KZ.271.1.5.2021                                                                                        Walim, 10.03.2021 r.

 

 

 

 

 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

 

 

 

 

            W toku prowadzonego postępowania w przedmiocie udzielenia zamówienia publicznego pn. "Zimowe utrzymanie dróg będących we władaniu Gminy Walim w sezonie zimowym 2020/2021 - II postępowanie" Zamawiający informuje, że na podstawie art. 255 ust. 1) oraz art. 255 ust. 2) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) unieważnia postępowanie odpowiednio dla części I oraz części II zamówienia.

 

CZĘŚĆ I (strefy IIA i IIB)

Uzasadnienie prawne: art. 255 ust. 1)  ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.)

Uzasadnienie faktyczne: w postępowaniu nie złożono żadnej oferty.

 

CZĘŚĆ II (strefy IIIA i IIIB)

Uzasadnienie prawne: art. 255 ust. 2)  ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.)

Uzasadnienie faktyczne: wszystkie złożone oferty podlegały odrzuceniu.

 

 

W postępowaniu wpłynęła jedna oferta na II część zamówienia.

Oferta ta została uznana za niezgodną z SWZ i odrzucona na podstawie art.226 ust. 1 pkt. 5) ustawy Pzp, ponieważ dotyczy ona postępowania o sygn. KZ.271.1.3.2021, a daty sporządzenia oferty i złożenia oświadczeń są datami sprzed wszczęcia przedmiotowego postępowania.

 

 

 

Wójt Gminy Walim

Adam Hausman

 

 


 

 

KZ.271.1.5.2021                                                                                             Walim, 08.03.2021 r.

 

 

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

z dn. 08.03.2021 r.

 

 

 

 

 

KWOTA PRZEZNACZONA NA REALIZACJĘ ZADANIA: 24.000,00 zł brutto

 

Część I zamówienia: 18.000,00 zł brutto

Część II zamówienia: 6.000,00 zł brutto

 

 

 

 

INFORMACJA O ZŁOŻONYCH OFERTACH

 

 

CZĘŚĆ 1 (strefa IIA i IIB)

 

Nie wpłynęła żadna oferta.

 

 

CZĘŚĆ 2 (strefa IIIA i IIIB)

Wpłynęła: 1 oferta

 

OLKA Olga Ryl, Ul. Główna 18, 58-321 Zagórze Śląskie

Cena oferty: 7.231,68 zł brutto

Termin wykonania: od dnia podpisania umowy do 15.05.2021 r.

Termin płatności: 30 dni

 

 

 

 

 

Wójt Gminy Walim

Adam Hausman

 

 

 


 

 

Informacja z dn. 08.03.2021 r. godz. 9:25

Kwota jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zadania: 24.000 zł brutto

Dla I części zamówienia: 18.000 zł brutto

Dla II części zamówienia: 6.000 zł brutto