w sprawie wyrażenia przez Radę Gminy w Walimiu opinii dotyczącej wyłączenia z Powiatu Wałbrzyskiego Gminy Wałbrzych i przywrócenia Wałbrzychowi statusu miasta na prawach powiatu.


 


Uchwała Nr VII/ 35 /2007
Rady Gminy w Walimiu
Z dnia 26 marca 2007 rw sprawie wyrażenia przez Radę Gminy w Walimiu opinii dotyczącej wyłączenia z Powiatu Wałbrzyskiego Gminy Wałbrzych i przywrócenia Wałbrzychowi statusu miasta na prawach powiatu.


Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591) Rada Gminy w Walimiu uchwala co następuje


§ 1


zaopiniować pozytywnie zamiar wyłączenia z Powiatu Wałbrzyskiego Gminy Wałbrzych i przywrócenia Wałbrzychowi statusu miasta na prawach powiatu.


§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Walim


§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodnicząca Rady Gminy
Zuzanna Bodurka


UZASADNIENIEdo uchwały Nr VII/ 35 /2007 Rady Gminy w Walimiu z dnia 26 marca 2007 r
w sprawie wyrażenia przez Radę Gminy w Walimiu opinii dotyczącej wyłączenia z Powiatu Wałbrzyskiego Gminy Wałbrzych i przywrócenia Wałbrzychowi statusu miasta na prawach powiatu.
Pozytywna opinia w sprawie wyłączenia z powiatu wałbrzyskiego miasta Wałbrzycha, pozwoli na poczynienie w tej sprawie działań Rady Miasta tj. przywrócenia statusu miasta na prawach powiatu.
Pozostałe gminy stanowić będą powiat wałbrzyski ziemski.
Gminy powiatu ziemskiego mogą skorzystać z większej możliwości uzyskania mandatów w radzie powiatu.