Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Walim

Kolorowy pasek

Uchwała XLVI/XLVI/247/06 z dnia 2006-05-19 - XLVI/247/2006

XLVI/247/2006


UCHWAŁA Nr XLV/247/2006

Rady Gminy w Walimiu

z dnia 19 maja 2006 r.

w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obsługi komunikacyjnej (parkingi) i zabudowy usługowej położonego w obrębie wsi Zagórze Śląskie, gm. Walim

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z pó?niejszymi zmianami), art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z pó?niejszymi zmianami) oraz w związku z uchwałą
nr XXXVIII/207/2005 Rady Gminy w Walimiu z dnia 26 października 2005 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz po stwierdze
niu zgodności ustaleń miejscowego planu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru obsługi komunikacyjnej (parkingi) i zabudowy usługowej, o powierzchni ok. 1,70 ha, położonego w obrębie wsi Zagórze Śląskie, gm. Walim,

 1. Ustalenia planu zawarte są w tekście niniejszej uchwały oraz na rysunku planu w skali
  1:1 000 stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały. Rysunek planu obowiązuje w zakresie ustalonym legendą.
 2. Rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu oraz sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zawarte są w załączniku nr 2 do uchwały. Rozstrzygnięcia zawarte w załączniku nr 2 nie są ustaleniami planu.

 

§ 2

1. W obszarze objętym planem obowiązują następujące ustalenia:

Ustala się przeznaczenie i zagospodarowanie terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi i oznaczonych na rysunku planu symbolami:

1)

1 ZP-Teren użytkowany rolniczo. Ustala się zagospodarowanie terenu pod zieleń izolacyjną

2)

2 UT-Teren użytkowany rolniczo. Ustala się zagospodarowanie terenu pod zabudowę usługowo-rekreacyjną.

3)

3 KS-Teren użytkowany rolniczo. Ustala się zagospodarowanie terenu pod lokalizację miejsc postojowych (parking).

4)

4 ZP - Teren użytkowany rolniczo. Ustala się zagospodarowanie terenu pod zieleń izolacyjną.

5)

5 KS-Teren użytkowany rolniczo. Ustala się zagospodarowanie terenu pod lokalizację miejsc postojowych (parking).

 

 

 

 1. Ustalenia w zakresie ochrony i kształtowania ładu przestrzennego.
 1. na terenie projektowanej zabudowy usługowej ustala się realizację budynków o charakterze usługowo-rekreacyjnym (obiekty o funkcji hotelowej i gastronomicznej). Możliwa jest realizacja na tym terenie obiektów związanych funkcjonalnie z podstawowym przeznaczeniem terenu oraz z urządzeniami towarzyszącymi: doj?ć, dojazdów, obiektów małej architektury i ogrodzeń,

 1. projektowana zabudowa musi swoim charakterem nawiązywać do uwarunkowań kulturowych regionu, nie może stwarzać dysonansu z otoczeniem i winna szanować środowisko naturalne, zaleca się stosowanie architektury inspirowanej charakterem zabudowy regionalnej lub dobrej klasy architektury współczesnej,
 2. zakazuje się stosowania jako materiałów wykończeniowych plastikowych listew elewacyjnych typu "siding", blachy falistej i trapezowej,
 3. zakazuje się realizacji obiektów i urządzeń, które nie są związane lub kolidują z przeznaczeniem terenu,
 1. na terenach projektowanych parkingów:
 1. należy zapewnić minimum 10 % powierzchni biologicznie czynnej,
 2. ustala się możliwość lokalizacji obiektów związanych z obsługą i dozorem parkingów.

 1. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

 1. należy zachować istniejący drzewostan na terenie objętym planem zagospodarowania przestrzennego oraz terenach do niego przyległych,
 2. obowiązuje stosowanie dla celów grzewczych urządzeń przyjaznych dla środowiska,
 3. usuwanie odpadów komunalnych odbywać się będzie w systemie gospodarki komunalnej,
 4. uciążliwości wynikające z prowadzonej działalności usługowej nie mogą wykraczać poza granice terenu, do którego inwestor posiada tytuł prawny,
 5. gospodarkę odpadami wytworzonymi w wyniku prowadzenia działalności usługowej należy rozwiązać zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami szczególnymi,
 6. nawierzchnie dojazdów i miejsc parkingowych należy zabezpieczyć przed przenikaniem do gruntu i wód powierzchniowych zanieczyszczeń ropopochodnych i innych substancji chemicznych,
 7. w obszarze objętym planem (UT, KS) zakazuje się realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu art. 51 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.-Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 z 2001 r., poz. 627 z pó?n. zm.).

 1. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej -
  w razie stwierdzenia, w trakcie prac ziemnych, występowania stanowiska archeologicznego, kontynuacja działalności inwestycyjnej uzależniona jest od opinii Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków, którą należy uzyskać na piśmie.
 2. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych:
 3. 1) niedopuszczalne jest sytuowanie w obszarze objętym planem takich elementów zagospodarowania, które swą wielkością, formą lub kolorystyką powodują dysonans z otoczeniem,

  2) na obszarze zabudowy usługowej i na terenach komunikacji obsługującej zabudowę usługową wyklucza się lokalizację urządzeń reklamowych wolnostojących nie związanych z prowadzoną działalnością, zarówno na terenie działki jak i w przyległym pasie drogowym.

 4. Parametry i wska?niki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1) dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem U obowiązują następujące ustalenia:

 1. wysokość projektowanej zabudowy nie może przekraczać trzech kondygnacji łącznie
  z poddaszem użytkowym,
 2. możliwe jest podpiwniczenie budynków o charakterze usługowo-rekreacyjnym pod warunkiem, że poziom posadowienia parteru nie będzie wyższy niż 0,5 m ponad średni poziom terenu,
 3. obowiązują dachy o stromych połaciach, nachylenie połaci dachowej od 35O do 45O; niedopuszczalne jest stosowanie dachów o połaciach mijających się na wysokości kalenicy, zalecane pokrycie dachu ceramiczne,
 4. w zagospodarowaniu terenu przeznaczonego pod projektowaną zabudowę minimum 20% ich powierzchni należy przeznaczyć pod zagospodarowanie biologicznie czynne (zadrzewienia, trawniki).

 1. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie.
 2. Obszar objęty planem położony jest w granicach zlewni chronionej rzeki Bystrzycy i obowiązują ustalenia ochrony wynikające z tej lokalizacji.

 3. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem:
 4. Obowiązują granice przeznaczenia terenu zgodnie z liniami rozgraniczającymi; dla terenów 2 UT i 3 KS linia rozgraniczająca ma charakter orientacyjny, jej szczegółowy przebieg winien być ustalony w planie zagospodarowania terenu,

 5. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu:

 1. na terenach projektowanej zabudowy usługowej (UT) obowiązuje zakaz realizacji obiektów
  i urządzeń, które nie są związane lub kolidują z przeznaczeniem terenu.
 2. ustala się realizację strefy ochronnej (ZP) pomiędzy terenami leśnymi, a terenami przeznaczonymi pod zainwestowanie (KS i UT).

 1. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

 1. obsługę komunikacyjną obszaru ustala się drogą powiatową nr 3371 D,

2) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej:

 1. zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejącej sieci elektroenergetycznej na warunkach ustalonych przez zarządcę sieci,
 2. zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej, w okresie przejściowym możliwe rozwiązania lokalne,
 3. odprowadzanie ścieków do kanalizacji sanitarnej zakończonej oczyszczalnią, w okresie przejściowym możliwe rozwiązania lokalne,
 4. odprowadzanie wód opadowych, do istniejących cieków (jezioro Bystrzyckie) na warunkach określonych przez ich zarządcę.

§ 3

Do czasu zmiany sposobu zagospodarowania terenów, o których mowa w § 2, pozostają one w dotychczasowym użytkowaniu.

§ 4

Ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości z tytułu uchwalenia planu, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 0 %.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Walim.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Woj
ewództwa DolnoŚląskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Rudnicki

 

 

Uzasadnienie

do uchwały Nr XLV/247/2006 Rady Gminy w Walimiu z dnia 19 maja 2006 r..
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obsługi komunikacyjnej (parkingi) i zabudowy usługowej położonego w obrębie wsi Zagórze Śląskie.

 

Rada Gminy w Walimiu uchwałą nr XXXVIII/207/2005 z dnia 26 października 2006 r.
zobowiązała Wójta Gminy Walim do sporządzenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Zagórze Śląskie, gmina Walim.

Projekt planu opracowany został zgodnie z wymogami sztuki urbanistycznej oraz obowiązującymi przepisami prawa, jak również uzyskał pozytywne opinie i uzgodnienia przewidziane ustawą o zagospodarowaniu przestrzennym. Ponadto jest zgodny ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Walim zatwierdzonego uchwałą nr VI/18/98 Rady Gminy w Walimiu z dnia 30 grudnia 1998 r.

Był również wyłożony do publicznego wglądu na okresie od 6 marca do 27 marca 2006 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Walimiu, ul. Boczna 9.

Dyskusja publiczna odbyła się dnia 24 marca 2006 r. Natomiast uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na piśmie do Wójta Gminy Walim można było składać do 10 kwietnia 2006 r.

Do projektu planu nie wniesiono uwag w okresie przewidzianym na ich składanie jak również w trakcie dyskusji publicznej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zał. nr 2 do uchwały nr XLV/247/2006 Rady Gminy w Walimiu z dnia 19 maja 2006 r

zawierający informacje o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania.

 1. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu.
 2. Do projektu planu nie wniesiono uwag w okresie przewidzianym na ich składanie jak również w trakcie dyskusji publicznej.

 3. Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, należących do zadań własnych gminy oraz zasady ich finansowania.

Na potrzeby miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wykonano prognozę skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego obszaru położonego w obrębie wsi Zagórze Śląskie, gmina Walim zawierającą:

 • analizę ustaleń projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
 • bilans terenu objętego planem,
 • analizę rynku nieruchomości.

Wynikiem prognozy są ekonomiczne skutki realizacji planu, przedstawione w syntezie wydatków i wpływów.

Synteza wydatków i wpływów:

Zestawienie poniższe stanowi bilans wydatków i efektów wynikających z realizacji ustaleń przestrzennych zawartych w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Lp.

Opis nakładów i efektów

Wydatki

Wpływy

1

2

3

4

1.

Dokumentacja urbanistyczna wraz

z wymaganymi materiałami planistycznymi

7.500

 

2.

Wpływy ze sprzedaży gruntów

 

183.520

3.

Podatek od nieruchomości

 1. od gruntu
 2. od budynku
 

11.811

4.375

Razem poz. 3

16.186

 

Ogółem:

7.500

199.706

Skutki finansowe wynikające z uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmujące nakłady i efekty przedstawiają się następująco:

- nakłady - 7.500 zł.

- efekty - 183.520 zł. (bez podatku od nieruchomości).

Z przeprowadzonej analizy realizacji ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wynika, iż nie obciąży ona budżetu gminy. Przyjęte w planie miejscowym rozwiązania lokalne w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków nie będą skutkować koniecznością ponoszenia kosztów na budowę infrastruktury technicznej. Przewidywanym wydatkiem będzie jedynie koszt poniesiony na opracowanie dokumentacji planistycznej w postaci projektu miejscowego planu.

Podstawowe dochody gminy związane będą z obrotem rynkowym gruntów i ich zagospodarowaniem, co w efekcie stanowić będzie o wysokości podatku od nieruchomości.

Podatek od nieruchomości (grunt i budynek) oraz wyliczone wartości nakładów i efektów określone zostały dla całkowitego wykorzystania terenów.

 

 

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Renata
Data wprowadzenia:2006-05-19 12:45:39
Opublikował:Renata
Data publikacji:2006-05-19 00:00:00
Ostatnia zmiana:2011-05-07 19:25:32
Ilość wyświetleń:1297

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij