W sprawie podatku od środków transportowych na 2006r.


 

UCHWAŁA Nr XXXIX/214 /2005

RADY GMINY W WALIMIU

z dnia 24 listopada 2005roku

 

W sprawie podatku od środków transportowych na 2006r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku nr 142 poz. 1591 z pó?niejszymi zmianami) art.4 i art.5 ust.1 pkt.1-3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r o podatkach i opłatach lokalnych tekst jednolity

Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z pó? zmianami (niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:

1)dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi ( Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992),

2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999).

Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne;)

w związku z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 27 października 2005 r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych ( MP nr 68 poz.956)

Rada Gminy w Walimiu uchwala, co następuje:

 

§ 1

Ustala się następujące stawki roczne podatku od środków transportowych:

1. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu

a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 656,38 zł

b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie 1.093,96 zł

c) powyżej 9 ton do 12 ton włącznie 1.312,75 zł

2. Od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art.8 pkt 2 ustawy

o podatku i opłatach lokalnych pobiera się podatek w wysokości

określonej w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały

3. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do

używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej

masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton 1.531,54 zł

4. Od ciągnika siodłowego lub balastowego, o którym mowa

w art.8 pkt.4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych pobiera się

podatek w wysokości określonej w załączniku Nr 2 do niniejszej

uchwały

5. Od przyczep lub naczep , które łącznie z pojazdem silnikowym

posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton,

z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą

prowadzoną przez podatnika podatku rolnego: 1.280,73

6. Od przyczepy i naczepy, o których mowa w art.8 pkt. 6

ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, pobiera się podatek

w wysokości określonej w Załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały

7. Od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

a) mniejszej niż 30 miejsc 1.300,00 zł

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc 1.600,00 zł

 

§ 2

 

Traci moc uchwała Rady Gminy Nr XXVII/143/2004 z dnia 16 listopada 2004 r. w sprawie stawek podatku od środków transportu na 2005 r.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa DolnoŚląskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2006 r.

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Rudnicki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie do uchwały o podatku od środków transportowych

Zgodnie z delegacją art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych Dz. U. Nr 9 z 2002 roku z pó?niejszymi zmianami rada gminy corocznie określa w drodze uchwały wysokość stawek podatku od środków transportowych.

Dnia 13 października 2005 roku MP nr 62 poz. 859 ukazało się Obwieszczenie Ministra Finansów w sprawie stawek podatku od środków transportowvch obowiązujących w 2006 roku.

Dnia 27 października 2005 roku M.P. nr 68 poz. 956 ukazało się obwieszczenie Ministra Finansów

w sprawie wysokości górnych stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych.

Na podstawie tych aktów została przygotowana uchwała na 2006 rok. Rada gminy może różnicować stawki podatku od pojazdów w zależności od liczy osi, dopuszczalnej masie całkowitej oraz rodzaju zawieszenia. Zróżnicowane stawki są zawarte w załącznikach od 1-3 niniejszej uchwały.

 

 

 

 

Sporządził LM

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy w Walimiu

Nr 214/2005 z dnia 24 listopada 2005r

 

 

STAWKI PODATKU DLA POJAZDÓW OKRE?LONYCH w § 1 ust. 2 UCHWAŁY

 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita ( w tonach)

stawka podatku ( w złotych)

nie mniej niż

mniej niż

O? jezdna ( osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Dwie osie

12

13

800

850

13

14

850

900

14

15

900

1000

15

 

900

1260

Trzy osie

12

17

950

1250

17

19

1000

1300

19

21

1100

1350

21

23

1200

1400

23

25

1300

1580

25

 

1400

1580

Cztery osie i więcej

12

25

1500

1650

25

27

1550

1800

27

29

1600

1950

29

31

1800

2505,15

31

 

1800

2505,15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy w Walimiu

Nr 214/2005 z dnia 24 listopada 2005 roku

 

 

STAWKI PODATKU DLA POJAZDÓW OKRE?LONYCH w § 1 ust. 4 UCHWAŁY

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach)

stawka podatku ( w złotych)

Nie mniej niż

Mniej niż

Os jezdna ( osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Dwie osie

12

18

850

1000

18

25

1050

1300

25

31

1250

1600

31

 

1420

1936,29

Trzy osie

12

40

1420

1800

40

 

1730

2505,15

Cztery osie i więcej

 

40

1889,06

1889,06

40

 

2505,15

2505,15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy w Walimiu

Nr 214/2005 z dnia 24 listopada 2005 roku

 

 

 

STAWKI PODATKU DLA POJAZDÓW OKRE?LONYCH w § 1 ust. 6 UCHWAŁY

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy
( w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

nie mniej niż

mniej niż

o? jezdna ( osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Jedna o?

12

18

500

600

18

25

550

650

25

 

600

700

Dwie osie

12

28

650

750

28

33

700

850

33

38

850

1300

38

 

1200

1936,29

Trzy osie i więcej

12

38

820

1000

38

 

950

1300