Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Walim

Kolorowy pasek

Uchwała XLII/XLII/233/06 z dnia 2006-02-23 - XLII/233/2006

XLII/233/2006


UCHWAŁA Nr XLII/233/2006

Rady Gminy w Walimiu

z dnia 23 lutego 2006 r.

w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego
w obrębie wsi Niedświedzica, gmina Walim
.

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z pó?niejszymi zmianami), art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z pó?niejszymi zmianami) oraz w związku z uchwałami
nr XXIV/130/2004 Rady Gminy w Walimiu z dnia 15 września 2004 roku i nr XXVIII/149/2004 Rady Gminy w Walimiu z dnia 25 listopada 2004 roku w sprawie przystąpienia do sporządz
enia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, oraz po stwierdzeniu zgodności ustaleń miejscowego planu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, Rada Gminy w Walimiu uchwala, co następuje:

§ 1

1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego
w obrębie wsi Niedświedzica, gmina Walim.

2. Ustalenia planu zawarte są w tekście niniejszej uchwały oraz na rysunku planu, stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały a przedstawiony na arkuszach: 1A w skali 1 : 1000,
1B w skali 1 : 5000.

 1. Rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu oraz sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zawarte są w załączniku nr 2 do uchwały. Rozstrzygnięcia zawarte w załączniku nr 2 nie są ustaleniami planu.

§ 2

 1. Przeznaczenie terenu.

W obszarze objętym planem obowiązują następujące ustalenia dotyczące projektowanego przeznaczenia terenu, w tym również istniejące przeznaczenie w przypadku gdy ustalenia planu nie wprowadzają zmiany.

 1. MN-tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
 2. MW-tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
 3. MN/U-teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z uzupełniającą funkcją usługową
 4. RM-tereny zabudowy zagrodowej.
 5. RM/MN-teren zabudowy zagrodowej i zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
 6. U-tereny zabudowy usługowej na wydzielonych działkach.
 7. UT-teren usług turystyki i rekreacji.
 8. RU-teren obsługi produkcji rolnej w gospodarstwie hodowlanym.
 9. Ro-tereny ogrodów i sadów.
 10. ZP-tereny zadrzewione (zieleń wysoka) oraz zieleni niskiej.
 11. ZC-tereny cmentarzy.
 12. KD-tereny komunikacji samochodowej:

 • KD-Z-ulice klasy zbiorczej,
 • KD-L-ulice klasy lokalnej,
 • KD-D-ulice klasy dojazdowej,
 • KDW-drogi i ulice wewnętrzne,

 1. R-tereny użytkowane rolniczo, obejmujące grunty rolne wraz z drogami transportu rolnego.
 2. R/UT-tereny rolnicze z możliwością lokalizacji usług o charakterze turystyczno - rekreacyjnym.
 3. ZL-tereny leśne.
 4. WS-tereny wód powierzchniowych.
 5. K-oczyszczalnia ścieków.
 6. KK-tereny kolejowe.
 7. E-teren urządzeń elektroenergetycznych na wydzielonej działce (stacja transformatorowa).
 8. T-tereny urządzeń telekomunikacji.

 1. Zagospodarowanie terenu.

Dla poszczególnych terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi ustala się następujące zagospodarowanie terenu (oznaczenia terenu zgodnie z rysunkiem planu):

1) Arkusz 1A

-

A.1 MN-Teren użytkowany rolniczo. Ustala się przeznaczenie terenu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Obowiązuje określona na rysunku planu nieprzekraczalna linia zabudowy oraz zasada lokalizacji budynków na działce.

-

A.2 RM-Teren zabudowy zagrodowej. Ustala się zagospodarowanie terenu bez zmian.

-

A.3 MN ? Teren użytkowany rolniczo. Ustala się przeznaczenie terenu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Obowiązuje określona na rysunku planu nieprzekraczalna linia zabudowy oraz zasada lokalizacji budynków na działce.

-

A.4 RM-Teren zabudowy zagrodowej. Ustala się zagospodarowanie terenu bez zmian.

-

A.5 Ro-Teren użytkowany rolniczo. Ustala się przeznaczenie terenu pod uprawy ogrodnicze funkcjonalnie powiązane z zabudową mieszkaniową zlokalizowaną na terenie A.6 MN.

-

A.6 MN-Teren użytkowany rolniczo. Ustala się przeznaczenie terenu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Obowiązują określone na rysunku planu: nieprzekraczalna linia zabudowy, zasada podziału terenu na działki oraz zasada lokalizacji budynków na działce.

-

A.7 MN-Teren użytkowany rolniczo. Ustala się przeznaczenie terenu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Obowiązują określone na rysunku planu: nieprzekraczalna linia zabudowy, zasada podziału terenu na działki oraz zasada lokalizacji budynków na działce.

-

A.8 Ro-Teren użytkowany rolniczo. Ustala się przeznaczenie terenu pod uprawy ogrodnicze funkcjonalnie powiązane z zabudową mieszkaniową zlokalizowaną na terenie A.7 MN.

-

A.9 MN-Teren użytkowany rolniczo. Ustala się przeznaczenie terenu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Obowiązują określone na rysunku planu: nieprzekraczalna linia zabudowy, zasada podziału terenu na działki oraz zasada lokalizacji budynków na działce.

-

A.10 RM-Teren zabudowy zagrodowej. Ustala się zagospodarowanie terenu bez zmian. Budynek oznaczony na rysunku planu ujęty w ewidencji zabytków nieruchomych, objęty jest ochroną wraz z terenem posesji, na której jest zlokalizowany.

-

A.11 MN ? Teren w części zabudowany (zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna) w części użytkowany rolniczo. Ustala się przeznaczenie całego terenu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Dla nowej zabudowy obowiązuje ustalona na rysunku planu nieprzekraczalna linia zabudowy oraz zasada lokalizacji budynków na działce.

-

A.12 RM-Zabudowa zagrodowa. Ustala się zagospodarowanie terenu bez zmian z możliwością zabudowy uzupełniającej. Dla nowej zabudowy obowiązuje ustalona na rysunku planu nieprzekraczalna linia zabudowy.

-

A.13 MN-Teren użytkowany rolniczo. Ustala się przeznaczenie terenu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Obowiązuje ustalona na rysunku planu nieprzekraczalna linia zabudowy oraz zasada lokalizacji budynków na działce.

-

A.14 RM-Teren zabudowy zagrodowej. Ustala się zagospodarowanie terenu bez zmian
z możliwością zabudowy uzupełniającej. Dla nowej zabudowy obowiązuje ustalona na rysunku planu nieprzekraczalna linia zabudowy.

-

A.15 R-Teren użytkowany rolniczo. Ustala się zagospodarowanie terenu bez zmian.

-

A.16 MN-Teren w części użytkowany rolniczo w części zabudowany (zabudowa gospodarcza). Ustala się zagospodarowanie terenu bez zmian z możliwością zabudowy uzupełniającej mieszkaniowej jednorodzinnej. Dla nowej zabudowy obowiązuje ustalona na rysunku planu nieprzekraczalna linia zabudowy oraz zasada lokalizacji budynków na działce.

-

A.17 U-Teren zabudowy usługowej. Ustala się zagospodarowanie terenu bez zmian.

-

A.18 RM-Teren zabudowy zagrodowej. Ustala się zagospodarowanie terenu bez zmian. Budynki oznaczone na rysunku planu ujęte w ewidencji zabytków nieruchomych, objęte są ochroną wraz z terenem posesji, na której są zlokalizowane.

-

A.19 E-Urządzenie elektroenergetyczne (stacja transformatorowa). Ustala zagospodarowanie terenu bez zmian.

-

A.20 ZP-Teren zadrzewiony. Ustala się zagospodarowanie terenu bez zmian.

-

A.21 U-Obiekt kultu religijnego (kaplica). Ustala się zagospodarowanie terenu bez zmian.

-

A.22 MN-Teren użytkowany rolniczo. Ustala się przeznaczenie terenu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Obowiązuje ustalona na rysunku planu nieprzekraczalna linia zabudowy.

-

A.23 RM/MN-Teren zabudowy zagrodowej oraz zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Ustala się zagospodarowanie terenu bez zmian z możliwością zabudowy uzupełniającej. Dla nowej zabudowy obowiązuje ustalona na rysunku planu nieprzekraczalna linia zabudowy.

-

A.24 U-Teren zabudowy usługowej. Ustala się zagospodarowanie terenu bez zmian.

-

A.25 RM-Teren zabudowy zagrodowej. Ustala się przeznaczenie terenu pod zabudowę zagrodową. Obowiązuje ustalona na rysunku planu nieprzekraczalna linia zabudowy. Budynek oznaczony na rysunku planu ujęty w ewidencji zabytków nieruchomych, objęty jest ochroną wraz z terenem posesji, na której jest zlokalizowany.

-

A.26 MN-Teren użytkowany rolniczo. Ustala się przeznaczenie terenu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Obowiązuje ustalona na rysunku planu nieprzekraczalna linia zabudowy oraz zasada lokalizacji budynków na działce.

-

A.27 U-Obiekt kultu religijnego (kościół filialny) wraz z cmentarzem wpisanym do ewidencji zabytków. Ustala się zagospodarowanie terenu bez zmian. Kościół wpisany jest do rejestru zabytków dnia 15.12.1964 r. pod nr 1214, objęty jest ochroną wraz z terenem posesji, na której jest zlokalizowany.

-

A.28 MN-Teren częściowo zabudowany (zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna) w części użytkowany rolniczo. Ustala się przeznaczenie całego terenu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Dla nowej zabudowy obowiązuje ustalona na rysunku planu nieprzekraczalna linia zabudowy oraz zasada lokalizacji budynków na działce. Budynek oznaczony na rysunku planu ujęty w ewidencji zabytków nieruchomych, objęty jest ochroną wraz
z terenem posesji, na której jest zlokalizowany.

-

A.29 MN-Teren użytkowany rolniczo. Ustala się przeznaczenie terenu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Obowiązuje ustalona na rysunku planu nieprzekraczalna linia zabudowy oraz zasada lokalizacji budynków na działce.

-

A.30 MN-Teren użytkowany rolniczo. Ustala się przeznaczenie terenu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Obowiązuje ustalona na rysunku planu nieprzekraczalna linia zabudowy oraz zasada lokalizacji budynków na działce.

-

A.31 MN-Teren użytkowany rolniczo. Ustala się przeznaczenie terenu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Obowiązują określone na rysunku planu: nieprzekraczalna linia zabudowy, zasada podziału terenu na działki oraz zasada lokalizacji budynków na działce.

-

A.32 MN-Teren w części użytkowany rolniczo w części zabudowany (zabudowa gospodarcza). Ustala się przeznaczenie całego terenu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Dla nowej zabudowy obowiązują ustalone na rysunku planu: nieprzekraczalna linia zabudowy, zasada podziału terenu na działki oraz zasada lokalizacji nowych budynków na działce. Możliwa adaptacja budynku gospodarczego na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

-

A.33 Ro-Teren użytkowany rolniczo. Ustala się przeznaczenie terenu pod uprawy ogrodnicze funkcjonalnie powiązane z zabudową mieszkaniową zlokalizowaną na terenie A.32 MN.

-

A.34 RM-Teren zabudowy zagrodowej. Ustala się zagospodarowanie terenu bez zmian.

-

A.35 MN-Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Ustala się zagospodarowanie terenu bez zmian z możliwością zabudowy uzupełniającej. Dla nowej zabudowy obowiązuje ustalona na rysunku planu nieprzekraczalna linia zabudowy oraz zasada lokalizacji budynków na działce.

-

A.36 RM-Teren zabudowy zagrodowej. Ustala się zagospodarowanie terenu bez zmian.

-

A.37 R ? Teren użytkowany rolniczo. Ustala się zagospodarowanie terenu bez zmian.

-

A.38 RM-Teren zabudowy zagrodowej. Ustala się zagospodarowanie terenu bez zmian.

-

A.39 MN-Teren niezagospodarowany. Ustala się przeznaczenie terenu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Obowiązuje ustalona na rysunku planu nieprzekraczalna linia zabudowy oraz zasada lokalizacji budynków na działce.

-

A.40 MN - Teren w części zabudowany (zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna) w części niezagospodarowany. Ustala się przeznaczenie całego terenu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Dla nowej zabudowy obowiązują ustalone na rysunku planu: nieprzekraczalna linia zabudowy oraz zasada lokalizacji budynków na działce.

-

A.41 MN-Teren użytkowany rolniczo. Ustala się przeznaczenie terenu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Obowiązują określone na rysunku planu: nieprzekraczalna linia zabudowy, zasada lokalizacji budynków na działce oraz zasada podziału terenu na działki.

-

A.42 RM - Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Ustala się zagospodarowanie terenu bez zmian. Budynek oznaczony na rysunku planu ujęty w ewidencji zabytków nieruchomych, objęty jest ochroną wraz z terenem posesji, na której jest zlokalizowany.

-

A.43 MN-Teren użytkowany rolniczo. Ustala się przeznaczenie terenu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Nieprzekraczalną linię zabudowy ustala się w odległości
3,0 m od granicy istniejącego potoku.

-

A.44 RM-Teren zabudowy zagrodowej. Ustala się zagospodarowanie terenu bez zmian. Budynek oznaczony na rysunku planu ujęty w ewidencji zabytków nieruchomych, objęty jest ochroną wraz z terenem posesji, na której jest zlokalizowany.

-

A.45 MN-Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Ustala się zagospodarowanie terenu bez zmian. Budynek oznaczony na rysunku planu ujęty w ewidencji zabytków nieruchomych, objęty jest ochroną wraz z terenem posesji, na której jest zlokalizowany.

-

A.46 WS-Teren wód powierzchniowych. Ustala się zagospodarowanie terenu bez zmian.

-

A.47 ZP-Teren zadrzewiony. Ustala się zagospodarowanie terenu bez zmian.

-

A.48 MN-Teren w części zabudowany (zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna) w części niezagospodarowany. Ustala się przeznaczenie całego terenu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Obowiązuje ustalona na rysunku planu nieprzekraczalna linia zabudowy oraz zasada lokalizacji budynków na działce.

-

A.49 RM-Teren zabudowy zagrodowej. Ustala się zagospodarowanie terenu bez zmian. Budynek oznaczony na rysunku planu ujęty w ewidencji zabytków nieruchomych, objęty jest ochroną wraz z terenem posesji, na której jest zlokalizowany.

-

A.50 MN-Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Ustala się zagospodarowanie terenu bez zmian.

-

A.51 WS-Teren wód powierzchniowych. Ustala się zagospodarowanie terenu bez zmian.

-

A.52 ZP-Teren zadrzewiony. Ustala się zagospodarowanie terenu bez zmian.

-

A.53 MN-Teren w części użytkowany rolniczo w części zabudowany (zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna). Ustala się przeznaczenie całego terenu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Dla nowej zabudowy obowiązują ustalone na rysunku planu: nieprzekraczalna linia zabudowy oraz zasada lokalizacji budynków na działce.

-

A.54 R-Teren użytkowany rolniczo. Ustala się zagospodarowanie terenu bez zmian.

-

A.55 MN-Teren w części użytkowany rolniczo w części niezagospodarowany. Ustala się przeznaczenie całego terenu pod zabudowę mieszkaniowa jednorodzinną. Obowiązują określone na rysunku planu: nieprzekraczalna linia zabudowy oraz zasada lokalizacji budynków na działce.

-

A.56 RM-Teren zabudowy zagrodowej. Ustala się zagospodarowanie terenu bez zmian.

-

A.57 UT - Teren użytkowany rolniczo. Ustala się przeznaczenie terenu na cele turystyczno-rekreacyjne.

-

A.58 WS-Teren wód powierzchniowych. Ustala się zagospodarowanie terenu bez zmian.

-

A.59 ZP-Teren zadrzewiony. Ustala się zagospodarowanie terenu bez zmian.

-

A.60 MN-Teren w części użytkowany rolniczo w części niezagospodarowany. Ustala się przeznaczenie całego terenu pod zabudowę mieszkaniowa jednorodzinną. Obowiązuje ustalona na rysunku planu nieprzekraczalna linia zabudowy oraz zasada lokalizacji budynków na działce.

-

A.61 MN-Teren w części użytkowany rolniczo w części niezagospodarowany. Ustala się przeznaczenie całego terenu pod zabudowę mieszkaniowa jednorodzinną. Obowiązuje ustalona na rysunku planu nieprzekraczalna linia zabudowy oraz zasada lokalizacji budynków na działce.

-

A.62 MN-Teren użytkowany rolniczo. Ustala się przeznaczenie terenu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Obowiązuje ustalona na rysunku planu nieprzekraczalna linia zabudowy oraz zasada lokalizacji budynków na działce.

-

A.63 ZP-Teren zieleni niskiej. Ustala się zagospodarowanie terenu bez zmian.

-

A.64 WS-Teren wód powierzchniowych. Ustala się zagospodarowanie terenu bez zmian.

-

A.65 MN-Teren w części użytkowany rolniczo w części zabudowany (zabudowa gospodarcza). Ustala się przeznaczenie całego terenu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Dla nowej zabudowy obowiązują ustalone na rysunku planu: nieprzekraczalna linia zabudowy oraz zasada lokalizacji budynków na działce.

-

A.66 MW-Teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Ustala się zagospodarowanie terenu bez zmian.

-

A.67 MN-Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Ustala się zagospodarowanie terenu bez zmian z możliwością zabudowy uzupełniającej. Dla nowej zabudowy obowiązuje ustalona na rysunku planu nieprzekraczalna linia zabudowy oraz zasada lokalizacji budynków na działce.

-

A.68 WS-Teren wód powierzchniowych. Ustala się zagospodarowanie terenu bez zmian.

-

A.69 ZP-Teren zadrzewiony. Ustala się zagospodarowanie terenu bez zmian.

-

A.70 WS-Teren wód powierzchniowych. Ustala się zagospodarowanie terenu bez zmian.

-

A.71 R-Teren użytkowany rolniczo. Ustala się zagospodarowanie terenu bez zmian. Teren znajduje się w strefie ochronnej cmentarza istniejącego i projektowanego.

-

A.72 ZC-Teren istniejącego cmentarza. Ustala się zagospodarowanie terenu bez zmian. Cmentarz wpisany jest do ewidencji zabytków i objęty ochroną.

-

A.73 ZC-Teren użytkowany rolniczo. Ustala się przeznaczenie terenu pod powiększenie cmentarza.

-

A.74 MN-Teren użytkowany rolniczo. Ustala się przeznaczenie terenu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Obowiązuje ustalona na rysunku planu nieprzekraczalna linia zabudowy oraz zasada lokalizacji budynków na działce.

-

A.75 WS-Teren wód powierzchniowych. Ustala się zagospodarowanie terenu bez zmian.

-

A.76 WS-Teren wód powierzchniowych. Ustala się zagospodarowanie terenu bez zmian.

-

A.77 ZP-Teren zadrzewiony. Ustala się zagospodarowanie terenu bez zmian.

-

A.78 MW-Teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Ustala się zagospodarowanie terenu bez zmian.

-

A.79 MN-Teren w części użytkowany rolniczo w części zabudowany (zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna). Ustala się przeznaczenie całego terenu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Dla nowej zabudowy obowiązują ustalone na rysunku planu: nieprzekraczalna linia zabudowy, zasada lokalizacji budynków na działce oraz zasada podziału terenu na działki.

-

A.80 MN/U-Zabudowa gospodarcza w trakcie przebudowy na cele mieszkaniowo-usługowe. Ustala się przeznaczenie terenu pod zabudowę mieszkaniowo-usługową. Obowiązuje ustalona na rysunku planu nieprzekraczalna linia zabudowy.

-

A.81 MN-Teren użytkowany rolniczo. Ustala się przeznaczenie terenu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i zabudowę usługową. Obowiązuje ustalona na rysunku planu nieprzekraczalna linia zabudowy oraz zasada lokalizacji budynków mieszkalnych na działce.

 

 

2) Arkusz 1B

-

B.1 T-Teren urządzeń telekomunikacji. Ustala się zagospodarowanie terenu bez zmian.

-

B.2 R ? Teren użytkowany rolniczo. Ustala się zagospodarowanie terenu bez zmian.

-

B.3 ZL ? Teren w części użytkowany rolniczo (łąki i pastwiska) w części zalesiony. Ustala się przeznaczenie całego terenu pod zalesienie.

-

B.4 T ? Teren urządzeń telekomunikacji. Ustala się zagospodarowanie terenu bez zmian.

-

B.5 ZL ? Teren w części użytkowany rolniczo (łąki i pastwiska) w części zalesiony. Ustala się przeznaczenie całego terenu pod zalesienie.

-

B.6 R ? Teren użytkowany rolniczo. Ustala się zagospodarowanie terenu bez zmian.

-

B.7 ZL ? Teren w części użytkowany rolniczo (łąki i pastwiska) w części zalesiony. Ustala się przeznaczenie całego terenu pod zalesienie.

-

B.8 ZL-Teren w części użytkowany rolniczo (łąki i pastwiska) w części zalesiony. Ustala się przeznaczenie całego terenu pod zalesienie.

-

B.9 ZL-Teren w części użytkowany rolniczo (łąki i pastwiska) w części zalesiony. Ustala się przeznaczenie całego terenu pod zalesienie.

-

B.10 ZL - Teren zalesiony. Ustala się zagospodarowanie terenu bez zmian.

-

B.11 RU ? Teren użytkowany rolniczo z funkcją mieszkaniową. Ustala się przeznaczenie terenu pod urządzenia obsługi produkcji rolnej.

-

B.12 ZL - Teren zalesiony. Ustala się użytkowanie bez zmian.

-

B.13 ZL - Teren w części użytkowany rolniczo (łąki i pastwiska) w części zalesiony. Ustala się przeznaczenie całego terenu pod zalesienie.

-

B.14 ZL - Teren w części użytkowany rolniczo (łąki i pastwiska) w części zalesiony. Ustala się przeznaczenie całego terenu pod zalesienie.

-

B.15 R-Teren użytkowany rolniczo. Ustala się zagospodarowanie terenu bez zmian.

-

B.16 ZL - Teren zalesiony. Ustala się zagospodarowanie terenu zmian.

-

B.17 ZL - Teren zalesiony. Ustala się zagospodarowanie terenu zmian.

-

B.18 R-Teren użytkowany rolniczo. Ustala się zagospodarowanie terenu bez zmian.

-

B.19 MN-Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Ustala się zagospodarowanie terenu bez zmian.

-

B.20 ZL - Teren zalesiony. Ustala się zagospodarowanie terenu bez zmian.

-

B.21 ZL - Teren zalesiony. Ustala się zagospodarowanie terenu bez zmian.

-

B.22 ZL - Teren zalesiony. Ustala się zagospodarowanie terenu bez zmian.

-

B.23 ZL - Teren w części użytkowany rolniczo (łąki i pastwiska) w części zalesiony. Ustala się przeznaczenie całego terenu pod zalesienie.

-

B.24 ZL - Teren w części użytkowany rolniczo (łąki i pastwiska) w części zalesiony. Ustala się przeznaczenie całego terenu pod zalesienie.

-

B.25 ZL - Teren zalesiony. Ustala się zagospodarowanie terenu bez zmian.

-

B.26 ZL - Teren w części użytkowany rolniczo (łąki i pastwiska) w części zalesiony. Ustala się przeznaczenie całego terenu pod zalesienie.

-

B.26.1 R-Teren użytkowany rolniczo. Ustala się zagospodarowanie terenu bez zmian.

-

B.27 R-Teren użytkowany rolniczo. Ustala się zagospodarowanie terenu bez zmian.

-

B.28 R-Teren użytkowany rolniczo. Ustala się zagospodarowanie terenu bez zmian.

-

B.29 K - Teren niezagospodarowany. Ustala się przeznaczenie terenu pod urządzenia kanalizacji sanitarnej (przepompownia-oczyszczalnia).

-

B.30 ZL - Teren w części użytkowany rolniczo (łąki i pastwiska) w części zalesiony. Ustala się przeznaczenie całego terenu pod zalesienie.

-

B.31 R-Teren użytkowany rolniczo. Ustala się zagospodarowanie terenu bez zmian.

-

B.32 R-Teren użytkowany rolniczo. Ustala się zagospodarowanie terenu bez zmian.

-

B.33 ZL - Teren w części użytkowany rolniczo (łąki i pastwiska) w części zalesiony. Ustala się przeznaczenie całego terenu pod zalesienie.

-

B.34 WS - Teren wód powierzchniowych (rz. Bystrzyca). Ustala się zagospodarowanie terenu bez zmian.

-

B.35 R/UT? Teren użytkowany rolniczo. Ustala się zagospodarowanie terenu bez zmian
z możliwością lokalizacji usług o charakterze turystyczno-rekreacyjnym.

-

B.36 R/UT? Teren użytkowany rolniczo. Ustala się zagospodarowanie terenu bez zmian
z możliwością lokalizacji usług o charakterze turystyczno-rekreacyjnym.

-

B.37 MN-Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Ustala się zagospodarowanie terenu bez zmian.

-

B.38 MN-Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz użytkowany rolniczo. Ustala się przeznaczenie terenu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

-

B.39 R/UT? Teren użytkowany rolniczo. Ustala się zagospodarowanie terenu bez zmian
z możliwością lokalizacji usług o charakterze turystyczno-rekreacyjnym.

-

B.40 MN-Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz użytkowany rolniczo. Ustala się przeznaczenie terenu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

-

B.41 R/UT? Teren użytkowany rolniczo. Ustala się zagospodarowanie terenu bez zmian
z możliwością lokalizacji usług o charakterze turystyczno-rekreacyjnym.

3. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego.

1) Ustalenia z zakresu ochrony i kształtowania ładu przestrzennego formułowane są
w odniesieniu do następujących terenów:

 1. historycznie ukształtowanej zabudowy wiejskiej,
 2. projektowanej zabudowy mieszkaniowej,
 3. komunikacji,
 4. terenów zielonych i rekreacyjnych.

 1. Dla obszaru obejmującego historycznie ukształtowaną zabudowę mieszkaniową, zagrodową i usługową ustala się rehabilitację zabudowy.
 2. Możliwa jest realizacja zabudowy uzupełniającej, przy realizacji nowej zabudowy obowiązuje nawiązanie do istniejącej linii zabudowy, wysokości zabudowy sąsiedniej, rodzaju i nachylenia połaci dachowych oraz ich pokrycia, a także zagospodarowania działek sąsiednich, faktury i kolorystyki elewacji oraz ogrodzenia frontów działek.

  W trakcie prac modernizacyjnych możliwa jest zmiana formy dachów z zachowaniem następujących wymogów: stosowanie dachów o stromych połaciach, minimalne nachylenie połaci dachów powinno wynosić 40˚, zalecane pokrycie dachu ceramiczne, niedopuszczalne jest stosowanie dachów o połaciach mijających się na wysokości kalenicy.

  Zakazuje się stosowania jako materiałów wykończeniowych plastikowych listew elewacyjnych typu "siding", blachy falistej i trapezowej.

 3. Dla projektowanej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej ustala się następujące warunki:

 1. obowiązują ustalone na rysunku planu linie zabudowy,
 2. wysokość zabudowy ustala się do dwóch kondygnacji łącznie z poddaszem mieszkalnym,
 3. możliwe jest podpiwniczenie budynków mieszkalnych pod warunkiem, że poziom posadowienia parteru nie będzie wyższy niż 0,5 m ponad średni poziom terenu,
 4. projekty zagospodarowania działek muszą uwzględniać relacje z zabudową i urzą-dzeniem działek sąsiednich a w szczególności: charakterem zabudowy i kolorystyką elewacji a także ogrodzeniem frontu działek,
 5. ustala się stosowanie dachów o stromych połaciach, nachylenie połaci dachowych
  w granicach 30˚ - 45˚, zalecane pokrycie dachu ceramiczne, niedopuszczalne jest stosowanie dachów o połaciach mijających się na wysokości kalenicy.

 1. Ustala się zachowanie istniejącego układu przestrzennego dróg i ulic oraz placów ze względu na jego historyczny charakter.
 2. Ustala się zachowanie starodrzewu towarzyszącego zabudowie, a także zwartych zadrzewień, jako zielni spełniającej funkcję ochrony akustycznej, optycznej oraz chroniącej przed negatywnym wpływem projektowanego zainwestowania na tereny sąsiednie.

4. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego.

1) Ochronie podlegają:

 1. zasoby środowiska takie jak: powietrze atmosferyczne, wody powierzchniowe i podziemne, powierzchnia ziemi, klimat akustyczny,
 2. zasoby przyrody ożywionej w szczególności istniejący starodrzew, w tym również wzdłuż ciągów komunikacyjnych, z wyjątkiem miejsc związanych z modernizacją
  i rozbudową układu komunikacyjnego, ewentualną likwidację należy ograniczyć do minimum; szczególnej ochronie podlegają drzewa pomnikowe,

 1. Obowiązuje stosowanie dla celów grzewczych i technologicznych urządzeń przyjaznych dla środowiska.
 2. Uciążliwości wynikające z prowadzonej działalności gospodarczej nie mogą wykraczać poza granice terenu, do którego inwestor posiada tytuł prawny.
 3. Usuwanie odpadów komunalnych odbywać się będzie w systemie gospodarki komunalnej.
 4. Gospodarkę odpadami wytworzonymi w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej należy rozwiązać zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami szczególnymi.
 5. Nawierzchnie dojazdów i miejsc parkingowych należy zabezpieczyć przed przenikaniem do gruntu i wód powierzchniowych zanieczyszczeń ropopochodnych i innych
  substancji chemicznych.

5. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej.

 1. Celem ochrony dziedzictwa kulturowego ustala się ochronę następujących obiektów:

 1. wpisanych do rejestru zabytków:

 • kościół parafialny p.w. św. Rodzinny - wpisany do rejestru zabytków dnia 15.12.1964 r. pod nr 1214,

W obiektach zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków należy zachować bryłę obiektu, formę dachu, wielkość otworów okiennych i drzwiowych, tradycyjną stolarkę (drewnianą) oraz zachować pierwotny historyczny wystrój elewacji.

Prowadzenie prac budowlanych, prac konserwatorskich i restauratorskich, a także wykonanie robót budowlanych w otoczeniu budynku wymaga zgody Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Zgody Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków wymagają również: zmiana przeznaczenia obiektów; umieszczane na obiekcie urządzeń technicznych, tablic i reklam; a także podejmowanie innych działań, które mogłyby prowadzić do naruszenia substancji lub zmiany wyglądu zabytkowego obiektu.

b) wpisanych do ewidencji zabytków nieruchomych o lokalnych walorach historycznych, kulturowych i krajobrazowych. Dopuszcza się zmianę w zagospodarowaniu terenu łącznie z rozbiórką obiektów gdy jest to uzasadnione wymogami technicznymi lub planistycznymi, w tym przypadku inwestor jest zobowiązany do przekazania Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków dokumentacji obiektu.

Obiektami wpisanymi do ewidencji zabytków nieruchomych są:

 • cmentarz przykościelny przy ul. Głównej,
 • cmentarz parafialny,
 • szkoła, ob. dom mieszkalny,
 • dom mieszkalny nr 6,
 • dom mieszkalno-gospodarczy nr 24,
 • dom mieszkalny nr 24a,
 • dom mieszkalny nr 25,
 • stajnia w zespole nr 25,
 • dom mieszkalny nr 27,
 • obora w zespole nr 27,
 • dom mieszkalny nr 28,
 • stajnia w zespole nr 28,
 • dom mieszkalny nr 33,
 • dom mieszkalno-gospodarczy nr 44.

6. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych.

 1. W obszarze objętym planem terenami przeznaczonymi do realizacji celów publicznych są: tereny dróg publicznych wraz z urządzeniami pomocniczymi, takimi jak: elementy
  i urządzenia komunikacji zbiorowej, chodniki, itp., tereny ogólnodostępnej zieleni urządzonej służące powszechnemu wypoczynkowi i rekreacji, obiekty i miejsca związane
  z prowadzeniem działalności usługowej.
 2. Przestrzeń publiczną związaną z komunikacją należy wyposażyć w obiekty i urządzenia związane z obsługą komunikacji zbiorowej oraz zieleń towarzyszącą, tereny ogólnodostępnej zieleni urządzonej w obiekty małej architektury, urządzenia służące rekreacji
  i wypoczynkowi. Niedopuszczalne jest sytuowanie w przestrzeni publicznej ulic i terenów zielonych takich elementów zagospodarowania, które swą wielkością, formą lub kolorystyką powodują dysonans z otoczeniem.
 3. Lokalizacja obiektów na obszarach przestrzeni publicznej, jaką tworzą skrzyżowania ulic powinna być poprzedzona szczegółowym opracowaniem gwarantującym spójność przestrzenno-wizualną tego układu oraz bezpieczeństwo ruchu.

 4. Na obszarze zabudowy mieszkaniowej i na terenach komunikacji obsługującej zabudowę mieszkaniową wyklucza się lokalizację urządzeń reklamowych wolnostojących, zarówno na terenie działek jak i w przyległym pasie drogowym.
 5. Wprowadzanie elementów reklamowych na obiektach budowlanych i ogrodzeniach związanych z terenami zabudowy usługowej możliwe jest pod warunkiem utrzymania ich
  w harmonii z otoczeniem, niekolizyjności z układem komunikacyjnym oraz dos
  tosowania ich powierzchni i kolorystyki do miejsca usytuowania.

 1. Parametry i wska?niki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu.

 1. Ustalenia planu regulują: usytuowanie budynku na działce, wysokość zabudowy, geometrię i sposób pokrycia dachów, minimalną powierzchnię części działki przeznaczonej pod zagospodarowanie biologicznie czynne.
 2. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami MN, RM, U obowiązują następujące ustalenia:

 1. dla zabudowy mieszkaniowej obowiązuje nieprzekraczalna linia zabudowy jak na rysunku planu, natomiast dla zabudowy towarzyszącej jest to linia nieprzekraczalna,
 2. powierzchnia całkowita zabudowy jednorodzinnej, na nowo udostępnionych terenach nie może przekraczać 40% powierzchni całkowitej działki budowlanej,
 3. w zagospodarowaniu działek przeznaczonych pod projektowaną zabudowę mieszkaniową jednorodzinną minimum 30% ich powierzchni należy przeznaczyć pod zagospodarowanie biologicznie czynne (zieleń przydomowa, zadrzewienia, uprawy ogrodnicze),
 4. w zabudowie jednorodzinnej na jednej działce możliwa jest lokalizacja jednego budynku mieszkalnego, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych; na terenie działki przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną możliwa jest lokalizacja obiektów gospodarczych związanych funkcjonalnie
  z przeznaczeniem terenu (np. garaż), a także obiektów małej arch
  itektury,
 5. na terenie zabudowy jednorodzinnej oraz zagrodowej istniejącej i projektowanej należy przewidzieć min. 2 miejsca postojowe stałe wliczając w to miejsca garażowe,
 6. w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej mogą być realizowane usługi jako wbudowane, nieprzekraczające 30% powierzchni całkowitej budynku, a także w wolnostojących obiektach lokalizowanych na działce z zachowaniem warunków wynikających
  z rysunku planu oraz warunków technicznych,
 7. na działkach usługowych liczba miejsc postojowych warunkowana będzie rodzajem usługi i powinna być określana indywidualnie,
 1. Dla zabudowy usługowej ustala się ponadto następujące warunki:
 1. powierzchnia sprzedaży w obiektach handlowych nie może przekraczać 400 m2,
 2. uciążliwość związana z prowadzoną działalnością usługową nie może przekraczać granicy trenu dla którego użytkownik posiada tytuł prawny a w przypadku usług wbudowanych nie może wykraczać poza granice lokalu usługowego.

 1. Dla zabudowy zagrodowej (oznaczonej na rysunku planu symbolem RM i RM/MN) ustala się możliwość adaptacji istniejących obiektów gospodarczych na cele nieuciążliwej działalności produkcyjno-usługowej.

 1. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie.
 2. Ochronie przed zainwestowaniem podlegają istniejące tereny przeznaczone pod: użytkowanie rolnicze, tereny leśne, strefy ochronnych linii energetycznych, tereny zieleni urządzonej tj. zieleni parkowej i zieleni kształtowanej oraz tereny narażone na możliwość zalania wodami powodziowymi w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki Bystrzycy

 3. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem.

 1. Na terenie istniejącej zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej istnieje możliwość wtórnego podziału terenu na działki budowlane, określona na rysunku planu.
 2. Dla projektowanej zabudowy mieszkaniowej ustala się podział terenu na działki
  budowlane. Zasada podziału ma charakter orientacyjny, dopuszcza się jej korekty.
 3. Dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej możliwa jest modyfikacja zasady
  podziału przy zachowaniu następujących kryteriów: zapewniony zostanie bezpośredni dostęp do drogi, minimalna powierzchnia działki budowlanej powstałej w wyniku wtórnego podziału nieruchomości nie może być mniejsza niż 800 m2, szerokość frontu działki przylegającej do drogi publicznej nie może być mniejsza niż 18,0 m.
 4. Dla zabudowy usługowej wielkość i forma działki winny wynikać z potrzeb inwestora.

 1. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu.

 1. Ustala się następujące ograniczenia w użytkowaniu terenów:

 1. dla terenów zieleni (ZP) obowiązuje zakaz lokalizacji obiektów budowlanych z wyjątkiem: obiektów i urządzeń służących rekreacji i wypoczynkowi, ochronie środowiska, elementów małej architektury, sieci i urządzeń infrastruktury technicznej.
 2. dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej ustala się zakaz lokalizacji obiektów uciążliwych.

 1. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej.

W granicach obszaru objętego planem przewiduje się modernizację istniejących jak
i realizację nowych elementów komunikacji i infrastruktury technicznej.

 1. Modernizacji podlega istniejący układ komunikacyjny wraz z uzbrojeniem podziemnym zlokalizowanym w liniach rozgraniczających ulic.
 2. Ustalenia dotyczące projektowanego układu komunikacyjnego:

 1. ustala się kompleksowe projektowanie i realizację ulic wraz z uzbrojeniem
  podziemnym,
 2. obsługę komunikacyjną obszaru ustala się drogami publicznymi:
 • ulicą klasy zbiorczej KD-Z1/2 o szerokości w liniach rozgraniczających od 10,0 m do 15,0 m; minimalna szerokość jezdni 6,0 m, chodnik od strony zabudowy,
 • ulicami klasy lokalnej KD-L 1/2, o szerokości, w liniach rozgraniczających od
  7,0 m do 10,0 m; minimalna szerokość jezdni 5,0 m, od strony zabudowy,
 • ulicami klasy dojazdowej KD-D 1/2 o następujących parametrach: szerokość w liniach rozgraniczających od 6,0 m do 8,0 m: minimalna szerokość jezdni 5,0 m, obowiązuje chodnik od strony zabudowy.

 1. drogami wewnętrznymi (KDW), szerokość w liniach rozgraniczających od 5,0 do
  10,0 m zgodnie z rysunkiem planu,
 2. w liniach rozgraniczających drogi publicznej klasy zbiorczej (KD-Z) oraz klasy lokal-nej (KD-L) dopuszcza się realizację elementów i urządzeń związanych z obsługą komunikacji zbiorowej,
 3. obowiązuje ograniczenie lokalizacji stałych miejsc postojowych w obszarze dróg publicznych,
 4. w zagospodarowaniu działek budowlanych należy zapewnić odpowiednią liczbę miejsc parkingowych dla samochodów użytkowników stałych i przebywających czasowo,
  w tym również miejsca postojowe dla samochodów, z których korzystają osoby niepełnosprawne, stosownie do potrzeb wynikających z przeznaczenia terenu,
 5. na terenach zabudowy usługowej należy wykonać część miejsc postojowych jako ogólnodostępne.

 1. ścieżki rowerowe-ustala się przebieg ścieżek rowerowych w liniach rozgraniczających ulic zbiorczych KD-Z i lokalnych KD-L. Szczegółowy przebieg winien być ustalany dla każdej trasy indywidualnie uwzględniając warunki lokalne.
 2. Ustalenia dotyczące infrastruktury technicznej:

 1. ustala się modernizację i rozbudowę infrastruktury technicznej w zakresie:

 • budowy systemu kanalizacji sanitarnej zakończonej oczyszczalnią ścieków,
 • modernizacji i rozbudowy systemu wodociągowego,
 • modernizacji i rozbudowy urządzeń elektroenergetycznych,
 • modernizacji istniejącego systemu komunikacyjnego, rozbudowy systemu komunikacji związanej z obsługą projektowanej zabudowy,
 • wprowadzenia no?ników energii przyjaznych dla środowiska,

 1. zaleca się aby sieci i urządzenia infrastruktury technicznej były lokalizowane w liniach rozgraniczających dróg na warunkach określonych w przepisach szczególnych i w porozumieniu z zarządcą dróg. W przypadku kolizji z projektowanym zagospodarowaniem terenu dopuszcza się zmianę przebiegu tych sieci na warunkach określonych przez właściwych zarządców.

 1. Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej:

 1. zaopatrzenie w wodę z istniejącej sieci wodociągowej, po jej rozbudowie w uzgodnieniu i na warunkach określonych przez zarządcę sieci, przy rozbudowie sieci należy uwzględnić wymagania przeciwpożarowe,
 2. odprowadzanie ścieków sanitarnych do systemu projektowanej kanalizacji zakończonej oczyszczalnią ścieków, w okresie przejściowym możliwe są rozwiązania lokalne. Zakazuje się odprowadzania ścieków do gruntu oraz wód powierzchniowych,
 3. odprowadzanie wód opadowych, po wstępnym oczyszczeniu, do istniejących cieków
  na warunkach określonych przez ich zarządcę,
 4. zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejącej sieci. Wymagana jest modernizacja
  i rozbudowa istniejącej infrastruktury elektroenergetycznej,

§ 3

Do czasu zmiany sposobu zagospodarowania terenów, o których mowa w § 2, tereny pozostają w dotychczasowym użytkowaniu.

§ 4

Ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości z tytułu uchwalenia planu, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości: 0 % - dla terenów projektowanej zabudowy pozostających we władaniu Gminy Walim, 30 % - dla terenów pozostałych.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Walim.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa DolnoŚląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Rudnicki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie

do uchwały Nr XLII/233/2006 Rady Gminy w Walimiu z dnia 23 lutego 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego
w obrębie wsi Niedświedzica.

 

Rada Gminy w Walimiu uchwałami: nr XXIV/130/2004 z dnia 15 września 2004 roku
i nr XXVII/149/2004 z dnia 25 listopada 2004 roku zobowiązała Wójta Gminy Walim do sporządzenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Niedświedzica, gmina Walim.

Projekt planu opracowany został zgodnie z wymogami sztuki urbanistycznej oraz obowiązującymi przepisami prawa, jak również uzyskał pozytywne opinie i uzgodnienia przewidziane ustawą o zagospodarowaniu przestrzennym. Ponadto jest zgodny ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Walim zatwierdzonego uchwałą nr VI/18/98 Rady Gminy w Walimiu z dnia 30 grudnia 1998 r

Był również wyłożony do publicznego wglądu na okresie od 1 grudnia 2005 r. do 22 grudnia 2005 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Walimiu, ul. Boczna 9.

Dyskusja publiczna odbyła się dnia 15 grudnia 2005 r. Natomiast uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na piśmie do Wójta Gminy Walim można było składać do 5 stycznia 2006 r.

Do projektu planu nie wniesiono uwag w okresie przewidzianym na ich składanie jak również w trakcie dyskusji publicznej

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2 do uchwały nr XLII/233/2006 Rady Gminy w Walimiu z dnia 23 lutego 2006 r.

zawierający informacje o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Niedświedzica oraz
o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania.

 

 1. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu.
 2. Do projektu planu nie wniesiono uwag w okresie przewidzianym na ich składanie jak również w trakcie dyskusji publicznej.

   

 3. Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, należących do zadań własnych gminy oraz zasady ich finansowania.

Na potrzeby miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wykonano prognozę skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego obszaru położonego w obrębie wsi Niedświedzica, gmina Walim zawierającą:

 • analizę ustaleń projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
 • bilans terenu objętego planem,
 • analizę rynku nieruchomości.

Wynikiem prognozy są ekonomiczne skutki realizacji planu, przedstawione w syntezie wydatków i wpływów.

Synteza wydatków i wpływów:

 1. Zestawienie zbiorcze wydatków i efektów w układzie docelowym.

Zestawienie poniższe stanowi bilans wydatków i efektów wynikających z realizacji ustaleń przestrzennych zawartych w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Wyliczony podatek od nieruchomości określony został dla przypadku ?końcowego? całkowitego wykorzystania terenów przeznaczonych do zainwestowania.

L.p.

Opis nakładów (wydatków)

i efektów(wpływów

WYDATKI

WPŁYWY

1

2

3

4

1

Dokumentacja urbanistyczna wraz z wymaganymi materiałami planistycznymi

45.000

 

2

Podziały geodezyjne

25.000

 

3

Prawna regulacja gruntu (wykup)

12.125

 

4

Dochody ze sprzedaży gruntów gminnych

 

329.335

5

Renta planistyczna

160.320

6

Podatek od nieruchomości

 

23.960

Ogółem:

82.125

513.615

Z przeprowadzonej analizy wynika, że ustalenia realizacyjne projektu planu są dla budżetu gminy korzystne.

Dla realizacji podstawowych ustaleń planu nakłady wynoszą 82.125 PLN, natomiast wpływy do budżetu gminy 513.615 PLN. Nakłady nie uwzględniają kosztów budowy sieci kanalizacyjnej i urządzeń kanalizacji sanitarnej. Wynika to przede wszystkim z wyeliminowania kosztów związanych z budową nowej infrastruktury technicznej dla nowo wyznaczonych terenów pod budownictwo.

Dotychczasowe użytkowanie terenów już zainwestowanych (zabudowanych budownictwem mieszkaniowym jednorodzinnym) jest utrzymane, ich przeznaczenie w projekcie planu nie ulega zmianie. Natomiast projekt planu zakłada możliwość uzupełnienia zabudową na tych terenach, przez wyznaczenie nowych działek. Nowe tereny przeznaczone projektem planu pod zabudowę to w całości tereny dla budownictwa mieszkaniowego w formie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Z bardzo małymi wyjątkami są to tereny będące we władaniu osób fizycznych. Stad tez nie zachodzą okoliczności uzbrajania tych terenów (wyposażania
w infrastrukturę techniczną) przez gminę. Obowiązek ten ciąży na właścicielach tych terenów lub przyszłych inwestorach. W stanie obecnym są one dostępne pod katem powiązania z siecią drogową wsi, dostępne do wodociągu wiejskiego i energii elektrycznej. Określone w planie nowe drogi dojazdowe (KDW) stanowią elementy wewnętrznego uzbrojenia komunikacyjnego tych terenów.

 

 

 

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Renata
Data wprowadzenia:2006-02-23 12:02:50
Opublikował:Renata
Data publikacji:2006-02-23 00:00:00
Ostatnia zmiana:2011-05-07 19:25:31
Ilość wyświetleń:1378
Gmina Walim
Boczna 9, 58-320 Walim

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij