XL/224/2005


UCHWAŁA Nr XL/224/2005

Rady Gminy w Walimiu

Z dnia 28 grudnia 2005 r.

 

W sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Rewizyjnej.

Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z pó?niejszymi zmianami) Rada Gminy w Walimiu uchwala co następuje :

§ 1

Do składu osobowego Komisji Rewizyjnej powołuje się Radnego Bogdana Rosickiego.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Rudnicki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

W związku z przeprowadzonymi wyborami uzupełniającymi do składu Rady Gminy w Walimiu na miejsce wyga?niętego mandatu byłego radnego, komisję rewizyjną uzupełniono o nowego radnego.