W sprawie:
określenia stawek podatków od środków transportowych na rok 2021

Data uchwały:
2020-11-24

Numer uchwały:
XXII/187/2020

Podjęta przez:
Rada Gminy Walim

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2021 roku