Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Walim

Kolorowy pasek

Uchwała XLV/XLV/248/06 z dnia 2006-05-19 - XLV/248/2006

XLV/248/2006


Uchwała Nr XLV/248/2006

Rady Gminy w Walimiu

z dnia 19 maja 2006 r.

w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej położonego w obrębie wsi Michałkowa, gm. Walim.

 

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z pó?niejszymi zmianami), art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z 2003r.
Nr 80, poz. 717 z pó?niejszymi zmianami) oraz w związku z uchwałą
nr XL/222/2005 Rady Gminy w Walimiu z dnia 28 grudnia 2005 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz po stwierdzeniu zgodności usta
leń miejscowego planu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, uchwala się co następuje:

§ 1

1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej położonego w obrębie wsi Michałkowa, gm. Walim.

 1. Ustalenia planu zawarte są w tekście niniejszej uchwały oraz na rysunku planu w skali
  1:500 stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały. Rysunek planu obowiązuje w zakresie ustalonym legendą.
 2. Rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu oraz sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zawarte są w załączniku nr 2 do uchwały. Rozstrzygnięcia zawarte w załączniku nr 2 nie są ustaleniami planu.

§ 2

1. W obszarze objętym planem obowiązują ustalenia:

Ustala się przeznaczenie i zagospodarowanie terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi i oznaczonych na rysunku planu symbolami:

1)

1 KS-Istniejący parking. Ustala się zagospodarowanie terenu bez zmian.

2)

2 WS-Teren wód powierzchniowych (potok Młynówka). Ustala się zagospodarowanie terenu bez zmian z możliwością lokalizacji kładki pieszej o szerokości do 6,00 m, częściowo zadaszonej, łączącej teren parkingu z terenem zabudowy usługowo-mieszkaniowej.

3)

3 UT/MN-Teren w części użytkowany rolniczo w części zabudowany (zabudowa mieszkaniowo-usługowa). Ustala się przeznaczenie całego terenu pod zabudowę usługowo-mieszkaniową. Obowiązuje ustalona na rysunku planu nieprzekraczalna linia zabudowy
i zasada podziału terenu na działki.

4)

4MN-Teren użytkowany rolniczo. Ustala się przeznaczenie terenu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Obowiązuje ustalona na rysunku planu lokalizacja budynku mieszkalnego.

 

 1. Ustalenia w zakresie ochrony i kształtowania ładu przestrzennego.

 1. Na terenie projektowanej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej ustala się realizację budynku mieszkalnego z możliwością lokalizacji na działce obiektów gospodarczych związanych funkcjonalnie z podstawowym przeznaczeniem terenu (np. garaż) oraz urządzeń towarzyszących: doj?ć, dojazdów, obiektów małej architektury, ogrodów przydomowych i ogrodzeń.
 2. Na trenie zabudowy usługowo-mieszkaniowej ustala się lokalizację obiektów usługo-wych i usługowo-mieszkalnych z możliwością lokalizacji na działce obiektów związanych funkcjonalnie z podstawowym przeznaczeniem terenu (np. garaż) oraz urządzeń towarzyszących: doj?ć, dojazdów, obiektów małej architektury, ogrodów przydomowych i ogrodzeń.
 3. Projektowana zabudowa winna swoim charakterem nawiązywać do uwarunkowań kulturowych regionu, nie może stwarzać dysonansu z otoczeniem i winna szanować środowisko naturalne, zaleca się stosowanie architektury inspirowanej charakterem zabudowy regionalnej lub dobrej klasy architektury współczesnej.
 4. Zakazuje się stosowania jako materiałów wykończeniowych plastikowych listew elewacyjnych typu "siding", blachy falistej i trapezowej.
 5. Zakazuje się realizacji obiektów i urządzeń, które nie są związane lub kolidują z przeznaczeniem terenu.

 1. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego.

 1. Obowiązuje stosowanie dla celów grzewczych urządzeń przyjaznych dla środowiska.
 2. Usuwanie odpadów komunalnych odbywać się będzie w systemie gospodarki komunalnej.
 3. Nawierzchnie dojazdów i miejsc parkingowych należy zabezpieczyć przed przenikaniem do gruntu i wód powierzchniowych zanieczyszczeń ropopochodnych i innych substancji chemicznych.
 4. Należy zachować istniejący drzewostan.

 1. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej.
 2. W razie stwierdzenia, w trakcie prac ziemnych, występowania stanowiska archeologicznego, kontynuacja działalności inwestycyjnej uzależniona jest od opinii Urzędu Ochrony Zabytków, którą należy uzyskać na piśmie.

 3. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych.

 1. Niedopuszczalne jest sytuowanie w obszarze objętym planem takich elementów zagospodarowania, które swą wielkością, formą lub kolorystyką powodują dysonans
  z otoczeniem.
 2. Na obszarze zabudowy mieszkaniowej i usługowo - mieszkaniowej oraz na terenach komunikacji obsługującej zabudowę wyklucza się lokalizację urządzeń reklamowych wolnostojących nie związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, zarówno na terenie działek jak i w przyległym pasie drogowym.

 1. Parametry i wska?niki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu.

 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem MN obowiązują następujące ustalenia:

 1. ustala się lokalizację budynku mieszkalnego w odległości nie mniejszej niż 0,75 m od granicy działki nr 173/16. Od drogi KDW obowiązuje nieprzekraczalna linia zabudowy oznaczona na rysunku planu.
 2. powierzchnia ogólna zabudowy nie może przekraczać 40% powierzchni całkowitej działki budowlanej,
 3. wysokość projektowanej zabudowy nie może przekraczać dwóch kondygnacji
  łącznie z poddaszem mieszkalnym,
 4. możliwe jest podpiwniczenie budynku mieszkalnego pod warunkiem, że poziom posadowienia parteru nie będzie wyższy niż 0,5 m ponad średni poziom terenu
 5. obowiązują dachy o stromych połaciach, symetryczne, o nachyleniu połaci dachowej od 35O do 45O; niedopuszczalne jest stosowanie dachów o połaciach mijających się na wysokości kalenicy, zalecane pokrycie dachu ceramiczne,
 6. w zagospodarowaniu działek przeznaczonych pod projektowaną zabudowę mieszka-niową minimum 50% ich powierzchni należy przeznaczyć pod zagospodarowanie biologicznie czynne (zieleń przydomowa, zadrzewienia, uprawy ogrodnicze).

 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem UT/MN obowiązują następujące ustalenia:

 1. obowiązuje nieprzekraczalna linia zabudowy oznaczona na rysunku planu,
 2. powierzchnia ogólna zabudowy nie może przekraczać 40% powierzchni całkowitej działki budowlanej,
 3. wysokość projektowanej zabudowy nie może przekraczać dwóch kondygnacji
  łącznie z poddaszem użytkowym (usługi, mieszkanie),
 4. możliwe jest podpiwniczenie budynków usługowo - mieszkalnych pod warunkiem, że poziom posadowienia parteru nie będzie wyższy niż 0,5 m ponad średni poziom terenu,
 5. obowiązują dachy o stromych połaciach, symetryczne, o nachyleniu połaci dachowej od 35O do 45O; niedopuszczalne jest stosowanie dachów o połaciach mijających się na wysokości kalenicy, zalecane pokrycie dachu ceramiczne,
 6. w zagospodarowaniu działek przeznaczonych pod projektowaną zabudowę usługowo-mieszkaniową minimum 40% ich powierzchni należy przeznaczyć pod zagospodarowanie biologicznie czynne (zieleń przydomowa, zadrzewienia, uprawy ogrodnicze).

 1. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie -
  - w obszarze objętym planem nie występują tereny lub obiekty objęte ochroną zgodnie
  z przepisami o ochronie przyrody.
 2. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem -
  - dla terenu projektowanej zabudowy usługowo - mieszkaniowej plan ustala przedstawiona na rysunku planu zasadę podziału terenu na działki budowlane. Zasada podziału ma charakter orientacyjny, dopuszcza się jej korektę pod warunkiem, że zapewniony zostanie bezpośredni dostęp do drogi (KDW).
 3. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu.

 1. W obszarze objętym planem nie dopuszcza się realizacji inwestycji, które zgodnie z prze-pisami o ochronie środowiska zaliczane są do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, a także instalacji powodujących znaczne zanieczyszczenia poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości.
 2. Na terenie projektowanej zabudowy mieszkaniowej, na jednej działce budowlanej możliwe jest usytuowanie jednego budynku mieszkalnego.

 1. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej.

 1. Obsługę komunikacyjną obszaru ustala się istniejącą droga powiatową nr 3374 D oraz drogą dojazdową (KDW).
 2. Sieci infrastruktury technicznej winny być lokalizowane w liniach rozgraniczających drogi lub w pasie bezpośrednio przyległym do drogi (na terenie zabudowy).
 3. Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej:

 1. zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejącej sieci elektroenergetycznej na warunkach ustalonych przez zarządcę sieci,
 2. zaopatrzenie w wodę z wiejskiej sieci wodociągowej, w okresie przejściowym możliwe rozwiązania lokalne,
 3. odprowadzanie ścieków bytowych docelowo do systemu kanalizacji wiejskiej,
  w okresie przejściowym do oczyszczalni przydomowych lub zbiorników bezodpływowych,
 4. odprowadzanie wód opadowych do istniejącego cieku na warunkach określonych przez jego zarządcę.

 1. W przypadku kolizji z projektowanym zagospodarowaniem terenu dopuszcza się zmianę przebiegu tych sieci na warunkach określonych przez właściwych zarządców.

§ 3

Do czasu zmiany sposobu zagospodarowania terenów, o których mowa w § 2, pozostają one w dotychczasowym użytkowaniu.

§ 4

Ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości z tytułu uchwalenia planu, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 1%.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Walim.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa DolnoŚląskiego.

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Rudnicki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie

do uchwały Nr XLV/248/2006 Rady Gminy w Walimiu z dnia19 maja 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej położonego w obrębie wsi Michałkowa, gm. Walim.

 

Rada Gminy w Walimiu uchwałą nr XL/222/2005 z dnia 28 grudnia 2005 r. zobowiązała Wójta Gminy Walim do sporządzenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Michałkowa, gm. Walim.

Celem planu jest stworzenie podstaw prawnych o charakterze miejscowym, niezbędnych do realizacji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej na obszarze objętym planem.

Projekt planu uzyskał pozytywne opinie i uzgodnienia przewidziane ustawą o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym, był również wyłożony do publicznego wglądu, w trakcie wyłożenia planu nie zgłoszono uwag.

Projektowane przeznaczenie terenu jest zgodne z obowiązującym studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Walim zatwierdzonego uchwałą
nr VI/18/98 Rady Gminy w Walimiu z dnia 30 grudnia 1998 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2 do uchwały nr XLV/248/2006 Rady Gminy w Walimiu z dnia
19 maja 2006 r.

zawierający informacje o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu oraz o sposobie
realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania.

 1. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu.
 2. Wójt Gminy Walim ogłosił za pomocą obwieszczenia zamieszczonego
  w Tygodniku Wałbrzyskim z dnia 20 lutego 2006 r. oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Walimiu o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
  i usługowej położonego w obrębie wsi Michałkowa, gm.Walim, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

  Wyłożenie planu ustalono na okres od 6 marca do 27 marca 2006 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Walimiu, ul. Boczna 9, pokój nr 8.

  Dyskusja publiczna odbyła się dnia 24 marca 2006 r. Natomiast uwagi na piśmie do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego do Wójta Gminy Walim można było składać do dnia 10 kwietnia 2006 r.

  Do projektu planu nie wniesiono uwag w okresie przewidzianym na ich składanie jak również w trakcie dyskusji publicznej.

 3. Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania.

Na potrzeby miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wykonano
prognozę skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego obszaru położonego
w obrębie wsi Michałkowa, gm. Walim.

Wynikiem prognozy są ekonomiczne skutki realizacji planu przedstawione w syntezie wydatków i wpływów.

Z prognozy wynika, że gmina nie ponosi skutków finansowych na infrastrukturę techniczną oraz transformację terenu.

 

 

 

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Renata
Data wprowadzenia:2006-05-19 14:38:35
Opublikował:Renata
Data publikacji:2006-05-19 00:00:00
Ostatnia zmiana:2011-05-07 19:25:32
Ilość wyświetleń:1480

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij