Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Walim

Kolorowy pasek

Uchwała Nr V/20/2007/Nr V/20/2007/07 z dnia 2007-01-30 - w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Walim

w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Walim


Uchwała Nr V/20/2007
Rady Gminy Walim
z dnia 30 stycznia 2007 r.
 
w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Walim
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art 40 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z dnia 2001 r. nr 142 poz 1591 z pó?n. zm.) w związku z art 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. Nr 132, poz 62 z pó?n. zm.) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wałbrzychu, Rada Gminy Walim uchwala co następuje:
w Wałbrzychu, Rada Gminy Walim uchwala co następuje:
§ 1
Uchwala się szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Walim zawarte w ?Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Walim? stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy
§ 3
Traci moc Uchwała Rady Gminy nr XLIII/236/2006 z dnia 29 kwietnia 2002 r. w sprawie szczegółowych wymagań i warunków utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Walim
§ 4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa DolnoŚląskiego
 
Przewodnicząca Rady Gminy
Zuzanna Bodurka

 

Uzasadnienie do uchwały nr V/20/2007 Rady Gminy w Walim z dnia 30 stycznia 2007 r.

 

Na podstawie Art. 4. ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.96.132.622 z pó?n. zm.) Rada gminy, po zasięgnięciu opinii państwowego terenowego inspektora sanitarnego, ustala, w drodze uchwały, szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy dotyczące:
1) wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości obejmujących:
a) prowadzenie we wskazanym zakresie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,
b) uprzątanie błota, ?niegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego,
c) mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi,
2) rodzaju urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, a także wymagań dotyczących ich rozmieszczania oraz utrzymywania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym,
3) częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych lub nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego,
4) obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku,
5) wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach,

     

  1. wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania.

Regulamin taki uchwałą Rady Gminy nr XLIII/236/2002 z dnia 29 kwietnia 2002 r. został uchwalony. Jednakże ze względu na zmiany jakie zostały dokonane w cytowanej wyżej ustawie należało opracować nowy regulamin.
Projekt regulaminu został opracowany i poddany zaopiniowaniu przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wałbrzychu. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny postanowieniem PSSE/HK/525-05-05?IJ/06 z dnia 28 sierpnia 2006 r. zaopiniował pozytywnie projekt regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Walim.

 

 

 

 

 

Załączniki

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU (132kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Wioletta Sowa
Data wprowadzenia:2007-01-30 14:01:21
Opublikował:Wioletta Sowa
Data publikacji:2007-01-30 00:00:00
Ostatnia zmiana:2011-05-07 19:25:32
Ilość wyświetleń:1514

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij