Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Walim

Kolorowy pasek

Uchwała IV/2006/15/2006/06 z dnia 2006-12-28 - w sprawie zmian budżetu Gminy Walim na 2006 rok

w sprawie zmian budżetu Gminy Walim na 2006 rok


 
Uchwala Nr IV/ 15 /2006
Rady Gminy w Walimiu
z dnia 28 grudnia 2006r
w sprawie zmian budżetu Gminy Walim na 2006 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ oraz art. 184 ust. 1 pkt. 1, 2, 3, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych / Dz. U. z 2005 roku nr 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami / Rada Gminy w Walimiu uchwala co następuje :
§ 1
Zmniejszyć planowane dochody w budżecie gminy na 2006 rok o kwotę 10.000,-zl
W dziale 010 - Rolnictwo i Ĺ?owiectwo 10.000,-zł
§ 2330 - Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 10.000,-zł
§2
Zwiąkszyć planowane dochody budżetu gminy na 2006 rok o kwotę 133.000,-zl
W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa 123.000,-zl
Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami 123.000,-zł
§ 0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 123.000,-zł
W dziale 852 - Pomoc społeczna 10.000,-zl
Rozdział 85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 10.000,-zł
§ 2710 - Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między
jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie
własnych zadań bieżących 10.000,-zł
§ 3
Zmniejszyć planowane wydatki w budżecie gminy na 2006 rok o kwotę 10.000,-zł
W dziale 010 - Rolnictwo i Ĺ?owiectwo 10.000,-zł
Rozdział 01078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 10.000,-zł
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia 10.000,-zł
§ 4
Zwiąkszyć planowane wydatki budżetu gminy na 2006 rok o kwotę 133.000,-zł
W dziale 020 - Leśnictwo 1.500,-zł
Rozdział 02001 - Gospodarka leśna 1.500,-zł
§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe 1.500,-zł
W dziale 600 - Transport i łączność 42.000,-zł
Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne 42.000,-zł
§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 42.000,-zł
W dziale 710 - Działalność usługowa 5.000,-zł
Rozdział 71035 - Cmentarze 5.000,-zł
§ 4300 - Zakup usług pozostałych 5.000,-zł
W dziale 750 - Administracja publiczna 31.500,-zł
Rozdział 75023 - Urządy gmin 31.500,-zł
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników 24.000,-zł
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne 4.300,-zł
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy 700,-zł
§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe 2.500,-zł
W dziale 852 - Pomoc społeczna 25.000,-zł
Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe 15.000,-zł
§ 3110 - świadczenia społeczne 15.000,-zł
Rozdział 85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 10.000,-zł
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia 10.000,-zł
W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 20.000,-zł
Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg 20.000,-zł
§ 4260 - Zakup energii 20.000,-zł
W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 8.000,-zł
Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 8.000,-zł
§ 2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 8.000,-zł
§ 5
Ustala się przychody z tytułu pożyczki na prefinansowanie przeznaczonej na finansowanie inwestycji w kwocie 442.878,-zł.
Ustala się rozchody z tytułu spłaty pożyczki na prefinansowanie w wysokości 442.878,-zł. Zmienia się treść załącznika do uchwały budżetowej Nr XLIII/236/2004 z dnia 14 marca 2006r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Walim na 2006 rok w sposób następujący:
- załącznik nr 4 do uchwały Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 6
Plan budżetu po zmianach wynosi:
- po stronie dochodów 11.577.926,-zl
- po stronie wydatków 12.738.984,-zł
§ 7 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 8
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjącia
§ 9
Wójt ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym do przepisów gminnych.

Przewodnicząca Rady Gminy

Zuzanna Bodurka


Uzasadnienie do uchwały Rady Gminy Nr IV/ 15 /2006
W niniejszej uchwale w § 1 zostają zmniejszone planowane dochody o kwotę 10.000,-zł, są to środki na zakup zboża dla rolników, którzy ponieśli straty w wyniku suszy. Zmiana ta jest podyktowana zmianę klasyfikacji budżetowej., środki te poprzednio były zaliczone w dziale rolnictwo natomiast na podstawie pisma Urządu Marszałkowskiego mają być zaklasyfikowane w pomocy społecznej.
W § 2 zwiąkszone zostają dochody o kwotę 133.000,-zł z czego w wyniku uzyskania ponadplanowych dochodów z tytułu sprzedaży mienia komunalnego 123.000,-zł oraz zmiana klasyfikacji środków na pomoc rolnikom 10.000,-zł.
W § 3 korekcie podlegają planowane wydatki w wysokości 10.000,-zł na pomoc rolnikom, który wstępnie zostały ujęte w dziale rolnictwo jako usuwanie skutków klęsk żywiołowych a powinny być ujęte w pomocy społecznej tak jak środki o których mowa w paragrafie 1. W § 4 następują zwiąkszenia planowanych wydatków :
- w leśnictwie 1.500,-zł na wynagrodzenie dla osoby nadzorującej wycinką drzew,
- drogi publiczne gminne o kwotę 42.000,-zł z czego na most ulica Letniskowa na nadzór i inne koszty 10.000,-zł oraz na ulicę Bystrzycką32.000,-zł,
- koszty cmentarza komunalnego 5.000,-zł,
- na ekwiwalent i pochodne byłego wójta 29.000,-zł,
- wynagrodzenia bezosobowe osoby zajmującej się inwestycjami 2.500,-zł
- zwiąkszenie wypłat dodatków mieszkaniowych 15.000,-zł,
- zmiana klasyfikacji wypłat dla rolników 10.000,-zł,
- zwiąkszenie środków na oświetlenie ulic 20.000,-zł,
- zwiąkszenie dotacji dla GOK 8.000,-zł.
W § 5 wskazuje się na zmiany w załączniku nr 4 do uchwały budżetowej w zakresie przychodów i rozchodów. W związku z korzystaniem z pożyczki na prefmansowanie w Banku Gospodarstwa Krajowego na zadania realizowane w ramach ZPORR należy zwiąkszyć planowane przychody i rozchody o kwotę 442.878,-zł.
Po dokonanych zmianach budżet po stronie dochodów wynosi 11.577.926,-zł a po stronie wydatków 12.738.984,-zł natomiast deficyt wynosi 1.161.058,-zł
Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr IV/15/2006 z dnia 28 grudnia 2006r
PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU ( dział 00)

Lp.
Wyszczególnienie

Przychody 01
Rozchody 02
i

Przychody i rozchody związane z kredytami i pożyczkami

2.248.062
1.087.004

1.
Przychody z zacięgniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym
952
2.248.062
-


W tym; z tytułu prefinansowania

442.878
-

2.
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów
992
-
1.087.004


W tym; z tytułu prefinansowania

-
442.878


OGĂ?Ĺ?EM

2.248.062
1.087.004

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Wioletta Sowa
Data wprowadzenia:2006-12-28 09:35:31
Opublikował:Wioletta Sowa
Data publikacji:2006-12-28 00:00:00
Ostatnia zmiana:2011-05-07 19:25:32
Ilość wyświetleń:1274

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij