w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy zagrodowej i usługowo-rekreacyjnej położonego przy ulicy Kolonia Górna


Uchwała Nr V/23/2007
Rady Gminy w Walimiu
z dnia 30-01-2007
w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy zagrodowej i usługowo-rekreacyjnej położonego przy ulicy Kolonia Górna
w Walimiu.
 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy zagrodowej i usługowo-rekreacyjnej położonego przy ulicy Kolonia Górna w Walimiu.
Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z pó?niejszymi zmianami), art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z pó?niejszymi zmianami) oraz w związku z uchwałą
nr XLVI/253/2006 Rady Gminy w Walimiu z dnia 22 czerwca 2006 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz po stwierdzeniu zgodności ustaleń miejscowego planu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, Rada Gminy uchwala, co następuje:
 
§ 1.1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy zagrodowej i usługowo-rekreacyjnej położonego przy ulicy Kolonia Górna
w Walimiu.
Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy zagrodowej i usługowo-rekreacyjnej położonego przy ulicy Kolonia Górna w Walimiu.

   

 1. Ustalenia planu zawarte są w tekście niniejszej uchwały oraz na rysunku planu
  w skali 1:1000 stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały. Rysunek planu obowiązuje
  w zakresie ustalonym legendą.
 2.  

 3. Rozstrzygnięciao sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu oraz sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zawarte są w załączniku nr 2 do uchwały. Rozstrzygnięcia zawarte w załączniku nr 2 nie są ustaleniami planu.
 4. o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu oraz sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zawarte są w załączniku nr 2 do uchwały. Rozstrzygnięcia
 
§ 2.1. W obszarze objętym planem obowiązują ustalenia:
Ustala się przeznaczenie i zagospodarowanie terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi i oznaczonych na rysunku planu symbolami:

 

1)
1 RM/UT-Teren użytków rolnych i zabudowy zagrodowej. Ustala się przeznaczenie terenu pod zabudowę zagrodową z możliwością lokalizacji obiektów usługowo-rekreacyjnych (agroturystyka).
-Teren użytków rolnych i zabudowy zagrodowej. Ustala się przeznaczenie terenu pod zabudowę zagrodową z możliwością lokalizacji obiektów usługowo-rekreacyjnych (agroturystyka).
 
2)
2 RM/UT-Teren zabudowy zagrodowej, użytków zielonych i zbiornika wodnego. Ustala się przeznaczenie całego terenu pod zabudowę zagrodową i usługowo - rekreacyjną.
-Teren zabudowy zagrodowej, użytków zielonych i zbiornika wodnego. Ustala się przeznaczenie całego terenu pod zabudowę zagrodową i usługowo - rekreacyjną.
 
 

   

 1. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego.
  1.  

  2. Projektowana zabudowa winna swoim charakterem nawiązywać do uwarunkowań kulturowych regionu, nie może stwarzać dysonansu z otoczeniem i winna szanować środowisko naturalne, zaleca się stosowanie architektury inspirowanej charakterem zabudowy regionalnej lub dobrej klasy architektury współczesnej.
  3.  

  4. Zakazuje się stosowania jako materiałów wykończeniowych plastikowych listew elewacyjnych typu "siding", blachy falistej i trapezowej oraz ogrodzeń
   z prefabrykowanych elementów betonowych.
  5.  

  6. Zakazuje się realizacji obiektów i urządzeń, które nie są związane lub kolidują
   z przeznaczeniem terenu.
 

   

 1. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego.
 2. ska, przyrody i krajobrazu kulturowego.
ska, przyrody i krajobrazu kulturowego.

   

 1. Obowiązuje stosowanie dla celów grzewczych i technologicznych urządzeń przyjaznych dla środowiska o niskiej emisji zanieczyszczeń.
 2.  

 3. Uciążliwości wynikające z prowadzonej działalności gospodarczej nie mogą wykraczać poza granice terenu, do którego inwestor posiada tytuł prawny.
 4.  

 5. Usuwanie odpadów komunalnych odbywać się będzie w systemie gospodarki ko-munalnej.
 6.  

 7. Gospodarkę odpadami wytworzonymi w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej należy rozwiązać zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami szczególnymi.
 8. ymi.

   

 9. Nawierzchnie dojazdów i miejsc parkingowych należy zabezpieczyć przed przenikaniem do gruntu i wód powierzchniowych zanieczyszczeń ropopochodnych
  i innych substancji chemicznych.
 10.  

 11. Należy zachować istniejący drzewostan.
 

   

 1. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej.
 2. W przypadku odkrycia przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem należy wstrzymać roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć zabytek, zabezpieczyć przy użyciu dostępnych środków przedmiot i miejsce odkrycia zabytku oraz niezwłocznie zawiadomić o tym właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków, a jeśli jest to niemożliwe, właściwego burmistrza (art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
  2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
   

   

 3. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych.
  1.  

  2. Niedopuszczalne jest sytuowanie w obszarze objętym planem takich elementów zagospodarowania, które swą wielkością, formą lub kolorystyką powodują dysonans
   z otoczeniem.
  3.  

  4. Na obszarze zabudowy zagrodowej i na terenach komunikacji obsługującej zabudowę wyklucza się lokalizację urządzeń reklamowych wolnostojących niezwiązanych
   z prowadzoną działalnością, zarówno na terenie działki jak i w przyległym pasie drogowym.
 

   

 1. Parametry i wska?niki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu.
  1.  

  2. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem RM/UT obowiązują następujące ustalenia:

     

   1. obowiązuje nieprzekraczalna linia zabudowy oznaczona na rysunku planu,
   2.  

   3. wysokość projektowanej zabudowy zagrodowej oraz usługowo-rekreacyjnej ustala się na dwie kondygnacje (budynek parterowy z poddaszem użytkowym),
   4.  

   5. możliwe jest podpiwniczenie budynków pod warunkiem, że poziom posadowienia parteru nie będzie wyższy niż 0,5 m ponad średni poziom terenu,

     

   6. dla zabudowy usługowo - rekreacyjna obowiązują dachy strome, symetryczne,
    o nachyleniu połaci dachowej od 40O do 45O; niedopuszczalne jest stosowanie dachów o połaciach mijających się na wysokości kalenicy, obowiązuje pokrycie dachu ceramiczne koloru czerwonego lub brązowego. W zabudowie gospodarczej możliwe jest stosowanie dachów płaskich,

     

   7. w zagospodarowaniu działki minimum 50% jej powierzchni należy przeznaczyć pod zagospodarowanie biologicznie czynne (zieleń przydomowa, zadrzewienia, uprawy ogrodnicze).
   8. e do 45mowa, zadrzewienia, uprawy ogrodnicze).
 

   

 1. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie.
 2. Obszar objęty planem położony jest w granicach zlewni chronionej rzeki Bystrzycy i obowiązują ustalenia ochrony wynikające z tej lokalizacji.
  lizacji.
   

   

 3. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem.
 4. Dopuszcza się wtórny podział działek z zachowaniem następujących warunków: zachowany będzie dostęp do drogi publicznej, szerokość frontu projektowanej działki wynosić będzie powyżej 30,0 m
   

   

 5. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu.
 6. Na terenie projektowanej zabudowy zagrodowej, ustala się możliwość lokalizacji budynków mieszkalnych, budynków i urządzeń gospodarczych związanych z zabudową zagrodową oraz zabudowy mieszkaniowo-rekreacyjnej wraz z urządzeniami sportowo-rekreacyjnych i zbiorników wodnych.
   

   

 7. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury
technicznej.

   

 1. Obsługę komunikacyjną obszaru ustala się istniejącymi ulicami.
 2.  

 3. Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej:
  1.  

  2. zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejącej sieci elektroenergetycznej na warunkach ustalonych przez zarządcę sieci,
  3.  

  4. zaopatrzenie w wodę z wiejskiej sieci wodociągowej, w okresie przejściowym możliwe rozwiązania lokalne,
  5.  

  6. odprowadzanie ścieków bytowych docelowo do systemu kanalizacji wiejskiej,
   w okresie przejściowym do oczyszczalni przydomowych lub zbiorników bezodpływo-wych,
  7.  

  8. odprowadzanie wód opadowych do gruntu lub cieków.
 
§ 3. Do czasu zmiany sposobu zagospodarowania terenów, o których mowa w § 2, pozostają one w dotychczasowym użytkowaniu.
Do czasu zmiany sposobu zagospodarowania terenów, o których mowa w 2, pozostają one w dotychczasowym użytkowaniu.
 
§ 4. Ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości z tytułu uchwalenia planu, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 1 %.
Ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości z tytułu uchwalenia planu, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 1 %.
 
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Walim.
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Walim.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa DolnoŚląskiego.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa DolnoŚląskiego
 
 
Przewodniczący
Rady Gminy w Walimiu
Zuzanna Bodurka
 
Uzasadnienie
do uchwały V/23/2007 Rady Gminy w Walimiu z dnia 30-01-2007 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegoobszaru zabudowy zagrodowej
i usługowo-rekreacyjnej położonego przy ulicy Kolonia Górna w Walimiu.
obszaru zabudowy zagrodowej i usługowo-rekreacyjnej położonego przy ulicy Kolonia Górna w Walimiu.
 
Rada Gminy w Walimiu uchwałą nr XLVI/253/2006 z dnia 22 czerwca 2006 r. zobowiązała Wójta Gminy Walim do sporządzenia projektu miejscowego planu zagospo-darowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie wsi Walim, gm. Walim (zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Walim zatwierdzonego uchwałą
nr XXXVII/202/2001 Rady Gminy w Walimiu z dnia 31 października 2001r.).
Projekt planu opracowany został zgodnie z wymogami sztuki urbanistycznej oraz obowiązującymi przepisami prawa, jak również uzyskał pozytywne opinie i uzgodnienia przewidziane ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Ponadto jest zgodny ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Walim zatwierdzonego uchwałą nr VI/18/98 Rady Gminy w Walimiu z dnia 30 grudnia 1998 r.
Był również wyłożony do publicznego wglądu w okresie od 4 do 27 grudnia 2006 r.
w siedzibie Urzędu Gminy w Walimiu, ul. Boczna 9.
Dyskusja publiczna odbyła się dnia 20 grudnia 2006 r. Natomiast uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na piśmie do Wójta Gminy Walim można było składać do 10 stycznia 2007 r.
u
Do projektu planu nie wniesiono uwag w okresie przewidzianym na ich składanie jak również w trakcie dyskusji publicznej.
 
 
 
Załącznik nr 2 do uchwały nr V/23/2007 Rady Gminy w Walimiu z dnia 30-01-2007
zawierający informacje o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu oraz o sposobie
realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania.
 

   

 1. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy zagrodowej i usługowo-rekreacyjnej położonego przy ulicy Kolonia Górna w Walimiu.
 2. Do projektu planu nie wniesiono uwag w okresie przewidzianym na ich składanie jak również w trakcie dyskusji publicznej.
   

   

 3. Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania.
 4. astruktury technicznej należących do zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania.
  Na potrzeby miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wykonano
  prognozę skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego obszaru zabudowy zagrodowej i usługowo-rekreacyjnej położonego przy ulicy Kolonia Górna w Walimiu.
  Walimiu.
  Wynikiem prognozy są ekonomiczne skutki realizacji planu przedstawione w syntezie wydatków i wpływów.
  Z prognozy wynika, że gmina nie ponosi skutków finansowych na infrastrukturę techniczną oraz transformację terenu.