Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Walim

Kolorowy pasek

Uchwała XXXIV/XXXIV/241/2006/06 z dnia 2006-04-28 - UCHWAŁA Nr XXXIV/241/2006

UCHWAŁA Nr XXXIV/241/2006


UCHWAŁA Nr XXXIV/241/2006

Rady Gminy w Walimiu

Z dnia 28 kwietnia 2006 r.

W sprawie skreślenia niezgodnych z prawem i stanem faktycznym zapisów Uchwały Rady Gminy w Walimiu Nr XXXVI/181/2001 z dnia 29 czerwca 2001 r. w sprawie przekształcenia zakładu Usług Turystycznych w Samorządową Instytucję Kultury pn. ?Muzeum Sztolni Walimskich? i zmiany nazwy samorządowej Instytucji Kultury pn. Muzeum Sztolni Walimskich? na Samorządową Instytucję Kultury ?Sztolnie Walimskie?

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 18 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z pó?niejszy zmianami) Rada Gminy w Walimiu uchwala co następuje :

§ 1

Ulega zmianie nazwa uchwały w wyniku zastąpienia słów...?pn ?Muzeum Sztolni Walimskich? słowami ?Sztolnie Walimskie?

Skreśla się z podstawy prawnej następujące słowa : ...oraz art. 5 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz.U z 1997 r. Nr 5 poz. 24 z pó?niejszymi zmianami)?

 • w § 1 skreśla się zapis ...?pn. ?Muzeum Sztolni Walmskich? zastępuje się go zapisem ?Sztolnie Walimskie?
 • w § 2 skreśla się zapis ...pn ?Muzeum Sztolni Walimskich? zastępuje się zapisem ?Sztolnie Walimskie?
 • w § 3 skreśla się zapis ...pn ?Muzeum Sztolni Walimskich? zastępuje się zapisem ?Sztolnie walimskie?

§ 2

Załącznikami do uchwały są :

 • załącznik Nr 1-Uchwała Nr XXXVI/181/2001 Rady Gminy w Walimiu z dnia 29 czerwca 2001 r. będąca w obrocie prawnym uchwalona i stosowana bez uzasadnienia.
 • Załącznik Nr 2 ? Uzasadnienie do uchwały dołączone po jej uchwaleniu
 • Załącznik Nr 3 ? Protokół z sesji Rady Gminy w Walimiu z dnia 29 czerwca 2001 r.
 • Załącznik Nr 4 ? Pismo Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (DDN-IV/2/6/06 z dnia 20.02.2006 r.)
 • Załącznik Nr 5 ? Tekst Uchwały Nr XXXVI/181/2001 po zmianach
 • Załącznik Nr 6 ? Statut samorządowej Instytucji Kultury ?Sztolnie walimskie?

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Walim.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Rudnicki

UZASADNIENIE

Na sesji w dniu 29 czerwca 2001 r. Rada Gminy w Walimiu podjęła Uchwałę Nr XXXVI/181/2001 w sprawie przekształcenia Zakładu Usług Turystycznych w Samorządową Instytucję Kultury pn. ?Muzeum Sztolni Walimskich?. Intencją Rady Gminy było powołanie Samorządowej Instytucji Kultury, nie było nią natomiast powołanie muzeum (patrz, dyskusja na sesji, załącznik nr 3 i Uchwała nr 126/192/2001 Zarządu Gminy w walimiu z dnia 2 lipca 2001 r.) Podejmując uchwałę Nr XXXVI/181/2001 Rady Gminy w walimiu dopuściła się złamania prawa. Podając podstawę prawną uchwał, Rada Gminy powołała się na art. 5 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz.U z 1997 r. Nr 5 poz. 24) i w § 2 nadała podstawę Samorządowej Instytucji Kultury Statut. Art. 6 przywołanej ustawy o muzeach mówi, iż muzeum działa na podstawie statutu nadanego przez podmiot powołujący go w uzgodnieniu z Ministrem Kultury i Sztuki (obecnie Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego). Warunek ten nie był spełniony w chwili podejmowania uchwały.

W wyniku takiego postępowania dokonano przyjęcia zapisu, którego stan prawny rażąco odbiega od stanu faktycznego. Ponadto przyjęty w uchwale Statut samorządowej Instytucji Kultury pn. ?Muzeum Sztolni Walimskich? nie spełniał kryteriów opisanych w art. 6 ust. 2 ustawy o muzeach. Nie zostały też dokonane uzgodnienia z radą Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, o których mowa jest w art. 6 ust. 3 ustawy o muzeach.

Na to, że powołana uchwała Nr XXXVI/181/2001 Samorządowa Instytucja Kultury pn. ?Muzeum Sztolni Walimskich? nie jest muzeum wskazał w swoim piśmie Minister Kultury i dziedzictwa Narodowego (zał. Nr 4)

Reasumując należy stwierdzić, iż dalsze tolerowanie stanu niezgodnego z prawem stoi w sprzeczności z zapisaną w art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej zasadą państwa prawnego. Jeżeli do powyższego stwierdzenia dodamy następne mówiące o tym, że Rada Gminy jako organ zaufania społecznego nie może traktować faktu funkcjonowania uchwały zawierającej zapisy naruszające prawo-staje się oczywistym dążenie do naprawienia zaistniałej sytuacji.

Koszty dokonanych zmian w wysokości około 3.000,- zł pokryje Samorządowa Instytucja Kultury ?sztolnie Walimskie? ze swoich dochodów.

 

 

 

 

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIV/239/2006

Rady Gminy w Walimiu z dnia 26 kwietnia 2006 r.

STATUT

SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY

?Sztolnie Walimskie?

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

 1. ?Sztolnie Walimskie? są Samorządową Instytucją Kultury utworzoną Uchwałą Rady Gminy
 2. Siedzibą Samorządowej Instytucji Kultury ?Sztolnie walimskie? jest obiekt położony w Walimiu przy ul. 3-go maja 26, ?Sztolnie Walimskie? realizuje swoje zadania bezpośrednio w swojej siedzibie.
 3. Samorządowa Instytucja Kultury ?Sztolnie Walimskie? może prowadzić działalność poza terenem gminy.

§ 2

Samorządowa Instytucja Kultury ?Sztolnie Walimskie? działa na podstawie :

 1. Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U Nr 13 poz. 123 z pó?niejszymi zmianami)
 2. Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U Nr 121 poz. 591 z pó?niejszymi zmianami)
 3. Postanowień niniejszego statutu.

§ 3

Samorządowa Instytucja Kultury ?Sztolnie Walimskie? jest wpisana do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez organizatora, posiada osobowość prawna i samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową.

ROZDZIAŁ II

Cele i zakres działania

§ 4

Samorządowa Instytucja Kultury ?Sztolnie Walimskie? jest gminna instytucją, której celem jest trwała ochrona miejsc martyrologii z okresu II wojny światowej.

Podstawowym jej zadaniem jest :

 1. Udostępnienie dla ruchu turystycznego, utrzymanie i konserwacja obiektu podziemnego z okresu II wojny światowej,
 2. Gromadzenie dóbr kultury, eksponatów i dokumentów związanych tematycznie z okresem II wojny światowej i udostępnienie ich,
 3. Prowadzenie działalności oświatowej, wydawniczej i promocyjnej,
 4. Organizowanie wystaw
 5. Współpraca ze szkołami-prowadzenie działalności edukacyjnej
 6. Zabezpieczenie i konserwacja eksponatów
 7. Prowadzenie dokumentacji związanej z historią podziemi walimskich .
 8. Współdziałanie z instytucjami i organizacjami społecznymi działającymi w podobnym zakresie tematycznym w kraju i za granicą,

§ 5

 1. Samorządowa Instytucja Kultury może prowadzić działalność gospodarczą, z której przychody przeznaczone są na realizację celów statutowych i pokrywanie kosztów działalności bieżącej.
 2. Działalność gospodarcza, o której mowa w ust. 1 nie może kolidować z realizacją zadań statutowych.

ROZDZIAŁ III

Organy zarządzające, doradcze i nadzorcze

§ 6

 1. Samorządową Instytucją Kultury ?Sztolnie Walimskie? kieruje Dyrektor
 2. Dyrektora Samorządowej Instytucji Kultury ?Sztolnie Walimskie? powołuje i odwołuje Wójt Gminy
 3. Dyrektor Samorządowej Instytucji Kultury ?Sztolnie Walimskie? powoływany w drodze konkursu.
 4. Dyrektor wykonuje swoje zadania przy pomocy powoływanego i odwoływanego przez siebie zastępcy i głównego księgowego.
 5. Do zakresu działania Dyrektora należy w szczególności :
  1. kierowanie bieżącą działalnością,
  2. reprezentowanie jednostki na zewnątrz,
  3. zarządzanie majątkiem
  4. zatrudnianie i zwalnianie pracowników,
  5. wydawanie zarządzeń, instrukcji i pleceń służbowych,
  6. ustalanie rocznego planu działalności oraz rocznego planu finansowego,
  7. sporządzanie rocznego sprawozdania z działalności,
  8. występowanie, w zależności od potrzeb z wnioskami o udzielenie dotacji na realizację zadań objętych mecenatem państwa i na dofinansowanie bieżących zadań własnych.

§ 7

Zastępca dyrektora i główny księgowy działają w ramach kompetencji określonych w regulaminie organizacyjnym i udzielonych im przez dyrektora upoważnień, ponosząc przed nim odpowiedzialność za podejmowane decyzje i skutki swoich działań.

§ 8

 1. Do dokonywania czynności prawnych w imieniu Samorządowej Instytucji Kultury ?Sztolnie Walimskie? upoważniony jest samodzielnie Dyrektor lub jego pełnomocnik działający w granicach udzielonego pełnomocnictwa.
 2. Jeżeli czynność prawna obejmuje rozporządzenie mieniem lub może spowodować powstanie zobowiązań finansowych, do skuteczności oświadczenia woli wymagana jest kontrasygnata głównego księgowego.

§ 9

 1. Schemat organizacyjny Samorządowej Instytucji Kultury ?Sztolnie Walimskie? stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego statutu.
 2. Organizację wewnętrzną jednostki określa regulamin organizacyjny nadany przez Dyrektora po zasięgnięciu opinii Wójta Gminy.
 3. § 10

    1. Wójt Gminy sprawuje nad samorządową Instytucją Kultury ?sztolnie Walimskie? nadzór administracyjno-finansowy.
    2. Nadzorowi temu podlega :

 1. prawidłowość dysponowania środkami finansowymi oraz gospodarowanie mieniem,
 2. przestrzeganie obowiązujących przepisów dotyczących organizacji pracy i spraw pracowniczych.

 1. W celu przeprowadzenia czynności nadzorczych Wójt Gminy ma prawo wydelegować imiennie pracowników Urzędu, do których obowiązków służbowych należą sprawy kultury do wykonywania czynności kontrolnych.
 2. Osoby o których mowa w ust. 3 maja prawo :

 1. wstępu do jednostki w godzinach otwarcia
 2. wglądu do dokumentacji dotyczącej przedmiotu nadzoru.

 1. Z przeprowadzonych czynności kontrolnych sporządza się protokół, który podpisują osoby przeprowadzające kontrolę oraz Dyrektor. Dyrektor ma prawo zażądać sprostowań i uzupełnień, a w przypadku ich nieuwzględnienia odmówić jego podpisania.
 2. Tre?ć protokołu wraz ze stanowiskiem Dyrektora rozpatruje Wójt Gminy wydając stosowne zalecenia.

 

 

Rozdział IV

Zasady Gospodarki Finansowej

§ 11

1. Samorządowa Instytucja Kultury ?Sztolnie Walimskie? prowadzi samodzielnie gospodarkę finansową zgodnie z rozdziałem 3 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz ustawą o rachunkowości.

2. Działalność samorządowej Instytucji Kultury ?Sztolnie Walimskie? finansowana jest z dochodów własnych, z dotacji organizatora, ze środków otrzymywanych od osób prawnych i fizycznych oraz innych śródeł.

3. śródłami środków finansowych są :

  1. wpływy z działalności statutowej i gospodarczej,
  2. dotacje z budżetu gminy,
  3. darozwizny, spadki, zapisy,
  4. kredyty bankowe,
  5. odsetki z lokat bankowych,
  6. inne dozwolone prawem

4. śródłami środków finansowych mogą być także :

 1. dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie bieżących zadań własnych Samorządowej Instytucji Kultury ?Sztolnie Walimskie?
 2. dotacje z budżetu państwa na zadania objęte mecenatem państwa w dziedzinie kultury.

§ 12

Samorządowa Instytucja Kultury-Sztolnie Walimskie? zarządza wydzierżawionym jej mieniem, stanowiącym własność komunalną gminy :

Rozdział V

Zmiana Statutu

§ 13

Zmiana Statutu następuje w drodze Uchwał Rady Gminy.

Rozdział VI

Postanowienia końcowe

§ 14

Samorządowa Instytucja Kultury ?Sztolnie Walimskie?? używa pieczęci podłużnej z nazwą w pełnym brzmieniu i adresem siedziby.

§ 15

W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa powszechnie obowiązujące.

Struktura organizacyjna

Samorządowej Instytucji Kultury ?Sztolniw WalimskieUCHWAŁA Nr XXXIV/241/2006

Rady Gminy w Walimiu

Z dnia 28 kwietnia 2006 r.

W sprawie skreślenia niezgodnych z prawem i stanem faktycznym zapisów Uchwały Rady Gminy w Walimiu Nr XXXVI/181/2001 z dnia 29 czerwca 2001 r. w sprawie przekształcenia zakładu Usług Turystycznych w Samorządową Instytucję Kultury pn. ?Muzeum Sztolni Walimskich? i zmiany nazwy samorządowej Instytucji Kultury pn. Muzeum Sztolni Walimskich? na Samorządową Instytucję Kultury ?Sztolnie Walimskie?

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 18 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z pó?niejszy zmianami) Rada Gminy w Walimiu uchwala co następuje :

§ 1

Ulega zmianie nazwa uchwały w wyniku zastąpienia słów...?pn ?Muzeum Sztolni Walimskich? słowami ?Sztolnie Walimskie?

Skreśla się z podstawy prawnej następujące słowa : ...oraz art. 5 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz.U z 1997 r. Nr 5 poz. 24 z pó?niejszymi zmianami)?

 • w § 1 skreśla się zapis ...?pn. ?Muzeum Sztolni Walmskich? zastępuje się go zapisem ?Sztolnie Walimskie?
 • w § 2 skreśla się zapis ...pn ?Muzeum Sztolni Walimskich? zastępuje się zapisem ?Sztolnie Walimskie?
 • w § 3 skreśla się zapis ...pn ?Muzeum Sztolni Walimskich? zastępuje się zapisem ?Sztolnie walimskie?

§ 2

Załącznikami do uchwały są :

 • załącznik Nr 1-Uchwała Nr XXXVI/181/2001 Rady Gminy w Walimiu z dnia 29 czerwca 2001 r. będąca w obrocie prawnym uchwalona i stosowana bez uzasadnienia.
 • Załącznik Nr 2 ? Uzasadnienie do uchwały dołączone po jej uchwaleniu
 • Załącznik Nr 3 ? Protokół z sesji Rady Gminy w Walimiu z dnia 29 czerwca 2001 r.
 • Załącznik Nr 4 ? Pismo Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (DDN-IV/2/6/06 z dnia 20.02.2006 r.)
 • Załącznik Nr 5 ? Tekst Uchwały Nr XXXVI/181/2001 po zmianach
 • Załącznik Nr 6 ? Statut samorządowej Instytucji Kultury ?Sztolnie walimskie?

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Walim.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Rudnicki

UZASADNIENIE

Na sesji w dniu 29 czerwca 2001 r. Rada Gminy w Walimiu podjęła Uchwałę Nr XXXVI/181/2001 w sprawie przekształcenia Zakładu Usług Turystycznych w Samorządową Instytucję Kultury pn. ?Muzeum Sztolni Walimskich?. Intencją Rady Gminy było powołanie Samorządowej Instytucji Kultury, nie było nią natomiast powołanie muzeum (patrz, dyskusja na sesji, załącznik nr 3 i Uchwała nr 126/192/2001 Zarządu Gminy w walimiu z dnia 2 lipca 2001 r.) Podejmując uchwałę Nr XXXVI/181/2001 Rady Gminy w walimiu dopuściła się złamania prawa. Podając podstawę prawną uchwał, Rada Gminy powołała się na art. 5 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz.U z 1997 r. Nr 5 poz. 24) i w § 2 nadała podstawę Samorządowej Instytucji Kultury Statut. Art. 6 przywołanej ustawy o muzeach mówi, iż muzeum działa na podstawie statutu nadanego przez podmiot powołujący go w uzgodnieniu z Ministrem Kultury i Sztuki (obecnie Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego). Warunek ten nie był spełniony w chwili podejmowania uchwały.

W wyniku takiego postępowania dokonano przyjęcia zapisu, którego stan prawny rażąco odbiega od stanu faktycznego. Ponadto przyjęty w uchwale Statut samorządowej Instytucji Kultury pn. ?Muzeum Sztolni Walimskich? nie spełniał kryteriów opisanych w art. 6 ust. 2 ustawy o muzeach. Nie zostały też dokonane uzgodnienia z radą Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, o których mowa jest w art. 6 ust. 3 ustawy o muzeach.

Na to, że powołana uchwała Nr XXXVI/181/2001 Samorządowa Instytucja Kultury pn. ?Muzeum Sztolni Walimskich? nie jest muzeum wskazał w swoim piśmie Minister Kultury i dziedzictwa Narodowego (zał. Nr 4)

Reasumując należy stwierdzić, iż dalsze tolerowanie stanu niezgodnego z prawem stoi w sprzeczności z zapisaną w art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej zasadą państwa prawnego. Jeżeli do powyższego stwierdzenia dodamy następne mówiące o tym, że Rada Gminy jako organ zaufania społecznego nie może traktować faktu funkcjonowania uchwały zawierającej zapisy naruszające prawo-staje się oczywistym dążenie do naprawienia zaistniałej sytuacji.

Koszty dokonanych zmian w wysokości około 3.000,- zł pokryje Samorządowa Instytucja Kultury ?sztolnie Walimskie? ze swoich dochodów.

 

 

 

 

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIV/239/2006

Rady Gminy w Walimiu z dnia 26 kwietnia 2006 r.

STATUT

SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY

?Sztolnie Walimskie?

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

 1. ?Sztolnie Walimskie? są Samorządową Instytucją Kultury utworzoną Uchwałą Rady Gminy
 2. Siedzibą Samorządowej Instytucji Kultury ?Sztolnie walimskie? jest obiekt położony w Walimiu przy ul. 3-go maja 26, ?Sztolnie Walimskie? realizuje swoje zadania bezpośrednio w swojej siedzibie.
 3. Samorządowa Instytucja Kultury ?Sztolnie Walimskie? może prowadzić działalność poza terenem gminy.

§ 2

Samorządowa Instytucja Kultury ?Sztolnie Walimskie? działa na podstawie :

 1. Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U Nr 13 poz. 123 z pó?niejszymi zmianami)
 2. Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U Nr 121 poz. 591 z pó?niejszymi zmianami)
 3. Postanowień niniejszego statutu.

§ 3

Samorządowa Instytucja Kultury ?Sztolnie Walimskie? jest wpisana do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez organizatora, posiada osobowość prawna i samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową.

ROZDZIAŁ II

Cele i zakres działania

§ 4

Samorządowa Instytucja Kultury ?Sztolnie Walimskie? jest gminna instytucją, której celem jest trwała ochrona miejsc martyrologii z okresu II wojny światowej.

Podstawowym jej zadaniem jest :

 1. Udostępnienie dla ruchu turystycznego, utrzymanie i konserwacja obiektu podziemnego z okresu II wojny światowej,
 2. Gromadzenie dóbr kultury, eksponatów i dokumentów związanych tematycznie z okresem II wojny światowej i udostępnienie ich,
 3. Prowadzenie działalności oświatowej, wydawniczej i promocyjnej,
 4. Organizowanie wystaw
 5. Współpraca ze szkołami-prowadzenie działalności edukacyjnej
 6. Zabezpieczenie i konserwacja eksponatów
 7. Prowadzenie dokumentacji związanej z historią podziemi walimskich .
 8. Współdziałanie z instytucjami i organizacjami społecznymi działającymi w podobnym zakresie tematycznym w kraju i za granicą,

§ 5

 1. Samorządowa Instytucja Kultury może prowadzić działalność gospodarczą, z której przychody przeznaczone są na realizację celów statutowych i pokrywanie kosztów działalności bieżącej.
 2. Działalność gospodarcza, o której mowa w ust. 1 nie może kolidować z realizacją zadań statutowych.

ROZDZIAŁ III

Organy zarządzające, doradcze i nadzorcze

§ 6

 1. Samorządową Instytucją Kultury ?Sztolnie Walimskie? kieruje Dyrektor
 2. Dyrektora Samorządowej Instytucji Kultury ?Sztolnie Walimskie? powołuje i odwołuje Wójt Gminy
 3. Dyrektor Samorządowej Instytucji Kultury ?Sztolnie Walimskie? powoływany w drodze konkursu.
 4. Dyrektor wykonuje swoje zadania przy pomocy powoływanego i odwoływanego przez siebie zastępcy i głównego księgowego.
 5. Do zakresu działania Dyrektora należy w szczególności :
  1. kierowanie bieżącą działalnością,
  2. reprezentowanie jednostki na zewnątrz,
  3. zarządzanie majątkiem
  4. zatrudnianie i zwalnianie pracowników,
  5. wydawanie zarządzeń, instrukcji i pleceń służbowych,
  6. ustalanie rocznego planu działalności oraz rocznego planu finansowego,
  7. sporządzanie rocznego sprawozdania z działalności,
  8. występowanie, w zależności od potrzeb z wnioskami o udzielenie dotacji na realizację zadań objętych mecenatem państwa i na dofinansowanie bieżących zadań własnych.

§ 7

Zastępca dyrektora i główny księgowy działają w ramach kompetencji określonych w regulaminie organizacyjnym i udzielonych im przez dyrektora upoważnień, ponosząc przed nim odpowiedzialność za podejmowane decyzje i skutki swoich działań.

§ 8

 1. Do dokonywania czynności prawnych w imieniu Samorządowej Instytucji Kultury ?Sztolnie Walimskie? upoważniony jest samodzielnie Dyrektor lub jego pełnomocnik działający w granicach udzielonego pełnomocnictwa.
 2. Jeżeli czynność prawna obejmuje rozporządzenie mieniem lub może spowodować powstanie zobowiązań finansowych, do skuteczności oświadczenia woli wymagana jest kontrasygnata głównego księgowego.

§ 9

 1. Schemat organizacyjny Samorządowej Instytucji Kultury ?Sztolnie Walimskie? stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego statutu.
 2. Organizację wewnętrzną jednostki określa regulamin organizacyjny nadany przez Dyrektora po zasięgnięciu opinii Wójta Gminy.
 3. § 10

    1. Wójt Gminy sprawuje nad samorządową Instytucją Kultury ?sztolnie Walimskie? nadzór administracyjno-finansowy.
    2. Nadzorowi temu podlega :

 1. prawidłowość dysponowania środkami finansowymi oraz gospodarowanie mieniem,
 2. przestrzeganie obowiązujących przepisów dotyczących organizacji pracy i spraw pracowniczych.

 1. W celu przeprowadzenia czynności nadzorczych Wójt Gminy ma prawo wydelegować imiennie pracowników Urzędu, do których obowiązków służbowych należą sprawy kultury do wykonywania czynności kontrolnych.
 2. Osoby o których mowa w ust. 3 maja prawo :

 1. wstępu do jednostki w godzinach otwarcia
 2. wglądu do dokumentacji dotyczącej przedmiotu nadzoru.

 1. Z przeprowadzonych czynności kontrolnych sporządza się protokół, który podpisują osoby przeprowadzające kontrolę oraz Dyrektor. Dyrektor ma prawo zażądać sprostowań i uzupełnień, a w przypadku ich nieuwzględnienia odmówić jego podpisania.
 2. Tre?ć protokołu wraz ze stanowiskiem Dyrektora rozpatruje Wójt Gminy wydając stosowne zalecenia.

 

 

Rozdział IV

Zasady Gospodarki Finansowej

§ 11

1. Samorządowa Instytucja Kultury ?Sztolnie Walimskie? prowadzi samodzielnie gospodarkę finansową zgodnie z rozdziałem 3 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz ustawą o rachunkowości.

2. Działalność samorządowej Instytucji Kultury ?Sztolnie Walimskie? finansowana jest z dochodów własnych, z dotacji organizatora, ze środków otrzymywanych od osób prawnych i fizycznych oraz innych śródeł.

3. śródłami środków finansowych są :

  1. wpływy z działalności statutowej i gospodarczej,
  2. dotacje z budżetu gminy,
  3. darozwizny, spadki, zapisy,
  4. kredyty bankowe,
  5. odsetki z lokat bankowych,
  6. inne dozwolone prawem

4. śródłami środków finansowych mogą być także :

 1. dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie bieżących zadań własnych Samorządowej Instytucji Kultury ?Sztolnie Walimskie?
 2. dotacje z budżetu państwa na zadania objęte mecenatem państwa w dziedzinie kultury.

§ 12

Samorządowa Instytucja Kultury-Sztolnie Walimskie? zarządza wydzierżawionym jej mieniem, stanowiącym własność komunalną gminy :

Rozdział V

Zmiana Statutu

§ 13

Zmiana Statutu następuje w drodze Uchwał Rady Gminy.

Rozdział VI

Postanowienia końcowe

§ 14

Samorządowa Instytucja Kultury ?Sztolnie Walimskie?? używa pieczęci podłużnej z nazwą w pełnym brzmieniu i adresem siedziby.

§ 15

W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa powszechnie obowiązujące.

Struktura organizacyjna

Samorządowej Instytucji Kultury ?Sztolniw WalimskieMetadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Renata
Data wprowadzenia:2006-04-28 09:47:01
Opublikował:Renata
Data publikacji:2006-04-28 00:00:00
Ostatnia zmiana:2011-05-07 19:25:32
Ilość wyświetleń:1414

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij