W sprawie:
przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie Gminy Walim.


Data uchwały:
2020-09-29

Numer uchwały:
XX/164/2020

Podjęta przez:
Rada Gminy Walim

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego, z mocą od dnia 1 stycznia 2021 roku.