KZ.271.1.1.2021                                                                                        Walim, 16.02.2021 r.

 

 

 

 

 

 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

 

            Zamawiający informuje, że na podstawie art. 255 ust. 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) unieważnia postępowanie w przedmiocie zamówienia.

            W toku prowadzonego postępowania w przedmiocie udzielenia zamówienia publicznego pn. "Wykonywanie bankowej obsługi budżetu Gminy Walim oraz jednostek organizacyjnych Gminy Walim " nie wpłynęła żadna oferta.

 

 

Uzasadnienie prawne: art. 255 ust. 1)  ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.)

Uzasadnienie faktyczne: w postępowaniu nie złożono żadnej oferty.

 

 

 

Z up. Wójta

Sekretarz Gminy Walim

Aleksandra Ignaszak 

 

 


 

 

KZ.271.1.2.2021                                                                                        Walim, 15.02.2021 r.

 

 

 

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

z dn. 15.02.2021 r.

 

 

 

 

1. Kwota przeznaczona przez Zamawiającego na realizację zadania: 180.000,00 zł brutto

2. W prowadzonym postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta.

 

 

 

Z up. Wójta

Sekretarz Gminy Walim

Aleksandra Ignaszak

 

 


 

Informacja z dn. 15.02.2021 r. godz. 9:40

Kwota jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zadania: 180.000,00 zł brutto

 

 


 

 

 

 

KZ.271.1.1.2021                                                                                                 Walim, 09.02.2021 r.

 

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SWZ

z dn. 08.02.2021 r.

 

 

 

 

 

 

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie z zapisów SWZ warunku posiadania oddziału/placówki/agencji w miejscowości Walim?

 

Nie wyrażamy zgody.

 

 

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przeniesienie obsługi do placówki w Wałbrzychu w przypadku zawieszenia/zakończenia działalności oddziału/placówki/agencji w miejscowości Walim, bez konsekwencji prawnych/finansowych?

 

Nie wyrażamy zgody.

 

 

3. Czy Zamawiający dopuści możliwość wypowiedzenia umowy w sytuacji, gdy Bank nie będzie mógł spełnić warunku posiadania oddziału/placówki/agencji w miejscowości Walim, bez konsekwencji prawnych/finansowych?

 

Nie wyrażamy zgody.

 

 

 

 

Wójt Gminy Walim

Adam Hausman

 

 


 

 

KZ.271.1.1.2021                                                                                                 Walim, 05.02.2021 r.

 

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SWZ

z dn. 03.02.2021 r.

 

 

 

1. Prosimy o potwierdzenie, że aktualnie nie toczy się przeciwko Zamawiającemu postępowanie egzekucyjne w kwocie wyższej niż 0,1% dochodów za ostatni rok budżetowy ani w kwocie wyższej niż 100 000 zł?

 

Nie toczy się postępowanie egzekucyjne.

 

2. Prosimy o potwierdzenie, że zobowiązania Zamawiającego z tytułu zaciągniętych kredytów nie są objęte restrukturyzacją i w ostatnim roku nie występowało przeterminowanie w ich spłacie w kwocie co najmniej 3 000 zł przez okres co najmniej 30 dni (jako restrukturyzację traktuje się zmianę warunków kredytu lub zawarcie nowej umowy spowodowane pogorszeniem się sytuacji finansowej Zamawiającego, gdy nastąpiło opóźnienie w spłacie powyżej 30 dni, a nowa umowa przewiduje wydłużenie terminu spłaty o co najmniej 90 dni, zmniejszenie oprocentowania, warunkową redukcję zadłużenia)?

 

Nie są objęte restrukturyzacją.

 

3. Prosimy o potwierdzenie, że aktualnie nie występują nieujęte w kwocie zadłużenia w sprawozdaniach budżetowych lub wieloletniej prognozie finansowej transakcje (instrumenty finansowe o charakterze ekonomicznym zbliżonym do kredytu, pożyczki lub poręczenia) wynikające ze:

- sprzedaży zwrotnej składników majątku komunalnego,

- leasingu zwrotnego składników majątku komunalnego,

- płatności ratalnej, dokonywanej przez okres dłuższy niż 12 miesięcy, za wykonane

dostawy lub zrealizowane usługi na rzecz Zamawiającego,

- kwoty długu wynikającej ze spłaty wierzyciela Gminy dokonanej przez osobę trzecią w

trybie określonym w art. 518 ustawy Kodeks cywilny (tzw. subrogacji) wraz z

restrukturyzacją zadłużenia, za wyjątkiem przypadku kredytu, pożyczki lub emisji

papierów wartościowych przewidzianych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań

z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów,

- umów wsparcia udzielonych spółkom komunalnym realizującym zadania z zakresu

zadań własnych Gminy

- w kwocie wyższej niż 1% dochodów Zamawiającego za ostatni rok budżetowy

lub w kwocie wyższej niż 500.000 zł.

 

Nie występują.

 

4. Prosimy o informację czy Zamawiający w roku bieżącym i roku 2019 zaciągnął w innym banku zobowiązania kredytowe (w tym kredyt na pokrycie przejściowego deficytu)? Jeżeli tak, prosimy o wskazanie kwoty i przeznaczenia poszczególnych transakcji).

 W 2019 r.

1.      BGK : pożyczka wyprzedzająca na sfinansowanie Modernizacji świetlicy wiejskiej w Zagórzu ŚL

            w kwocie 412.543,- zł. spłacona 2020

2.       Bank Spółdzielczy Kąty Wrocławskie : kredyt krótkoterminowy na sfinansowanie deficytu budżetowego kwota 2.000.000,- zł, spłacony 2019

3.      Bank Spółdzielczy Kąty Wrocławskie: kredyt na sfinansowanie deficytu budżetowego kwota 2.000.000,- zł, spłata do 31 marca 2025 r.

W 2020 r nie zaciągano kredytów.

 

 

5. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie wprowadził ani nie wprowadzi zmiany budżetu lub wieloletniej prognozy finansowej (tj. głównie wskutek COVID-19) spowodowanej:

1) Zmniejszeniem dochodów o co najmniej 30% lub

2) Zwiększeniem wydatków (w zakresie niepokrytym pomocą publiczną) o co najmniej 30%

w stosunku do pierwszej uchwalonej uchwały budżetowej na 2021 r.

 

Nie wprowadzono zmian i nie planuje wprowadzenia zmian.

 

6. Czy Zamawiający wyraża zgodę do samodzielnego otwierania, zamykania rachunków o charakterze pomocniczym, dodawania i usuwania użytkowników, zamawiania kart oraz wszystkich innych czynności dostępnych, za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej?

W przypadku czynności zleconych Wykonawcy, Wykonawca będzie miał prawo pobrać opłatę zgodnie z aktualną Taryfą Opłat i Prowizji?

 

Tak.

 

7. W związku z zawieszeniem usługi negocjowanych lokat terminowych, czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od zapisów Przedmiotu Zamówienia rozdział III w zakresie: „możliwości inwestowania wolnych środków pieniężnych na lokatach jednodniowych” lub na zawieszenie tej usługi – do momentu jej wprowadzenia przez Wykonawcę.

 

Tak.

 

8. Czy Zamawiający dopuszcza dokonywanie wypłat gotówkowych na rzecz świadczeniobiorców OPS, za pomocą kart płatniczych, w tym kart typu przedpłaconego, bezpłatnie w bankomatach Wykonawcy?

 

Tak.

 

 

Wójt Gminy Walim

Adam Hausman