Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Walim

Kolorowy pasek

Uchwała Nr II/5/2006/5/2006/06 z dnia 2006-11-30 - W sprawie stawek podatków i opłat lokalnych na 2007 r.

W sprawie stawek podatków i opłat lokalnych na 2007 r.


UCHWAŁA Nr II/5/2006
Rady Gminy w Walimiu
z dnia 30 listopada 2006 roku
 
W sprawie stawek podatków i opłat lokalnych na 2007 r.
 
                Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku nr 142 poz. 1591 z pó?niejszymi zmianami) i art.5 ust.1, art. 14, 15, 17, 18, 19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jednolity Dz. U. z 2006 roku Nr 121 poz. 844)  w związku z Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 25 października 2006 r.w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych ( M.P. z 2006r.  nr 75 poz.758)
Rada Gminy w Walimiu uchwala, co następuje:
 
                                                                                              §   1                                      
                                                                                                             
Określa się następujące stawki roczne podatku od nieruchomości
1. Od 1m² powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych                                0,57zł
2. Od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części związanych
    z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych
    lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej                 18,00zł
3. Od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części zajętych
    na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu
    kwalifikowanym materiałem siewnym                                                           8,66zł
4. Od 1m2 powierzchni użytkowej zajętej na prowadzenie działalności  
    gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych                             3,75zł
5. Od 1 m2 powierzchni użytkowej pozostałych budynków lub ich części                6,10zł
    w tym:   
    zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności
   pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego                              6,10zł
6. Od wartości budowli                                                                                     2%
7. Od 1 m2 powierzchni gruntów związanych z działalnością gospodarczą,            
    bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków       0,67zł
8. Od 1 ha powierzchni gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki
    wodne retencyjne lub elektrowni wodnych                                                   3,65zł
9. Od 1 m2 powierzchni pozostałych gruntów                                                  0,33zł
    w tym:
    zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności
   pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego                          0,33zł  
10. Pobór podatku od nieruchomości od osób fizycznych następuje przez upoważnionego inkasenta
 
 
§ 2
 
                                                              
Ustala się stawkę podatku od posiadania psów w wysokości    10,-zł
1.        Podatek jest płatny bez wezwania do końca marca każdego roku , lub w ciągu 14 dni od momentu wejścia w posiadanie psa, w kasie Urzędu Gminy w Walimiu lub u inkasenta danego sołectwa.
2.        Podatek uiszcza się w połowie stawki jeżeli osoba weszła w posiadanie psa po dniu 30 czerwca roku podatkowego
3.        Ustala się wynagrodzenie dla inkasenta w wysokości 20% pobranych kwot.
 
§ 3
1.        Ustala się dzienną stawkę opłaty targowej od sprzedaży poza lokalami handlowymi na terenie całej gminy w
 
        wysokości:                                                                                                                
       - przy sprzedaży z samochodu ciężarowego, przyczepy, platformy                33,00 zł
       - przy sprzedaży z wozu konnego                                                                27,00 zł
       - przy sprzedaży małej ilości warzyw, jagód, grzybów, nabiału, kwiatów           5,00 zł
       - za zajęcie placu, stoiska na towar przeznaczony do sprzedaży niezależnie
          od branży                                                                                          15,00zł
2.        Pobór opłaty targowej następuje przez Samorządową  Instytucję Kultury GOK w Walimiu.
3.        Ustala się wynagrodzenie za pobór opłaty targowej w wysokości 30% zainkasowanych kwot.
 
 
§ 4  
 
1.Ustala się dzienną stawkę opłaty miejscowej w wysokości 1,74zł
2.Opłata miejscowa jest pobierana od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę
   w celach wypoczynkowych, szkoleniowych lub turystycznych
   w miejscowościach Zagórze Śląskie i Rzeczka.
3.Pobór opłaty następuje przez kierowników obiektów wczasowych, pensjonatów, hoteli,
   właścicieli kwater prywatnych i gospodarstw agroturystycznych.
4.Ustala się wynagrodzenie za inkaso w wysokości 10% pobranych kwot.
5.Opłatę miejscową uiszcza się jednorazowo za cały czas pobytu , w momencie zgłoszenia w obiektach wczasowych,
   pensjonatach, hotelach, kwaterach prywatnych i gospodarstwach agroturystycznych.
6.Administrację domów wczasowych, pensjonatów , kwater prywatnych i gospodarstw agroturystycznych
 zobowiązuje się do zamieszczenia na tablicy ogłoszeń w recepcji informacji o wysokości opłaty i sposobie jej poboru.
 
§ 5
 
1. Ustala się opłatę administracyjną :                                            
     - za wydanie opinii z planu zagospodarowania przestrzennego w wysokości  206,34zł
2. Opłatę administracyjną uiszcza się w dniu złożenia wniosku.               
 
§ 6
 
Traci moc uchwała Rady Gminy Nr XXXIX/213/2005 z dnia 24 listopada 2005 roku w sprawie stawek podatków i opłat lokalnych na 2006 rok.
§ 7
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy
§ 8
 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym                                          Województwa DolnoŚląskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2007r.
 
 
 
 
Przewodnicząca Rady Gminy
 
  Zuzanna Bodurka
 
 
Uzasadnienie do uchwały
 
Rada Gminy jest zobowiązana corocznie ustalać stawki podatków i opłat lokalnych.
W Monitorze Polskim numer 75 poz. 758 ukazało się Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 25.10.2006 roku określające wysokość górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych tj. górne granice stawek kwotowych podatku od nieruchomości, podatku od posiadania psów, opłaty targowej, miejscowej, administracyjnej.
Jest to realizacja dyspozycji przewidzianej w art. 20 ust. 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych
Na tej podstawie został przygotowany projekt uchwały rady gminy w sprawie podatków i opłat który po przyjęciu przez radę będzie obowiązywać na terenie gminy w roku 2007.
 
 
 
 

Sporządził LM

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Administrator
Data wprowadzenia:2006-11-30 11:35:41
Opublikował:Administrator
Data publikacji:2006-11-30 00:00:00
Ostatnia zmiana:2011-05-07 19:25:32
Ilość wyświetleń:1133

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij