w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy


Uchwała Nr V/22/2007
Rady Gminy w Walimiu
z dnia 30 stycznia 2007
w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy
 
 
Na podstawie art.229 pkt.3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2000 r Nr 98 poz. 1071 z pó?niejszymi zmianami/ oraz art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym / Dz. U z 2001 Nr 142 poz.1591 ze zmianami/ po zapoznaniu się z wynikami badania skargi przeprowadzonego przez Komisję Rewizyjną-Rada Gminy uchwala co następuje:
 
 
 
§ 1
Stwierdza się, że skarga w sprawie utrzymania drogi w okresie zimowym wniesiona przez Panią Ewę Kośmińską zam. Rzeczka Nr 49 na Wójta Gminy jest zasadna
Uzasadnienie do Uchwały stanowi zał. Nr 1 do Uchwały
 
 
 
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Przewodnicząca Rady Gminy
Zuzanna Bodurka
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uzasadnienie
Zgodnie z art.229 pkt.3 kpa organem właściwym do rozpatrzenia skargi na Wojta Gminy jest Rada Gminy.
Na Sesji Rady Gminy w dniu 15 grudnia 2006 r Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała Radnych o otrzymanym piśmie od Wojewody DolnoŚląskiego w sprawie złożonej przez Panią Ewę Kośmińską skargi na Wójta Gminy. Skarga dotyczyła zimowego utrzymania drogi-ul.Mickiewicza.
Zgodnie z art.18a ust 1 ustawy o samorządzie gminnym cyt.?Rada gminy kontroluje dzialalność wójta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy; w tym celu powołuje komisję rewizyjną?
Zatem zasadne jest aby Komisja Rewizyjna przygotowała materiały pod obrady Sesji.
Przewodnicząca Rady Gminy przekazała Komisji Rewizyjnej tę sprawę do zbadania.
Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 3 stycznia 2007 r zapoznała się z treścią skargi przekazanej przez Wojewodę oraz dokonała wizji lokalnej w terenie i przeprowadziła rozmowę z autorem skargi.
Opinia Komisji Rewizyjnej stanowi załącznik do projektu uchwały przedłożonego do rozpatrzenia przez Radę Gminy.
W związku z powyższym podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi jest zasadne.