Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Walim

Kolorowy pasek

Uchwała XLIV/XLIV/244/06 z dnia 2006-04-28 - XLIV/244/2006

XLIV/244/2006


Uchwała Nr XLIV/244/2006

Rady Gminy w Walimiu

z dnia 28 kwietnia 2006 r.

 

w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej położonego w obrębie wsi Rzeczka, gm. Walim.

 

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z pó?niejszymi zmianami), art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z 2003r. Nr 80, p
oz. 717 z pó?niejszymi zmianami) oraz w związku z uchwałą
nr XXXVIII/206/2005 Rady Gminy w Walimiu z dnia 26 października 2005 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz po stwierdzeniu zgodności us
taleń miejscowego planu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, uchwala się co następuje:

§ 1

1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, o powierzchni ok. 0,14 ha, położonego w obrębie wsi Rzeczka, gm. Walim.

 1. Ustalenia planu zawarte są w tekście niniejszej uchwały oraz na rysunku planu w skali
  1:1 000 stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały. Rysunek planu obowiązuje w zakresie ustalonym legendą.
 2. Rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu oraz sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zawarte są w załączniku nr 2 do uchwały. Rozstrzygnięcia zawarte w załączniku nr 2 nie są ustaleniami planu.

§ 2

1. W obszarze objętym planem obowiązują ustalenia:

Ustala się przeznaczenie i zagospodarowanie terenu wydzielonego liniami rozgraniczają-cymi i oznaczonego na rysunku planu symbolem:

MN-Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

 

 1. Ustalenia w zakresie ochrony i kształtowania ładu przestrzennego.

 1. Na terenie projektowanej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej ustala się realizację budynku mieszkalnego lub rekreacyjno-mieszkalnego z możliwością lokalizacji na działce obiektów gospodarczych związanych funkcjonalnie z podstawowym przeznacze-niem terenu (np. garaż) oraz urządzeń towarzyszących: doj?ć, dojazdów, obiektów małej architektury, ogrodów przydomowych i ogrodzeń.
 2. Projektowana zabudowa winna swoim charakterem nawiązywać do uwarunkowań kulturowych regionu, nie może stwarzać dysonansu z otoczeniem i winna szanować środowisko naturalne, zaleca się stosowanie architektury inspirowanej charakterem zabudowy regionalnej lub dobrej klasy architektury współczesnej.
 3. Zakazuje się stosowania jako materiałów wykończeniowych plastikowych listew elewa-cyjnych typu "siding", blachy falistej i trapezowej.
 4. Zakazuje się realizacji obiektów i urządzeń, które nie są związane lub kolidują z przezna-czeniem terenu.

 1. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego.

 1. Obowiązuje stosowanie dla celów grzewczych urządzeń przyjaznych dla środowiska.
 2. Usuwanie odpadów komunalnych odbywać się będzie w systemie gospodarki komu-nalnej.
 3. Nawierzchnie dojazdów i miejsc parkingowych należy zabezpieczyć przed przenikaniem do gruntu i wód powierzchniowych zanieczyszczeń ropopochodnych i innych substancji chemicznych.
 4. Należy zachować istniejący drzewostan.

 1. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej.
 2. W razie stwierdzenia, w trakcie prac ziemnych, występowania stanowiska archeologicznego, kontynuacja działalności inwestycyjnej uzależniona jest od opinii Urzędu Ochrony Zabytków, którą należy uzyskać na piśmie.

 3. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych.

 1. Niedopuszczalne jest sytuowanie w obszarze objętym planem takich elementów zagospodarowania, które swą wielkością, formą lub kolorystyką powodują dysonans
  z otoczeniem.
 2. Na obszarze zabudowy mieszkaniowej i na terenach komunikacji obsługującej zabudowę mieszkaniową wyklucza się lokalizację urządzeń reklamowych wolnostojących, zarówno na terenie działek jak i w przyległym pasie drogowym.

 1. Parametry i wska?niki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu.

 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem MN obowiązują następujące ustalenia:

 1. obowiązuje nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 9,00 m od krawędzi jezdni drogi powiatowej,
 2. powierzchnia całkowita zabudowy nie może przekraczać 30% powierzchni całkowitej działki budowlanej,
 3. wysokość projektowanej zabudowy nie może przekraczać dwóch kondygnacji
  łącznie z poddaszem mieszkalnym,
 4. możliwe jest podpiwniczenie budynku mieszkalnego pod warunkiem, że poziom posadowienia parteru nie będzie wyższy niż 0,5 m ponad średni poziom terenu
 5. obowiązują dachy o stromych połaciach, symetryczne, o nachyleniu połaci dachowej od 35O do 45O; niedopuszczalne jest stosowanie dachów o połaciach mijających się na wysokości kalenicy, zalecane pokrycie dachu ceramiczne,
 6. w zagospodarowaniu działek przeznaczonych pod projektowaną zabudowę mieszka-niową minimum 50% ich powierzchni należy przeznaczyć pod zagospodarowanie biologicznie czynne (zieleń przydomowa, zadrzewienia, uprawy ogrodnicze),
 7. lokalizacja wjazdu zgodnie z rysunkiem planu.

 1. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie.
 2. Obszar objęty planem położony jest w granicach zlewni chronionej Bystrzycy
  i obowiązują ustalenia ochrony wynikające z tej lokalizacji.

 3. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem.
 4. Obszar objęty planem stanowi jedną działkę budowlaną.

 5. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu.

 1. W obszarze objętym planem nie dopuszcza się realizacji inwestycji, które zgodnie z prze-pisami o ochronie środowiska zaliczane są do przedsięwzięć mogących znacząco oddzia-ływać na środowisko, a także instalacji powodujących znaczne zanieczyszczenia poszcze-gólnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości.
 2. Na terenie projektowanej zabudowy mieszkaniowej możliwe jest usytuowanie jednego budynku mieszkalnego lub rekreacyjno-mieszkalnego.

 1. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej.

 1. Obsługę komunikacyjną obszaru ustala się istniejącą drogą dojazdową (KDW).
 2. Sieci infrastruktury technicznej winny być lokalizowane w liniach rozgraniczających drogi lub w pasie bezpośrednio przyległym do drogi (na terenie zabudowy).
 3. Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej:

 1. zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejącej sieci elektroenergetycznej,
 2. zaopatrzenie w wodę z wiejskiej sieci wodociągowej, w okresie przejściowym możliwe rozwiązania lokalne,
 3. odprowadzanie ścieków bytowych docelowo do systemu kanalizacji wiejskiej,
  w okresie przejściowym do oczyszczalni przydomowych,
 4. odprowadzanie wód opadowych do istniejącego cieku na warunkach określonych przez jego zarządcę.

 1. W przypadku kolizji z projektowanym zagospodarowaniem terenu dopuszcza się zmianę przebiegu tych sieci na warunkach określonych przez właściwych zarządców.

 

§ 3

Do czasu zmiany sposobu zagospodarowania terenów, o których mowa w § 2, pozostają one w dotychczasowym użytkowaniu.

§ 4

Ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości z tytułu uchwalenia planu, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości
1 %.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Walim.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa DolnoŚląskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Rudnicki

 

 

 

Uzasadnienie

do uchwały XLIV/244/2006 Rady Gminy w Walimiu z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej położonego w obrębie wsi Rzeczka, gm. Walim.

 

Rada Gminy w Walimiu uchwałą nr XXXVIII/206/2005 z dnia 26 października 2005 r. zobowiązała Wójta Gminy Walim do sporządzenia projektu miejscowego planu zagospo-darowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Rzeczka, gm. Walim.

Celem planu jest stworzenie podstaw prawnych o charakterze miejscowym, niezbędnych do realizacji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na obszarze objętym planem.

Projekt planu uzyskał pozytywne opinie i uzgodnienia przewidziane ustawą o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym, był również wyłożony do publicznego wglądu, w trakcie wyłożenia planu nie zgłoszono uwag.

Projektowane przeznaczenie terenu jest zgodne z obowiązującym studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Walim zatwierdzonego uchwałą
nr VI/18/98 Rady Gminy w Walimiu z dnia 30 grudnia 1998 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2 do uchwały nr XLIV/244/2006 Rady Gminy w Walimiu z dnia
28.04.2006

zawierający informacje o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu oraz o sposobie
realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania.

 

 1. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu.
 2. Wójt Gminy Walim ogłosił za pomocą obwieszczenia zamieszczonego w Tygodniku Wałbrzyskim z dnia 20 lutego 2006 r. oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Walimiu o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej położonego
  w obrębie wsi Rzeczka, gm. Walim, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

  Wyłożenie planu ustalono na okres od 6 marca do 27 marca 2006 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Walimiu, ul. Boczna 9, pokój nr 8.

  Dyskusja publiczna odbyła się dnia 24 marca 2006 r. Natomiast uwagi na piśmie do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego do Wójta Gminy Walim można było składać do dnia 10 kwietnia 2006 r.

  Do projektu planu nie wniesiono uwag w okresie przewidzianym na ich składanie jak również w trakcie dyskusji publicznej.

   

 3. Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania.

Na potrzeby miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wykonano
prognozę skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego obszaru położonego
w obrębie wsi Rzeczka, gm. Walim.

Wynikiem prognozy są ekonomiczne skutki realizacji planu przedstawione w syntezie wydatków i wpływów.

Z prognozy wynika, że gmina nie ponosi skutków finansowych na infrastrukturę techniczną oraz transformację terenu.

 

 

 

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Renata
Data wprowadzenia:2006-04-28 12:40:08
Opublikował:Renata
Data publikacji:2006-04-28 00:00:00
Ostatnia zmiana:2011-05-07 19:25:32
Ilość wyświetleń:1332
Gmina Walim
Boczna 9, 58-320 Walim

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij