Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Walim

Kolorowy pasek

Uchwała VII/37/2007/Nr VII/37/2007/07 z dnia 2007-03-27 - w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Walim , gmina Walim

w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Walim , gmina Walim


 

UCHWAŁA Nr VII/ 37 /2007
Rady Gminy w Walimiu
z dnia 26 marca 2007


w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Walim , gmina Walim.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z pó?niejszymi zmianami) oraz art.14 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 roku Nr 80, poz. 717 z pó?niejszymi zmianami), Rada Gminy
w Walimiu u c h w a l a, co następuje:

§ 1
W oparciu o analizy przeprowadzone na podstawie art.14 ust.5 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym, przystąpić do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Walim gmina Walim.

§ 2

Integralną częścią niniejszej uchwały jest załącznik graficzny nr 1 sporządzony
w skali 1:10 000, przedstawiający granice obszaru objętego planem.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Walim.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy w Walimiu
Zuzanna Bodurka
UZASADNIENIE


do uchwały nr ..................................... Rady Gminy w Walimiu z dnia .........................................
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-nego obszaru położonego w obrębie wsi Walim, gm. Walim.


Do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Walim obejmującego działki o nr: 645/12
i 645/13,
przystępuje się w związku z wnioskiem
właściciela działek.
Opracowanie planu miejscowego ma na celu umożliwienie zmianę dotychczasowego sposobu zagospodarowania terenu i przeznaczenie go pod zabudowę mieszkaniową.
Na podstawie wyników analiz: zasadności przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz zgodności przewidywanych rozwiązań
z ustaleniami studium Wójt Gminy uznaje za celowe opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Walim, gmina Walim w granicach określonych na załączniku graficznym do uchwały.
ANALIZY DOTYCZĽCE ZASADNOŚCI PRZYSTĽPIENIA
DO SPORZĄDZENIA MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

obszaru położonego w obrębie wsi Walim, gmina Walim.Zgodnie z art. 14, ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowa­niu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z pó?niejszymi zmianami), przed podjęciem uchwały przez Radę Gminy Walim w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania obszaru położonego w obrębie wsi Walim, gmina Walim, Wójt Gminy wykonał niezbędne analizy przewidziane ustawą
o planowaniu i zagospodarowa­niu przestrzennym. Wyniki analiz zamieszczono poniżej. 1. Analiza dotycząca zasadności przystąpienia do sporządzenia planu.

Obszar proponowany do objęcia miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego położony jest w obrębie wsi Walim i obejmuje działki o nr: 645/12 i 645/13.
Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ma na celu stworzenie podstaw prawnych o charakterze miejscowym, niezbędnych dla realizacji zabudowy mieszkaniowej. Realizacja inwestycji pozwoli na alternatywne zagospodarowanie słabo wykorzystanych gruntów położonych w sąsiedztwie terenów zabudowanych.
W oparciu o powyższe uznano za zasadne przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

2. Analiza dotycząca stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Walim, zatwierdzonego uchwałą nr VI/18/98 Rady Gminy w Walimiu z dnia 30 grudnia 1998 r.

W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono, że w zakresie:
W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono, że:
 • W granicach obszaru objętego planem, ani w jego bezpośrednim sąsiedztwie nie występują obiekty ani obszary chronione z mocy prawa, obszar ten nie jest zagrożony powodzią i nie występują złoża surowców.
 • Obszar objęty opracowaniem leży w granicach zlewni chronionej rzeki Bystrzycy.
 • Na terenie objętym planem nie występują obiekty ani obszary objęte ochroną konserwatorską.
 • Teren objęty opracowaniem położony jest w obszarze przewidywanym, w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego pod zainwestowanie.
- Obszar objęty planem leży poza granicami rezerw terenowych zabezpieczonych
w studium na cele rozwoju układu komunikacyjnego.
 
Ponadto nadrzędnym celem rozwoju gminy jest ?stworzenie jak najlepszych warunków bytowych ludności poprzez podnoszenie walorów użytkowych terenu gminy w postaci warunków zamieszkania, pracy i obsługi?.


- 2 -

Na podstawie analizy studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Walim stwierdzono, że przewidywane rozwiązania będą zgodne
z ustaleniami obowiązującego studium.

 1. Materiały geodezyjne do opracowania planu.

W trakcie przygotowywania materiałów geodezyjnych do opracowania, planu uzyskano informację z Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
w Wałbrzychu, z których wynika że w zasobie państwowym przechowywane są następujące mapy dotyczące obszaru objętego planem:
 • Mapa ewidencji gruntów w skali 1: 5 000
 • mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:1 000.

Zgodnie z art. 16, ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, rysunek planu wykonany zostanie na mapie zasadniczej w skali 1:1000.

 1. Zakres prac planistycznych.

Ustalony zakres prac planistycznych nawiązuje do charakteru przedmiotu opracowania planu i obejmował będzie:

 1. Wykonanie inwentaryzacji urbanistycznej oraz prace wstępne związane
  z rozpoczęciem prac nad projektem planu.
  1. Wykonanie inwentaryzacji urbanistycznej, tj. stanu zagospodarowania terenu oraz stanu władania.
  2. Przygotowanie projektów dokumentów związanych z rozpoczęciem prac nad planem.
  3. Pozyskanie materiałów wejściowych warunkujących wykonanie opracowania /między innymi mapy ewidencji gruntów, wniosków do planu, itp./


 1. Wykonanie dokumentacji ekofizjograficznej.
 2. Wykonanie projektu planu.
3.1 Wykonanie projektu planu, tj.: rysunku planu i uchwały Rady Gminy (w formie umożliwiającej przedstawienie ich do uzgodnienia i wyłożenia do publicznego wglądu).
Określa się następujący zakres ustaleń planu (art. 15 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym):
 • przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
 • zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;
 • zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;
 • zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;
 • wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych;
 • parametry i wska?niki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wska?niki intensywności zabudowy;


- 3 -

 • granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych;
 • szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym;
 • szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy;
 • zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji
  i infrastruktury technicznej;
 • sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów;
 • stawka procentowa na podstawie, której ustala się opłatę, o której mowa
  w art. 36 ust.4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
3.2 Przygotowanie projektów dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia
procesu uzgadniania, opiniowania i wyłożenia do publicznego wglądu.
 1. Wykonanie prognozy oddziaływania na środowisko ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 2. Wykonanie prognozy skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego.
 3. Przedłożenie projektu planu komisji urbanistyczno-architektonicznej celem zaopiniowania.
 4. Ostateczne opracowanie projektu planu z uwzględnieniem uwag i wniosków złożonych
  w trakcie opiniowania, uzgadniania i wyłożenia planu do publicznego wglądu.
 5. Przygotowanie uchwały projektu planu do uchwalenia.
 6. Czynności związane z przygotowaniem planu do publikacji oraz wykonanie kopii planu.


Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Wioletta Sowa
Data wprowadzenia:2007-03-27 08:42:19
Opublikował:Wioletta Sowa
Data publikacji:2007-03-27 00:00:00
Ostatnia zmiana:2011-05-07 19:25:33
Ilość wyświetleń:1386

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij