Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Walim

Kolorowy pasek

Uchwała XLIII/XLIII/234/06 z dnia 2006-02-23 - XLIII/234/2006

XLIII/234/2006


 

 

UCHWAŁA Nr XLIII/234/2006

Rady Gminy w Walimiu

z dnia 23 lutego 2006 r.

 

w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Walim, gm. Walim (zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Walim zatwierdzonego uchwałą nr XXXVII/202/2001 Rady Gminy w Walimiu z dnia 31 października 2001r.).

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z pó?niejszymi zmianami) oraz art.14 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 roku Nr 80, poz. 717 z pó?niejszymi zmianami), Rada Gminy
w Walimiu uchwala co następuje:

 

§ 1

W oparciu o analizy przeprowadzone na podstawie art.14 ust.5 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym, przystąpić do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Walim, gm. Walim,
z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową, urządzenia komunikacyjne i urządzenia p-poż

 

§ 2

Integralną częścią niniejszej uchwały jest załącznik graficzny nr 1 sporządzony w skali 1:2 000, przedstawiający granice obszaru objętego planem.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Walim.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Rudnicki

 

 

Uzasadnienie

 

do uchwały nr XLII/234/2006 Rady Gminy w Walimiu z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Walim, gm. Walim.

Do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Walim, gm. Walim, przystępuje się na wniosek Wójta Gminy Walim.

Na podstawie wyników analiz: zasadności przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz zgodności przewidywanych rozwiązań
z ustaleniami studium Wójt Gminy uznaje za celowe opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Walim w granicach określonych na załączniku graficzn
ym do uchwały.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALIZY DOTYCZĽCE ZASADNOŚCI PRZYSTĽPIENIA
DO SPORZĄDZENIA MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

obszaru położonego w obrębie wsi Walim, gm. Walim.

 

Zgodnie z art. 14, ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z pó?niejszymi zmianami), przed podjęciem uchwały przez Radę Gminy w Walim w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania dla obszaru położonego w obrębie wsi Walim, gm. Walim, Wójt Gminy wykonał niezbędne analizy przewidziane ustawą o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym. Wyniki analiz zamieszczono poniżej.

 

 

 1. Analiza dotycząca zasadności przystąpienia do sporządzenia planu.
 2. Obszar proponowany do objęcia miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego położony jest w obrębie wsi Walim, gm. Walim.

  Projektowane przeznaczenie terenu pod zabudowę mieszkaniową i urządzenia komunikacyjne pozwoli na korzystniejsze zagospodarowanie terenów położonych w centrum wsi.

  Wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tego obszaru skutkować będzie zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego uchwałą nr XXXVII/202/2001 Rady Gminy w Walimiu z dnia 31 października 2001 r.

  W oparciu o powyższe uznano za zasadne przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

 3. Analiza dotycząca stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Walim, zatwierdzonego uchwałą nr VI/18/98 Rady Gminy w Walimiu z dnia 30 grudnia 1998 r.
 4. W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono, że w zakresie:

  1. Ochrony środowiska przyrodniczego.

 • W granicach obszaru objętego planem, ani w jego bezpośrednim sąsiedztwie nie występują obiekty ani obszary chronione z mocy prawa.
 • Zgodnie ze studium, w granicach obszaru objętego planem, nie stwierdzono zagrożenia powodzią, nie występują tam złoża surowców.

  1. Ochrony środowiska kulturowego gminy.

 • Na terenie objętym planem nie występują obiekty ani obszary objęte ochroną konserwatorską.
 • Wprowadzona zabudowa nie naruszy historycznie wykształconego układu urbanistycznego wsi Walim. Forma i charakter projektowanej zabudowy kształtowane będą zgodnie z uwarunkowaniami kulturowymi regionu.

  1. Struktury funkcjonalno-przestrzennej (tereny osadnictwa).

 • Teren objęty opracowaniem położony jest w centrum usługowo-mieszkaniowym wsi ustalonym w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

- 2 -

 • Obszar zlokalizowany jest w strefie C polityki przestrzennej gminy obejmującej wie? Walim, w której przyjmuje się rozwój wsi jako ośrodka: obsługi mieszkańców, aktywności gospodarczej, obsługi ruchu turystycznego.

  1. Infrastruktury technicznej.

 • Nie wystąpią kolizje z istniejącymi urządzeniami i sieciami uzbrojenia technicznego. Obszar jest w pełni wyposażony w podziemne urządzenia i sieci infrastruktury komunalnej.

  1. Komunikacji.

Obszar objęty planem leży poza granicami rezerw terenowych zabezpieczonych
w studium na cele rozwoju układu komunikacyjnego.

Ponadto nadrzędnym celem rozwoju gminy jest ?Stworzenie jak najlepszych warunków bytowych ludności poprzez podnoszenie walorów użytkowych terenu gminy w postaci warunków zamieszkania, pracy i obsługi ruchu turystycznego.?

Na podstawie analizy studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Walim stwierdzono, że przewidywane rozwiązania będą zgodne
z ustaleniami obowiązującego studium.

 1. Materiały geodezyjne do opracowania planu.

W trakcie przygotowywania materiałów geodezyjnych do opracowania, planu uzyskano informację z Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
w Wałbrzychu, z których wynika że w zasobie państwowym przechowywane są następujące mapy dotyczące obszaru objętego planem:

 • mapa ewidencji gruntów w skali 1:5 000,
 • mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:1 000

Zgodnie z art. 16, ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, rysunek planu wykonany zostanie na mapie zasadniczej w skali 1:1000.

 1. Zakres prac planistycznych.

Ustalony zakres prac planistycznych nawiązuje do charakteru przedmiotu opracowania planu i obejmował będzie:

 1. Wykonanie inwentaryzacji urbanistycznej oraz prace wstępne związane z rozpoczęciem prac nad projektem planu.

  1. Wykonanie inwentaryzacji urbanistycznej, tj. stanu zagospodarowania terenu oraz stanu władania.
  2. Przygotowanie projektów dokumentów związanych z rozpoczęciem prac nad planem.
  3. Pozyskanie materiałów wejściowych warunkujących wykonanie opracowania /między innymi mapy ewidencji gruntów, wniosków do planu, itp./

 1. Wykonanie dokumentacji ekofizjograficznej.
 2. Wykonanie projektu planu.

3.1 Wykonanie projektu planu, tj.: rysunku planu i uchwały Rady Gminy (w formie umożliwiającej przedstawienie ich do uzgodnienia i wyłożenia do publicznego wglądu).

Określa się następujący zakres ustaleń planu (art. 15 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym):

-3-

  • przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
  • zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;
  • zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;
  • zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;
  • wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych;
  • parametry i wska?niki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wska?niki intensywności zabudowy;
  • granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych;
  • szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym;
  • szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy;
  • zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji
   i infrastruktury technicznej;
  • sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów;
  • stawka procentowa na podstawie, której ustala się opłatę, o której mowa
   w art. 36 ust.4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

3.2 Przygotowanie projektów dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia
procesu uzgadniania, opiniowania i wyłożenia do publicznego wglądu.

 1. Wykonanie prognozy oddziaływania na środowisko ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 2. Wykonanie prognozy skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego.
 3. Przedłożenie projektu planu komisji urbanistyczno-architektonicznej celem zaopiniowania.
 4. Ostateczne opracowanie projektu planu z uwzględnieniem uwag i wniosków złożonych
  w trakcie opiniowania, uzgadniania i wyłożenia planu do publicznego wglądu.
 5. Przygotowanie uchwały projektu planu do uchwalenia.
 6. Czynności związane z przygotowaniem planu do publikacji oraz wykonanie kopii planu.

 

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Renata
Data wprowadzenia:2006-02-23 10:59:54
Opublikował:Renata
Data publikacji:2006-02-23 00:00:00
Ostatnia zmiana:2011-05-07 19:25:31
Ilość wyświetleń:1470

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij