w sprawie zaopiniowania propozycji planu aglomeracji dla gminy Jedlina Zdrój


 
Uchwała nr V/28/2007
Rady Gminy Walim
z dnia 30 stycznia 2007 r.
w sprawie zaopiniowania propozycji planu aglomeracji dla gminy Jedlina Zdrój
Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. nr 142 poz 1591 z późn. zm.) w związku z § 4 ust rozporządzenia Ministra środowiska z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji (Dz. U. Nr 283 poz 2841), Rada Gminy Walim uchwala co następuje:
§1
Opiniuje się pozytywnie bez zastrzeżeń projekt planu aglomeracji "Walim" w częśi dotyczącej Gminy Jedlina Zdrój. Projekt stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjącia
Przewodnicząca Rady Gminy
Zuzanna Bodurka
Uzasadnienie do uchwały Rady Gminy Walim z dnia 30 stycznia 2007 r. nr V/ 28 / 2007
Zgodnie z § 4 ust 2 rozporządzeniem Ministra środowiska z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji (Dz.U.nr 283 poz.2841), zweryfikowana przez wojewodę propozycja planu aglomeracji przedkładana jest właściwej miejscowo radzie gminy lub właściwym miejscowo radom gmin i zarządowi województwa do zaopiniowania jako projekt aglomeracji. Z uwagi na fakt, ze aglomeracja dla gminy Jedlina Zdrój jest częścią aglomeracji Walim, dla której odbiorc ścieków jest oczyszczalnia Jugowice, konieczne jest zaopiniowanie projektu planu aglomeracji dla gminy Jedlina Zdrój również przez Radę Gminy w Walimiu.


Załącznik nr 1
do uchwały Rady Gminy Walim
z dnia 30 stycznia 2007 r. nr V/2§ 2007
(Projekt)
Plan aglomeracji "Walim" (część dotycząca gminy Jedlina Zdrój)


1. Ogólna charakterystyka gminy
1-1 Położenie
Gmina Jedlina Zdrój położona jest na południowym zachodzie województwa dolnoŚląskiego na
Przedgórzu Sudeckim w obrębie Gór Wałbrzyskich.
Powierzchnia gminy Jedlina Zdrój wynosi około 17 km2.
Obszar gminy graniczy:
od północy - z gminę Wałbrzych
od zachodu - z gminę Mieroszów
od wschodu - z gminę Walim
od południa - z gminę GĹ?uszyca
Jedlina Zdrój nie sąsiaduje bezpośrednio z Czechami, lecz jej odległoĹ?Ä? od granicy jest niewielka. Najbliższe przejęcia graniczne zlokalizowane są w Głuszycy Górnej w odległości ok. 8 km (jest to przejście turystyczne) oraz w Goliłsku w odległości ok. 25 km (jest to przejście drogowe).
W strukturze funkcjonalno-przestrzennej gminy można wyodrębnić:
D obszar o wiodącej funkcji uzdrowiskowej; obejmujący część centralną miasta Jedlina Zdrój
â?Ą obszary o funkcji turystyczno- rekreacyjnej związane z funkcję uzdrowiskową
â?Ą obszary leśne
obszary osadnicze o wiodącej funkcji mieszkaniowo " usługowej obejmujące strefy zurbanizowane, lecz nie wydzielone administracyjnie jednostki: Glinica, Jedlinka, Kamieńsk i Suliszów.
1.2 Obszar
Tabela 1.

Gmina Jedlina Zdrój
1

WgWUS
WgUM
Powierzchnia ogólna Gminy w ha
1747
1747
Użytki rolne w ha
631
684
i
W tym: grunty orne w ha
247

Sady w ha
7

Ĺ?Ä?ki i pastwiska w ha
377

Lasy w ha
885
885

pozostałe to tereny zurbanizowane, a mianowicie:
- Pod względem ilości dróg komunikacyjnych, obszar gminy jest dobrze skomunikowany.
Każda jednostka osadnicza ma dogodny dojazd. Natomiast jakość częśi sieci budzi zastrzeżenia. Miejscami zauważa się zawężenia pasów jezdni, brak poboczy, brak parkingów itp. Wymagają one modernizacji w zakresie geometrii dróg, nienormatywności Ĺ?uków, nawierzchni.
- Przez teren gminy przebiegają linie kolejowe:
D czynna - relacji Wałbrzych - Kłodzko - na trasie tej linii znajduję się dwa tunele kolejowe: pierwszy pod Górę Mały KozioĹ? ( północna granica gminy) i drugi pod Górę Wawrzyniak (południowa granica gminy)
â?Ą nieczynna - relacji Jedlina - Ĺświdnica - Wrocław
â?Ą Zaopatrzenie w wodę.
Gmina Jedlina Zdrój jest prawie cala zwodocięgowania. DługoĹ?Ä? sieci wodocięgowej wynosi ok. 29 km i 6,2 km przyłączy. Istniejąca sieÄ? wodocięgowa w wiąkszości jest już jednak mocno wyeksploatowana

D Zaopatrzenie w gaz
Na terenie gminy zgazyfikowane jest Ĺśródmieście miasta Jedlina Zdrój, Jedlinka i częśiowo Suliszów. Bez gazu pozostają Kamieńsk, Glinica i część pozostała Suliszowa. Pozostała część gminy zaopatrywana jest w gaz bezprzewodowy. Główne linie gazocięgu (w/c) przebiegają z Głuszycy, z których poprzez stację redukcyjną I stopnia oraz U stopnia zlokalizowanych w Jedlinie i Jedlince rozprowadzany jest gaz do sieci. DługoĹ?Ä? sieci gazowej wynosi ok. 22 km i 3,6 km przyłączy. Ze względu na stan sieÄ? wymaga modernizacji.
D SieÄ? kanalizacyjna
Na terenie gminy tylko częśiowe obszary są skanalizowane tj: część uzdrowiska Jedliny Zdrój, część Glinicy, Suliszowa i Jedlinki. Kolektory ściekowe rozprowadzone po terenie doprowadzone są do głównego kolektora ściekowego przebiegającego przez wschodnią część gminy (kierunek GĹ?uszyca - Jugowice). ścieki odprowadzane są do oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w Jugowicach, poza terenem gminy Jedlina Zdrój. DługoĹ?Ä? siec; kanalizacyjnej wynosi około 18 km, sieÄ? kanalizacji burzowej to około 4 km. Główne utrudnienie dla przeprowadzenia pełnej kanalizacji wynika z jej górzystego ukształtowania.
D SieÄ? elektryczna
Cały obszar gminy Jedlina Zdrój jest zelektryfikowany. Przez wschodnią część terenu gminy przebiegają główne linie energetyczne wysokiego napięcia. Należą do nich: napowietrzna linia energetyczna relacji GĹ?uszyca - Wałbrzych i linia energetyczna relacji GĹ?uszyca -Dzierżoniów.
D Energetyka cieplna
Na terenie gminy Jedlina Zdrój brak jest centralnej kotłowni miejskiej obsługującej obszar miasta. System energii cieplnej oparty jest na indywidualnych kotłowniach lokalnych opalanych gazem, ale również węglem kamiennym, ten system energetyki cieplnej jest główną przyczynę zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego, co jest zjawiskiem szczególnie niekorzystnym.
2. cy gminy
Liczba mieszkańców stale zameldowanych gminy Jedlina-Zdrój wynosi 5214 (wg stanu na dzieł 24.11.2006r.).
Poziom oraz jakość życia mieszkańców jest zróżnicowany. Zależy on przede wszystkim od położenia na terenie Gminy jak również od możliwości zarobkowych grup mieszkańców.
Czasowo w uzdrowisku "Szczawno-Jedlina" Sp. z o.o. przebywa około 120 osób. W ostatnich latach można zaobserwować spadek liczby mieszkańców na stałe zameldowanych w Gminie.
Jednoczeńnie prowadzone inwestycje w zakresie hotelarstwa i usług turystycznych spowodują zwiąkszenie liczby osób czasowo przebywających na terenie Gminy Jedlina-Zdrój. Położenie względem Wałbrzycha powiązał komunikacyjnych, dostęp do infrastruktury technicznej spowoduje duży rozwój budownictwa mieszkaniowego co generuje potrzeby rozbudowy i budowy niezbędnej infrastruktury technicznej, w tym sieci kanalizacyjnej.OKREŚLENIE ILOŚCI MIESZKAŃCÓW PRZYPADAJĄCYCH NA 1 KM SIECI
KANALIZACYJNEJ
Jak podano powyżej ilość mieszkańców podłączonych do kanalizacji i przewidzianych do skanalizowania wyniesie 7000.
Przy istniejącej długości sieci 18,5 km oraz planowanej do wykonania w ilości 15 km wskaźnik ilości mieszkańców na km sieci wyniesie
7000/33,50 km = 208,96
RÓWNOWAŻNA LICZBA MIESZKAŃCÓW PROPONOWANEJ AGLOMERACJI
Zgodnie z uchwalonym studium kierunków i rozwoju zagospodarowania gminy oraz miejscowymi planami przewiduje się, że w najbliższych 10-15 latach liczba ludności na terenie gminy wzrośnie do około 7 000 (przy uwzględnieniu bazy noclegowej).
Przyjmując założenie, że jeden Mieszkaniec Równoważny = jeden mieszkaniec fizyczny Równoważna Liczba ców wyniesie:
RLM = 7 000
W związku z faktem, iż do sieci kanalizacyjnej odprowadzane są ścieki przemysłowe z zakładu AGRJLLON Polska Sp. z o.o. w Jedlinie Zdroju, obliczoną powyżej wartość RLM należy uzupełnią o wartość RLM pochodzącą od przemysłu.
Do obliczeń przyjęto następujące wartości:
- średniodobowa ilość ścieków przemysłowych = 39,40 m3/dobą
- Ĺśrednie stężenie BZT5 w ściekach przemysłowych = 2 000 mg/dm3 = 2 000 g/m3
stęd całkowity Ĺ?adunek BZT5 wyniesie:
Ĺ? = QxS
Ĺ? - 39,40m3/dobą x 2 000 g/m3 = 78 800 g
Ĺ? 78 800
RLM =---------------- = -----------------=1313
60 g/m/d 60
stęd całkowita Równoważna Liczba ców dla aglomeracji Jedlina Zdrój wyniesie: RLM-7 000+ 1 313 = 8 313