Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Walim

Kolorowy pasek

Uchwała XLI/XLI/230/06 z dnia 2006-01-25 - XLI/230/2006

XLI/230/2006


UCHWAŁA Nr XLI/230/2006

Rady Gminy w Walimiu

z dnia 25 stycznia 2006 r.

w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć

w ramach etatu nauczycielom o różnym pensum, zatrudnionych w szkołach

i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina w Walimiu.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220 Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz 984, Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568) art. 42 ust. 7 pkt 3 i art.91d pkt 1 ustawy z 26 stycznia 1982 roku-Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112, Nr 90, poz. 844, Nr 137, poz. 1304, Nr 203, poz. 1966, Nr 213, poz. 2081) Rada Gminy w Walimiu uchwala:

§ 1

1. Nauczycielom przedmiotów o różnym wymiarze godzin, określa się tygodniowy

obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i

opiekuńczych proporcjonalnie do wymiaru pensum danego rodzaju zajęć

2. Zajęcia realizowane powyżej ustalonego w ust. 1 pensum, stanowią godziny

ponadwymiarowo

§ 2

Zatrudnienie nauczyciela o różnym wymiarze pensum w ramach jednego etatu, może nastapić w przypadku braku możliwości dalszego zatrudnienia nauczyciela w pełnym wymiarze zajęc i braku możliwości uzupełnienia etatu w innej szkole, pod warunkiem posiadania przez nauczyciela wymaganych kwalifikacji oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii organu nadzoru pedagogicznego i zgody wójta gminy.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Walim.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa DolnoŚląskiego.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Rudnicki

 

 

 

 

UZASADNIENIE

Do uchwały nr XLI/231/2006

w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć w ramach etatu nauczycielom o różnym pensum, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina w Walimiu.

Zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1983 r.-Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 ze zm.) czas pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć nie może przekroczyć 40 godzin na tydzień. Jednocześnie art. 42 ust. 3 ustawy przyporządkowuje tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych z uczniami albo na ich rzecz (pensum)-co do zasady-do określonego typu szkoły lub placówki. W świetle powołanego przepisu zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych wynosi 18 godzin zajęć tygodniowo. Wyjątek stanowią m. in. pedagodzy szkolni i wychowawcy świetlic szkolnych oraz nauczyciele bibliotekarze bibliotek szkolnych, dla których pensum wynosi odpowiednio 26 i 30 godzin tygodniowo.

W myśl art. 11 ustawy-Karta Nauczyciela stosunek pracy z nauczycielem nawiązuje się na podstawie umowy o pracę lub mianowania na stanowisku zgodnym z posiadanymi przez nauczyciela kwalifikacjami. O możliwości zatrudnienia nauczyciela w pełnym bąd? niepełnym wymiarze zajęć przesądza-wynikający z arkusza organizacyjnego szkoły-tygodniowy wymiar zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych

Uwzględniając zmniejszanie się szkół w związku z utrzymującym się niżem demograficznym, w ustawie-Karta Nauczyciela przewidziano regulacje, umożliwiające równoczesne zatrudnienie nauczyciela w kilku szkołach, jeżeli w żadnej ze szkół nie jest możliwe zatrudnienie w wymiarze co najmniej 1/2 tygodniwo obowiązkowego wymiaru zajęć.

W opinii MENiS łączenie przez nauczycieli w ramach etatu zajęć o różnym wymiarze pensum może mieć miejsce wyjątkowo, zwłaszcza w przypadku braku możliwości dalszego zatrudnienia nauczyciela w pełnym wymiarze zajęć. Kompetencje do określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli przedmiotów o różnym wymiarze, na mocy art. 42 ust.7 pkt 3 ustawy-Karta Nauczyciela otrzymał organ prowadzący szkołę lub placówkę. Zadania organu prowadzącego będącego jednostką samorządu terytorialnego wykonuje w tym przypadku odpowiednio rada gminy, rada powiatu lub sejmik województwa (art. 91d pkt 1 ustawy-Karta Nauczyciela), każdorazowo po uzyskaniu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

Należy zatem zwrócić uwagę, iż do łączenia w ramach etatu zajęć o różnym pensum może dochodzić tylko wyjątkowo, w przypadku gdy nie ma możliwości zastosowania innych rozwiązań przewidzianych przepisami ustawy-Karta Nauczyciela (np. uzupełnianie pensum w innej szkole lub szkołach na podstawie art. 22 ustawy-Karta Nauczyciela) i wyłącznie pod warunkiem posiadania przez nauczyciela wymaganych kwalifikacji. W przypadku konieczności łączenia różnych wymiarów pensum w ramach jednego etatu, w aktach prawa miejscowego możliwe jest ustalenie pensum proporcjonalnie w odniesieniu do łącznej liczby realizowanych przez nauczyciela zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

Wszystkie godziny realizowane powyżej tak ustalonego pensum stanowią zgodnie z art. 35 ust. 2 ustawy-Karta Nauczyciela, godziny ponadwymiarowo.

Zasadę powyższą ilustrują następujące przykłady:

1) nauczyciel realizuje łącznie 22 godziny, w tym 9 godzin wg pensum 18 godzinnego i 13 godzin wg pensum 26 godzinnego

9/18 + 13/26 = 1

tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć nauczyciela wynosi 22 godziny (brak godzin ponadwymiariwych);

2) nauczyciel realizuje łącznie 27 godzin, w tym 6 godzin wg pensum 18 godzinnego i 21 godzin wg pensum 26 godzinnego

6/18 + 21/26 = 1,14

jeżeli 1,14 etatu stanowi 27 godzin, to proporcjonalnie 1 etat stanowi 23,68 godziny, zaokrąglając do pełnych godzin-24 godziny, pozostałe 3 godziny stanowią godziny ponadwymiarowo

tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć nauczyciela wynosi 24 godziny (3 godziny ponadwymiarowe);

3)nauczyciel realizuje łącznie 25 godzin, w tym 15 godzin wg pensum 18 godzinnego i 10 godzin wg pensum 26 godzinnego

15/18 + 10/26 = 1,22

jeżeli 1,22 etatu stanowi 25 godzin, to proporcjonalnie 1 etat stanowi 20,49 godziny, zaokrąglając do pełnych godzin-20 godzin

tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć nauczyciela wynosi 20 godzin (5 godzin ponadwymiariwych);

4)nauczyciel realizuje łącznie 27 godzin, w tym 10 godzin wg pensum 18 godzinnego, 5 godzin wg pensum 26 godzinnego i 12 godzin wg pensum 30 godzinnego

10/18 + 5/26 + 12/30 = 1,15

jeżeli 1,15 etatu stanowi 27 godzin, to proporcjonalnie 1 etat stanowi 23,48 godziny, zaokrąglając do pełnych godzin-23 godziny

tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć nauczyciela wynosi 23 godziny (4 godziny ponadwymiarowe).

W opinii MENiS, taki sposób ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć przy łączeniu w ramach etatu zajęć o różnym pensum jest rozwiązaniem najkorzystniejszym dla nauczycieli i jednostek samorządu terytorialnego.

Zgodnie z upoważnieniem zawartym w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela i w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, do kompetencji rady gminy należy ustalenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć.

Uchwała wymaga uzyskania pozytywnej opinii Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.

Gmina otrzymała pozytywną opinię dnia 19.12.2005r roku. (pismo nr KO/KPGiS/114/75/2005r z dnia 12 grudnia 2005r

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione

 

 

 

 

 

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Renata
Data wprowadzenia:2006-01-25 11:54:38
Opublikował:Renata
Data publikacji:2006-01-25 00:00:00
Ostatnia zmiana:2011-05-07 19:25:31
Ilość wyświetleń:1950

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij