Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Walim

Kolorowy pasek

Uchwała V/2007/27/2007/07 z dnia 2007-02-21 - w sprawie przystępienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego częśi wsi Rzeczka.

w sprawie przystępienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego częśi wsi Rzeczka.


 
Uchwała Nr V/27/2007
Rady Gminy w Walimiu
z dnia 30 stycznia 2007r

w sprawie przystępienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego częśi wsi Rzeczka.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym / tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ oraz art. 14 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2003r nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami/ w związku z uchwałę nr XXXXIII/167/2001 Rady Gminy w Walimiu z dnia 26 kwietnia 2001 r z sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Rzeczka / Dz. Urz. Woj. Doln. nr 74 z 2001 poz. 965/ - Rada Gminy w Walimiu uchwala, co następuje:
§1.
Przystępuje się do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego częśi wsi Rzeczka.
§2.
Granice obszaru objętego niniejszą uchwałę zostały określone na załączniku graficznym, stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.
§3.
Przedmiot ustaleń miejscowego planu określa art. 15 ust.2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
§4
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Walim.
§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjącia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Gminy w Walimiu


Zuzanna Bodurka

Uzasadnienie do uchwały nr v27/2007 Rady Gminy w Walimiu z dnia 30 stycznia 2007r

Z wnioskiem o sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego występili właściciele dz. nr 67 i 68 obręb geodezyjny Rzeczka, którzy na terenie działek zamierzają realizować obiekty z zakresu funkcji mieszkalnej i turystycznej wraz z urządzeniami infrastruktury technicznej. Atrakcyjne położenie terenu oraz zgodność projektowanych rozwiązał planistycznych z ustaleniami "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Walim" - przemawia za zasadnościę wnioskowanego zagospodarowania terenu.
W obecnie obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Rzeczka zatwierdzonym uchwałę nr XXXXIII/167/2001 Rady Gminy w Walimiu z dnia 26 kwietnia 2001 r - jedynie czeńÄ? gruntu przyległa do drogi biegnącej przez wieĹ? jest przeznaczona pod rozwój usług turystycznych. Natomiast na pozostałym terenie działki plan utrzymuje obecne użytkowanie tj. rolnicze i leśne. Z uwagi na powyższe nie ma możliwości wykorzystania go na planowane przez właścicieli gruntów uruchomienie inwestycji m.in. z zakresu usług turystycznych - wycięg narciarski, trasy zjazdowe.
Bioręc, zatem pod uwagę prawny interes strony (zapisany w art. 6 ust.2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w postaci zapewnienia, że w granicach określonych przez ustawy i zasady współżycia społecznego, każdy ma prawo do zagospodarowania terenu do którego ma tytuł prawny) - należy przyjąć rozwiązanie w postaci zmiany planu miejscowego na jak najbardziej słuszne.
Przyjącie tej uchwały, jak również projektowane rozwiązania planistyczne nie będą generować wydatków gminy na realizację jego ustaleń.
Stojąc na stanowisku umożliwienia zainteresowanym dokonania przekształceĹ? swojej nieruchomości zgodnie z własnymi zamierzeniami - wnoszą o przyjęcie uchwały z zaproponowanym brzmieniu.ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO CZĘŚCI WSI RZECZKA
ANALIZA ZASADNOŚCI PRZYSTĄPIENIA
DO SPORZĄDZENIA ZMIANY PLANU
FAZAPRZEDPROJ EEKTOWA
WALIM - STYCZEŃ 2007

1. OPIS TERENU OBJĘTEGO PLANEM
Teren wnioskowany do objącia opracowaniem zmiany miejscowego planu położony jest w obrębie geodezyjnym wsi Rzeczka i obejmuje swoimi granicami dz. nr 67 i 68 o powierzchni ok. 11 ha. Teren przyległy wzdłuż drogi prowadzącej przez RzeczkÄ? jest w częśi zabudowany, natomiast pozostały teren stanowią użytki rolne i leśne.
Z wnioskiem o wyrażenie zgodny na zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na własny koszt występili jego właściciele, mając na względzie możliwość realizacji na terenie działki inwestycji z zakresu budownictwa mieszkaniowego oraz obiektów i urządzeń z zakresu całorocznych usług turystycznych wraz z urządzeniami infrastruktury technicznej, np. obiekty hotelowe, gastronomiczne, wycięg narciarski wraz z trasami narciarskimi, generatory prądu wiatrowego, itp.
2. PRZEPISY PRAWNE STANOWIĄCE WYMĂ?G SPORZĄDZENIA MIEJSCOWEGO
PLANU
Omawiany teren objęty jest aktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego wsi Rzeczka zatwierdzonym uchwałę nr XXXXI11/167/2001 Rady Gminy z dnia 26 kwietnia 2001 r.
Z uwagi na zamiary właścicieli działek powiąkszenia zakresu zainwestowania omawianego terenu zarówno w pod względem funkcjonalnym jak również powierzchniowym planowane jest przekształcenie częśi terenów rolnych i leśnych na cele budowlane. Działania te winny być dokonane w trybie przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
3. ZGODNOŚÄ? PRZEWIDYWANYCH ROZWIĄZAŁ PLANISTYCZNYCH Z USTALENIAMI STUDIUM UWARUNKOWAŁ I KIERUNKÓWZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY WALIM
W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Walim dla wsi Rzeczka przypisana jest funkcja turystyczno-rekreacyjna z programem całorocznym z towarzyszącą funkcję mieszkaniową ze względu na wyjątkowe walory przyrodnicze. Rozwój Rzeczki i gminy uzależniony jest od inwestycji strukturalnych obejmujących obiekty sportu /kolejki linowe, wycięgi narciarskie, trasy zjazdowe, biegowe/, hotele, gastronomia, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej oraz dogodne połączenia drogowe. Bez tych inwestycji trudno mówią o jakimkolwiek rozwoju miejscowości i terenów przyległych.
DÄ?żÄśc do zachowania Ĺ?adu przestrzennego wsi w ustaleniach zmiany planu winny się znaleźć zapisy odnoszące się do:
Uwzględnienia specyfiki terenu i lokalnych tradycji budownictwa Wyeliminowania powtarzalnych i typowych rozwiązał architektonicznych, nie uwzględniających specyfiki terenu i lokalnych tradycji budownictwa,. Nie wprowadzania gruntownych zmian w historycznie ukształtowany krajobraz wsi.
4. ZGODNOŚÄ? PRZEWIDYWANYCH ROZWIĄZAŁ PLANU Z REALIZACJA ZADAŃ
SAMORZĄDOWYCH I RZĄDOWYCH
Przewidywane rozwiązania planu przeanalizowano w kontekście następujących opracowaĹ?:
Planu zagospodarowania przestrzennego województwa dolnoŚląskiego, Strategii zagospodarowania przestrzennego województwa dolnoŚląskiego, Koncepcji polityki przestrzennego zagospodarowania kraju. Na terenie wnioskowanym do objącia planem nie przewiduje się realizacji zadań publicznych z rejestru krajowego i wojewódzkiego. Planowane zagospodarowanie zgodne jest z ustaleniami i zapisami wymienionych na wstępie opracowaĹ?. Działania decyzyjne w tym zakresie winny być spójne z zasadami kształtowania Ĺ?adu przestrzennego z ochronę, zachowaniem oraz kultywowaniem odrębności wielokulturowego dziedzictwa pasa Sudetów.
5. MATERIAŁY GEODEZYJNE
Obszar objęty opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego posiada pełne pokrycie mapowe w skali 1:2000 zgodnie z wymogami art.16 cytowanej na wstępie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
6. ZAKRES PRAC PLANISTYCZNYCH FAZA I
â?  Wykonanie analizy dot. zasadności przystępienia do sporządzenia planu.
â?  Podjącie uchwały o przystępieniu do sporządzenie miejscowego planu.
â?  Sporządzenie opracowania ekofizjograficznego. FAZA II
â?  Zebranie materiałów wejściowych - wnioski organów i jednostek, analiza bonitacji i własności gruntów, inwentaryzacja urbanistyczno-budowlana terenu, rozpatrzenie zgłoszonych wniosków i uwag.
â?  Sporządzenie projektu miejscowego planu wraz z prognozę oddziaływania ustaleń planu na środowisko.
â?  Opracowanie materiałów do wniosku o zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne.
â?  Opracowanie prognozy finansowej skutków uchwalenia planu.
â?  Uzyskanie opinii miejskiej komisji urbanistyczno - architektonicznej.
â?  Uzgodnienie projektu planu przez organy i jednostki.
â?  Rozpatrzenie uwag i wniosków zgłoszonych do projektu piana FAZA III
â?  Wyłożenie projektu planu wraz z prognozę oddziaływania na środowisko do publicznego wględu + dyskusja publiczna.
â?  Rozpatrzenie uwag zgłoszonych do projektu planu.
â?  Przygotowanie projektu rozstrzygnięcia o sposobie realizacji należących do zadań własnych gminy inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej oraz zasadach ich finansowania.
â?  Przedstawienie projektu planu Radzie Gminy do uchwalenia. FAZA IV
â?  Przygotowanie dokumentacji planistycznej do przedstawienia Wojewodzie w celu oceny zgodności z przepisami prawnymi uchwały o zatwierdzeniu planu
â?  Przekazanie kopii uchwały planu do publikacji w Dzienniku Urządowym
â?  Przekazanie kopii uchwały planu staroście.
7. WNIOSKI
Z przedstawionej analizy przeprowadzonej zgodnie z wymogami art. 14 ust. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wynika, iż przystępienie do sporządzenia zmiany mpzp dla częśi terenu wsi Rzeczka zgodne jest z:
â?  Przepisami prawa - ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
â?  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Walim
â?  Planem województwa dolnoŚląskiego
â?  Strategiami gospodarczymi państwa i regionu.
W związku z powyższym przystępienie do sporządzenia miejscowego planu uznaje się za celowe i zasadne gospodarczo.
Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Wioletta Sowa
Data wprowadzenia:2007-02-21 09:38:23
Opublikował:Wioletta Sowa
Data publikacji:2007-02-21 00:00:00
Ostatnia zmiana:2011-05-07 19:25:33
Ilość wyświetleń:1563

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij