Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Walim

Kolorowy pasek

Uchwała XLVII/255/06 z dnia 2006-09-21 - UCHWAŁA Nr XLVII/ 255 /2006

UCHWAŁA Nr XLVII/ 255 /2006


 
 
UCHWAŁA Nr XLVII/ 255 /2006
Rady Gminy w Walimiu
z dnia 21 września 2006 r.
  
 
w sprawie Statutu Urzędu Gminy Walim
 
 
Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 oraz art.40 ust.2 pkt. 2 i art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1900 r o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001r. Nr.142 poz.1591 z pó?niejszymi zmianami / w związku z art. 20 ust.2, art.238 ust.3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych / Dz.U.Nr.249 poz. 2104 / Rada Gminy w Walimiu uchwala się, co następuje:
 
§ 1
 
Nadaje się Statut Urzędowi Gminy Walim
 
§ 2
I. Postanowienia ogólne
Podstawę prawną działania Urzędu Gminy w Walimiu stanowią w szczególności :
1)      ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / tekst jednolity D.U. Nr. 142 poz. 1591 z póżn zm /
2)      ustawa z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych / Dz. U z 2001 r. Nr. 142 poz. 1593 z póżn zm /
3)      ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych / Dz.U Nr. 249 poz.2104 /
 
§ 3
 
Ilekroć w Statucie jest mowa o:
 
1)      Wójcie-należy przez to rozumieć Wójta Gminny Walim.
2)      Radzie-należy przez to rozumieć Radę Gminy w Walimiu
3)      Zastępcy Wójta ?należy przez to rozumieć Zastępcę Wójta Gminny Walim
4)      Skarbniku - należy przez to rozumieć Skarbnika Gminy Walim
5)      Sekretarzu-należy przez to rozumieć Sekretarza Gminy Walim
6)      Gminie-należy przez to rozumieć Gminę Walim
7)      Urzędzie-należy przez to rozumieć Urząd Gminy Walim
 
§ 4
 
  1. Urząd Gminny jest jednostką organizacyjną, która zapewnia wykonanie zadań wynikających ze sprawowania przez Wójta funkcji-organu wykonawczego gminy.
  2. Siedzibę Urzędu jest Walim.
  3. Urząd używa pieczęci podłożonej z nazwą w pełnym brzmieniu i z pełnym adresem siedziby.
 
 
 
 
§ 5
II Zakres działania:
Do zakresu działania Urzędu należy zapewnienie warunków należytego wykonania spoczywających na Gminie:
1)      zadań własnych wynikających z ustawy z dnia 8 marca 1900 r. o samorządzie gminnym oraz innych ustaw o ile nie zostały powierzone do wykonania innym jednostką organizacyjnym Gminy.
2)      zadań zleconych na mocy ustaw szczególnych
3)      zadań powierzonych na podstawie porozumień zawartych z organami administracji rządowej lub samorządowej
4)      zadań publicznych powierzonych Gminie w drodze porozumienia między gminnego
5)      zadań publicznych powierzonych Gminie w drodze porozumienia komunalnego zawartego z powiatem lub województwem, które zostały powierzone gminnym jednostkom organizacyjnym, związkom komunalnym lub przekazane innym podmiotom na podstawie umów.
 
§ 6
Do zadań Urzędu należy kompleksowa obsługa organów Gmin umożliwiająca im wykonanie zadań w ramach kompetencji, a w szczególności:
1)      przygotowania materiałów niezbędnych do podejmowania uchwał, wydawania decyzji, postanowień i innych aktów z zakresu administracji publicznej oraz podejmowania innych czynności prawnych przez organy Gminy.
2)      przygotowanie projektów budżetu i sprawozdań z jego wykonania
3)      wykonywanie na podstawie udzielonych upoważnień - czynności faktycznych wchodzących w zakres działania Gminy
4)      zapewnienie organom Gminy możliwości przyjmowania, rozpatrywania oraz załatwiania skarg i wniosków.
5)      realizacja innych obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów prawa oraz uchwał i zarządzeń organów Gminy
6)      zapewnienie warunków organizacyjnych i technicznych do odbywania Sesji Rady, posiedzeń jej komisji oraz posiedzeń, narad i spotkań innych organów funkcjonujących w strukturze Gminy
7)      prowadzenie zbioru aktów prawa miejscowego dostępnego do powszechnego wglądu w siedzibie Urzędu
8)      wykonywanie prac kancelaryjnych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa a w szczególności:
a) przyjmowanie, rozdział, przekazywanie i wysyłanie korespondencji
b) prowadzenie wewnętrznego obiegu akt
c) przechowywanie akt
d) przekazywanie akt do archiwum.
9) wykonywanie obowiązków i uprawnień przysługujących Urzędowi jako pracodawcy-zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa pracy.
 

III Organizacja i zarządzenie jednostką.
§ 7
 
1.      Kierownikiem Urzędu jest Wójt.
2.      Wójt kieruje Urzędem na zasadzie jednoosobowego kierownictwa i ponosi odpowiedzialność za wyniki jego działania, zapewnia warunki sprawnej organizacji pracy oraz praworządnego i efektywnego funkcjonowania.
 
 
§ 8
 
Wójt wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
 
§ 9
 
Wójt w drodze zarządzenia powołuje i odwołuje swojego Zastępcę.
 
§ 10
 
Wójt kieruje do Rady wniosek o powołanie lub odwołanie Sekretarza i Skarbnika.
 
§ 11
 Organizację i szczegółowy zakres działania Urzędu określa Regulamin Organizacyjny, nadany przez Wójta w drodze zarządzenia
 
§ 12
 
Prawa i obowiązki pracowników Urzędu określa regulamin pracy nadany przez Wójta w drodze zarządzenia oraz inne obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa
 
IV. Gospodarka finansowa.
§ 13
 
1.            Urząd jest jednostka budżetową i prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych.
2.            Podstawą działalności Urzędu jest roczny plan finansowy.  
3.            Urząd prowadzi rachunkowość oraz sporządza sprawozdania finansowe zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
4.            Procedury ustalania i zmian planu finansowego określają odrębne przepisy.
 
 
§ 14
 
. Zmiany w statucie mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego nadania.
 

§ 15
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy
 
§ 16
 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dnia od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa DolnoŚląskiego.
 
 Przewodniczący Rady Gminy
Jan Rudnicki
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UZASADNIENIE
 
Ustawa o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. mówił w art. 20 ust 2, że
 
jednostka budżetowa działa na podstawie statutu określającego w szczególności jej nazwę,
 
siedzibę i przedmiot działalności. W kontekście tego przepisu Urząd Gminy jest jednostką
 
budżetową i powinien posiadać statut, określający minimalne wymogi wskazane w ustawie.
 
W związku z ustawą o finansach publicznych uchwalenie statusu dla Urzędu Gminy jest
 
obligatoryjne.

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Administrator
Data wprowadzenia:2006-09-21 09:25:05
Opublikował:Administrator
Data publikacji:2006-09-21 00:00:00
Ostatnia zmiana:2011-05-07 19:25:32
Ilość wyświetleń:1400

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij