Odpowiedzi na zapytania z dnia 23-06-2021r.

Pyt. 1. Czy elementy takie jak skrzynki i stelaże zapasu na trasie demontowanego kabla są własnością gminy Walim?

 

Odp. 1. Wszystkie elementy demontowanej infrastruktury są własnością Gminy Walim.

 

Pyt. 2. Czy w zakresie prac przewidziany jest demontaż – skrzynek i stelaży, jeśli tak to czy będą podlegać utylizacji?

 

Odp. 2. W zakresie prac przewidziany jest demontaż całej infrastruktury – kabel, uchwyty oraz skrzynki. Wszystkie zdemontowane elementy podlegać będą odbiorowi przez wykonawcę.

 

Pyt. 3. Jaka jest orientacyjna ilość przyłączy do zabezpieczenia?

 

Odp. 3. Na trasie demontowanego kabla istnieje 6 przyłączy wymagających zabezpieczenia.

 

 

 

 

Wójt Gminy Walim

Adam Hausman

 


 

Walim, 17-06-2021

I.271.1.2021

                                                                                      

ZAPYTANIE OFERTOWE
NR 2/2021

 

1. Wójt Gminy Walim zaprasza Państwa do składania ofert w postępowaniu prowadzonym na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) o szacunkowej wartości poniżej 30.000 euro netto, pn.:

„Demontaż oraz odbiór światłowodu z słupów energetycznych na terenie Walimia”

2. Przedmiotem zamówienia jest demontaż przewodu światłowodowego o łącznej długości około 2300m podwieszonego na 57 słupach energetycznych i  budynkach użyteczności publicznej na terenie Walimia oraz odbiór zdemontowanego światłowodu i uchwytów. Światłowód może zostać zdemontowany w odcinkach. Odcinki doprowadzone do budynków powinny zostać zwinięte oraz zabezpieczone w miejscu zainstalowania na budynku. Niektóre punkty mogą wymagać użycia podnośnika koszowego – zaleca się wizję lokalną przed złożeniem oferty.

3. Warunki udziału w postępowaniu.

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy złożą ofertę (na Druku oferty według wzoru stanowiącego załącznik nr  1 do Zapytania Ofertowego) oraz którzy są zdolni do wykonania przedmiotu zamówienia i spełnią warunki w zakresie posiadania:

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - złożą w tym zakresie oświadczenie (zał. nr  2 do Zapytania Ofertowego),

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej - złożą w tym zakresie oświadczenie (zał. nr  2 do Zapytania Ofertowego),

c) zdolności technicznej lub zawodowej - złożą w tym zakresie oświadczenie (zał. Nr  2 do Zapytania Ofertowego).

4. Kryteria oceny ofert

Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający zastosuje następujące kryteria:

Cena - 100% Kryterium Cena będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia (Cena ofertowa), podanej przez Wykonawcę na Formularzu Oferty. Ilość punktów w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru:

C =  (Cmin : Co )  x 100 pkt

gdzie:  Cmin = cena brutto oferty najtańszej, Co = cena brutto oferty ocenianej

5. Termin wykonywania zadania oraz płatność

Zadanie należy wykonać w terminie do 27 sierpnia 2021 r.

Płatność nastąpi po wykonaniu zlecenia na podstawie prawidłowo wystawionej faktury z 14 dniowym terminem płatności

6. Zawartość oferty

6.1 Ofertę stanowi wypełniony załącznik nr  1 do Zapytania ofertowego tj. "Druk oferty"

6.2. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.

6.3. Do oferty należy dołączyć odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. (oryginał lub kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem)

6.3. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć podpisane oświadczenia według wzorów stanowiących Załączniki 2 oraz 3 do Zapytania ofertowego.

6.4. Oferta oraz oświadczenia, dla których Zamawiający określił wzory w formie formularzy stanowiących załączniki, powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy.

6.5. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę powinien być czytelny.

6.6. Ofertę wraz z dokumentami składanymi w formie pisemnej należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie powinno być oznaczone nazwą (firmą, imieniem i nazwiskiem) oraz adresem Wykonawcy, zaadresowane następująco:

 

GMINA WALIM, Ul. Boczna 9, 58-320 Walim

oraz opisane:

"I.271.1.2021 - nie otwierać przed dniem 30.06.2021 r. godz. 14:00"

 

6. Termin i miejsce składania ofert

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. Urząd Gminy Walim, ul. Boczna 9, 58-320 Walim, w kancelarii urzędu.

Termin składania ofert upływa w dn. 30.06.2021 roku o godz. 14:00.

Oferty złożone po terminie podanym powyżej nie będą rozpatrywane.

 

7. Osoby uprawnione do kontaktu w sprawie niniejszego postępowania

W sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia:

Roman Sidor, tel. (74) 8494 348 e-mail: r.sidor@walim.pl

W sprawach dotyczących procedury:

Justyna Kłos, tel. (74) 8494 351, e-mail: klos@walim.pl

8. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierająca nazwę wykonawcy, adres siedziby wykonawcy, cenę oferty, zostanie przekazana wykonawcom biorącym udział w postępowaniu

9. Załączniki:

Druk oferty - zał. nr  1                                                                                            

Oświadczenie o spełnianiu warunków - zał. nr 2

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu - zał. nr 3

 

 

Wójt Gminy Walim

Adam Hausman