowych regionu, nie może stwarzać dysonansu z otoczeniem i winna szanować środowisko naturalne, zaleca się stosowanie architektury inspirowanej charakterem zabudowy regionalnej lub dobrej klasy architektury współczesnej,
 3. zakazuje się stosowania jako materiałów wykończeniowych plastikowych listew elewacyjnych typu "siding", blachy falistej i trapezowej oraz prefabrykowanych ogrodzeń betonowych,
 4. zakazuje się realizacji obiektów i urządzeń, które nie są związane lub kolidują z przeznaczeniem terenu.


 1. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
 1. obowiązuje stosowanie dla celów grzewczych urządzeń przyjaznych dla środowiska
  o niskiej emisji zanieczyszczeń,
 2. uciążliwości wynikające z prowadzonej działalności gospodarczej nie mogą wykraczać poza granice terenu, do którego inwestor posiada tytuł prawny,
 3. usuwanie odpadów komunalnych odbywać się będzie w systemie gospodarki komunalnej,
 4. gospodarkę odpadami wytworzonymi w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej należy rozwiązać zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami szczególnymi,
 5. nawierzchnie dojazdów i miejsc parkingowych należy zabezpieczyć przed przenikaniem do gruntu i wód powierzchniowych zanieczyszczeń ropopochodnych i innych substancji
  chemicznych (nie dotyczy sezonowych miejsc postojowych-zimowych).


 1. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej -
  - w przypadku odkrycia przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem należy wstrzymać roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć zabytek, zabezpieczyć przy użyciu dostępnych środków przedmiot i miejsce odkrycia zabytku oraz niezwłocznie zawiadomić o tym właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków, a jeśli jest to niemożliwe Wójta Gminy Walim (art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami).


 1. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych:
1) niedopuszczalne jest sytuowanie w obszarze objętym planem takich elementów zagospodarowania, które swą wielkością, formą lub kolorystyką powodują dysonans z otoczeniem,
2) na obszarze zabudowy rekreacyjno - turystycznej i na terenach komunikacji obsługującej
zabudowę rekreacyjno - turystyczną wyklucza się lokalizację urządzeń reklamowych wolnostojących nie związanych z prowadzoną działalnością, zarówno na terenie działki jak
i w przyległym pasie drogowym.


 1. Parametry i wska?niki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
 1. obowiązują ustalone na rysunku planu nieprzekraczalne linie zabudowy,
 2. dla poszczególnych terenów obowiązują następujące ustalenia:
 1. dla terenów oznaczonych symbolem MN - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Wysokość projektowanej zabudowy ustala się na dwie kondygnacje łącznie z poddaszem użytkowym. Możliwe jest podpiwniczenie budynków. Obowiązują dachy strome dwuspadowe o nachylenie połaci dachowych w granicach 40º - 45º. Pokrycie dachu
  ceramiczne w kolorze czerwonym lub brązowym. W zagospodarowaniu działek należy przewidzieć przynajmniej 50% powierzchni pod zagospodarowanie biologicznie
  czynne.
 2. dla terenów oznaczonych symbolem MN/UT-zabudowa mieszkaniowo-rekreacyjna. Wysokość projektowanej zabudowy ustala się na dwie kondygnacje łącznie z poddaszem użytkowym. Obowiązują dachy strome dwuspadowe o nachylenie połaci dachowych w granicach 40º - 45º. Pokrycie dachu ceramiczne w kolorze czerwonym lub
  brązowym. Projektowana zabudowa będzie miała charter wolnostojących domów
  o powierzchni użytkowej 60 - 120 m2. Ilość domów 28-32 szt.
W zagospodarowaniu działek należy przewidzieć przynajmniej 50% powierzchni pod zagospodarowanie biologicznie czynne. Przed przystąpieniem do realizacji zabudowy niezbędne jest wykonanie planu zagospodarowania całej działki uwzględniającego
lokalizację budynków, urządzeń sportowo-rekreacyjnych, a także ich obsługi komunikacyjnej,
 1. dla terenów oznaczonych symbolem UT-zabudowa rekreacyjno-usługowa (hotele, pensjonaty, obiekty gastronomii itp.), wysokość projektowanej zabudowy nie może przekraczać trzech kondygnacji łącznie z poddaszem użytkowym, możliwe jest podpiwniczenie budynków. Obowiązują dachy strome dwuspadowe o nachylenie połaci dachowych w granicach 40º - 45º. Pokrycie dachu ceramiczne w kolorze czerwonym lub brązowym. W zagospodarowaniu działek należy przewidzieć przynajmniej 30%
  powierzchni pod zagospodarowanie biologicznie czynne. Ustala się możliwość lokalizacji obiektów towarzyszących związanych z podstawową funkcją terenu (np. stacje wyciągów narciarskich, budynki gospodarcze itp.),
 2. dla terenu oznaczonego symbolem KS/UT ustala się lokalizację strategicznego parkingu dla potrzeb rekreacji, jako funkcję uzupełniającą ustala się lokalizację obiektu gastronomicznego oraz możliwość lokalizacji budynku hotelowego. Wysokość projektowanej zabudowy nie może przekraczać trzech kondygnacji łącznie z poddaszem użytkowym, możliwe jest podpiwniczenie budynków. Obowiązują dachy strome dwuspadowe o nachyleniu połaci dachowych w granicach 40º - 45º. Pokrycie dachu ceramiczne w kolorze czerwonym lub brązowym. W zagospodarowaniu działek należy przewidzieć przynajmniej 10% powierzchni pod zagospodarowanie biologicznie czynne. Ustala się możliwość lokalizacji obiektów towarzyszących związanych z podstawową funkcją
  terenu (np. stacje wyciągów narciarskich, budynki gospodarcze itp.),
 3. dla terenów oznaczonych symbolem R/UT ? trwałe użytki zielone, ustala się możliwość lokalizacji wyciągów narciarskich i narciarskich tras zjazdowych. Nad drogą gminną (KD) ustala się możliwość lokalizacji kładki w ciągu narciarskiej trasy zjazdowej.


 1. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie.
Obszar objęty planem położony jest:
 1. w granicach zlewni chronionej rzeki Bystrzycy - obowiązują zakazy, nakazy i ograniczenia, wynikające z decyzji Urzędu Wojewódzkiego w Wałbrzychu nr O?.IV-6210/27/94 z dnia 12.04.1994 r.,
 2. w Obszarze Chronionego Krajobrazu Gór Bardzkich i Sowich-obowiązują zakazy i zasady zagospodarowania zawarte w rozporządzeniu nr 18/98 Wojewody Wałbrzyskiego z dnia 17 grudnia 1998 r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu województwa wałbrzyskiego.


 1. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem -
  - na obszarze objętym planem nie ustala się szczegółowych zasady i warunków scalania i podziału nieruchomości objętych planem.


 1. Szczegółowe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu - - na terenach projektowanej zabudowy usługowej (UT) obowiązuje zakaz realizacji obiektów
  i urządzeń, które nie są związane lub kolidują z przeznaczeniem terenu.


 1. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:
 1. obsługę komunikacyjną obszaru ustala się drogą powiatową nr 3356 D, istniejącą drogą gminną (KD) oraz drogami wewnętrznymi (KDW),
2) zagospodarowaniu terenu należy zapewnić odpowiednią liczbę miejsc parkingowych dla samochodów użytkowników stałych i przebywających czasowo,
3) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej:
 1. zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejącej sieci elektroenergetycznej oraz stacji transformatorowej po jej rozbudowie,
 2. zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej, w okresie przejściowym możliwe rozwiązania lokalne,
 3. odprowadzanie ścieków do oczyszczalni, w okresie przejściowym możliwe rozwiązania lokalne (zbiorniki bezodpływowe),
 4. odprowadzanie wód opadowych do istniejących cieków na warunkach określonych przez ich zarządcę lub do gruntu.


§ 3. Do czasu zmiany sposobu zagospodarowania terenów, o których mowa w § 2, pozostają one w dotychczasowym użytkowaniu.


§ 4. Ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości z tytułu uchwalenia planu, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 10%.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Walim.


§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa DolnoŚląskiego.
Przewodnicząca Rady Gminy
Zuzanna Bodurka
 

U z a s a d n i e n i e
Rada Gminy w Walimiu uchwałą nr XXXIII/181/2005 z dnia 29 kwietnia 2005 r. zobowiązała Wójta Gminy Walim do sporządzenia projektu miejscowego planu zagospo-darowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Rzeczka, gm. Walim.
Projekt planu opracowany został zgodnie z wymogami sztuki urbanistycznej oraz obowiązującymi przepisami prawa, jak również uzyskał pozytywne opinie i uzgodnienia przewidziane ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Ponadto jest zgodny ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Walim zatwierdzonego uchwałą nr VI/18/98 Rady Gminy w Walimiu z dnia 30 grudnia 1998 r.
Był również wyłożony do publicznego wglądu w okresie od 4 do 27 grudnia 2006 r.
w siedzibie Urzędu Gminy w Walimiu, ul. Boczna 9.
Dyskusja publiczna odbyła się dnia 20 grudnia 2006 r. Natomiast uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na piśmie do Wójta Gminy Walim można było składać do 10 stycznia 2007 r.
Do projektu planu nie wniesiono uwag w okresie przewidzianym na ich składanie jak również w trakcie dyskusji publicznej.


Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Wioletta Sowa
Data wprowadzenia:2007-04-27 09:08:14
Opublikował:Wioletta Sowa
Data publikacji:2007-04-27 00:00:00
Ostatnia zmiana:2011-05-07 19:25:33
Ilość wyświetleń:1732

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij