Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Walim

Kolorowy pasek

Uchwała XLIV/XLIV/243/06 z dnia 2006-04-28 - XLIV/243/2006

XLIV/243/2006


UCHWAŁA Nr XLIV/243/2006

Rady Gminy w Walimiu

z dnia 28 kwietnia 2006 r.

w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy i urządzeń usługowo - rekreacyjnych położonego w obrębie wsi Dziećmorowice (Rusinowa), gm. Walim.

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z pó?niejszymi zmianami), art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z pó?niejszymi zmianami) oraz w związku z uchwałą
nr XXXVIII/208/2005 Rady Gminy w Walimiu z dnia 26 października 2005 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz po stwierdzeniu zgodności ustaleń miejscowego planu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy
i urządzeń usługowo-rekreacyjnych, o powierzchni 0,40 ha., położonego w obrębie wsi Dzieć
morowice (Rusinowa), gm. Walim.

 1. Ustalenia planu zawarte są w tekście niniejszej uchwały oraz na rysunku planu w skali
  1:1000 stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały. Rysunek planu obowiązuje w zakresie ustalonym legendą.
 2. Rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu oraz sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zawarte są w załączniku nr 2 do uchwały. Rozstrzygnięcia zawarte w załączniku nr 2 nie są ustaleniami planu.

 

§ 2

1. W obszarze objętym planem obowiązują następujące ustalenia:

Ustala się przeznaczenie i zagospodarowanie terenu wydzielonego liniami rozgraniczającymi
i oznaczony na rysunku planu symbolem:

UT ? teren zabudowy i urządzeń usługowo-rekreacyjnych z dopuszczeniem towarzyszącej funkcji mieszkaniowej

 1. Ustalenia w zakresie ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

 1. na terenie projektowanej zabudowy i urządzeń usługowo - rekreacyjnych ustala się realizację obiektów i urządzeń o charakterze usługowo-rekreacyjnym w tym lokalizację stajni dla koni i zbiorników wodnych (stawy). Możliwa jest lokalizacja uzupełniającej funkcji mieszkaniowej,
 2. projektowana zabudowa musi swoim charakterem nawiązywać do uwarunkowań kulturowych regionu, nie może stwarzać dysonansu z otoczeniem i winna szanować środowisko naturalne, zaleca się stosowanie architektury inspirowanej charakterem zabudowy regionalnej lub dobrej klasy architektury współczesnej,
 3. zakazuje się stosowania jako materiałów wykończeniowych plastikowych listew elewacyjnych typu "siding", blachy falistej i trapezowej,
 4. zakazuje się realizacji obiektów i urządzeń, które nie są związane lub kolidują z przeznaczeniem terenu,

5) możliwa jest adaptacja istniejących obiektów na cele usług rekreacyjnych lub mieszkaniowych.

 1. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

 1. należy zachować istniejący drzewostan na terenie objętym planem zagospodarowania przestrzennego oraz terenach do niego przyległych,
 2. obowiązuje stosowanie dla celów grzewczych urządzeń przyjaznych dla środowiska,
 3. usuwanie odpadów komunalnych odbywać się będzie w systemie gospodarki komunalnej,
 4. uciążliwości wynikające z prowadzonej działalności usługowej nie mogą wykraczać poza granice terenu, do którego inwestor posiada tytuł prawny,
 5. gospodarkę odpadami wytworzonymi w wyniku prowadzenia działalności usługowej należy rozwiązać zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami szczególnymi,
 6. nawierzchnie dojazdów i miejsc parkingowych należy zabezpieczyć przed przenikaniem do gruntu i wód powierzchniowych zanieczyszczeń ropopochodnych i innych substancji chemicznych.

 1. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej -
  w razie stwierdzenia, w trakcie prac ziemnych, występowania stanowiska archeologicznego, kontynuacja działalności inwestycyjnej uzależniona jest od opinii Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków, kt
  órą należy uzyskać na piśmie.
 2. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych:
 3. 1) niedopuszczalne jest sytuowanie w obszarze objętym planem takich elementów zagospodarowania, które swą wielkością, formą lub kolorystyką powodują dysonans z otoczeniem,

  2) na obszarze zabudowy usługowo-rekreacyjnej i na terenach komunikacji obsługującej zabudowę usługową wyklucza się lokalizację urządzeń reklamowych wolnostojących nie związanych z prowadzoną działalnością.

 4. Parametry i wska?niki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

 1. dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem UT obowiązują następujące ustalenia:

 1. wysokość projektowanej zabudowy nie może przekraczać trzech kondygnacji łącznie
  z poddaszem użytkowym (usługi, mieszkanie),
 2. możliwe jest podpiwniczenie budynków pod warunkiem, że poziom posadowienia parteru nie będzie wyższy niż 0,5 m ponad średni poziom terenu
 3. obowiązują dachy o stromych połaciach, nachylenie połaci dachowej od 35O do 45O; niedopuszczalne jest stosowanie dachów o połaciach mijających się na wysokości kalenicy, zalecane pokrycie dachu ceramiczne, ewentualnie gont drewniany,
 4. ustala się możliwość realizacji tarasów zadaszonych powiązanych funkcjonalnie z budynkiem usługowym,
 5. w zagospodarowaniu terenu przeznaczonego pod projektowaną zabudowę minimum 20% ich powierzchni należy przeznaczyć pod zagospodarowanie biologicznie czynne (zadrzewienia, trawniki).

 1. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie -
  - w obszarze objętym planem nie występują tereny lub obiekty objęte ochroną zgodnie z przepisami o ochronie przyrody.
 2. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem - - ustala się realizację jednego zadania inwestycyjnego.
 3. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu - - na terenach zabudowy usługowo - rekreacyjnej (UT) obowiązuje zakaz realizacji obiektów
  i urządzeń, które nie są związane lub kolidują z przeznaczeniem terenu.
 4. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

 1. obsługę komunikacyjną obszaru ustala się istniejącymi drogami,

2) w zagospodarowaniu terenu należy zapewnić odpowiednią liczbę miejsc parkingowych dla samochodów użytkowników stałych i przebywających czasowo,

3) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej:

 1. zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejącej sieci elektroenergetycznej,
 2. zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej,
 3. odprowadzanie ścieków do kanalizacji sanitarnej zakończonej oczyszczalnią,
 4. odprowadzanie wód opadowych, do istniejących cieków na warunkach określonych przez ich zarządcę.

 

§ 3

Do czasu zmiany sposobu zagospodarowania terenów, o których mowa w § 2, pozostają one w dotychczasowym użytkowaniu.

 

§ 4

Ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości z tytułu uchwalenia planu, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości
1%.

 

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Walim.

 

§ 6

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa DolnoŚląskiego.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Rudnicki

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie

do uchwały XLIV/243/2006 Rady Gminy w Walimiu z dnia 28.04. 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy
i urządzeń usługowo - rekreacyjnych położonego w obrębie wsi Dziećmorowice, gm. Walim.

 

Rada Gminy w Walimiu uchwałą nr XXXVIII/208/2005 z dnia 26 października 2005 r. zobowiązała Wójta Gminy Walim do sporządzenia projektu miejscowego planu zagospo-darowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Dziećmorowice, gm. Walim.

Celem planu jest stworzenie podstaw prawnych o charakterze miejscowym, niezbędnych do realizacji zabudowy i urządzeń usługowo - rekreacyjnych na obszarze objętym planem.

Projekt planu uzyskał pozytywne opinie i uzgodnienia przewidziane ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, był również wyłożony do publicznego wglądu, w trakcie wyłożenia planu nie zgłoszono uwag.

Projektowane przeznaczenie terenu jest zgodne z obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Walim zatwierdzonego uchwałą
nr VI/18/98 Rady Gminy w Walimiu z dnia 30 grudnia 1998 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2 do uchwały nr XLIV/243/2006 Rady Gminy w Walimiu z dnia
28.04.2006

zawierający informacje o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu oraz o sposobie
realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania.

 

 1. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu.
 2. Wójt Gminy Walim ogłosił za pomocą obwieszczenia zamieszczonego
  w Tygodniku Wałbrzyskim z dnia 20 lutego 2006 r. oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Walimiu o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru zabudowy i urządzeń usługowo-rekrea-cyjnych położonego w obrębie wsi Dziećmorowice, gm. Walim, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

  Wyłożenie planu ustalono na okres od 6 marca do 27 marca 2006 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Walimiu, ul. Boczna 9, pokój nr 8.

  Dyskusja publiczna odbyła się dnia 24 marca 2006 r. Natomiast uwagi na piśmie do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego do Wójta Gminy Walim można było składać do dnia 10 kwietnia 2006 r.

  Do projektu planu nie wniesiono uwag w okresie przewidzianym na ich składanie jak również w trakcie dyskusji publicznej.

   

 3. Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania.

Na potrzeby miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wykonano
prognozę skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego obszaru położonego
w obrębie wsi Dziećmorowice (Rusinowa), gm. Walim.

Wynikiem prognozy są ekonomiczne skutki realizacji planu przedstawione w syntezie wydatków i wpływów.

Z prognozy wynika, że gmina nie ponosi skutków finansowych na infrastrukturę techniczną oraz transformację terenu.

 

 

 

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Renata
Data wprowadzenia:2006-04-28 12:27:02
Opublikował:Renata
Data publikacji:2006-04-28 00:00:00
Ostatnia zmiana:2011-05-07 19:25:32
Ilość wyświetleń:1393

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij