w sprawie udzielenia absolutorium WójtowiGminy Walimza 2006 rok


 


Uchwała Nr IX/43/2007
Rady Gminy w Walimiu.
z dnia 26 kwietnia 2007 r.

w sprawie udzielenia absolutorium WójtowiGminy Walimza 2006 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 199 ust. 3 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 249 poz. 2104 ze zmianami),
Rada Gminy uchwala, co następuje:

§1

Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Walim za 2006 rok oraz po zapoznaniu się z: wnioskiem Komisji Rewizyjnej dotyczącym udzieleniaabsolutorium Wójtowi oraz opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenieabsolutorium przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Walim za 2006

§2

Rada Gminy udziela absolutorium Wójtowi Gminy Walim za 2006 rok


§3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy


§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy
Zuzanna Bodurka


U Z A S A D N I E N I E


Rada Gminy zapoznała się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej, który pozytywnie zaopiniował wykonanie budżetu Gminy za rok 2006, a ponadto Komisja Rewizyjna sporządziła wniosek o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy i przekazała do Regionalnej Izby Obrachunkowej.
W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne.