Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Walim

Kolorowy pasek

Uchwała Nr V/24/2007/ Nr V/24/2007/07 z dnia 2007-01-31 - w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Dziećmorowice gm. Walim

w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Dziećmorowice gm. Walim


Uchwała Nr V/24/2007
Rady Gminy w Walimiu
z dnia 30-01-2007
 
w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego
w obrębie wsi Dziećmorowice (Osiedle Słoneczne), gm. Walim.
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Dziećmorowice (Osiedle Słoneczne), gm. Walim.
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Dziećmorowice (Osiedle Słoneczne), gm. Walim.
Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z pó?niejszymi zmianami), art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z pó?niejszymi zmianami) oraz w związku z uchwałą
nr XLV/250/2006 Rady Gminy w Walimiu z dnia 19 maja 2006 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz po stwierdzeniu zgodności ustaleń miejscowego planu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1.1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Dziećmorowice (Osiedle Słoneczne), gm. Walim.
Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Dziećmorowice (Osiedle Słoneczne), gm. Walim.

   

 1. Ustalenia planu zawarte są w tekście niniejszej uchwały oraz na rysunku planu
  w skali 1:1000 stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały. Rysunek planu obowiązuje
  w zakresie ustalonym legendą.
 2.  

 3. Rozstrzygnięciao sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu oraz sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zawarte są w załączniku nr 2 do uchwały. Rozstrzygnięcia zawarte w załączniku nr 2 nie są ustaleniami planu.
 4. o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu oraz sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zawarte są w załączniku nr 2 do uchwały. Rozstrzygnięcia zawarte w załączniku nr 2 nie są ustaleniami planu.
§ 2.1. W obszarze objętym planem obowiązują ustalenia:
Ustala się przeznaczenie i zagospodarowanie terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi i oznaczonych na rysunku planu symbolami:

 

1)
1 MN-Teren użytków rolnych. Ustala się przeznaczenie terenu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
-Teren użytków rolnych. Ustala się przeznaczenie terenu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
 
2)
2 ZL ?Teren w części zalesiony w części użytkowany rolniczo. Ustala się przeznaczenie całego terenu pod zalesienie.
?Teren w części zalesiony w części użytkowany rolniczo. Ustala się przeznaczenie całego terenu pod zalesienie.
3)
3 MN-Teren użytków rolnych. Ustala się przeznaczenie terenu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
? Teren użytków rolnych. Ustala się przeznaczenie terenu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
4)
4 RM/UT ? Teren użytkowany rolniczo. Ustala się przeznaczenie terenu pod zabudowę zagrodową z możliwością lokalizacji zabudowy mieszkaniowo-rekreacyjnej oraz obiektów usługowo - rekreacyjnych (agroturystyka).
? Teren użytkowany rolniczo. Ustala się przeznaczenie terenu pod zabudowę zagrodową z możliwością lokalizacji zabudowy mieszkaniowo-rekreacyjnej oraz obiektów usługowo - rekreacyjnych (agroturystyka).
5)
5 ZL-Teren w części zalesiony w części użytkowany rolniczo. Ustala się przeznaczenie całego terenu pod zalesienie.
? Teren w części zalesiony w części użytkowany rolniczo. Ustala się przeznaczenie całego terenu pod zalesienie.
   
 

 

6)
6 R ?Teren użytkowany rolniczo.Ustala się przeznaczenie terenu bez zmian.
?Teren użytkowany rolniczo.Ustala się przeznaczenie terenu bez zmian.
7)
7 MN ?Teren użytków rolnych. Ustala się przeznaczenie terenu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
?Teren użytków rolnych. Ustala się przeznaczenie terenu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
 
8)
8 WS ?Przepompowania wody. Ustala się przeznaczenie terenu bez zmian.
?Przepompowania wody. Ustala się przeznaczenie terenu bez zmian.
 
9)
9 ZP-Teren niezagospodarowany. Ustala się przeznaczenie terenu pod zieleń urządzoną.
-Teren niezagospodarowany. Ustala się przeznaczenie terenu pod zieleń urządzoną.
 
10)
10 MN-Teren użytków rolnych. Ustala się przeznaczenie terenu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
-Teren użytków rolnych. Ustala się przeznaczenie terenu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
 

   

 1. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego.
  1.  

  2. Projektowana zabudowa winna swoim charakterem nawiązywać do uwarunkowań kulturowych regionu, nie może stwarzać dysonansu z otoczeniem i winna szanować środowisko naturalne, zaleca się stosowanie architektury inspirowanej charakterem zabudowy regionalnej lub dobrej klasy architektury współczesnej.
  3.  

  4. W zagospodarowaniu terenów zieleni należy uwzględnić ich powiązania z sąsiednią zabudową mieszkaniową.
  5.  

  6. zakazuje się realizacji obiektów i urządzeń, które nie są związane lub kolidują
   z przeznaczeniem terenu.
  7.  

  8. Zakazuje się stosowania jako materiałów wykończeniowych plastikowych listew elewacyjnych typu "siding", blachy falistej i trapezowej oraz ogrodzeń z prefabryko-wanych elementów betonowych.
  9.  

  10. Obowiązuje ustalone na rysunku planu nieprzekraczalna oraz obowiązująca linia zabudowy.

   

 1. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego.
  1.  

  2. Obowiązuje stosowanie dla celów grzewczych i technologicznych urządzeń przy-jaznych dla środowiska o niskiej emisji zanieczyszczeń.
  3.  

  4. Uciążliwości wynikające z prowadzonej działalności gospodarczej nie mogą wykraczać poza granice terenu, do którego inwestor posiada tytuł prawny.
  5.  

  6. Usuwanie odpadów komunalnych odbywać się będzie w systemie gospodarki ko-munalnej.
  7.  

  8. Gospodarkę odpadami wytworzonymi w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej należy rozwiązać zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami szczególnymi.
  9.  

  10. Nawierzchnie dojazdów i miejsc parkingowych należy zabezpieczyć przed przenikaniem do gruntu i wód powierzchniowych zanieczyszczeń ropopochodnych
   i innych substancji chemicznych.

    

  11. Należy zachować istniejący drzewostan.

   

 1. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej.
 2. W przypadku odkrycia przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem należy wstrzymać roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć zabytek, zabezpieczyć przy użyciu dostępnych środków przedmiot i miejsce odkrycia zabytku oraz niezwłocznie zawiadomić o tym właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków, a jeśli jest to niemożliwe, właściwego burmistrza (art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
   

   

 3. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych.
 4. zestrzeni publicznych.

   

 1. Niedopuszczalne jest sytuowanie w obszarze objętym planem takich elementów zagospodarowania, które swą wielkością, formą lub kolorystyką powodują dysonans
  z otoczeniem.
 2.  

 3. Na obszarze zabudowy i na terenach komunikacji obsługującej zabudowę wyklucza się lokalizację urządzeń reklamowych wolnostojących niezwiązanych z prowadzoną działalnością, zarówno na terenie działki jak i w przyległym pasie drogowym.
 

   

 1. Parametry i wska?niki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu.
  1.  

  2. Dla terenów przeznaczonych pod zabudowę ustala się następujące wymogi:

     

   1. dla trenów oznaczonych symbolami 1MN i 3MN ustala się zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z możliwością lokalizacji na działce obiektów gospodarczych związanych funkcjonalnie z podstawowym przeznaczeniem terenu (np. garaż) oraz urządzeń towarzyszących: doj?ć dojazdów, obiektów małej architektury, ogrodów przydomowych i ogrodzeń.
   2. Dla zabudowy mieszkaniowej ustala się wysokość budynków na dwie kondygnacje w tym użytkowe poddasze, możliwe jest podpiwniczenie budynków. Obowiązują dachy strome, symetryczne o nachyleniu połaci dachowych od 40º - 45ş. Niedopuszczalne jest stosowanie dachów o połaciach mijających się na wysokości kalenicy. Obowiązuje pokrycie dachu ceramiczne, koloru czerwonego lub brązowego. Wysokość kalenicy ustala się na 8,0-9,0 m.
    W zagospodarowaniu działki należy przewidzieć minimum 50% powierzchni pod zagospodarowanie biologicznie czynne.
    Obowiązuje nieprzekraczalna linia zabudowy przedstawiona na rysunku planu.

     

   3. dla terenu oznaczonego symbolem 4 RM/UT ustala się zabudowę zagrodową skła-dającą się z budynku mieszkalnego oraz budynków i urządzeń gospodarczych,
    a także zabudowę mieszkaniową i mieszkaniowo-rekreacyjną (agroturystyka). Dla zabudowy mieszkaniowej i mieszkaniowo-rekreacyjnej ustala się wysokość budynków na dwie kondygnacje w tym użytkowe poddasze, możliwe jest podpiwniczenie budynków. Obowiązują dachy strome, symetryczne o nachyleniu połaci dachowych od 40º - 45ş. Niedopuszczalne jest stosowanie dachów o połaciach mijających się na wysokości kalenicy. Obowiązuje pokrycie dachu ceramiczne, koloru czerwonego lub brązowego. Wysokość kalenicy ustala się na 8,0-9,0 m.
    Budynki gospodarcze mogą być realizowane jako parterowe, zalecane dachy strome, pokrycie ceramiczne.
   4. W zagospodarowaniu działki należy przewidzieć minimum 50% powierzchni pod zagospodarowanie biologicznie czynne.
    Obowiązuje nieprzekraczalna linia zabudowy przedstawiona na rysunku planu.

     

   5. dla trenu oznaczonego symbolem 7 MN ustala się zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z możliwością lokalizacji na działce obiektów gospodarczych związanych funkcjonalnie z podstawowym przeznaczeniem terenu (np. garaż) oraz urządzeń towarzyszących: doj?ć dojazdów, obiektów małej architektury, ogrodów przydomowych i ogrodzeń.
    Dla zabudowy mieszkaniowej ustala się wysokość budynków na dwie kondygnacje w tym użytkowe poddasze, możliwe jest podpiwniczenie budynków. Obowiązują dachy strome, symetryczne o nachyleniu połaci dachowych od 40º - 45ş. Niedopuszczalne jest stosowanie dachów o połaciach mijających się na wysokości kalenicy. Obowiązuje pokrycie dachu ceramiczne, koloru czerwonego lub brązowego. Wysokość kalenicy ustala się na 8,50-9,50 m.
    W zagospodarowaniu działki należy przewidzieć minimum 50% powierzchni pod zagospodarowanie biologicznie czynne.
   6. d - 45ş. Niedopuszcpowierzchni pod zagospodarowanie biologicznie czynne.
    Ustala się obowiązujące linie zabudowy oraz usytuowanie kalenicy budynku zgodnie z rysunkiem planu.

     

   7. dla trenu oznaczonego symbolem 10 MN ustala się zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z możliwością lokalizacji na działce obiektów gospodarczych związanych funkcjonalnie z podstawowym przeznaczeniem terenu (np. garaż) oraz urządzeń towarzyszących: doj?ć dojazdów, obiektów małej architektury, ogrodów przydomowych i ogrodzeń.
   8. Dla zabudowy mieszkaniowej ustala się wysokość budynków na dwie kondygnacje w tym użytkowe poddasze, możliwe jest podpiwniczenie budynków. Wysokość projektowanej zabudowy nie może przekroczyć 9,0 m. Obowiązują dachy strome, symetryczne o nachyleniu połaci dachowych od 30º - 35ş. Niedopuszczalne jest stosowanie dachów o połaciach mijających się na wysokości kalenicy. Obowiązuje pokrycie dachu ceramiczne, koloru czerwonego lub brązowego.
    Obowiązuje nieprzekraczalna linia zabudowy przedstawiona na rysunku planu. Budynek należy lokalizować równolegle do nieprzekraczalnej linii zabudowy będącej jednocześnie granicą strefy ochronnej gazociągu zgodnie z zasadą przedstawiona na rysunku planu.
    W zagospodarowaniu działki należy przewidzieć minimum 50% powierzchni pod zagospodarowanie biologicznie czynne.
     

      

    1. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie.
    2. W obszarze objętym planem nie występują tereny lub obiekty objęte ochroną zgodnie z przepisami o ochronie przyrody.
     isami o ochronie przyrody.
      

      

    3. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem.
    4. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 7 MN obowiązuje podział terenu na działki przedstawiony na rysunku planu.
      

      

    5. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu.
     1.  

     2. Ustala się strefę ochronną od gazociągu podwyższonego średniego ci?nienia relacji odg. Dziećmorowice-odg. Jugowice o średnicy nominalnej DN 200 oraz ci?nieniu nominalnym PN 1.6MPa (oznaczony na rysunku planu) zgodnie z obowiązującymi
      w tym zakresie przepisami. W strefie tej obowiązują następujące zasady zagospodarowania: zakaz lokalizacji wszelkiej zabudowy; obowiązek zapewnienia swobodnego dojazdu do sieci infrastruktury technicznej oraz swobodnego przemieszczania się wzdłuż gazociągu; dopuszcza się lokalizację sieci podziemnego uzbrojenia technicznego po uzgodnieniu i na warunkach określonych przez operatora gazociągu; zakaz sadzenia drzew i krzewów w pasie 4,0 m (po 2,0 m od osi gazociągu)-zagospodarowanie terenu zielenią niską; zakaz prowadzenia działalności mogącej zagrozić trwałości gazociągu podczas eksploatacji.

       

     3. Ustala się zachowanie istniejących terenów leśnych.

   

 1. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury
technicznej.

   

 1. Obsługę komunikacyjną obszaru ustala się istniejącymi drogami gminnymi (KD) oraz ulicami wewnętrznymi (KDW).
 2.  

 3. Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej:
  1.  

  2. zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejącej sieci elektroenergetycznej na warunkach ustalonych przez zarządcę sieci,
  3.  

  4. zaopatrzenie w wodę z wiejskiej sieci wodociągowej, w okresie przejściowym możliwe rozwiązania lokalne,

    

  5. odprowadzanie ścieków bytowych docelowo do systemu kanalizacji wiejskiej,
   w okresie przejściowym do oczyszczalni przydomowych lub zbiorników bezodpływo-wych,
  6.  

  7. odprowadzanie wód opadowych do gruntu lub cieków.
 
§ 3. Do czasu zmiany sposobu zagospodarowania terenów, o których mowa w § 2, pozostają one w dotychczasowym użytkowaniu.
Do czasu zmiany sposobu zagospodarowania terenów, o których mowa w 2, pozostają one w dotychczasowym użytkowaniu.
 
§ 4. Ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości z tytułu uchwalenia planu, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 5 %.
Ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości z tytułu uchwalenia planu, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 5 %.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Walim.
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Walim.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa DolnoŚląskiego.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa DolnoŚląskiego
 
 
Przewodniczący
Rady Gminy w Walimiu
Zuzanna Bodurka
 
Uzasadnienie
do uchwały V/24/2007 Rady Gminy w Walimiu z dnia 30-01-2007 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegoobszaru położonego w obrębie wsi Dziećmorowice (Osiedle Słoneczne), gm. Walim.
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegoobszaru położonego w obrębie wsi Dziećmorowice (Osiedle Słoneczne), gm. Walim.
 
Rada Gminy w Walimiu uchwałą nr XLV/250/2006 z dnia 19 maja 2006 r. zobowiązała Wójta Gminy Walim do sporządzenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Dziećmorowice, gm. Walim.
Projekt planu opracowany został zgodnie z wymogami sztuki urbanistycznej oraz obowiązującymi przepisami prawa, jak również uzyskał pozytywne opinie i uzgodnienia przewidziane ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Ponadto jest zgodny ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Walim zatwierdzonego uchwałą nr VI/18/98 Rady Gminy w Walimiu z dnia 30 grudnia 1998 r.
obowiązała Wójta Gminy Walim do sporządzenia projektu miejscowego planu zagospodaroistycznej oraz obowiązującymi przepisami prawa, jak również uzyskał pozytywne opinie i uzgodnienia przewidziane ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Ponadto jest zgodny ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Walim zatwierdzonego uchwałą nr VI/18/98 Rady Gminy w Walimiu z dnia 30 grudnia 1998 r.
Był również wyłożony do publicznego wglądu w okresie od 4 do 27 grudnia 2006 r.
w siedzibie Urzędu Gminy w Walimiu, ul. Boczna 9.
Dyskusja publiczna odbyła się dnia 20 grudnia 2006 r. Natomiast uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na piśmie do Wójta Gminy Walim można było składać do 10 stycznia 2007 r.
u
Do projektu planu nie wniesiono uwag w okresie przewidzianym na ich składanie jak również w trakcie dyskusji publicznej.
 
 
 
Załącznik nr 2 do uchwały nr V/24/2007 Rady Gminy w Walimiu z dnia 30-01-2007
007 Rady Gminy w Walimiu z dnia 30-01-2007
zawierający informacje o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu oraz o sposobie
realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania.
dach ich finansowania.
 

   

 1. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Dziećmorowice (osiedle Słoneczne), gm. Walim.
 2. Do projektu planu nie wniesiono uwag w okresie przewidzianym na ich składanie jak również w trakcie dyskusji publicznej.
   

   

 3. Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania.
 4. astruktury technicznej należących do zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania.
  Na potrzeby miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wykonano
  prognozę skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego obszaru położonego
  w obrębie wsi Dziećmorowice (Osiedle Słoneczne).
  Wynikiem prognozy są ekonomiczne skutki realizacji planu przedstawione w syntezie wydatków i wpływów.
  Z prognozy wynika, że gmina nie ponosi skutków finansowych na infrastrukturę techniczną oraz transformację terenu.
   
   
   

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Wioletta Sowa
Data wprowadzenia:2007-01-31 10:01:52
Opublikował:Wioletta Sowa
Data publikacji:2007-01-31 00:00:00
Ostatnia zmiana:2011-05-07 19:25:33
Ilość wyświetleń:1317

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij