w sprawie zmian budżetu Gminy Walim na 2007 rok


 
Uchwała NrVII/ 39 /2007
Rady Gminy w Walimiu
z dnia 26 marca 2007r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Walim na 2007 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ oraz art. 184 ust. 1 pkt. 1,2, 13 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych / Dz. U. z 2005 roku nr 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami / Rada Gminy w Walimiu uchwala co następuje :
§1
Zwiąkszyć planowane dochody budżetu gminy na 2007 rok o kwotę 321.050,-zł
W dziale 010 - Rolnictwo i Ĺ?owiectwo 50.000,-zł
Rozdział 01095 - Pozostała działalność 50.000,-zł § 0770 - Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz
prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 50.000,-zł
W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa 250.000,-zł
Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami 250.000,-zł
§ 0770 - Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz
prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 250.000,-zł
W dziale 750 - Administracja publiczna 1.050,-zł
Rozdział 75011 - Urządy wojewódzkie 1.050,-zł
§ 2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych ustawami 1.050,-zł
W dziale 852 - Pomoc społeczna 20.000,-zł
Rozdział 85212 - świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
z ubezpieczenia społecznego 1.000,-zł
§ 2010- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 1.000,-zł
Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 4.000,-zł
§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 4.000,-zł
Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe 15.000,-zł
§ 2010- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 14.000,-zł
§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
własnych zadań bieżących gmin 1.000,-zł


§2
Zmniejszyć planowane dochody w budżecie gminy na 2007 rok o kwotę 308.808,-zł
W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa 300.000,-zł
Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami 300.000,-zł
§ 0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 300.000,-zł
W dziale 758 - Różne rozliczenia 8.308,-zł
Rozdział 75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 8.308,-zł
§ 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa 8.308,-zł
W dziale 852 - Pomoc społeczna 500,-zł
Rozdział 85295 - Pozostała działalność 500,-zł § 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
własnych zadań bieżących gmin 500,-zł
§ 3
Zmniejszyć planowane wydatki budżetu gminy na 2007 rok o kwotę 17.758,-zł
W dziale 758 - Różne rozliczenia 17.258,-zł
Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe 17.258,-zł
§ 4810 - Rezerwy 17.258,-zł
W dziale 852 - Pomoc społeczna 500,-zł
Rozdział 85295 - Pozostała działalność 500,-zł
§ 3110 - świadczenia społeczne 500,-zł
§ 4
Zwiąkszyć planowane wydatki budżetu gminy na 2007 rok o kwotę 30.000,-zł
W dziale 852 - Pomoc społeczna 20.000,-zł Rozdział 85212 - świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
z ubezpieczenia społecznego 1.000,-zł
§ 3110 - świadczenia społeczne 1.000,-zł Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej
oraz niektóre świadczenia rodzinne 4.000,-zł
§ 4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne 4.000,-zł Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe 15.000,-zł
§ 3110 - świadczenia społeczne 15.000,-zł
W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 10.000,-zł
Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi 10.000,-zł
§ 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 10.000,-zł
§ 5
Zmienia się treść załączników do uchwały budżetowej Nr VI/32/2007 z dnia 23 luty 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Walim na 2007 r. w sposób następujący: - załącznik nr 3 do uchwały, Zadania inwestycyjne w 2007 r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,

- załącznik nr 5 do uchwały, Dochody i wydatki związane z realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami otrzymuje
brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
§ 6
Plan budżetu po zmianach wynosi:
- po stronie dochodów 12.648.906,-zl
- po stronie wydatków 16.175.654,-zl
§7
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§8
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjącia
§9
Wójt ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym do przepisów gminnych.Przewodnicząca Rady Gminy


Zuzanna Bodurka
Uzasadnienie do uchwały Nr VII/39/2007 z dnia 26 marca 2007r
W paragrafie 1 uchwały zostały zwiąkszone planowane dochody o kwotę 321.050,-zł;
- kwota 300.000,-zł to zmiana klasyfikacji dochodów wynikająca z Pisma Ministerstwa Finansów na podstawie którego sprzedaż nieruchomości niebędących gruntami i użytkami rolnymi oraz lokali będących odrębnym przedmiotem własności należy klasyfikować :
dział 700, rozdział 70005 § 0770 natomiast nieruchomości rolne dział 010 rozdział 01095 § 0770. W naszym przypadku podział ten jest następujący:
- kwota 250.000,-zł to sprzedaż nieruchomości niebędących gruntami tj. 70005 § 0770
- kwota 50.000,-zł to sprzedaż nieruchomości rolnych tj. 01095 § 0770
W związku z uchwaleniem budżetu państwa na 2007 rok pismem z dnia 27 luty 2007 r. Wojewoda Dolnoślęski powiadomił o zmianie dotacji na zadania własne i zlecone oraz dochodów jakie ma zrealizować gmina w związku z wykonywaniem zadań zleconych. Ogółem zwiąkszenie dotacji to 20.000,-zł w następującym podziale:
- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia + 1.000,-zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne + 4.000,-zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia + 15.000,-zł Po dokonaniu zwiąkszenia dochodów z tytułu realizacji zadań zleconych, korekcie na plus podlega również należne 5% udziału w realizowanych dochodach i wzrastają z kwoty 750,-zł do kwoty 1.800,-zł.
W paragrafie 2 zmniejszone zostały planowane dochody o kwotę 308.808,-zł - kwota 300.000,-zł zmiana klasyfikacji dochodów ze sprzedaży mienia - 300.000,-zł
- zmniejszenie dochodów na podstawie pisma Ministra Finansów
z dnia 15 marca 2007r w zakresie częśi równoważącej subwencji ogólnej. - 8.308,-zł
- zmniejszenie dotacji na zadania własne 500,-zł
W paragrafie 3 zmniejszona została rezerwa ogólna o kwotę 12.258,-zł i przeznaczona na:
- zwiąkszenie wydatków inwestycyjnych na zakup samochodu 5.000,-zł
- pokrycie zmniejszonej subwencji równoważącej 7.258,-zł
Ponadto zmniejszono świadczenia społeczne o kwotę 500,-zł zgodnie z pismem wojewody. W paragrafie 4 zwiąkszono wydatki o kwotę 30.000,-zł na:
- zakup samochodu 10.000,-zł, w uchwałom m budżecie zabezpieczona kwota 65.000,-zł jest niewy starczaj ąca,
- świadczenia rodzinne 1.000,-zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne 4.000.-zł,
- zasiłki i pomoc w naturze 15.000,-zł,
Ponieważ dokonano zmian w zadaniach zleconych i zadaniach inwestycyjnych dlatego skorygowano załączniki do uchwały budżet* /ej nr 3 i nr 5 i otrzymały odpowiednio numerację 1 i 2 do niniejszej uchwały.
Po dokonanych zmianach budżet po stronie d chodów wynosi 12.648.906,-zł oraz po stronie
wydatków 16.175.654,-zł.


â? 


Zadania inwestycyjne w 2007 r.Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr VII/39/2007 z dnia 26 marca 2007r.w złotych

Lp.
Dział
Rozdz.
Nazwa zadania inwestycyjnego
łączne
koszty
finansowe
Planowane wydatki
Jednostka
organizacyjna
realizująca
program lub
koordynująca
wykonanie
programu

rok budżetowy
2007 (7+8+9+10)


z tego źródła finansowania

dochody
własne
jst
kredyty
i pożyczki
środki
pochodzące
z innych
źródeł*
środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

1.
010
01010
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodocięgowej z przyłączami w Rzeczce, Gmina Walim
20.140.000
300.000
-
300.000
-
-
Urząd Gminy

2.
010
01010
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodocięgowej w Niedźwiedzicy, Gmina Walim
5.100.000
80.000
-
80.000
-
-
Urząd Gminy

3.
010
01010
Budowa kanalizacji sanitarnej ulice: Słowackiego, Różana , Srebrna w Walimiu
1.130.000
80.000
-
80.000
-
-
Urząd Gminy

4.
010
01010
Budowa kanalizacji sanitarnej ulica Nowa Kolonia w Walimiu
340.000
40.000
-
40.000
-
-
Urząd Gminy

5.
600
60016
Modernizacja drogi gminnej Ulica Gazowa w Jugowicach, Gmina Walim
2.123.500
1.735.000
-
435.000
-
1.300.000
Urząd Gminy

6
600
60016
Odbudowa mostu do Sztolni Walimskich w Walimiu
Brak
160.000
-
160.000
-
-
Urząd Gminy7.
600
60016
Odbudowa drogi gminnej ulica Letniskowa w Zagórzu Śląskim

Brak
150.000
-
150.000
(
-
Urząd Gminy
8.
600
60016
Odbudowa mostu i murów oporowych ulica Cmentarna w Walimiu
Brak
250.000
-
250.000
-
-
Urząd Gminy
9.
600
60016
Budowa parkingu w Zagórzu Śląskim
Brak
20.000
-
20.000
-
-
Urząd Gminy
10.
600
60016
Modernizacja drogi Dziećmorowice ul. Bystrzycka
180.000
105.000
-
105.000
-
-
Urząd Gminy
10.
600
60016
Odbudowa mostu ulica Wyszyńskiego w Walimiu
Brak
60.000
-
60.000
-
-
Urząd Gminy
11.
600
60016
Odbudowa mostu ulica Górna 3 w Jugowicach
Brak
120.000
-
120.000
-
-
Urząd Gminy
12.
700
70001
Dotacja na inwestycje Administracja Budynków Komunalnych
Brak
1.260.000
-
1.260.000
-
-
ABK
13.
750
75023
Zakupy komputerów
10.000
10.000
10.000
-
-
-
Urząd Gminy
14.
801
80113
Zakup autobusu
380.000
380.000
-
380.000
-
-
Urząd Gminy
15.
801
80114
Termomodernizacja Zespołu Szkół budynków: Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Walimiu
1.650.500
250.000
-
250.000
-
-
Urząd Gminy

16.
900
90001
Spłata zobowiązał za oczyszczalnie ścieków w Dziecmorowicach
(
478.000
36.000
-
442.000
--------------------
Urząd Gminy

17.
900
90003
Zakup samochodu
75.000
75.000
15.861
59.139
-
-
Urząd Gminy

18.
926
92601
Budowa Hali sportowo widowiskowej przy Zespole Szkół w Walimiu
6.300.000
300.000
-
300.000
-
-
Urząd Gminy
OGĂ?Ĺ?EM
37.429.000
5.853.000
61.861
4.049.139
442.000
1.300.000
-


Dochody i
Włącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr VII/3 9/2007 z dnia 26 marca 2007r.
wydatki związane z realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi
ustawami w 2007 r.
w złotych
Dział
Rozdział
§*
Dotacje ogółem
Wydatki
ogółem
(6+10)
z tego:
Wydatki bieżące


w tym:
Wydatki majątkowe


wynagrodzenia
pochodne od wynagrodzeń
świadczenia społeczne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
750
75011
2010
66.233
66.233
66.233
53.100
9.900
-
-
751
75101
2010
968
968
968
500
100
-
-
752
75212
2010
500
500
500
-
-
-
-
754
75414
2010
700
700
700
-
-
-
-
852
85212
2010
2.060.000
2.060.000
2.060.000
25.440
31.750
2.002.810
-
852
85213
2010
28.000
28.000
28.000
-
-
-
-
852
85214
2010
187.000
187.000
187.000
-
-
-
-
Ogółem 2.343.401
2.343.401
2.343.401
79.040
41.750
2.002.810
-
Dochody związane z realizację zadań z zakresu administracji rządowejDział
Rozdział
§
Kwota
Dochody budżetu gminy 5%
Kwota
750
75011
0690
35.000
Dział 750 Rozdział 75011 §2360


1.800852
85212
0970
1.000

Razem


36.000

1.800