Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Walim

Kolorowy pasek

Uchwała Nr IV/14/2006/14/2006/06 z dnia 2006-12-28 - w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Dziećmorowice, gm. Walim.

w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Dziećmorowice, gm. Walim.


UCHWAŁA Nr IV/14/2006
Rady Gminy w Walimiu
z dnia 28 grudnia 2006
w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Dziećmorowice, gm. Walim.
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Dziećmorowice, gm. Walim.
Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z pó?niejszymi zmianami), art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z pó?niejszymi zmianami) oraz w związku z uchwałą
nr XLV/251/2006 Rady Gminy w Walimiu z dnia 19 maja 2006 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz po stwierdzeniu
zgodności ustaleń miejscowego planu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1.1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego
w obrębie wsi Dziećmorowice, gm. Walim.
Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonegow obrębie wsi Dziećmorowice, gm. Walim.

   

 1. Ustalenia planu zawarte są w tekście niniejszej uchwały oraz na rysunku planu w skali
  1:1000 stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały. Rysunek planu obowiązuje w zakresie ustalonym legendą.

   

 2. Rozstrzygnięciao sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu oraz sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań
  własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zawarte są w załączniku nr 2 do uchwały.
  Rozstrzygnięcia zawarte w załączniku nr 2 nie są ustaleniami planu. oo sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu oraz sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zawarte są w załączniku nr 2 do uchwały. Roz oo sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu oraz sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zawarte są w załączniku nr 2 do uchwały. Roz
 3. oo sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu oraz sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zawarte są w załączniku nr 2 do uchwały. Roz
 
§ 2.1. W obszarze objętym planem obowiązują następujące ustalenia:
Ustala się przeznaczenie i zagospodarowanie terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi i oznaczonych na rysunku planu symbolami:

 

1)
1 U/P-Teren użytkowany rolniczo. Ustala się przeznaczenie terenu pod zabudowę
usługowo-produkcyjną. Obowiązuje ustalona na rysunku planu nieprzekraczalna linia zabudowy.
? Teren użytkowany rolniczo. Ustala się przeznaczenie terenu pod zabudowę usługowo-produkcyjną. Obowiązuje ustalona na rysunku planu nieprzekraczalna linia zabudowy.
2)
2 RM-Teren zabudowy zagrodowej. Ustala się przeznaczenie terenu bez zmian.
? Teren zabudowy zagrodowej. Ustala się przeznaczenie terenu bez zmian.
 
3)
3 MN-Teren użytkowany rolniczo. Ustala się przeznaczenie terenu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Obowiązuje ustalona na rysunku planu nieprzekraczalna linia zabudowy.
? Teren użytkowany rolniczo. Ustala się przeznaczenie terenu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Obowiązuje ustalona na rysunku planu nieprzekraczalna linia zabudowy.
 
4)
4 ZP-Teren użytkowany rolniczo. Ustala się przeznaczenie terenu pod urządzenie pasa zieleni izolacyjnej.
 
? Teren użytkowany rolniczo. Ustala się przeznaczenie terenu pod urządzenie pasa zieleni izolacyjnej
5)
KDW-Ulica wewnętrzna.
 
? Ulica wewnętrzna
 
 
 
 
 
   

   

 1. Ustalenia w zakresie ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

    

  1. na trenie projektowanej zabudowy usługowo-produkcyjnej ustala się realizację obiektów usługowych, usługowo-produkcyjnych, magazynowych i składowych. Możliwa jest
   również lokalizacja na działce obiektów związanych funkcjonalnie z podstawowym przeznaczeniem terenu oraz urządzeń towarzyszących: doj?ć, dojazdów, obiektów małej architektury
   i ogrodzeń,

    

  2. na terenie projektowanej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej ustala się realizację
   budynku mieszkalnego z możliwością lokalizacji na działce obiektów gospodarczych
   związanych funkcjonalnie z podstawowym przeznaczeniem terenu (np. garaż) oraz urządzeń
   towarzyszących: doj?ć, dojazdów, obiektów małej architektury, ogrodów przydomowych
   i ogrodzeń. Zakazuje się stosowania jako materiałów wykończeniowych plastikowych listew elewacyjnych typu "siding", blachy falistej i trapezowej,

    

  3. na terenie zabudowy zagrodowej ustala się zachowanie obecnego przeznaczenia terenu. Możliwa jest modernizacja zabudowy, jej rozbudowa i przebudowa z zachowaniem istniejącego charakteru obiektów (ich wysokości, formy i pokrycia dachów).

    

  4. zakazuje się realizacji obiektów i urządzeń, które nie są związane lub kolidują z przezna-czeniem terenu,

    

  5. ustala się zakaz budowy ogrodzeń z prefabrykowanych elementów betonowych.
  o o
 2. o
 

   

 1. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

    

  1. obowiązuje stosowanie dla celów grzewczych urządzeń przyjaznych dla środowiska
   o niskiej emisji zanieczyszczeń,

    

  2. usuwanie odpadów komunalnych odbywać się będzie w systemie gospodarki komunalnej,

    

  3. uciążliwości wynikające z prowadzonej działalności usługowo - produkcyjnej nie mogą
   wykraczać poza granice terenu, do którego inwestor posiada tytuł prawny,

    

  4. gospodarkę odpadami wytworzonymi w wyniku prowadzenia działalności usługowo - produkcyjnej należy rozwiązać zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami szczególnymi, eodukcyjnej należy rozwiązać zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami szczególnymi,

    

  5. nawierzchnie dojazdów i miejsc parkingowych należy zabezpieczyć przed przenikaniem do gruntu i wód powierzchniowych zanieczyszczeń ropopochodnych i innych substancji
   chemicznych. ropopochodnych i innych substancji chemicznych.
 

   

 1. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:

    

  1. projektowana zabudowa winna swoim charakterem nawiązywać do uwarunkowań kulturowych regionu, nie może stwarzać dysonansu z otoczeniem i winna szanować środowisko naturalne, zaleca się stosowanie architektury inspirowanej charakterem zabudowy regionalnej lub dobrej klasy architektury współczesnej,

    

  2. wprowadza się strefę ?OW-obserwacji archeologicznej? dla współczesnego siedliska
   o wczesnej metryce historycznej-teren oznaczony na rysunku planu symbolem 2 RM. Prowadzenie robót ziemnych w zakresie nowych inwestycji uzależnione jest od opinii Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków wydanej na piśmie.
 

   

 1. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych:
  1) niedopuszczalne jest sytuowanie w obszarze objętym planem takich elementów zagospodarowania, które swą wielkością, formą lub kolorystyką powodują dysonans z otoczeniem,
  arowania, które swą wielkością, formą lub kolorystyką powodują dysonans z otoczeniem,
  2) na obszarze zabudowy usługowo-produkcyjnej i na terenach komunikacji obsługującej
  zabudowę wyklucza się lokalizację urządzeń reklamowych wolnostojących nie związanych
  z prowadzoną działalnością.
  abudowę wyklucza się lokalizację urządzeń reklamowych wolnostojących nie związanych z prowadzoną działalnością.
   

   

 2. Parametry i wska?niki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

    

  1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem MN obowiązują następujące ustalenia:
  arowania, które swą wielkością, formą lub kolorystyką powodują dysonans z otoczeniem,abudowę wyklucza się lokalizację urządzeń reklamowych wolnostojących nie związanych z prowadzoną działalnością.
 3. arowania, które swą wielkością, formą lub kolorystyką powodują dysonans z otoczeniem,abudowę wyklucza się lokalizację urządzeń reklamowych wolnostojących nie związanych z prowadzoną działalnością.

   

 1. nieprzekraczalna linia zabudowy oznaczona na rysunku planu,

   

 2. powierzchnia zabudowy nie może przekraczać 40% powierzchni całkowitej działki
  budowlanej, udowlanej,

   

 3. wysokość projektowanej zabudowy nie może przekraczać dwóch kondygnacji
  łącznie z poddaszem mieszkalnym. Możliwe jest podpiwniczenie całkowite lub częściowe budynku, owe budynku,

   

 4. obowiązują dachy symetryczne o stromych połaciach. Nachylenie połaci dachowych od 40O - 45O. Niedopuszczalne jest stosowanie dachu o połaciach mijających się na wysokości kalenicy. Obowiązuje pokrycie dachu ceramiczne, koloru czerwonego lub brązowego.

   

 5. w zagospodarowaniu działek przeznaczonych pod projektowaną zabudowę mieszka-niową minimum 30% ich powierzchni należy przeznaczyć pod zagospodarowanie biologicznie czynne (zieleń przydomowa, zadrzewienia, uprawy ogrodnicze).

    

  1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem U/P obowiązują następujące ustalenia:
  - 45. Niedopuszczalne jest stosowanie dachu o połaciach mijających się na wysokości kaagospodarowanie biolo

   

 1. obowiązuje nieprzekraczalna linia zabudowy oznaczona na rysunku planu,

   

 2. powierzchnia zabudowy nie może przekraczać 40% powierzchni całkowitej działki
  budowlanej,

   

 3. wysokość projektowanej zabudowy nie może przekraczać dwóch kondygnacji
  lub 8,00 m,

   

 4. w zagospodarowaniu działek przeznaczonych pod projektowaną zabudowę usługowo-produkcyjną minimum 15% ich powierzchni należy przeznaczyć pod zagospodarowanie biologicznie czynne (zieleń towarzysząca).
 

   

 1. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie -
  - w obszarze objętym planem nie występują tereny lub obiekty objęte ochroną zgodnie z przepisami o ochronie przyrody. isami o ochronie przyrody.
   

   

 2. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem -
  - ustala się możliwość podziału terenu (1 U/P) na działki zgodnie z rysunkiem planu. anu.

   

  isami o ochronie przyrody. anu.
 3. isami o ochronie przyrody. anu.
 4. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu - - na terenie zabudowy usługowo - produkcyjnej obowiązuje zakaz realizacji obiektów
  i urządzeń, które nie są związane lub kolidują z przeznaczeniem terenu.
   

   

 5. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury
  technicznej:

   

 1. obsługę komunikacyjną obszaru ustala się istniejącą ulicą Bystrzycką oraz projektowaną ulicą wewnętrzną (KDW),
  2) w zagospodarowaniu terenu należy zapewnić odpowiednią liczbę miejsc parkingowych dla samochodów użytkowników stałych i przebywających czasowo,
3) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej:
:
 1. zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejącej sieci elektroenergetycznej na warunkach określonych przez zarządcę sieci,

   

 2. zaopatrzenie w wodę z wiejskiejsieci wodociągowej,

   

 3. odprowadzanie ścieków do kanalizacji sanitarnej zakończonej oczyszczalnią,

   

 4. odprowadzanie wód opadowych do istniejących cieków na warunkach określonych przez ich zarządcę.
 
§ 3. Do czasu zmiany sposobu zagospodarowania terenów, o których mowa w § 2, pozostają one w dotychczasowym użytkowaniu.
Do czasu zmiany sposobu zagospodarowania terenów, o których mowa w 2, pozostają one w dotychczasowym użytkowaniu.
 
§ 4. Ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej opłaty od wzrostu
wartości nieruchomości z tytułu uchwalenia planu, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 3 %.
Ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości z tytułu uchwalenia planu, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 3 %.
 
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Walim.
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Walim.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa DolnoŚląskiego.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa DolnoŚląskiego.
 
 
 
 
 
Przewodnicząca Rady Gminy
Zuzanna Bodurka
 
 
 

 

Uzasadnienie

 

do uchwały IV/14/2006 Rady Gminy w Walimiu z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Dziećmorowice, gm. Walim.

 

Rada Gminy w Walimiu uchwałą nr XLV/251/2006 z dnia 19 maja 2006 r. zobowiązała Wójta Gminy Walim do sporządzenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego we wsi Dziećmorowice, gm. Walim.

Projekt planu opracowany został zgodnie z wymogami sztuki urbanistycznej oraz obowiązującymi przepisami prawa, jak również uzyskał pozytywne opinie i uzgodnienia przewidziane ustawą o zagospodarowaniu przestrzennym. Ponadto jest zgodny ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Walim zatwierdzonego uchwałą nr VI/18/98 Rady Gminy w Walimiu z dnia 30 grudnia 1998 r.

Był również wyłożony do publicznego wglądu na okresie od 25 września do 16 października 2006 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Walimiu, ul. Boczna 9.

Dyskusja publiczna odbyła się dnia 12 października 2006 r. Natomiast uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na piśmie do Wójta Gminy Walim można było składać do 30 października 2006 r.

Do projektu planu nie wniesiono uwag w okresie przewidzianym na ich składanie jak również w trakcie dyskusji publicznej

 

 
 

Załączniki

Załącznik nr 2 do uchwały 14/2006 (22kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Wioletta Sowa
Data wprowadzenia:2006-12-28 12:31:32
Opublikował:Wioletta Sowa
Data publikacji:2006-12-28 00:00:00
Ostatnia zmiana:2011-05-07 19:25:32
Ilość wyświetleń:1250

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij