W sprawie:
uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Planu Dochodów i Wydatków na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 202

Data uchwały:
2020-12-15

Numer uchwały:
XXIII/205/2020

Podjęta przez:
RADA GMINY WALIM

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2021 r.