W sprawie:
zmieniająca uchwałę nr V/44/2019 Rady Gminy Walim z dnia 26 marca 2019 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych oraz schronisku z usługami opiek

Data uchwały:
2020-12-15

Numer uchwały:
XXIII/201/2020

Podjęta przez:
RADA GMINY WALIM

Uchwała wchodzi w życie:
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021 r.