KZ.271.1.2.2021                                                                                              Walim, 09.03.2021 r.

 

 

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zamówienia podstawowegoo którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawyPrawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), numer sprawy: KZ.271.1.2.2021

Nazwa zadania:

„Świadczenie usług w ramach transportu zbiorowego osób na linii komunikacyjnej Walim - Jugowice - Zagórze Śl. - Świdnica - Zagórze Śl. - Jugowice - Walim w granicach administracyjnych Gminy Walim”

 

 

1. Działając na podstawie art. 253 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę (oferta nr 2) złożoną przez Wykonawcę:

 

Przedsiębiorstwo Transportowe TRAVELWORLD

Ul. Wysockiego 13A, 58-300 Wałbrzych

 

Uzasadnienie wyboru: Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, a treść oferty odpowiada treści SWZ. Oferta otrzymała 100 punktów i uznana została za najkorzystniejszą. Punktację wyliczono zgodnie ze wzorem oceny ofert zawartym w SIWZ. Kryteriami oceny ofert były: cena oferty brutto, rok produkcji autobusu przewidzianego do realizacji zadania. Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 239 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.

Wybrany Wykonawca zobowiązany jest stawić się na podpisanie umowy w dniu 15.03.2021 r. w siedzibie Zamawiającego, tj. Urząd Gminy Walim, Ul. Boczna 9, 58-320 Walim.

2. W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

 

 

Lp.

 

Nazwa Wykonawcy

Punkty

I kryterium

Cena oferty brutto

Punkty

II kryterium

Rok produkcji

autobusu

Punkty

(łącznie)

1

MILLA Spółdzielnia w Lesznie

ul. Towarowa 1, 64-100 Leszno

5,08

0

5,08

2

Przedsiębiorstwo Transportowe TRAVELWORLD

Ul. Wysockiego 13A, 58-300 Wałbrzych

60

40

100

3

USŁUGI TRANSPORTOWE

 Krzysztof Drączkowski

Ul. Świętokrzyska 9/4, 59/220 Legnica

23,66

40

63,66

3. Działając na podstawie art. 253 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie została odrzucona żadna z ofert.

 

Wójt Gminy Walim

Adam Hausman

 


 

KZ.271.1.2.2021                                                                                        Walim, 15.02.2021 r.

 

 

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

z dn. 15.02.2021 r.

 

 

 

 

1. Kwota przeznaczona przez Zamawiającego na realizację zadania: 80.000,00 zł brutto

2. Wpłynęły: 3 oferty

 

 

 

Oferta nr 1

MILLA Spółdzielnia w Lesznie

ul. Towarowa 1, 64-100 Leszno

Cena oferty brutto: 720.307,62

 

 

 

Oferta nr 2

Przedsiębiorstwo Transportowe TRAVELWORLD

Ul. Wysockiego 13A, 58-300 Wałbrzych

Cena oferty brutto: 60.985,01 zł

 

 

 

Oferta nr 3

USŁUGI TRANSPORTOWE Krzysztof Drączkowski

Ul. Świętokrzyska 9/4, 59/220 Legnica

Cena oferty brutto: 154.640,56 zł

 

 

 

 

 

Z up. Wójta

Sekretarz Gminy Walim

Aleksandra Ignaszak

 

 


 

 

Informacja z dn. 15.02.2021 r. godz. 9:00

Kwota jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zadania: 80.000 zł brutto