Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Walim

Kolorowy pasek

Uchwała V/21/2007/V/21/2007/07 z dnia 2007-01-30 - w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach

w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach


 
 
UCHWAŁA NR V/21/2007
R a d y G m i n y w W a l i m i u
z dnia 30 stycznia 2007
 
w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach
prowadzonych przez Gminę Walim.
 
 
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit:?h? art.40 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U.z 2001r.Nr 142 poz.1591 z pó?niejszymi zmianami ) w związku z art.30 ust.1 i 6,art.33 i 34 oraz art.54 ust.7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r -Karta Nauczyciela(tekst jednolity
Dz. U. Z 1997r Nr 56 poz.357 z pó?niejszymi zmianami) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31.01. 2005 roku w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy(Dz. z 2005r Nr 22 poz. 182) Rada Gminy w Walimiu uchwala:
Regulamin wynagradzania nauczycieli
 
ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne.
§ 1
 1. Regulamin określa wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Gminę Walim
 2. Regulamin niniejszy odnosi się do nauczycieli poszczególnych stopni zawodowych zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Walim a w szczególności w :
  1/ Zespole Szkół w Walimiu-Gimnazjum i Publicznej Szkole Podstawowej
2/ Publicznej Szkole Podstawowej w Jugowicach
 
 
 
 
 
 
§ 2
Wynagrodzenie nauczycieli składa się z :

   

 1. wynagrodzenia zasadniczego,
 2.  

   

 3. dodatków :

    

  • za wysługę lat,
  •  

  • motywacyjnego,
  •  

  • funkcyjnego,
  •  

  • za warunki pracy,
   1.  

   2. wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny dora?nych zastępstw

   

 1. 4. nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, z wyłączeniem

   

 2. świadczeń socjalnych i dodatków socjalnych :
 3.  

 4. - dodatek za uciążliwość pracy,
 5.  

 6. - nagrody jubileuszowe,
 7.  

 8. - dodatkowe wynagrodzenie roczne(tzw.13-tka),
 9.  

 10. - zasiłek na zagospodarowanie,
 11.  

 12. - dodatki specjalistyczne,
 13.  

 14. - odprawy( emerytalna ,rentowa, z tytułu rozwiązania stosunku pracy)
 15.  

 16. - nagrody ze specjalnego funduszu nagród
 17.  

   

   

 18. § 3
 19.  

 20. 1.Wysokość stawek o których mowa w § 2 pkt 1 i 4 określa ustawa z dnia
 21.  

 22. 26 stycznia 1982r Karta Nauczyciela (Dz. U z 1997r Nr 56,poz.357
 23.  

 24. z pó?niejszymi zmianami) oraz wydane na jej podstawie przepisy
 25.  

 26. wykonawcze.
 27.  

 28. Wysokość pozostałych składników wynagradzania nauczycieli, a także

   

 29. szczegółowe warunki ich przyznawania określa niniejszy Regulamin
 30.  

2.Nauczyciele zatrudnieni w dniu wejścia w życie regulaminu, a otrzymywali
dodatki ustalone zgodnie z obowiązującymi do tego dnia przepisami
zachowują je.
Wyżej wymienione dodatki nie mogą być niższe niż dotychczas
otrzymywane zastrzeżeniem § 6 pkt 2 niniejszego regulaminu.
 
 
 
 
 
 
 
ROZDZIAŁ II
Dodatek za wysługę lat
wysługę lat
§ 4

    

  1. Nauczycielom przysługuje dodatek za wysługę lat w wysokości 1%
  2. wynagrodzenia zasadniczego na każdy rok pracy, wypłacony w okresach
   miesięcznych poczynając od czwartego roku pracy, z tym że dodatek ten
   nie może przekroczyć 20 % wynagrodzenia zasadniczego.

    

  3. Do okresów uprawniających do dodatku , za wysługę lat wlicza się okresy
  4. poprzedniego zatrudnienia we wszystkich zakładach pracy, w których
   stosunek pracy został rozwiązany lub wygasł, bez względu na sposób
   sób
   ustania stosunku pracy (zakończone okresy zatrudnienia).

    

  5. Nauczycielowi pozostającemu jednocześnie w więcej niż jednym stosunku
  6. pracy okresy uprawniające do dodatku za wysługę lat, ustala się odrębne
   dla każdego stosunku pracy. Do okresu zatrudnienia uprawniającego do
   dodatku za wysługę lat nie wlicza się okresu pracy w innym zakładzie
   pracy, w którym pracownik jest lub był jednocześnie zatrudniony
   Do okresu dodatkowego zatrudnienia nie podlegają zaliczeniu okresy
   podstawowego zatrudnienia.

    

  7. Nauczycielowi zatrudnionemu jednocześnie w kilku szkołach w wymiarze
  8. łącznym nie przekraczającym obowiązującego nauczyciela wymiaru zajęć, do okresów uprawniających do dodatku za wysługę lat w każdej ze szkół zalicza się odrębne okresy zatrudnienia .

    

  9. Do okresów pracy uprawniających do dodatku za wysługę
  10. lat wlicza się także inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów
   podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia
   pracownicze.

    

  11. Dodatek za wysługę lat , przysługuje nauczycielowi za dni ,za które
  12. otrzymuje wynagrodzenie oraz za dni nieobecności w pracy z powodu
   niezdolności do pracy w skutek choroby bąd? konieczności osobistego
   sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za
   które pracownik otrzymuje z tego tytułu wynagrodzenie lub zasiłek
   z funduszu ubezpieczeń społecznych.

    

  13. Zasiłek za wysługę lat nie przysługuje w okresie przebywania w stanie
  14. nieczynnym

    

  15. Dodatek za wysługę lat wchodzi do podstawy wymiaru zasiłku
  16. macierzyńskiego.

    

  17. Potwierdzenie nabycia prawa do dodatku za wysługę lat oraz wysokość
  18. tego dodatku, określa
   1/nauczycielowi-dyrektor szkoły
   2/dyrektorowi-Wójt Gminy
   ROZDZIAŁ III
   Dodatek motywacyjny
    
sób
§ 5
Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku motywacyjnego jest:

    

  1. uzyskiwanie szczególnych osiągnięć dydaktycznych, wychowawczych
  2. i opiekuńczych , a w szczególności :

      

    1. uzyskiwanie przez uczniów ,z uwzględnieniem ich możliwości oraz
    2. warunków pracy nauczyciela, dobrych osiągnięć dydaktyczno-
     wychowawczych potwierdzonych wynikami klasyfikacji lub promocji,
     efektami egzaminów i sprawdzianów albo sukcesami w konkursach,
     zawodach , olimpiadach itp.,

      

    3. umiejętne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów we współpracy z ich rodzicami,
    4.  

    5. pełne rozpoznanie środowiska wychowawczego uczniów, aktywne i efektywne działanie na rzecz uczniów potrzebujących szczególnej opieki,

    

  1. jakość świadczonej pracy , w tym związanej z powierzonym stanowiskiem
   kierowniczym, dodatkowym zadaniem lub zajęciem, a w szczególności:

      

    1. systematyczne i efektywne przygotowywanie się do przydzielonych
    2. obowiązków,

      

    3. podnoszenie umiejętności zawodowych,
    4.  

    5. wzbogacenie własnego warsztatu pracy,
    6.  

    7. dbałość o powierzone pomieszczenie ,pomoce dydaktyczne lub inne urządzenia szkolne,

      

    8. prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej, w tym pedagogicznej,
    9.  

    10. rzetelne i terminowe wywiązywanie się z poleceń służbowych,
    11.  

    12. przestrzeganie dyscypliny pracy
    13.  
      

        

      1. posiadanie co najmniej dobrej oceny pracy,
      2.  

      3. zaangażowanie w realizację czynności i zajęć , o których mowa w art.42 ust.2 pkt. 2 i 3 Karty Nauczyciela , a w szczególności :

    

  1. udział w organizowaniu imprez i uroczystości szkolnych,
  2.  

  3. udział w komisjach przedmiotowych i innych,
  4.  

  5. zaangażowanie w realizację czynności związanych z przygotowaniem się do zajęć,
  6.  

  7. prowadzenie lekcji koleżeńskich, samokształcenie i przejawianie innych form aktywności w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli,
  8.  

  9. aktywny udział w realizowaniu innych zadań statutowych szkoły.
§ 6

    

  1. Dodatek motywacyjny dla nauczyciela nie może być wyższy niż 20% jego
  2. wynagrodzenia zasadniczego.

    

  3. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas określony , nie krótszy niż 6
  4. miesięcy i nie dłuższy niż jeden rok szkolny.

    

  5. Wysokość dodatku motywacyjnego dla nauczyciela oraz okres jego
  6. przyznania, uwzględniając poziom spełniania warunków ,o których mowa
   w § 5, ustala dyrektor, w porozumieniu ze związkami zawodowymi a w
   stosunku do dyrektora Wójt Gminy.

    

  7. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na dodatki motywacyjne
  8. ustala się w wysokości 5 % planowanych środków na
   wynagrodzenia zasadnicze w roku budżetowym

    

  9. Dodatek motywacyjny może otrzymać nauczyciel który został zatrudniony
  10. na terenie gminy w wyniku przeniesienia za porozumieniem stron
   o kwalifikacjach deficytowych.

    

  11. Dodatek motywacyjny wchodzi do podstawy wymiaru wynagrodzenia za
  12. czas choroby i zasiłków z funduszu ubezpieczeń społecznych
ROZDZIAŁ IV
Dodatek funkcyjny
§ 8

    

  1. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko kierownicze przysługuje
  2. dodatek funkcyjny :

      

    1. Dyrektorowi szkoły od 15-50% -wynagrodzenia zasadniczego
    2.  

    3. Wicedyrektorowi od 10-30% - wynagrodzenia zasadniczego
    4.  

    5. Kierownikowi świetlicy od 5-10% - wynagrodzenia zasadniczego
§ 9
 

    

  1. Dodatki funkcyjne , o których mowa w ust. 1 nie przysługują w okresie:
  2. ˇ urlopu dla poratowania zdrowia
   ˇ w okresach za które nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze oraz
   od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym
   nauczyciel zaprzestał pełnienia stanowiska, wychowawstwa lub funkcji
   z innych powodów, a jeżeli zaprzestanie tego pełnienia nastąpiło
   pierwszego dnia miesiąca-od tego dnia.

    

  3. Dodatek funkcyjny przysługuje także nauczycielom, którym powierzono obowiązki kierownicze w zastępstwie.
  4.  

  5. Wysokość dodatku funkcyjnego, o którym mowa w ust. 1 pkt. a b ustala się uwzględniając:

    

  • wielkość szkoły,
  •  

  • liczbę uczniów i oddziałów
  •  

  • zmianowość
  •  

  • liczbę obiektów w których mieści się szkoła
  •  

  • stan techniczny obiektów
  •  

  • wykonywanie zadań przez dyrektora bez zastępstw
  •  

  • efektywność działań zmierzających do wzbogacenia majątku szkolnego
  •  

  • pozyskiwanie środków finansowych
  •  

  • właściwe prowadzenie polityki kadrowej
  •  

  • celowe i oszczędne wydatkowanie środków finansowych szkoły
  •  

  • wyniki pracy szkoły

    

  1. Dodatek funkcyjny przyznaje :

    

  • dla dyrektora-Wójt Gminy
  •  

  • dla stanowisk, o których mowa w ust.1 pkt. c-dyrektor szkoły
 
§ 10

    

  1. Nauczycielom realizującym dodatkowe zadania oraz zajęcia przysługuje dodatek funkcyjny z tym, że nauczycielowi któremu powierzono:

    

  1. funkcję nauczyciela konsultanta- w wysokości 3%
  2. wynagrodzenia zasadniczego ustalonego dla nauczyciela stażysty
   z wykształceniem mgr i przygotowaniem pedagogicznym ,

    

  3. funkcję opiekuna stażu-w wysokości 4% wynagrodzenia
  4. zasadniczego ustalonego dla nauczyciela stażysty z wykształceniem mgr
   i przygotowaniem pedagogicznym,

    

  5. wychowawstwo klasy- w wysokości 3% wynagrodzenia
  6. zasadniczego ustalonego dla nauczyciela stażysty z wykształceniem mgr
   i przygotowaniem pedagogicznym ,

    

  7. wychowawstwo oddziału przedszkolnego św wysokości 3% wynagrodzenia zasadniczego ustalonego dla nauczyciela stażysty z wykształceniem mgr z przygotowaniem pedagogicznym.
  8.  

  9. pełnienie wychowawstwa w dwóch klasach(oddziałach) św wysokości 6%
  10. wynagrodzenia zasadniczego ustalonego dla nauczyciela stażysty z
   sty z
   wykształceniem mgr z przygotowaniem pedagogicznym,

    

  11. pełnienie funkcji opiekuna stażu więcej niż z jednym nauczycielem
  12. w wysokości 8% wynagrodzenia zasadniczego ustalonego dla
   nauczyciela stażysty z wykształceniem mgr i przygotowaniem
   pedagogicznym

    

  13. pełnienie wychowawstwa w oddziałach klas I-III liczących powyżej 24uczniów-w wysokości 6% wynagrodzenia zasadniczego ustalonego dla nauczyciela stażysty z wykształceniem mgr z przygotowaniem pedagogicznym
sty z
 
2.Wynagrodzenie to wchodzi do podstawy wymiaru wynagrodzenia za
czas choroby i zasiłku z funduszu ubezpieczeń społecznych.
3.W razie podjęcia lub zaprzestania wykonywania zajęć dodatkowych
w ciągu miesiąca, nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie proporcjonalnie do
przeprowadzonego okresu. W takim przypadku wysokość wynagrodzenia
ustala się dzieląc stawkę wynagrodzenia miesięcznego przez 30 i mnożąc
przez liczbę dni kalendarzowych w okresie przepracowanym.
 
ROZDZIAŁ V
Dodatek za warunki pracy.
§ 11

    

  1. Nauczycielowi przysługuje dodatek za warunki pracy z tytułu pracy
  2. i prowadzenia zajęć w warunkach trudnych i uciążliwych określonych
   w przepisach § 8 i 9 rozporządzenia MENI S wymienionego na wstępie
   niniejszego? Regulaminu?, w wysokości 25% otrzymywanego przez
   nauczyciela wynagrodzenia zasadniczego

    

  3. Dodatek za warunki pracy przysługuje w okresie faktycznego
  4. wykonywania pracy, z którą dodatek jest związany oraz w okresie
   niewykonywania pracy, za który przysługuje wynagrodzenie liczone jak
   za okres urlopu wypoczynkowego.

    

  5. Dodatek za warunki pracy wypłaca się w całości, jeżeli nauczyciel
  6. realizuje w warunkach trudnych, uciążliwych lub szkodliwych dla
   zdrowia cały obowiązujący go wymiar zajęć. Dodatek wypłaca się
   w wysokości proporcjonalnej, jeżeli nauczyciel realizuje w warunkach
   izuje w warunkach
   trudnych, uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia tylko część
   obowiązującego wymiaru zajęć lub jeżeli jest zatrudniony w niepełnym
   wymiarze zajęć.

    

  7. Wysokość dodatku za warunki pracy dla nauczyciela ustala dyrektor
  8. szkoły, a dla dyrektora Wójt Gminy, biorąc pod uwagę stopień trudności,
   uciążliwości lub szkodliwości dla zdrowia realizowanych zadań lub
   wykonywanych prac.

    

  9. Dodatek za warunki pracy wchodzi do podstawy wymiaru wynagrodzenia
  10. za czas choroby i zasiłku z funduszu ubezpieczeń społecznych.
    
    
    
    
    
    
   § 12
   Nauczycielom pracującym w warunkach szkodliwych dla zdrowia
   przysługuje dodatek na podstawie odrębnych przepisów.
izuje w warunkach
 
 
ROZDZIAŁ VI
Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i za godziny dora?nych
zastępstw.
§ 13
 

    

  1. W szczególnych wypadkach podyktowanych wyłącznie koniecznością
  2. realizacji programu nauczania w szkołach lub zapewnienia opieki w
   zapewnienia opieki w
   placówkach opiekuńczo-wychowawczych, nauczyciel może być
   zobowiązany do odpłatnej pracy w godzinach ponadwymiarowych
   zgodnie z posiadaną specjalizacją, których liczba nie może przekroczyć
   ¼ tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć. Przydzielenie
   nauczycielowi większej liczby godzin ponadwymiarowych może nastąpić
   wyłącznie za jego zgodą, jednak w wymiarze nie przekraczającym ½
   tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć.

    

  3. Przez godzinę ponadwymiarową rozumie się przydzieloną nauczycielowi
   godzinę zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych powyżej tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.
  4.  

  5. Przez godzinę dora?nego zastępstwa rozumie się przydzieloną
  6. nauczycielowi godzinę zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub
   opiekuńczych powyżej tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin
   zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych, której
   realizacja następuje w zastępstwie nieobecnego nauczyciela.
  7. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową nauczyciela ustala
  8. się dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia
   zasadniczego /łącznie za warunki pracy, jeżeli praca w tej godzinie
   została zrealizowana w warunkach uprawniających do dodatku/ przez
   miesięczną liczbę godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru
   godzin, ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub
   opiekuńczych realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych.
   ponadwymiarowych.
  9. Wynagrodzenie za jedną godzinę dora?nego zastępstwa ustala się ,z
  10. zastrzeżeniem ust. 3, w sposób określony w ust.1 ,o ile w czasie
   realizacji tego zastępstwa realizowane były zajęcia zgodnie z planem i
   programem nauczania danej klasy .
    
  11. Dla nauczycieli realizujących tygodniowy wymiar godzin ustalony na
  12. podstawie art.. 42 ust. 4a Karta Nauczyciela wynagrodzenie za jedną
   godzinę dora?nego zastępstwa realizowanego na zasadach , o których
   mowa w ust. 3, ustala się dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę
   wynagrodzenia zasadniczego / łącznie z dodatkiem za warunki pracy,
   jeżeli praca w tej godzinie została zrealizowana w warunkach
   uprawniających do dodatku / przez miesięczną liczbę godzin
   realizowanego wymiaru godzin.

    

  13. Miesięczna liczbę godzin obowiązkowych lub realizowanego wymiaru
  14. godzin nauczyciela, o której mowa w ust. 1 i 3 uzyskuje się mnożąc
   odpowiedni wymiar godzin przez 4,16 z zaokrągleniem do pełnych
   godzin w ten sposób, że czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, a co
   najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę.
    
   §14
    
   Do ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w tygodniach , w
   których przypadają dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy nauczyciela
   lub dni ustawowo wolne od pracy oraz w tygodniach, w których zajęcia
   rozpoczynają się lub kończą w środku tygodnia-za podstawę ustalenia
   liczby godzin ponadwymiarowych przyjmuję się obowiązkowy tygodniowy
   wymiar zajęć określony w art. 42 ust 3 Karty Nauczyciela pomniejszony o 1/5
   ęć określony w art. 42 ust 3 Karty Nauczyciela pomniejszony o 1/5
   tego wymiaru (lub ¼ ,gdy dla nauczyciela ustalono czterodniowy tydzień
   pracy) za każdy dzień usprawiedliwionej nieobecności w pracy lub dzień
   ustawowo wolny od pracy. Liczba godzin ponadwymiarowych , za które nie
   przysługuje wynagrodzenie w takim tygodniu, nie może być jednakże większa
   niż liczba godzin przydzielonych w planie organizacyjnym na dany rok szkolny
   § 15
   Godziny ponadwymiarowe i godziny zastępstw dora?nych wchodzą do
   podstawy wymiaru wynagrodzenia za czas choroby i zasiłków z funduszu
   ubezpieczeń społecznych
    
    
   § 16
   Nauczycielom, którzy w dniu wolnym od pracy realizują zajęcia dydaktyczne
   wychowawcze lub opiekuńcze, a nie otrzymują za ten dzień innego dnia
   wolnego, przysługuje odrębne wynagrodzenie za każdą godzinę pracy
   Nauczycielom,
zapewnienia opieki w ponadwymiarowych.h ęć określony w art. 42 ust 3 Karty Nauczyciela pomniejszony o 1/5
ROZDZIAŁ VII
Nagrody
§17

    

  1. Specjalny fundusz nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno- wychowawcze tworzy się w budżecie organu prowadzącego szkoły w wysokości co najmniej 1% planowanego rocznego osobowego funduszu wynagrodzeń z tym że,:
    1.  

    2. 80% funduszu nagród przekazuje się do budżetu szkół,
    3.  

    4. 20% funduszu nagród pozostaje do dyspozycji organu prowadzącego-Wójta Gminy
§18
Nagrody, o których mowa w §17 przyznawane są z okazji Dnia Edukacji Narodowej, w uzasadnionych wypadkach nagrody mogą być przyznawane w innym czasie.
§19
Nagrody ze specjalnego funduszu nagród mają charakter uznaniowy i mogą być przyznane po przepracowaniu w szkole co najmniej 1 roku.
Przyznanie nauczycielowi nagrody uzależnione jest od:

    

  1. uzyskiwanych przez nauczyciela szczególnych efektów w pracy
  2. dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej potwierdzonych osiągnięciami
   uczniów t tj: wynikami klasyfikacji i promocji ,efektami egzaminów
   i sprawdzianów a przede wszystkim sukcesami w konkursach, zawodach
   i olimpiadach,

    

  3. efektów w zakresie rozwiązywania problemów wychowawczych uczniów
  4. we współpracy z rodzicami, działaniu na rzecz potrzebujących szczególnej
   opieki ,

    

  5. podejmowaniu prac z uczniami na rzecz środowiska i społeczności,
  6. inicjatywy w organizowaniu imprez i uroczystości szkolnych,
   środowiskowych i ogólnomiejskich,
  7. inicjatywy i sumienności w wykonywaniu pracy związanej z powierzonym
  8. stanowiskiem , dodatkowymi zadaniami lub zajęciami , a także
   kreatywności w zakresie wzbogacania własnego warsztatu pracy
   i podnoszenie umiejętności zawodowych i organizatorskich,
  9. realizowanie różnych form nowatorstwa pedagogicznego ,inspirowania
   zadań społecznych na rzecz szkoły, promowanie i upowszechnienie
   osiągnięć dydaktycznych i wychowawczych uczniów i pedagogów,
    
    
   §20
    
   Nagrody nauczycielom przyznaje :
    

      

    1. ze środków o których mowa w § 17 ust. 1 lit ?a?-dyrektor szkoły po
    2. osiągnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców , Zakładowej
     Organizacji Związkowej .

      

    3. ze środków o których mowa w § 17 ust.1 lit ?b-- Wójt Gminy po
    4. zasięgnięciu opinii Zakładowej Organizacji Związkowej .
     ROZDZIAŁ VIII
      
     Dodatki socjalne wynikające ze stosunku pracy.
     §21
     DODATEK MIESZKANIOWY:

        

      1. Nauczycielowi zatrudnionemu w wymiarze nie niższym niż połowa
      2. tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin w Zespole Szkół w Walimiu ?Gimnazjum i Publicznej Szkole Podstawowej oraz
       blicznej Szkole Podstawowej oraz
       w Publicznej Szkole Podstawowej w Jugowicach, posiadające kwalifikacje do zajmowanego stanowiska przysługuje nauczycielski dodatek mieszkaniowy.

        

      3. Wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego, w zależności od liczby osób w rodzinie uprawnionego nauczyciela, wynosi miesięcznie:
a) przy jednej osobie w rodzinie - 3,4 %
b) przy dwóch osobach w rodzinie - 4,6%
c) przy trzech osobach w rodzinie - 5,7 %

   

 1. d) przy czterech i więcej osobach w rodzinie - 6,9 %
  średniego wynagrodzenia nauczyciela stażysty, o którym mowa w art. 30 ust. 3 Karty Nauczyciela .
  Kwoty przypadające dodatku zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, ze kwotę do 0,49 zł pomija się, a kwotę od co najmniej 0,50 zł zaokrągla się do pełnego złotego.

     

   1. Do członków rodziny, o których mowa w ust. 2 zalicza się nauczyciela oraz wspólnie z nim zamieszkujących: współmałżonka oraz dzieci i rodziców pozostających na jego wyłącznym utrzymaniu . Przez dzieci pozostające na wyłącznym utrzymaniu należy rozumieć małoletnie dzieci, uczniów szkół , do chwili ukończenia uczelni nie dłużej niż do ukończenia 25 roku życia , oraz dzieci niepełnosprawne nie posiadające własnego śródła dochodów.
   2. Przez rodziców pozostających na wyłącznym utrzymaniu należy rozumieć rodziców, którzy zamieszkują razem z nauczycielem i nie posiadają własnego śródła dochodu.

     

   3. Dokumentami potwierdzającymi prawo do dodatku nauczyciela są w szczególności : odpis skrócony aktu urodzenia dziecka, zaświadczenie biura ewidencji ludności o zamieszkaniu, zaświadczenie ze szkoły lub uczelni .
   4.  

   5. Nauczycielowi i jego współmałżonkowi , będącego też nauczycielem , stale z nim zamieszkującym, przysługuje tylko jeden dodatek mieszkaniowy, w wysokości określonej w ust. 2 . Małżonkowie wspólnie określają pracodawcę, który będzie im wypłacał ten dodatek.
   6.  

   7. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje nauczycielowi:
 
 

    

  1. niezależnie od tytułu prawnego do zajmowanego przez niego lokalu
   mieszkalnego,
  2.  

  3. od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu , w którym
  4. nauczyciel złożył wniosek o jego przyznanie.

      

    1. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przyznaje się na wniosek
    2. nauczyciela , z w przypadku nauczycieli o których mowa w ust. 4 na ich
     wspólny wniosek. Nauczycielowi dodatek przyznaje dyrektor , a
     dyrektorowi Wójt Gminy .
      

      

    3. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje w okresie wykonywania
    4. pracy, a także w okresach:

        

      1. nie świadczenia pracy , za które przysługuje wynagrodzenie,
      2.  

      3. pobieranie zasiłku z ubezpieczenia społecznego,
      4.  

      5. odbywanie zasadniczej służby wojskowej, przeszkolenia wojskowego, okresowej służby wojskowej: w przypadku jednak, gdy z nauczycielem powołanym do służby zawarta była umowa o pracę na czas określony, dodatek wypłaca się nie dłużej niż do końca okresu na który umowa była zawarta.
      6.  

      7. korzystania z urlopu wychowawczego
      8.  
        
        
        
       § 22
        
       Nauczycielowi posiadającemu kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela ,zatrudnionego w szkołach prowadzonych przez Gminę Walim przyznaje się odrębny dodatek w wysokości 10% wynagrodzenia zasadniczego.
        
       § 23.
       Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Walim
        
       § 24.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa DolnoŚląskiego i obowiązuje na rok 2007
 
 
 
 
Przewodnicząca Rady Gminy
Zuzanna Bodurka
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uzasadnienie do uchwały Nr V/21/2006,w sprawie uchwalenia regulaminu
wynagradzania nauczycieli na 2007 rok
 
 
 
Zgodnie z § 30 pkt 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r- Karty Nauczyciela
(tekst jednolity Dz. U. z 1997r Nr 56 poz.357 z pó?niejszymi zmianami) Organy
prowadzące szkołę, uwzględniając strukturę zatrudnienia, określają corocznie
dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego w drodze
regulaminu obowiązującego od dnia 1 stycznia do 31 grudnia:
 • wysokość stawek dodatków :za wysługę lat ,motywacyjnego, funkcyjnego
 • za warunki pracy oraz szczegółowe przyznawanie tych dodatków
- szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny
ponadwymiarowe i godziny zastępstw dora?nych,
 • wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagradzania tj.
nagród oraz dodatków socjalnych śmieszkaniowy i wiejski,
ny
w taki sposób, aby średnie wynagrodzenie nauczycieli, składające się
ze składników o których mowa wyżej z wyłączeniem dodatków socjalnych
odpowiadało na obszarze działania jednostki co najmniej średnim
wynagrodzeniom, o której mowa w art.30 ust.3 i 4 dla
nauczyciela stażysty 82% kwoty bazowej określonej dla pracowników
la pracowników
państwowej sfery budżetowej ustalanej corocznie w ustawie budżetowej
nauczyciela kontraktowego ?125 %
nauczyciela mianowanego - 175%
nauczyciela dyplomowanego-225%
Projekt regulaminu wynagradzania nauczycieli uzgodniono ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli
1.Międzyzakladowa NSZZ Solidarność Pracowników Oświaty i Wychowania Ziemi
Wałbrzyskiej
2.Zarząd Województwa DolnoŚląskiego Forum Związków Zawodowych we
Wrocławiu
3.Związek Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Ogniska ZNP w Walimiu.
Wysokość dodatków oraz warunki ich przyznawania zawarte w projekcie regulaminu
wynagradzania nauczycieli na rok 2007 są takie same jak te, które były zawarte w
regulaminie obowiązującym w roku 2006, z wyjątkiem §10 do którego dodano pkt. g. środki na ten cel zabezpieczono w obrębie środków przewidzianych na dodatki motywacyjne.

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Wioletta Sowa
Data wprowadzenia:2007-01-30 14:23:44
Opublikował:Wioletta Sowa
Data publikacji:2007-01-30 00:00:00
Ostatnia zmiana:2011-05-07 19:25:33
Ilość wyświetleń:1467

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij