XL/225/2005


Uchwała Nr XL/225/2005

Rady Gminy w Walimiu

z dnia 28 grudnia 2005 roku

w sprawie: Programu Współpracy Gminy Walim z Organizacjami Pozarządowymi w roku 2006.

 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873) Rada Gminy Walim uchwala, co następuje:

 

 

§ 1

Przyjmuje się Program Współpracy Gminy Walim z Organizacjami Pozarządowymi w roku 2006 w brzmieniu, jak w załączniku do niniejszej uchwały.

 

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Walim.

 

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Walim

Jan Rudnicki

 

 

 

 

 

 

Załącznik do uchwały Rady Gminy Walim

Nr XL/224/2005 z dnia 28 grudnia 2005r.

Programu Współpracy Gminy Walim z Organizacjami Pozarządowymi

w roku 2006

 

WSTĘP

Priorytetem Samorządu Gminy Walim jest jak najlepsze zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, którą tworzą jego mieszkańcy. Aktywna współpraca z organizacjami pozarządowymi i liderami środowisk lokalnych jest jednym z elementów efektywnego kierowania Gminą.

Podstawowymi korzyściami takiej współpracy są między innymi:

 1. umacnianie w społeczności świadomości poczucia odpowiedzialności za siebie i swoje otoczenie,
 2. budowanie społeczeństwa obywatelskiego poprzez aktywizację społeczności lokalnych,
 3. wprowadzanie nowatorskich i bardziej efektywnych działań dzięki dobremu rozpoznaniu występujących potrzeb.

Celem Programu Współpracy Gminy Walim z Organizacjami Pozarządowymi jest określenie czytelnych zasad w zakresie wspierania przez samorząd działań organizacji pozarządowych poprzez powierzanie im ustawowych zadań gminy. Określając i realizując te zasady organy Gminy pragną włączać organizacje pozarządowe w system demokracji lokalnej.

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

1. Ilekroć mowa jest o:

  1. Ustawie-rozumie się przez to Ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873);
  2. Programie-rozumie się przez to Program Współpracy Gminy Walim z Organizacjami Pozarządowymi;

c) Dotacji-rozumie się przez to dotację w znaczeniu przedstawionym w art. 2 pkt 1 Ustawy;

d) środkach publicznych-rozumie się przez to środki, o których mowa w art. 2 pkt 2 Ustawy;

e) Wolontariuszu-rozumie się przez to wolontariusza w znaczeniu ustalonym w art. 2 pkt 3 Ustawy;

f) Gminie-rozumie się przez to Gminę Walim;

g) Urzędzie-rozumie się przez to Urząd Gminy w Walimiu;

h) Podmiocie-rozumie się przez to podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy.

2. Program określa:

a) formy, zasady i zakres współpracy organów samorządowych Gminy Walim z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami;

b) sprawowania nadzoru nad prowadzeniem działalności pożytku publicznego;

c) priorytety zadań publicznych, których realizacja związana będzie z udzieleniem pomocy publicznej.

3. Obszar współpracy Gminy i organizacji obejmuje w szczególności sferę zadań publicznych, o których mowa w art. 4 ust. 1 Ustawy.

ROZDZIAŁ II

Formy współpracy

1. Gmina realizuje zadania publiczne, o których mowa w Ustawie, we współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami. Współpraca ta może odbywać się w następujących formach:

a) powierzanie wykonania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na sfinansowanie ich realizacji,

b) wspieranie wykonywania zadań publicznych poprzez udzielanie dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

2. Powierzanie oraz wspieranie realizacji zadań publicznych odbywa się po przeprowadzenie otwartego konkursu ofert w oparciu o przepisy Ustawy (chyba, że przepisy odrębne przewidują inny tryb zlecania) i wydawane na jej podstawie przepisy wykonawcze.

3. Gmina i organizacje pozarządowe lub Podmioty powinny wzajemnie informować się o planowanych kierunkach działania poprzez:

a) organizowanie spotkań dotyczących ogólnych zasad współpracy i konkretnych zagadnień związanych z działalnością statutową;

b) organizowanie szkoleń w związku ze zmianą przepisów prawnych, które określają sferę zadań publicznych;

c) utrzymywanie bieżących kontaktów;

d) konsultowanie projektów aktów normatywnych dotyczących działalności statutowej;

e) publikowanie informacji o zadaniach publicznych, mających priorytetowe znaczenie dla Gminy, na łamach Słowa Polskiego-Gazety Wrocławskiej, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie;

f) przekazywanie przez organizacje informacji o przewidywanych do realizacji lub realizowanych w danym roku zadaniach sfery publicznej.

4. Tworzenie wspólnych zespołów zadaniowych o charakterze doradczym i inicjatywnym, które może nastąpić w sytuacji zaistniałej potrzeby z inicjatywy zainteresowanego podmiotu w celu:

a) przygotowania projektów uchwał Rady Gminy w Walimiu w sprawach dotyczących działalności pożytku publicznego;

b) konsultowania wybranych zadań publicznych, które mogą być realizowane w danym roku

c) przygotowania opinii w sprawach związanych z Programem;

d) przygotowania sprawozdania z realizacji Programu.

5. Inne formy wsparcia mogą obejmować w szczególności:

a) udzielanie pomocy przy organizowaniu spotkań otwartych przez organizacje, których tematyka wiąże się z Programem, np. przez możliwość nieodpłatnego udostępnienia lokalu, środków technicznych itp.

b) Udzielanie pomocy w pozyskiwaniu środków finansowych na realizację zadań publicznych z innych śródeł niż dotacja Gminy Walim;

c) Udzielanie rekomendacji organizacjom współpracującym z Gminą, które ubiegają się o dofinansowanie z innych śródeł;

d) Pomoc w nawiązywaniu kontaktów międzynarodowych;

e) Zachęcanie prywatnych przedsiębiorców do sponsorowania najlepszych projektów organizacji pozarządowych lub podmiotów;

f) Organizację lub współudział organu Gminy Walim w organizacji szkoleń, konferencji, forum wymiany doświadczeń, w celu podniesienia sprawności funkcjonowania organizacji;

g) Nieodpłatne udostępnienie materiałów związanych ze wspieraniem oraz powierzaniem wykonania zadań publicznych, których realizacja odbywa się w drodze konkursu ofert;

h) Promocję działalności organizacji uczestniczących w realizacji Programu.

 

ROZDZIAŁ III

Zasady współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami

1. Współpraca Gminy z organizacjami pozarządowymi oraz Podmiotami odbywa się na zasadach określonych w Ustawie.

 

 1. Organizacje pozarządowe oraz Podmioty prowadząc działalność pożytku publicznego wspomagają Gminę w sferze realizacji zadań publicznych.
 2. Działalność pożytku publicznego prowadzona jest w zakresie odpowiadającym działalności statutowej poszczególnych organizacji.

 

ROZDZIAŁ IV

Lista zagadnień priorytetowych

1. Rada Gminy Walim, na podstawie zdiagnozowanych potrzeb Samorządu wskazanych m.in. w Strategii Rozwoju Gminy Walim na lata 2000-2006, Wieloletnim Planie Inwestycyjnym na lata 2003-2006, wniosków corocznie składanych przez organizacje Gminie Walim, a także na podstawie dotychczasowego przebiegu współpracy z organizacjami uznaje, że do zagadnień priorytetowych, których realizacja w roku 2006 przez partnerów programu jest najpilniejsza, należą:

  1. wspieranie stowarzyszeń ubiegających się o pozyskanie funduszy ze śródeł zewnętrznych,
  2. powszechne zajęcia sportowe oraz rozwój bazy sportowej dla dzieci i młodzieży,

2. Lista zagadnień wymienionych w pkt. 1 informuje partnerów Programu o podstawowych priorytetowych kierunkach działań w roku 2006, jednak nie stanowi jedynego kryterium podjęcia współpracy. Do pozostałych kryteriów należą: wiarygodność, wykazana efektywność oraz skuteczność w realizacji założonych celów, nowatorstwo metod działania oraz posiadane zasoby finansowe.

3. Organizacje z własnej inicjatywy mogą złożyć ofertę realizacji zadań publicznych, także tych, które są realizowane dotychczas w inny sposób, w tym przez organy administracji publicznej. W zakresie rozpatrzenia takiej oferty stosuje się odpowiednio przepisy ustawy.

 

ROZDZIAŁ V

Cele współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami

1. Określa się priorytetowe cele współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami przy realizacji zadań publicznych w 2006 r.

? kultura fizyczna i sport

2. Cele, o których mowa w pkt. 1 niniejszego Programu, zostały zidentyfikowane na podstawie zadań publicznych określonych w ustawie oraz na podstawie wykazu zadań publicznych realizowanych w 2005 r.

ROZDZIAŁ VI

Postanowienia końcowe

 1. Wójt Gminy zapewnia kontrole i ocenę realizacji zadania zleconego organizacjom pozarządowym na zasadach określonych w ustawie.
 2. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań publicznych określi uchwała budżetowa na rok 2006.
 3. Organizacje w okresie otrzymywania dotacji są zobowiązane do zamieszczania w swoich materiałach informacyjnych zapisu o finansowaniu lub dofinansowaniu zadania przez Gminę Walim

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY

w sprawie:

Programu Współpracy Gminy Walim z Organizacjami Pozarządowymi w roku 2006

Konieczność uregulowania współpracy z organizacjami pozarządowymi wynika z art. 5 ust. 3 ustawy a dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873). Przepis ten nałożył na organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego obowiązek uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w w/w ustawie. Podstawowym celem takiego programu współpracy będą działania związane z wymianą wzajemnych informacji o planach i kierunkach działania, konsultowaniem aktów prawnych i współdziałaniem w zespołach roboczych w celu określenia potrzeb społeczności lokalnej oraz wyznaczania realnego zakresu podejmowanych zadań w sferze zadań publicznych.

Proponowana uchwała jest dokumentem wyznaczającym politykę Gminy Walim wobec organizacji pozarządowych.

Zgodnie z założeniami Programu, Gmina Walim będzie realizowała zadania publiczne, o których mowa w Ustawie, we współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami. Współpraca ta będzie mogła mieć formę:

- powierzanie wykonania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na sfinansowanie ich realizacji,

- wspieranie wykonywania zadań publicznych poprzez udzielanie dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

Przydzielanie środków finansowych w taki sposób oraz powierzanie zadań pozwolą na lepszą kontrolę wydatkowania środków, a zarazem skłonią partnerskie organizacje do lepszego i efektywniejszego wykorzystania przyznanych pieniędzy. Jednocześnie należy podkreślić, że współpraca Gminy Walim z organizacjami pozarządowymi nie będzie się ograniczała do wsparcia finansowego-stąd propozycje zawierające inne, nie finansowe formy pomocy.