w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-nego obszaru położonego w obrębie wsi Michałkowa, gm. Walim.


 

UCHWAŁA Nr VII/ 36 /2007
Rady Gminy w Walimiu
z dnia 26 marca 2007


w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-nego obszaru położonego w obrębie wsi Michałkowa, gm. Walim.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z pó?niejszymi zmianami) oraz art.14 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-nym (Dz. U. z 2003 roku Nr 80, poz. 717 z pó?niejszymi zmianami), Rada Gminy w Walimiu uchwala co następuje:


§ 1

W oparciu o analizy przeprowadzone na podstawie art.14 ust.5 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym, przystąpić do sporządzenia miejscowego planu zagospo-darowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Michałkowa gm. Walim.


§ 2

Integralną częścią niniejszej uchwały jest załącznik graficzny nr 1 sporządzony w skali 1:10 000, przedstawiający granice obszaru objętego planem.


§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Walim.


§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Gminy
Zuzanna BodurkaUzasadnienie


do uchwały nr VII/36/2007 Rady Gminy w Walimiu z dnia 26 marca 2007r w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzen­nego obszaru położonego w obrębie wsi Michałkowa, gm. Walim.


Do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Michałkowa, gm. Walim, obejmującego działki o nr: 91/16, 91/25, 102/2 i część 101/3, przystępuje się w związku z wnioskiemwłaściciela w/w działek.
Opracowanie planu miejscowego ma na celu umożliwienie zmiany dotychczasowego sposobu zagospodarowania terenu i przeznaczenie go na cele zabudowy usługowej oraz adaptację budynków gospodarczych na cele usługowo-produkcyjne.
Projektowane zagospodarowanie terenu jest zgodne ze studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Walim, zatwierdzonym uchwałą
nr VI/18/98 Rady Gminy w Walimiu z dnia 30 grudnia 1998 r.

Na podstawie wyników analiz: zasadności przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz zgodności przewidywanych rozwiązań
z ustaleniami studium Wójt Gminy uznaje za celowe opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Michałkowa,
gm. Walim w granicach określonych na załączniku graficznym do uchwały.

ANALIZY DOTYCZĽCE ZASADNOŚCI PRZYSTĽPIENIA
DO SPORZĄDZENIA MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

obszaru położonego w obrębie wsi Michałkowa, gm. Walim.Zgodnie z art. 14, ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowa­niu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z pó?n. zm.), przed podjęciem uchwały przez Radę Gminy w Walimiu w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Michałkowa, gm. Walim, Wójt Gminy wykonał niezbędne analizy przewidziane ustawą o planowaniu i zagospodarowa­niu przestrzennym. Wyniki analiz zamieszczono poniżej. 1. Analiza dotycząca zasadności przystąpienia do sporządzenia planu.

Obszar proponowany do objęcia miejscowym planem zagospodarowania przestrzen-nego położony jest w obrębie wsi Michałkowa w granicach działek o nr: : 91/16, 91/25, 102/2
i część 101/3.
Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ma na celu stworzenie podstaw prawnych o charakterze miejscowym, niezbędnych dla możliwości adaptacji obiektów gospodarczych na cele produkcyjne (produkcja mebli) oraz budowy obiektów usługowych. Realizacja inwestycji pozwoli na alternatywne zagospodarowanie słabo wykorzystanych gruntów zlokalizowanych we wsi Michałkowa obsługiwanych przez drogę powiatową nr 3374 D, w sąsiedztwie w pełni uzbrojonych terenów.
W oparciu o powyższe uznano za zasadne przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

 1. Analiza dotycząca stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Walim, zatwierdzonego uchwałą nr VI/18/98 Rady Gminy Walim z dnia 30 grudnia 1998 r.

W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono, że w zakresie:
  1. Ochrony środowiska przyrodniczego.
 • Obszar proponowany do objęcia planem położony jest w granicach zlewni chronionej rzeki Bystrzycy .
 • Zgodnie ze studium, w granicach obszaru objętego planem, nie stwierdzono zagrożenia powodzią, nie występują tam złoża surowców.

  1. Ochrony środowiska kulturowego gminy.
 • Na terenie objętym planem nie występują obiekty ani obszary objęte ochroną konserwatorską.
 • Wprowadzona zabudowa nie naruszy historycznie wykształconego układu urbani-stycznego wsi Michałkowa, uzupełni natomiast przestrzeń pomiędzy terenami zabudowanymi i kwalifikowanymi pod zabudowę. Forma i charakter projektowanej zabudowy kształtowane będą zgodnie z uwarunkowaniami kulturowymi regionu.


-2-

  1. Struktury funkcjonalno-przestrzennej (tereny osadnictwa).
 • Teren objęty opracowaniem położony jest poza obszarem wyłączonym spod zainwesto-wania, w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
 • Obszar zlokalizowany jest w strefie A polityki przestrzennej gminy obejmującej wie? Michałkowa, w której przyjmuje się rozwój wsi jako ośrodka o wiodącej funkcji turystycznej i rekreacyjnej.

  1. Infrastruktury technicznej.
Nie wystąpią kolizje z istniejącymi urządzeniami i sieciami uzbrojenia technicznego. Poszerzenie obszarów zabudowy usługowej przyczyni się do rozbudowy i modernizacji lokalnego systemu infrastruktury technicznej.

  1. Komunikacji.
Obszar objęty planem leży poza granicami rezerw terenowych zabezpieczonych w studium na cele rozwoju układu komunikacyjnego.
Ponadto nadrzędnym celem rozwoju gminy jest ?Stworzenie jak najlepszych warunków bytowych ludności poprzez podnoszenie walorów użytkowych terenu gminy w postaci warunków zamieszkania, pracy i obsługi?
Na podstawie analizy studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzen-nego gminy Walim stwierdzono, że przewidywane rozwiązania będą zgodne z ustaleniami obowiązującego studium.

 1. Materiały geodezyjne do opracowania planu.

W trakcie przygotowywania materiałów geodezyjnych do opracowania, planu uzyskano informację z Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
w Wałbrzychu, z których wynika że w zasobie państwowym przechowywane są następujące mapy dotyczące obszaru objętego planem:
 • mapa ewidencji gruntów w skali 1:5 000,
 • mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:1 000.

Zgodnie z art. 16, ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, rysunek planu wykonany zostanie na mapie zasadniczej w skali 1:1000.

 1. Zakres prac planistycznych.

Ustalony zakres prac planistycznych nawiązuje do charakteru przedmiotu opracowania planu i obejmował będzie:

 1. Wykonanie inwentaryzacji urbanistycznej oraz prace wstępne związane z rozpoczę-ciem prac nad projektem planu.
  1. Wykonanie inwentaryzacji urbanistycznej, tj. stanu zagospodarowania terenu oraz stanu władania.
  2. Przygotowanie projektów dokumentów związanych z rozpoczęciem prac nad planem.
  3. Pozyskanie materiałów wejściowych warunkujących wykonanie opracowania /między innymi mapy ewidencji gruntów, wniosków do planu, itp./


-3-

 1. Wykonanie dokumentacji ekofizjograficznej.
 2. Wykonanie projektu planu.
3.1 Wykonanie projektu planu, tj.: rysunku planu i uchwały Rady Gminy (w formie umożliwiającej przedstawienie ich do uzgodnienia i wyłożenia do publicznego wglądu).
Określa się następujący zakres ustaleń planu (art. 15 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym):
 • przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
 • zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;
 • zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;
 • zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współ-czesnej;
 • wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych;
 • parametry i wska?niki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu,
  w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wska?niki intensywności zabudowy;
 • granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych;
 • szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym;
 • szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy;
 • zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;
 • sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów;
 • stawka procentowa na podstawie, której ustala się opłatę, o której mowa
  w art. 36 ust.4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
3.2 Przygotowanie projektów dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia
procesu uzgadniania, opiniowania i wyłożenia do publicznego wglądu.
 1. Wykonanie prognozy oddziaływania na środowisko ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 2. Wykonanie prognozy skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego.
 3. Przedłożenie projektu planu komisji urbanistyczno-architektonicznej celem zaopiniowania.
 4. Ostateczne opracowanie projektu planu z uwzględnieniem uwag i wniosków złożonych
  w trakcie opiniowania, uzgadniania i wyłożenia planu do publicznego wglądu.
 5. Przygotowanie uchwały projektu planu do uchwalenia.
 6. Czynności związane z przygotowaniem planu do publikacji oraz wykonanie kopii planu.